Haku

VKL 383/15

Tulosta

Asianumero: VKL 383/15 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 15.01.2016

Rajoitusehdon soveltaminen. Tieltä suistuminen. Puutteellisen öljynkierron aiheuttama moottorivaurio.

Tapahtumatiedot

Taksiliikennettä harjoittavan E Oy:n kuljettaja oli lähtenyt 26.1.2015 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan 25.1.2015 autolla pysäköintialueelta, jolloin auto oli liukkauden vuoksi liukunut sivusuunnassa ja renkaiden pidon palattua auton keula oli osunut nurmikolla olleeseen kiveen. Vahinkoasiakirjoista ilmenee, että auton moottorin öljypohja oli törmäyksessä rikkoutunut ja moottoriöljy vuotanut ulos.

Vakuutusyhtiö on 26.2.2015 päivätyssä korvauspäätöksessään lausunut, että vahinkotarkastuksessa 28.1.2015 oli todettu auton ulkoisten vaurioiden lisäksi myös moottorin rikkoutuneen moottoriöljyn ulos valumisen takia. Vakuutusyhtiö on korvannut ulkoisten vaurioiden (öljypohja, öljynsuodattimen kansi ja välijäähdytin) korjauskustannukset ja auton menetetyt käyttöpäivät viiden päivän korjausajalta mutta kieltäytynyt maksamasta korvausta moottorivauriosta. Vakuutusyhtiö on vedonnut vakuutusehtojen kohtaan 22.7, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvattu vahinkoja, jotka aiheutuivat puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteille. Vakuutusyhtiön mukaan kyseistä rajoitusehtoa sovellettiin riippumatta siitä, olivatko siinä mainitut vahingot olleet välitön seuraus muuten korvattavasta vahinkotapahtumasta.

Vakuutusyhtiö on E Oy:n pyynnöstä käsitellyt asian myös sisäisessä muutoksenhakumenettelyssään, jossa 3.6.2015 antamallaan päätöksellä vakuutusyhtiö ei kuitenkaan katsonut olevan syytä muuttaa korvausratkaisua.

Asiakkaan valitus

Lautakunnalle osoittamassaan valituksessa E Oy on vaatinut autolle aiheutuneen vahingon korvaamista täysimääräisesti ja keskeytyskorvauksen maksamista koko korjausajalta 26.1. - 13.2.2015.

E Oy on lausunut, että kuljettaja oli sammuttanut auton välittömästi ja se oli viety korjaamolle hinausautolla. Auton moottori oli ehtinyt olla käynnissä vain hetken törmäyksen jälkeen. Kuljettaja oli koulutukseltaan sähkö- ja koneinsinööri ja ymmärtänyt välittömästi rajoittaa vahinkoa sammuttamalla moottorin. Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä oli säännönmukaisesti katsottu, että vakuutusyhtiö voi kieltäytyä moottorille aiheutuneen vahingon korvaamisesta, mikäli auton moottori oli pidetty käynnissä tai autolla oli ajettu vahinkotapahtuman jälkeen. Esimerkiksi ratkaisusuosituksessa VKL 500/04 ajoneuvoa oli pidetty käynnissä moottorin merkkivalon syttymiseen asti, mistä oli aiheutunut moottorin kiinnileikkautuminen. Mikään lautakunnan ratkaisusuosituksista ei kuitenkaan koskenut tilannetta, jossa ajoneuvon moottori oli välittömästi vahinkotapahtuman jälkeen sammutettu eikä ajoneuvolla ollut ajettu metriäkään.

Tässä tapauksessa öljynkierto oli estynyt vain vahinkotapahtuman vuoksi. Merkkikorjaamon lausunnon mukaan moottorin öljynpaine kyseisessä automallissa romahti välittömästi, mikäli suodatin-/ jäähdytinyksikkö särkyi. Painevoitelun takia moottorin vaurio voi olla välitön seuraus ulkoisesta vahinkotapahtumasta eikä sitä voi estää. Vaurio ei johdu siitä, että moottoria pidettäisiin käynnissä tapahtuman jälkeen vaan riittää, että moottori on käynnissä vahinkotapahtuman sattuessa. Oli ymmärrettävää, ettei vaurioituneella ajoneuvolla ajamista jatkanut ollut oikeutettu täyteen korvaukseen. Vakuutusehtoon sisältyvä rajaus oli kuitenkin asiakkaan kannalta kohtuuton, jos se rajaisi korvattavien tapahtumien ulkopuolelle tilanteet, joissa autolla oli ajettu vahinkotapahtuman sattuessa.

Keskeytyskorvauksen osalta E Oy on vaatinut koko korjausajan kattamista, koska moottorivahinkokin tuli edellä esitetyn perusteella korvata. Korjausaikatodistuksesta ilmeni, että ajoneuvon korjausaika oli ollut 26.1.2015 - 13.2.2015.

Ennalta arvaamaton ja vakuutuksenottajan vaikutuspiirin ulkopuolinen tekijä oli välittömästi aiheuttanut ajoneuvon vaurioitumisen. Autoa ei osuman jälkeen ollut pidetty käynnissä. Vahinkotapahtuma oli siten aiheutunut moottorin öljynpaineen välittömästä romahduksesta eikä siitä, että auton moottoria olisi vahinkotapahtuman jälkeen pidetty käynnissä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on 31.7.2015 päivätyssä vastineessaan vedonnut vakuutusehtojen kohtaan 22.7 sekä keskeytysvakuutuksen ehtojen kohtaan 54.1, jonka mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata korvattavan vaunuvahingon sekä hirvi-, ilkivalta-, lasi-, palo- tai varkausvahinkojen (kohdat 22.1 - 22.5 sekä 51) johdosta menetetyt vakuutetun ajoneuvon käyttöpäivät siltä osin kuin samalta ajalta vastaavaa päiväkorvausta ei suoriteta liikenne- tai vastuuvakuutuksesta. Keskeytysvakuutuksesta ei korvata ajoneuvon menetettyjä käyttöpäiviä, kun vahingon syynä on jokin muu kuin ehtojen 22.1 - 22.5 tai 51 mukainen vahinkotapahtuma, esimerkiksi autopalveluvahinko.

Vakuutusyhtiö on uudistanut asian korvauskäsittelyn kuluessa esittämänsä seikat ja lausunut, että vakuutusehtojen kohdan 22.7 mukaan puutteellisesta öljyn kierrosta ajoneuvon moottorille aiheutunutta vahinkoa ei korvata. Tällaiset vahingot on rajattu rajoitusehdolla vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle riippumatta siitä, ovatko ne olleet välitöntä seurausta muutoin korvattavasta vahinkotapahtumasta. Sillä seikalla, mistä puutteellinen öljynkierto oli johtunut, ei ollut merkitystä. Merkitystä ei myöskään voitu antaa sille, että kuljettaja oli sammuttanut moottorin pian törmäyksen jälkeen. Moottori ei vaurioitunut välittömästi törmäyksessä, vaan kyse oli siitä, että öljy pääsi valumaan pois, ja puutteellinen öljyn kierto vaurioitti moottoria. Näin ollen moottorivauriota ei voitu korvata autovakuutuksesta.

Keskeytysvakuutuksen ehtokohdan 54.1 mukaan vakuutus korvaa korvattavan vaunuvahingon johdosta menetetyt ajoneuvon käyttöpäivät. Keskeytysvakuutuksesta ei siten voitu korvata moottorivaurion vuoksi menetettyjä ajoneuvon käyttöpäiviä. Vakuutusyhtiö on lausunut arvioineensa, ettei törmäyksestä välittömästi aiheutuneen vahingon korjausaika ylittänyt viittä päivää. Näin ollen keskeytysvakuutuksesta ei voitu suorittaa korvausta tätä useammalta korjauspäivältä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko vakuutusyhtiön kysymyksessä olevan autovakuutuksen ehtojen mukaan maksettava vakuutuksenottajalle korvauksia myös auton moottorin vaurioitumisen perusteella, kun vaurioituminen oli aiheutunut moottorin voitelun estymisestä muiden muassa moottorin öljypohjan rikkouduttua auton osuessa kiveen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kysymyksessä olevaan autovakuutukseen sovellettavien 1.1.2014 alkaen voimassa olleiden vakuutusehtojen vaunuvahinkovakuutusta koskevan kohdan 22.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle tieltä suistumisesta tai kaatumisesta, tien sortumisesta, törmäyksestä tai muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä.

Vakuutusehtojen kohdan 22.7.2 mukaan vaunuvahinko-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, keskeytysturva-, lasi- ja keskeytysvakuutus kohdat 22.1 - 22.6, 51 ja 54 mukaisista vakuutuksista ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat puutteellisesta öljyn tai jäähdytysnesteen kierrosta ajoneuvon moottorille ja sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteistolle tai jäähdytysjärjestelmälle.

Keskeytysvakuutuksen ehtojen kohdan 54.1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata korvattavan vaunuvahingon sekä hirvi-, ilkivalta-, lasi-, palo- tai varkausvahinkojen (kohdat 22.1 - 22.5 sekä 51) johdosta menetetyt vakuutetun ajoneuvon käyttöpäivät siltä osin kuin samalta ajalta vastaavaa päiväkorvausta ei suoriteta liikenne- tai vastuuvakuutuksesta. Keskeytysvakuutuksesta ei korvata ajoneuvon menetettyjä käyttöpäiviä, kun vahingon syynä on jokin muu kuin ehtojen 22.1.- 22.5. tai 51 mukainen vahinkotapahtuma, esimerkiksi autopalveluvahinko.

Asian arviointi

Lautakunnalle toimitetun selvityksen mukaan vakuutuksenottajan auton moottorin öljypohja, öljynsuodattimen kansi ja välijäähdytin olivat rikkoutuneet auton osuttua 25.1.2015 kiveen. Törmäyksen seurauksena moottoriöljy oli vuotanut ulos ja puuttuneen voitelun vuoksi auton moottorille oli aiheutunut muita vaurioita. Erimielisyys asiassa koskee näiden muiden vaurioiden aiheuttamien kustannusten ja menetysten korvattavuutta autovakuutuksen vaunuvahinko- ja keskeytysvakuutusosista.

Lautakunta toteaa, että sen käytettävissä olevasta asiakirjaselvityksestä ei ilmene, mitä edellä mainitut muut vahinkotapahtuman 25.1.2015 jälkeen havaitut vauriot auton moottorissa olivat olleet. Lautakunnalle toimitetun merkkikorjaamon edustajan päiväämättömän kirjallisen lausunnon mukaan kyseisessä moottorissa oli painevoitelu, ja mikäli suodatin- ja jäähdytinyksikkö särkyi esimerkiksi törmäyksessä aiheuttaen vuodon, moottorin öljynpaine romahtaa välittömästi ja voi aiheuttaa heti vaurioita moottoriin.

Lautakunta katsoo, että viimeksi mainitussakaan tapauksessa moottorin vauriot eivät ole aiheutuneet välittömästi vakuutusehtojen kohdassa 22.1.1 mainitusta tapahtumasta. Vaurioiden syntymisen syynä on ollut moottorin voitelun lakkaaminen ennen moottorin sammuttamista. Tällaiset puutteellisesta öljyn kierrosta moottorille aiheutuvat vahingot on rajattu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle vakuutusehtojen kohdassa 22.7.2, joten lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä päätöstä vakuutukseen sovellettavien ehtojen mukaisena. Asiassa ei ole tuotu esiin seikkoja, joiden perusteella vetoamista vakuutusehtojen kohdan 22.7.2 rajoitukseen olisi pidettävä vakuutuksenottajan kannalta kohtuuttomana.

Keskeytysvakuutuksen osalta lautakunta toteaa, että vakuutukseen sovellettavien ehtojen kohdan 54.1 mukaan korvauksen suorittamisen edellytyksenä on se, että ajoneuvon käytön estyminen on johtunut, tähän tapaukseen soveltuvilta osin, vaunuvahinkovakuutuksesta korvattavasta vahinkotapahtumasta. Koska vakuutusyhtiön korvaamien viiden käyttöpäivän ylittäneeltä korjausajalta auton käytön estymisen on arvioitava johtuneen muusta syystä kuin vaunuvahinkovakuutuksesta korvattavasta vahingosta, lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä myös tältä osin asianmukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvausratkaisua asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Isokoski

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sjögren

Tulosta