Haku

VKL 381/14

Tulosta

Asianumero: VKL 381/14 (2015)

Vakuutuslaji: Maatilavakuutus

Ratkaisu annettu: 06.02.2015

Maataloustraktorin vakuutus. Korvattava vakuutustapahtuma. Johtuiko traktorin etuakselin rikkoutuminen vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä? Rakenne-, valmistus- tai materiaalivika.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan traktorin etuakseli oli rikkoutunut 2.6.2013, kun traktoria ajettiin aumalta alas. Traktorilla oli aiemmin sorastettu ja lanattu peltotietä, jolloin etupyörä oli voinut osua kiveen. Korvausta traktorin korjauskuluista on haettu maatilavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on katsonut 14.4.2014 päivätyssä korvauspäätöksessä, että akselin katkeamisen syynä olivat murtumat, jotka olivat aiheutuneet jo ennen turveaumaan putoamista.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut 3.6.2014 päivätyssä valituksessaan, että koska etuakseli oli uusittu toukokuussa 2013, ei vahinko voinut johtua kulumisesta. Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta traktorin korjauskuluista sekä oikeusturvaetua. Lisäksi vakuutuksenottaja on vaatinut yhtiötä suorittamaan 500 euroa korvauksena valituksen tekemiseen käytetyistä kuluista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 1.8.2014 päivätyssä vastineessaan, ettei vahinkotarkastajan vahinkopaikasta ottamissa valokuvissa ollut havaittavissa paikkaa, jossa traktorin putoaminen olisi voinut tapahtua vaan kyseessä oli tavanomainen turveauma, jota pitkin ajettaessa ajoneuvoon kohdistuu normaalin käytön mukaista rasitusta. Tällainen normaalin käytön aiheuttama rasitus ei täytä korvattavan vakuutustapahtuman tunnusmerkistöä. Vahinko oli aiheutunut vahinkotarkastajan mukaan akselin rakenteen heikkoudesta ja valokuvista näkyvän vanhan murtuman myötävaikutuksesta. Vakuutuksenottajan selvityksenantovelvollisuuden täyttämisestä aiheutuvat kustannukset eivät ole korvattavia autovakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut, että oikeusturvavakuutusasia oli otettu käsittelyyn.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko traktorin etuakselille aiheutunut vahinko seurausta vakuutusehtojen mukaisesta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 20.1.3 (Törmäysvahingot) mukaan vakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa,

- joka on aiheutunut työkoneen osalle tai laitteelle sen rakenne-, valmistus- tai materiaaliviasta

- joka on aiheutunut työkoneen osalle tai laitteelle kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai varomattomasta käsittelystä.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksenhakijan tulee näyttää, että kyse on ollut vakuutusehtojen mukaisesta korvattavasta vakuutustapahtumasta. Jos vakuutusyhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee sen vastaavasti näyttää, että kyse on ollut rajoitusehdossa tarkoitetusta vahingosta. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut työkoneen osalle tai laitteelle sen rakenne-, valmistus- tai materiaaliviasta.

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastajan raportin mukaan vahinko on aiheutunut etuakselin rakenteen heikkoudesta ja vanhasta murtumasta. Vahinkotarkastajan arvion mukaan traktorin levikepyörien koko ja akselien heikkous huomioiden vastaavanlaisia vahinkoja olisi voinut tapahtua enemmänkin. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa esitetyn teknisen selvityksen perusteella, että kyse on ollut rajoitusehdon tarkoittamasta materiaali- ja rakenneviasta johtuneesta vahingosta, eikä kyseessä ole ollut ulkoisesta syystä aiheutunut korvattava vahinko.

Vakuutuslautakunta ei ohjesääntönsä 6 §:n perusteella käsittele sille osoitetun valituksen tekemisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista. Vakuutuslautakunta toteaa kuitenkin, ettei maatilavakuutuksesta suoriteta korvausta vahinkoilmoituksen tekemisestä, vahingon selvittelystä taikka muutoksenhausta aiheutuneista kuluista.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vakuutusyhtiö ollut antanut korvauspäätöstä oikeusturvavakuutusta koskevassa asiassa eikä lautakunta näin ollen anna ratkaisusuositusta kyseisestä asiasta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Löppönen

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta