Haku

VKL 38/14

Tulosta

Asianumero: VKL 38/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 20.08.2014

Korvattava vakuutustapahtuma. Oliko varaajan taustan laatoituksessa kyse perus- tai muusta parannuksesta? Vakuutusyhtiön vastuu korjaajan suorittamista ylimääräisistä töistä.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan vuonna 1985 rakennetussa omakotitalossa todettu putkistovuoto korvattiin laajan kotivakuutuksen perusteella. Ennen vahinkoa tilat olivat pääosin alkuperäisessä kunnossa. Korjauksen yhteydessä taloa remontoitiin. Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta varaajan taustan laatoituksesta kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 7.5.2013 päivätyssä päätöksessään, että vahingoittunut omaisuus korvataan vahinkoa edeltävään kuntoon eikä korjauksen yhteydessä tehdyistä perus- tai muista parannuksista syntyneitä kuluja korvata. Varaajan taustan laatoitusta ei korvata, sillä se on tason korotusta ja tarjouksessa kyseisten seinien korjauskulut oli laskettu normaalitasossa. Vakuutuksenottaja oli tilannut seinän pintaan laatoituksen varaajan taakse, vaikka ennen vahinkoa seinässä oli maali tai tapetti.

Valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut 7.1.2014 päivätyssä valituksessaan, että varaajan taustan laatoituksen suorittamisesta oli sovittu vahinkotarkastajan kanssa. Vakuutuksenottaja katsoo, ettei hänellä ole suoritusvelvollisuutta näistä korjauskuluista, koska hän ei ole lupautunut maksamaan näitä työvaiheita suullisesti eikä kirjallisesti. Vakuutuksenottaja kertoo, ettei hänelle kerrottu, että häntä tullaan laskuttamaan näistä toimenpiteistä. Vakuutuksenottaja kertoi urakoitsijan laskuttaneen vakuutusyhtiötä 6.3.2013 ja vakuutuksenottaja oli hyväksynyt tämän laskun.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 28.4.2014 päivätyssä vastineessaan, että koska omaisuuden tason parantamisesta aiheutuneita kustannukset eivät kuulu vakuutuksen piiriin, ei varaajan taustan laatoituksesta aiheutuneita kustannuksia voida korvata. Vahinkotarkastajan mukaan vakuutuksenottaja oli tilannut itse tarvikkeita hyväksyttämättä tasoa tai hintaa vakuutusyhtiöltä etukäteen. Vakuutuksenottaja on tilannut seinän pintaan laatoituksen, vaikka ennen vahinkoa seinässä oli kosteustapetti.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että koska korjauslasku on osoitettu rakennuksen omistajalle, ei vakuutusyhtiölle ole syntynyt vastuuta itsenäisesti toimivan korjausurakoitsijan työn laadusta eikä velvollisuutta valvoa korjaustyön suorittamista. Vakuutusyhtiön vastuu rajoittuu vakuutusehtojen mukaisen korvauksen maksamiseen. Ns. rikastumiskiellon mukaisesti korvauksen saamisen ei tule johtaa liialliseen hyvitykseen niin, että vahingonkärsinyt olisi korvauksen jälkeen paremmassa asemassa kuin ennen vahinkotapahtumaa. Esinevahingon sattuessa vahingonkorvauksen tarkoituksena on, että esine saatetaan entisen veroiseen kuntoon. Korvauksen määrän arvioinnissa on olennaista se, millä korvausmäärällä pystyttäisiin pääsemään vahinkoa edeltäneeseen tilanteeseen. Urakkatarjouksessa kyseiset seinät oli laskettu mukaan ns. normaalitasossa.

Selvitykset

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja on toimittanut vakuutuksenottajalle sähköpostitse 10.10.2012 muistion, jonka mukaan vahinkopaikalla tehdyn tarkastuskäynnin myötä vahinkoon kuuluviksi korjaustöiksi on mainittu kodinhoitohuoneen lattialaatoitus mutta ei vesieristeitä, kodinhoitohuoneen seinät avatuilta osilta ja kodinhoitohuoneen alakaapisto kahdelle seinälle. Vakuutuksenottajaa on kehotettu ottamaan yhteyttä vahinkotarkastajaan, jos hänellä on korjausehdotuksia muistion mukaisiin korjaustoimenpiteisiin.

6.3.2013 päivätyn vakuutuksenottajalle osoitetun laskun mukaan varaajan taustan laatoitukseen on käytetty kuusi työtuntia ja tarvikkeita on käytetty 200 eurolla.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3 mukaan korjauksen yhteydessä tehdyistä perus- tai muista parannuksista syntyneitä kustannuksia ei korvata.

Kohdan 11 mukaan arvonalentumisia ei korvata. Arvonalentumisella tarkoitetaan sitä, että vahingoittuneen omaisuuden käypä arvo on alentunut, vaikka omaisuus on vahingon jälkeen korjattu vahinkoa edeltäneeseen kuntoon. Korvauksen määrää arvioitaessa ei oteta huomioon värisävyeroja eikä tunne- tai vastaavia arvoja.

Ratkaisu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiö ollut vastuussa korjausyrityksen suorittamasta varaajan takaosaan tehdystä laatoituksesta vakuutusehtojen perusteella. Toiseksi kysymys on sen arvioimisesta, onko yhtiö korvausvelvollinen korjaustyöstä muulla perusteella.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella varaajan takana ei ollut eristeitä, joten laatoituksessa on lautakunnan käsityksen mukaan ollut kyse asunnon tason parannustyöstä. Vakuutusyhtiöllä ei ole vakuutusehtojen mukaan korvausvastuuta perusparannustyöksi luettavasta varaajan taustan laatoituksesta.

Vakuutuksenottaja katsoo, ettei hänellä ole suoritusvelvollisuutta korjauskuluista, koska hän ei ole lupautunut maksamaan näitä työvaiheita suullisesti eikä kirjallisesti. Vakuutuksenottaja kertoo, ettei hänelle kerrottu, että häntä tullaan laskuttamaan näistä toimenpiteistä. Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauskäytännössä vakiintunut lähtökohta on se, että vaurioituneen omaisuuden omistava vakuutuksenottaja toimii korjaustyön tilaajana ja vakuutusyhtiö korvaa korjaustyöstä aiheutuneet laskut vakuutusehtojen mukaisesti. Yhtiön toimiessa tällä tavoin maksajan roolissa sille ei synny vastuuta itsenäisesti toimivan korjausurakoitsijan työn laadusta eikä velvollisuutta valvoa korjaustyön suorittamista. Vakuutusyhtiön vastuu rajoittuu vakuutusehtojen mukaisen korvauksen suorittamiseen. Vakuutuslautakunnan näkemyksen mukaan vakuutusyhtiölle voi syntyä vastuu korjaustyön lopputuloksesta siinä tapauksessa, jos yhtiö esimerkiksi määrää korjaustyön suorittajan tai muulla vastaavalla tavalla vaikuttaa määräävästi vakuutuskorvauksen käyttämiseen. Näyttötaakka tällaisesta poikkeavasta järjestelystä on korvauksenhakijalla.

Vakuutussopimuslain mukaan vakuutusyhtiö ei ole vastuussa vakuutustapahtuman jälkeen tulevasta korvauksesta ennen korvauspäätöksen antamista annetuista tiedoista. Vakuutuslautakunta toteaa kuitenkin, ettei vakuutuksenottajalle ole tässä tapauksessa annettu puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoja korjaustöiden laajuudesta, sillä hänelle on 10.10.2012 lähetetyssä muistiossa ilmoitettu, mitkä toimenpiteet kuuluvat vakuutuksen korvauspiiriin. Muistion mukaan vahinkoon kuuluvina korjaustöinä on mainittu kodinhoitohuoneen lattialaatoitus mutta ei vesieristeitä, kodinhoitohuoneen seinät avatuilta osilta ja kodinhoitohuoneen alakaapisto kahdelle seinälle. Kodinhoitohuoneessa sijaitsevan varaajan taustan laatoitusta ei ollut mainittu muistiossa. Näin ollen Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander, jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia