Haku

VKL 383/13

Tulosta

Asianumero: VKL 383/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2014

Vakuutusehtojen soveltaminen. Liikennevahinkoa koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Kaupungin lomittaja oli peruuttanut epähuomiossa traktori-apevaunuyhdistelmän navetan liukuovea päin, jolloin ovi oli vahingoittunut.

Korvausta on haettu kaupungin vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös 1.8.2012

Vakuutusyhtiö on lausunut, että soveltuvan rajoitusehdon mukaan vastuuvakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen käyttämisestä liikenteeseen liikennevakuutuslain mukaisesti. Saadun selvityksen mukaan vahinko oli aiheutunut apevaunun käyttämisestä liikenteeseen.

Valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut, että vakuutusyhtiön päätös perustui liikennevakuutuslain väärään tulkintaan. Vahinko ei ollut tapahtunut liikenneväylällä, vaan maatilalla. Siten liikennevakuutuslaki ei soveltunut tapaukseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on toistanut vastineessaan korvauspäätöksessä lausutun. Lisäksi vakuutusyhtiö on viitannut liikennevahinkolautakunnan ratkaisuun LV 12/86, jossa korvauskysymyksen kannalta olennaisena oli pidetty sitä, oliko ajoneuvolla vahingon sattumishetkellä ollut tarkoituksena lähteä liikenteeseen. Tässä tapauksessa traktorilla oli peruutettu kohti maatilan pihaa eli kohti aluetta, joka ei ollut vakuutusyhtiön mukaan muista liikenneväylistä erillään oleva paikka. Merkitystä ei ollut vakuutusyhtiön mukaan sillä, oliko vahinko tapahtunut navetan sisäpuolella, vaan sillä, mikä maatalouslomittajan tarkoitus oli ollut. Vakuutuksenottajan antaman selvityksen mukaan lomittajan tarkoituksena oli ollut ajaa ajoneuvo ulos navetasta. Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä oli siten moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainsäädäntö

Vakuutuksen rajoitusehdon 201.2 mukaan vahinkoa, joka johtuu ajoneuvon liikennevakuutuslain mukaiseen liikenteeseen käyttämisestä, ei korvata.

Liikennevakuutuslain 1 §:n mukaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut henkilö tai omaisuusvahinko, jota jäljempänä sanotaan liikennevahingoksi, korvataan ajoneuvoa varten annetusta liikennevakuutuksesta tämän lain mukaan.

Liikennevakuutuslain 2 §:n 2 kohdan mukaan moottoriajoneuvo ei ole tässä laissa tarkoitetussa liikenteessä kun sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään maatilatalouden työhön tai olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen.

Asian arviointi

Tapauksessa on kysymys siitä, johtuuko vahinko ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä.

Vastuuvakuutuksen rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu ajoneuvon liikennevakuutuslain mukaiseen liikenteeseen käyttämisestä. Liikennevakuutuslain 2 §:n 2 kohdan mukaan moottoriajoneuvo ei ole laissa tarkoitetussa liikenteessä, kun sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään maatilatalouden työhön tai olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen. Lautakunta toteaa selvitetyn, että ajoneuvoa on käytetty maatilatalouden työhön. Tapauksessa on siten tarkemmin kysymys siitä, onko traktori-apevaunuyhdistelmää käytetty tai onko sitä ollut tarkoitus käyttää liikenteessä vai liikenneväylistä erillään olevassa paikassa.

Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan lomittaja oli törmännyt traktori-apevaunuyhdistelmällä navetan oveen peruuttaessaan navetasta ulos, minkä seurauksena ovi oli vahingoittunut. Vakuutuksenottajan valituksen mukaan tarkoituksena oli ollut kuljettaa apetta rehustamosta pihattonavetassa oleville naudoille. Vakuutuksenottajan mukaan vahinko oli tapahtunut maatilalla, ei liikenneväylällä. Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että ajoneuvolla peruutettiin kohti maatilan pihaa, eli kohti aluetta, joka ei ole muista liikenneväylistä erillään oleva paikka.

Lautakunta toteaa liikennevakuutuslain tarkoittaman lain voimassaoloalueen sinänsä olevan tavanmukaisia teitä, katuja ja kulkuväyliä laajemman. Mikäli kuitenkin kyseessä on alue, jota ei ole tarkoitettu yleiselle liikenteelle, on liikennevahinkolautakunta katsonut esimerkiksi lausunnossaan LV 06/2227 tällaisen alueen lainkohdan tarkoittamalla tavalla liikenneväylistä erillään olevaksi paikaksi.

Lautakunta toteaa, että voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijan velvollisuutena on osoittaa, että kyseessä on vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko. Vakuutuksessa oleviin rajoitusehtoihin vetoavalla vakuutusyhtiöllä on puolestaan näyttövelvollisuus siitä, että vahinko on seurausta rajoitusehdoissa mainitusta tapahtumasta tai olosuhteesta. Jotta korvaus voidaan tässä tapauksessa vakuutusyhtiön esittämällä perusteella evätä, pitää vakuutusyhtiön osoittaa, että vahinko on johtunut ajoneuvon liikennevakuutuslain mukaiseen liikenteeseen käyttämisestä. Lautakunta toteaa, että tässä tapauksessa asiassa on jäänyt epäselväksi, millaisessa ajotilanteessa vahinko on aiheutunut. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei ole selvittänyt sitä, että ajoneuvoa oli tarkoitus käyttää liikenteessä ja että rajoitusehtoa voitaisiin siten soveltaa nyt käsiteltävänä olevaan vahinkoasiaan.

Näin ollen lautakunta suosittaa, että vahinko korvataan kaupungin vastuuvakuutuksesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos, jäsenet Makkula, Pesonen ja Sarpakunnas sekä varajäsenet Paloranta ja Vainio. Sihteerinä toimi Kantola.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia