Haku

VKL 383/14

Tulosta

Asianumero: VKL 383/14 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.10.2014

Yhtiön osakekaupan purkamista koskeva riita. Yritystoiminnan harjoittaminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu M.H. osti P Oy:n osakkeita 4.3.2011 hintaan 100 000 euroa ja solmi samalla työsopimuksen P Oy:n kanssa. Käräjäoikeus määräsi M.H:n edunvalvojaksi S.H:n 21.1.2013. P Oy:lle esitettiin osakekaupan purkua ja toissijaisena vaatimuksena osakassopimuksen mukaista sopimussakkoa 7.11.2013, joka vaatimus kiistettiin 4.12.2013.

Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön päätöksen 30.3.2014 mukaan oikeusturvaetua ei voida myöntää, sillä asiassa on kyse osakeyhtiön osakkeiden kaupasta yritystoiminnan harjoittamiseksi.

Uudelleenkäsittelypyynnössä on vedottu siihen, että kyseessä ei ole todellinen liiketoiminnan harjoittaminen, vaan petos. Osakkaiden hinta on ollut 20 000 euroa osakkeelta, mutta vuoden 2011 ja 2012 tilinpäätöstiedoista osakkeen arvoksi on todettu 50,46 euroa. Myyjät ovat salanneet sen, että he ovat lähdössä pitkäksi aikaa ulkomaille kaupanteon jälkeen. M.H. ei ole ollut kaupanteon hetkellä alkoholismin ja itsemurhayrityksen seurauksena saadun aivovaurion vuoksi oikeustoimikelpoinen. M.H. on ostanut yrityksestä ainoastaan 10 prosenttia, joka on pieni osa verrattuna myyjien enemmistöosakkuuteen nähden.

Vakuutusyhtiö toteaa, että oikeusturvavakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Oikeusturvavakuutuksen vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy esimerkiksi vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, toimeen, elinkeino- ja ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

P Oy on kaupallinen ja osakeyhtiömuotoinen yritys, jonka tarkoituksena on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa voittoa eli tuloa osakkeenomistajille. M.H. on ostanut osakkeet itselleen 100 000 euron kauppahinnalla saadakseen niiden myötä itselleen tuloa. Tässä yhteydessä on yrityksen ja M.H:n välillä laadittu myös toistaiseksi voimassaoleva työsopimus, jossa työtehtäviksi on luokiteltu myyntipäällikköosakas. Lisäksi M.H. on ollut toimitusjohtajan sijainen. P Oy:n toimitusjohtajan ja M.H:n kesken on tehty myös 24.8.2011 allekirjoitettu osakassopimus.

M.H:n puolesta esitetyt vaatimukset perustuvat osittain 4.3.2011 tehtyyn osakekauppaan ja osittain 24.8.2011 laadittuun osakassopimukseen. Koska M.H. on ollut yrityksessä töissä sekä toiminut myös toimitusjohtajan sijaisena, liittyy riita-asia vakuutetun aiempaan työhön, toimeen sekä ansiotoimintaan. Koska vakuutettu on omistanut yrityksen osakkeita ja riidassa on kyse osakkeiden omistamisen pätevyydestä sekä osakassopimuksen nojalla esitettävistä vaatimuksista, liittyy riita myös kaupallisen yrityksen osakkuuteen. Osakekaupan myötä M.H:sta on tullut yksi yrityksen omistajista, joten kyse on yritystoiminnan harjoittamisesta.

Koska S.H. on määrätty M.H:n edunvalvojaksi vasta osakekaupan ja osakassopimuksen laatimisen jälkeen, ei 21.1.2013 annetulla edunvalvontapäätöksellä ole merkitystä korvauspäätöksen kannalta. Vaikka asia etenisi petossyytteen myötä rikosasiana, liittyy asia edelleen entiseen työhön, toimeen, ansiotoimintaan sekä kaupallisen yrityksen osakkuuteen.

Riita-asialla on looginen ja todennettavissa oleva yhteys rajoitusehdossa mainittuun seikkaan. Asia ei koske vakuutettua yksityiselämään liittyvässä asiassa vaan yritystoiminnan harjoittajana. Koska riita-asia tästä liittyy vakuutetun alempaan työhön, toimeen, elinkeino- ja ansiotoimintaan sekä kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi, ei vakuutusyhtiö voi edelleenkään korvata asian hoidosta aiheutuvia asianajokuluja.

Valitus

M.H. oli jo toimiessaan aiemmassa työpaikassaan pienkoneiden myyjänä ja "yleismiehenä", pitkälle alkoholisoitunut. Tästä seikasta johtuen hän yritti itsemurhaa kahdesti puolen vuoden sisällä, ensimmäisen kerran kesäkuussa 2012 ja sittemmin vuodenvaihteessa 2012–2013. Myöhemmän yrityksen seurauksena hänen aivonsa vaurioituivat niin pahasti, että hän on täysin oikeustoimikelvoton eikä voi esimerkiksi ottaa katsekontaktia eikä ymmärrä puhetta.

Tässä ratkaistava kysymys on yksinkertaisesti se, petettiinkö M.H:ta 4.3.2011 tehdyssä kaupassa ja oliko tarkoituskaan luoda hänelle työpaikkaa ja ansiomahdollisuutta P Oy:n tehtäväkentässä. Kaupanteon yhteydessä ei annettu mitään taloudellisia tietoja, eikä M.H. osannut niitä kokemattomuuttaan kysyä.

Toisaalta M.H. on alkoholisti ja sopimuskumppani ammatiltaan lääkäri, joten hänen olisi tullut jo ammattinsa puolesta tehdä havaintoja M.H:n terveydentilasta. Myyjä sai viidestä osakkeesta 100.000 euroa 4.3.2011. Osakkeiden arvo oli elokuussa 2012 tilinpäätöksessä 50,49 euroa. Aviopuolisoilla hallituksen puheenjohtaja L.A:lla ja toimitusjohtaja T.K:lla ei ollut tarkoitustakaan pitää ja johtaa liikettä, jonka osakkeista he möivät vähemmistöosuuden.

Kaupanteon yhteydessä salattiin M.H:lta se, että perhe muuttaakin alkuun yli puoleksi vuodeksi Etelä-Amerikkaan, missä ilmeisesti myyjän aviopuolisolla T.K:lla oli työpaikka. Mukana muuttivat vaimo, lapset ja ehkä koirat.

Tällaisen matkan järjestelyt vaativat huomattavan pitkän ajan, joten se on varmuudella ollut myyjän tiedossa kaupantekohetkellä. Suomeen ei jäänyt edes toiminimen kirjoittajaa. Aikaerosta johtuen T.K. yritti johtaa liikettä Etelä-Amerikasta käsin sähköpostein ja puhelimitse. T.K:n yritys johtaa liikettä epäonnistui, eikä hänen vaimonsa puuttunut liiketoimintaan.

Kun kysytään sitä, onko mikään M.H:n tavoitteista toteutunut, niin kauppahinnan vastikkeeksi hän ei ole saanut mitään, vain palkan joltakin kuukaudelta. Ratkaisevaa on kaupantekohetki ja myyjän tietoisuus siitä, että he tiesivät yhtiön jo silloin olevan varaton, mitään tarkoitusta myyjillä ei ollut toimia yrityksessä, vaan "napata" rahat pois, minkä tarkoituksen he salasivat ostajalta. Osakassopimukset, työsopimus ja toimitusjohtajan sijaisuus, mitä termiä ei osakeyhtiölakikaan määrittele, ovat asiaan vaikuttamattomia jälkitekoja.

Kaikki myyjäpuolelta tehdyt toimet voidaan katsoa tehdyn petostarkoituksessa. Tämän vuoksi, että sopimuksen tarkoitus olisi ollut taata työpaikka ja ansiotyö, ovat olleet myyjän toimia jälkikäteen arvostellen sellaisia tekoja, joita ei ole tarkoituskaan ollut täyttää.

Vakuutusyhtiön vastine

Asiassa on kysymys lausunnonpyytäjän nykyisestä, aiemmasta tai suunnitellusta työstä, kaupallisen yrityksen osakkuudesta, jäsenyydestä tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä sekä muusta toiminnasta tulon hankkimiseksi. Asia ei ole liittynyt lausunnonpyytäjän yksityiselämään. Sillä seikalla, onko lausunnonpyytäjä tosiasiallisesti työskennellyt tai saanut tuloa työsopimuksensa tai osakekaupan perusteella, ei ole ratkaisevaa merkitystä vakuutusehtojen soveltamisen kannalta. Ratkaisevaa on lausunnonpyytäjän suunnitelma työskennellä yrityksessä ja hankkia tuloa osakekaupan kautta. Tästä syystä asian hoidosta aiheutuneita asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja ei voida korvata oikeusturvavakuutuksesta.

Lausunnonpyytäjän asiamies on vedonnut lausuntopyynnössään myös siihen, että lausunnonpyytäjä on alkoholismin ja itsemurhayrityksen jälkeen oikeustoimikelvoton. Itsemurhayritys, jossa lausunnonpyytäjän terveydentila merkittävästi heikentyi, on sattunut vuosien 2012–2013 välisenä uutena vuotena ja lausunnonpyytäjälle on määrätty edunvalvoja 21.1.2013.

Koska osakekauppa ja työsopimus on tehty jo 4.3.2011, on lausunnonpyytäjä ollut sopimusten tekohetkellä oikeustoimikelpoinen. Näin ollen myöhemmällä oikeustoimikelvottomuudella ei ole merkitystä arvioitaessa lausunnonpyytäjän sopimusten tekohetken aikaista tarkoitusta hankkia tuloa sopimuksilla.

Lisäksi lausunnonpyytäjän asiamies on vedonnut siihen, että kyseessä on rikosprosessissa petos-rikosnimikkeellä käsiteltävä asia, eikä kyseisen asian taustatekijöillä ole sen vuoksi merkitystä asian korvattavuutta vakuutuksesta arvioitaessa. Vakuutusehtojen kannalta asia liittyy silti edellä mainituin perustein lausunnonpyytäjän nykyiseen ja suunniteltuun työhön ja toimintaan tulon hankkimiseksi, siitä huolimatta, että asia käsiteltäisiin rikosprosessissa. Sillä, käsitelläänkö asia rikos- vai riita-asiana, ei ole merkitystä vakuutusehtojen 1 ja 5.2 soveltuvuuden kannalta. Lisäksi on todettava, että rikosasiassa vakuutustapahtuma on asian vireilletulo tuomioistuimessa, eikä vakuutuksesta korvata tutkintailmoituksesta, rikosilmoituksesta tai esitutkinnasta aiheutuvia kuluja. Näistä syistä asiasta aiheutuneita asianajokuluja ei voida korvata vakuutuksesta, vaikka asia käsiteltäisiinkin rikosprosessissa eikä riita-asiana.

Edellä mainituilla perusteilla vakuutusyhtiö ei voi korvata oikeusturvavakuutuksesta lausunnonpyytäjän osakekauppaa ja työsopimusta koskevan asian hoidosta aiheutuneita asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Ehtokohdan 5.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuneita kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, tuleeko vakuutetulle myöntää oikeusturvaetu osakkeiden kauppasopimuksen purkua koskevaan riita-asiaan.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa. Vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuneita kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa vakuutettu on tehnyt sopimuksen liikeyrityksen osakkeiden kaupasta. Tätä sopimusta on sittemmin yritetty purkaa, mistä syntyneeseen riitaan on haettu oikeusturvaetua. Kaupantekohetkellä M.H:n tarkoituksena sopimusta solmittaessa on ollut hankkia osuus kaupallisesta yrityksestä ja siten hankkia tuloja. Kyse on siten ollut vakuutusehtojen tarkoittamasta toiminnasta tulon hankkimiseksi. Tällaisiin sopimuksiin liittyvät riidat on rajattu pois oikeusturvavakuutuksen korvauspiiristä. Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ei käy ilmi, että M.K. olisi ollut sopimuksentekohetkellä oikeustoimikelvoton.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia