Haku

VKL 382/05

Tulosta

Asianumero: VKL 382/05 (2005)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.10.2005

Rajoitusehto Oliko asialla vakuutetulle vähäinen merkitys? Vähäinen asia Pesulaitteiden huoltoa tehneen yrityksen laskusaatava

Vakuutuksenottajayrittäjä on asentanut 19.7.2002 ravintolayrityksen astianpesukoneen. Vakuutuksenottajayrittäjä on lähettänyt asennustyöstä 385,79 euron laskun, josta ravintolayritys on maksanut 89,33 euroa. Loppuosasta ravintolayritys ei ole katsonut olevansa vastuussa, koska se ei ollut tilannut asennusta. Tämän jälkeen vakuutuksenottajayrittäjä yritti periä laskusaatavaa pariin otteeseen. Kun ravintolayritys ei maksanut laskusaatavaa, vakuutuksenottajayrittäjä vei asian käräjäoikeuteen, joka antoi asiassa vakuutuksenottajayrittäjälle myönteisen tuomion. 

Vakuutuksenottajayrittäjä haki asiaan oikeusturvaetua yrityksen oikeusturvavakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö viittasi vakuutusehtojen kohtaan 4.3, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvattu vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jolla oli vakuutetulle vähäinen merkitys. Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus oli 15 % korvattavista oikeudenkäyntikuluista, kuitenkin vähintään 585 euroa. Koska oikeusturvavakuutuksen vähimmäisomavastuu oli suurempi kuin laskusaatavan pääoma, ei vakuutusyhtiö myöntänyt vakuutuksenottajayrittäjälle oikeusturvaetua.
 
Uudessa päätöksessä oli vielä todettu, että vakuutuksenottajayritys oli ilmoittanut tällä olleen erityinen oikeudellinen tarve jo liiketoiminnan luotettavuuden ja jatkuvuuden takaamiseksi selvittää asia. Vakuutuksenottajayrittäjä oli tehnyt poliisille myös tutkintapyynnön siitä, oliko vastapuolen allekirjoitus vakuutuksenottajayrityksen suorittaman asennustyön laskussa aito. Poliisin esitutkinnassa oli päätetty, että käsialavertailu olisi jutun laatuun nähden kohtuuttoman kallis ja aikaa vievä. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei sillä ollut aihetta muuttaa aiempaa kielteistä korvauspäätöstään.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössä pyydetään lausuntoa siitä, olisiko vakuutusyhtiön tullut myöntää oikeusturvavakuutuksen perusteella vakuutuksenottajayrittäjälle oikeusturvaetu. Vakuutuksenottajayrittäjällä on ollut vireillä käräjäoikeudessa velkomuskanne vastaajaa vastaan. Vakuutuksenottajayrittäjällä on ollut erityinen oikeudellinen tarve liiketoimintansa luotettavuuden ja jatkuvuuden takaamiseksi saada tuomioistuimen ratkaisu asiassa erityisesti, koska vastaaja on esittänyt, että hänen allekirjoituksensa on väärennetty tilauslomakkeeseen.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö uudistaa vastineessaan päätöksessä esittämänsä ja katsoo, että kysymyksessä olevan velkomusriidan hoitamisesta syntyneet kustannukset eivät voi olla järkevässä suhteessa ajettavaan etuuteen nähden. Vakuutettu on vedonnut erityisesti siihen, että astianpesukoneen tilaaja on väittänyt nimeänsä väärennetyksi. Väärennyksestä todetaan ensinnäkin, että poliisi ei ole pitänyt asiaa enemmän tutkimisen arvoisena. Toisaalta asiakirjoista ilmenevissä olosuhteissa todistustaakka väärennysväitteestä on ollut sen tekijällä. Muutoinkin todetaan, että esitutkinnassa syntyviä kustannuksia ei makseta oikeusturvavakuutuksesta, vaikka asia muutoin olisi vakuutuksesta korvattava.
 
Vakuutettu on voittanut juttunsa ja vastapuoli on velvoitettu korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut. Esitetyn selvityksen perusteella hovioikeus tuskin tulee muuttamaan käräjäoikeuden ratkaisua. Vakuutettu tulee siten saamaan kulunsa vastapuolelta eikä niiden maksamiseen osaksikaan oikeusturvavakuutuksen perusteella ole mitään perustetta.
 
Selvitykset
Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut asian oikeudenkäyntiasiakirjat.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Yrityksen oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaan vakuutus koskee vakuutuskirjassa mainittua toimintaa.
 
Vakuutusehtojen kohdan 4.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Saman ehtokohdan mukaan rikosasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun haaste on annettu vakuutetulle tiedoksi.
 
Vakuutusehtojen kohdan 4.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jolla on vakuutetulle vähäinen merkitys.
 
Vakuutuksenottajayrittäjän vakuutuskirjan mukaan oikeusturvavakuutuksen toimialana on pesuaineiden valmistus ja pesulaitteiden huolto.
 
Ratkaisusuositus
 
Vakuutuksenottajayrittäjä on asentanut pesukoneen. Ravintolayritys ei ole maksanut asennuslaskua kokonaisuudessaan, vaikka laskua on yritetty periä useamman kerran. Vakuutuksenottajayrittäjän toimialana on ollut mm. pesulaitteiden huolto ja oikeusturvavakuutus on otettu tälle toiminnalle. Pesulaitteiden huoltotyöstä aiheutuvat laskut ovat tyypillisesti joitakin satoja euroja. Kun saatavat liittyvät vakuutuksenottajayrittäjän normaaliin liiketoimintaan, ei tällaista saatavan perintäasiaa voida pitää yrittäjän liiketoiminta kokonaisuudessaan huomioon ottaen vähäisenä. Tällaisella kanteella, kun saatavaa on yritetty jo useamman kerran muutoinkin periä, ei ole vakuutuksenottajayrittäjälle vähäistä merkitystä. Myöskään sitä, että vakuutuksenottajayrittäjä on voittanut jutun, ei voida pitää vakuutuksenottajayrittäjän oikeusturvavakuutuksen myöntämisasiassa negatiivisena seikkana. Vakuutusyhtiön tulee tämän vuoksi myöntää asiaan oikeusturvaetu.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kallioinen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Snellman.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta