Haku

VKL 381/15

Tulosta

Asianumero: VKL 381/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2016

Ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkring för verksamhet. Tolkning av försäkringsvillkor. Definition av begreppet ersättningsbart försäkringsfall. Förutsättning som gäller orsakande av skada och tiden för konstaterande av skada. Otydligt försäkringsvillkor.

Uppgifter om händelseförloppet

Försäkringstagaren, firman S, hade våren 2014 bytt ut bruksvattenrören i den skadelidandes egnahemshus. Enligt dokumentationen upptäcktes ett rörläckage i huset 30.11.2014. Enligt den 3.12.2014 daterade skadekartläggningsrapporten konstaterades läckaget bero på att matningsröret till varmvattenberedaren hade lossnat från husets huvudvattenrör. Ersättning för skadan hade sökts från S:s ansvarsförsäkring.

Försäkringsbolaget har i sitt beslut av 15.1.2015 vägrat att ersätta skadan. I försäkringsvillkoren sägs följande i punkt 4, som handlar om skadefall som ersätts: försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda person- och sakskador som i den försäkrade verksamheten inom försäkringens giltighetsområde förorsakas någon annan, om skadan konstateras under försäkringsperioden och om försäkringstagaren enligt gällande rätt är skyldig att ersätta skadan.

En skada anses vara plötslig och oförutsedd, då den orsakas plötsligt och skadan konstateras inom sex (6) månader från det skadan orsakats.

Försäkringsbolaget har hänvisat till en uppgift enligt vilken rörkopplingen hade gjorts i antingen mars eller april 2014 och skadan hade konstaterats 30.11.2014. På basis av punkt 4 i försäkringsvillkoren ersattes skadan inte från S:s ansvarsförsäkring, eftersom mer än sex månader hade gått från det att skadan hade orsakats till att den hade konstaterats.

Kundens klagomål

S har yrkat på att skadan ersätts från ansvarsförsäkringen och bett nämnden ge en beslutsrekommendation angående tillämpning av punkt 4 i försäkringsvillkoren.  S anser att försäkringsbolaget har tolkat försäkringsvillkoret till egen fördel så att syftet med hela ansvarsförsäkringen förfelas. Försäkringsbolaget har utformat försäkringsvillkoret så att det är svårtolkat och i förhållande till försäkringens syfte som framgår av första meningen i villkorspunkten överraskande och strängt.

Försäkringens syfte är att ersätta de sakskador som försäkringstagaren är skyldig att ersätta sina kunder. Då kan inte försäkringens allmänna giltighetstid vara bunden till 6 månader från installationen, eftersom företagarens skadeansvar sträcker sig långt utöver denna tid. Tidsfristen bör tolkas så att den avser det tillfälle då skadan yppar sig. S anför att han har haft den uppfattningen att tidsgränsen avser kopplingen mellan att skadan skett och dess upptäckt. Man har avsett att utesluta skador vars effekter uppträder småningom. I detta fall inträffade skadan 30.11.2014 på ett ögonblick med full effekt och upptäcktes omedelbart. Skadan var av plötslig art. Tidsfristen sex månader bör därför räknas från 30.11.2014.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget har anfört att det inte finns någon anledning att ändra beslutet. I punkt 4 i försäkringsvillkoren nämns det att en skada anses vara plötslig och oförutsedd då den orsakats plötsligt och skadan konstateras inom sex månader från att den orsakats. Tiden om sex månader räknas inte från skadans uppkomst utan från det datum då skadan orsakades, dvs. då försäkringstagaren gjorde rörinstallationen.

Skadan har orsakats vid den tidpunkt då rörinstallationen gjordes. Den felaktiga installationen gjordes i mars-april 2014. Skadan som är en följd av den felaktiga installationen uppkom först 29–30.11.2014 och konstaterades 30.11.2014, dvs. 7–8 månader efter installationen. Således var det med hänvisning till punkt 4 i försäkringsvillkoren inte fråga om en plötslig skada.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet är det fråga om hur man bör tolka punkt 4 i försäkringsvillkoren, där det definieras vilka skadefall som ersätts från den ansvarsförsäkring för verksamheten som S tecknat, och huruvida vattenskadan som yppade sig efter att S hade installerat bruksvattenrören omfattas av försäkringen eller inte.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

Punkt 4 i försäkringsvillkoren för ansvarsförsäkringen för verksamhet, vilka tillämpas från och med 1.8.2010, lyder som följer:

Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda person- och sakskador som i den försäkrade verksamheten inom försäkringens giltighetsområde förorsakas någon annan, om skadan konstateras under försäkringsperioden och om försäkringstagaren enligt gällande rätt är skyldig att ersätta skadan.

En skada anses vara plötslig och oförutsedd, då den orsakas plötsligt och skadan konstateras inom sex (6) månader från det skadan orsakats.

Bedömning

Nämnden konstaterar att S på basis av den tillgängliga dokumentationen hade installerat bruksvattenrören i den skadelidandes egnahemshus i mars eller april 2014. Kopplingen mellan husets huvudvattenrör och matningsröret till varmvattenberedaren utfördes då felaktigt. Denna koppling gav sedan vika antingen 29 eller 30.11.2014, och följden var en omfattande vattenskada. Läckaget upptäcktes 30.11.2014.

Enligt punkt 4 i de tillämpliga försäkringsvillkoren ersätter försäkringen plötsliga och oförutsedda person- och sakskador som i den försäkrade verksamheten förorsakas någon annan. Det väsentliga med avseende på avgörandet av den meningsskiljaktighet som det nu är fråga om är att försäkringsvillkoren som plötsliga och oförutsedda definierar bara sådana skador som orsakats plötsligt och som konstateras inom sex månader från det att skadan orsakats.

Nämnden anser att försäkringsvillkoret i fråga är oklart vad beträffar den i villkoret nämnda förutsättning som gäller orsakande av skada. Av försäkringsvillkoret framgår inte entydigt hur sådana situationer bör bedömas där försäkringstagarens felaktiga åtgärd orsakar ett skadefall först senare.

När det specifikt gäller det fall som nu behandlas konstaterar nämnden att försäkringstagaren ännu inte orsakade någon skada när han utförde den felaktiga rörinstallationen. Vid det tillfället var det inte klart eller säkert att en skada över huvud taget skulle följa av installationsfelet. Skadan orsakades först 30.11.2014 när rörkopplingen lossnade, varvid vattnet som läckte ut skadade försäkringstagarens byggnad.

På de grunder som redovisas ovan anser nämnden att ansvarsskadan i fråga ingår bland de skador som i punkt 4 i de försäkringsvillkor som tillämpas på S:s ansvarsförsäkring definieras som skador som ersätts.

Slutresultat

Försäkringsnämnden rekommenderar att försäkringsbolaget ersätter skadan från S:s ansvarsförsäkring i en omfattning som är förenlig med försäkringsavtalet.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Raulos

Sekreterare Isokoski

 

Medlemmar:

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta