Haku

VKL 384/05

Tulosta

Asianumero: VKL 384/05 (2005)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 23.08.2005

Lakipykälät: 39

Vakuutuksen irtisanominen ja päättyminen Vakuutusmaksun laiminlyönti Vanhentuneet osoitetiedot Yleinen lojaalisuusvelvoite Oliko vakuutus päättynyt irtisanomisen johdosta?

Tapahtumatiedot
 
K.M:n perikunnan nimissä oli otettu vakuutus perikunnan veneelle. Perikunnan vakuutusasioita hoiti K.M:n leski, jonka osoitteeseen vakuutusasiakirjat postitettiin. Leski kuoli vuonna 2003, ja asunto oli pitkään tyhjillään, kunnes se viimein huhtikuussa 2004 myytiin. Perikunnan edustajan mukaan asunnon myynnin yhteydessä unohtui tehdä vakuutusyhtiölle osoitteenmuutos; suurin osa postistahan oli kuitenkin lakannut tulemasta perinnönjättäjän lesken kuoleman ja asunnon myynnin välisenä aikana.
 
Kyseisen veneen moottori varastettiin huhtikuussa 2005. Varkaus liittyi laajempaan varkaussarjaan, joka on tapahtunut samalla alueella. Toukokuussa 2005 perikunnalle kävi ilmi, että vakuutusmaksulasku kaudelle 1.6.2004–31.5.2005 ei ollut koskaan tavoittanut perikuntaa. Lasku oli lähetetty lesken osoitteeseen heti huhtikuussa 2004 tapahtuneen asuntokaupan jälkeen. Asunnon uusi omistaja oli vienyt laskut takaisin postiin, ja toisen karhulaskun saa­tuaan hän oli soittanut vakuutusyhtiöön ja ilmoittanut osoitteen muuttuneen. Perikunta ei vakuutusmaksulaskuja koskaan saanut. Vakuutusyhtiö oli irtisanonut vakuutuksen päättymään 13.7.2004.
 
Perikunnan edustaja toteaa, että osoitteenmuutoksen tekemättä jättäminen oli inhimillinen erehdys. Missään tapauksessa venevakuutusta ei ollut tarkoitus päättää. Vakuutuksen pitäisi katsoa olleen normaalisti voimassa. Perikunta on valmis maksamaan erääntyneet vakuutusmaksut korkoineen.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Venevakuutusta ei voida tulkita voimassa olevaksi. Vakuutus on ehtojen mukaan päättynyt maksamattomien vakuutusmaksujen vuoksi. Vastuu osoitteen­muutoksen tulemisesta vakuutusyhtiön tietoon on vakuutuksenottajalla samoin kuin vastuu vakuutusmaksun oikea-aikaisesta suorittamisesta. Yhtiö ei korvaa perämoottorin anastusvahinkoa.
 
Lausuntopyyntö
 
Ehtojen mukaan maksamaton vakuutus raukeaa, mutta tässä tapauksessa on kyseessä inhimillinen erehdys: omaisen kuolemaan liittyvä unohdus ilmoittaa osoitteenmuutoksesta. Vakuutusyhtiön lasku tuli asunnon uudelle omistajalle, joka käänsi sen takaisin. Kun vakuutuslasku tuli toistamiseen kyseiseen vanhaan osoitteeseen, asunnon omistaja soitti vakuutusyhtiöön ja ilmoitti, että osoite on väärä. Tässä tilanteessa vakuutusyhtiö olisi voinut pyytää soittajalta uuden osoitteen, koska soittaja oli vasta pari viikkoa aiemmin tehnyt asuntokaupan, ja hän olisi voinut korjata osoitteen. Tässä sekä asunnon uusi omistaja että vakuutusyhtiö toimivat välinpitämättömästi. Ei ole oikeudenmukaista, että tässä tilanteessa vakuutus yksipuolisesti katkaistaan.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutuksen irtisanominen on tapahtunut lain ja sopimusehtojen mukaisesti. Vakuutusmaksut ovat jääneet maksamatta. Vakuutuksenottajan osoitteenmuutos ei ole tullut vakuutusyhtiön tietoon, ja tämän vuoksi laskut ovat menneet vanhaan osoitteeseen. Vastuu osoitteenmuutoksen tekemisestä vakuutusyhtiölle on vakuutuksenottajalla. Se, että osoitteenmuutoksen tekemättä jättäminen johtuu inhimillisestä erehdyksestä, ei poista vakuutuksenottajan vastuuta asiassa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutussopimuslain 39 §:n jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun suorittamisen 38 §:ssä säädetyssä määräajassa, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Vakuutusmaksun laiminlyönnin takia ei kuitenkaan saa irtisanoa 40 §:n 1 momentissa tarkoitettua jatkuvaa vahinkovakuutusta.
 
Jos vakuutuksenottaja suorittaa vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. Vakuutuksenantajan on mainittava tästä mahdollisuudesta irtisanomista koskevassa ilmoituksessa. Jos kysymyksessä on henkilövakuutus, irtisanomisilmoituksessa on lisäksi annettava tieto 43 §:ssä säädetystä vakuutuksenottajan oikeudesta saada vakuutus uudelleen voimaan.
 
Jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa omatta syyttään, vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Irtisanomisilmoitukseen on otettava maininta myös tämän momentin mukaisesta mahdollisuudesta vakuutuksen määräaikaiseen jatkumiseen.
 
Jos irtisanomisilmoituksesta puuttuu jokin 2 tai 3 momentissa säädetyistä tiedoista, irtisanominen on mitätön.
 
Nyt käsillä olevassa tapauksessa on riidatonta, että vakuutusyhtiö on lähettänyt vakuutusmaksulaskun ja vakuutussopimuslain mukaisen irtisanomisilmoituksen siihen osoitteeseen, joka vakuutusyhtiölle oli aikanaan ilmoitettu. Asunnon myynnin takia vakuutuksenottajana oleva perikunta ei koskaan saanut kyseistä vakuutusmaksulaskua tai irtisanomisilmoitusta tiedokseen. Selvityksen mukaan perinnönjättäjän lesken asuntoa myytäessä vakuutusyhtiölle jäi ilmoittamatta, että perikunnan yhteystiedot muuttuvat. Kyseessä oli inhimillinen erehdys. Perikunta katsoo, että vakuutuksen pitäisi irtisanomisesta huolimatta katsoa olleen voimassa, koska vakuutusyhtiö lähetti laskun ja irtisanomis­ilmoituksen vanhaan osoitteeseen, vaikka asunnon uusi asukas oli yhtiölle ilmoittanut osoitteen muuttuneen.
 
Vakuutussopimuslain esitöissä (HE 114/1993) on lain 39 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu mm., että irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomis­ilmoituksen lähettämisestä siinäkin tapauksessa, että ilmoitus ei saavu perille, jos ilmoitus on lähetetty vakuutuksenottajan vakuutuksenantajalle ilmoittamaan osoitteeseen. Jos vakuutuksenantajan tiedossa on, että vakuutuksenottajan osoite on muuttunut, vakuutuksenantaja on kuitenkin sopijapuolelle kuuluvan yleisen lojaalisuusvelvoitteen nojalla velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimenpiteisiin uuden osoitteen selvittämiseksi. Jos esimerkiksi vakuutuksenottajalle esitetty maksulippu on palautettu vakuutuksenantajalle merkinnöin osoitteen tuntemattomuudesta, vakuutuksenantajan on pyrittävä selvittämään uusi osoite, johon irtisanomisilmoitus voidaan lähettää.
 
Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan asunnon uusi omistaja on ensin palauttanut vakuutusmaksulaskun, ja karhukirjeen saatuaan hän on vielä ollut yhteydessä vakuutusyhtiöön kertoakseen, että vakuutuksen­ottajana olevan perikunnan yhteystiedot eivät ole enää samat. Vakuutusyhtiön tietoon on näin tullut, että sille aiemmin ilmoitetut osoitetiedot eivät enää pidä paikkaansa. Vakuutusyhtiö ei ole väittänytkään, että se tämän tiedon saatuaan olisi asunnon uudelta omistajalta kysymällä tai jotenkin muuten pyrkinyt selvittämään vakuutuksenottajan uusia osoitetietoja. Irtisanomisilmoitus on lähetetty samaan osoitteeseen kuin aiemminkin.
 
Käytettävissään olevan selvityksen pohjalta Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö on tässä tapauksessa laiminlyönyt yleistä sopimusoikeudellista lojaalisuusvelvoitettaan laiminlyödessään selvittää vakuutuksenottajan uusia yhteystietoja, vaikka se oli saanut tietää sille ilmoitettujen osoitetietojen vanhen­tuneen. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta pitää venevakuutuksen irtisanomista pätemättömänä. Venevakuutuksen on katsottava olleen normaaliehdoin voimassa myös 13.7.2004 jälkeisenä aikana. Tämä edellyttää sitä, että perikunta maksaa tähän aikaan kohdistuvat vakuutusmaksut.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo ja jäsenet Laapotti, Sario, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia