Haku

VKL 380/05

Tulosta

Asianumero: VKL 380/05 (2005)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 20.09.2005

Asumisen keskeytymiskustannusten korvaaminen Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Viemärin tulviminen Kylpyhuoneen vesieristyksen puutteellisuus

 

Tapahtumatiedot
 
Vakuutusyhtiön tietojärjestelmään tehtyjen merkintöjen mukaan lausunnonpyytäjä on 24.1.2005 puhelimitse ilmoittanut, että hänen vuokra-asuntonsa kylpyhuoneessa on havaittu kosteutta. Mahdollisesti putkitukoksen seurauksena vedet ovat tulvineet kylpyammeen alle ja aiheuttaneet kosteusvaurion. Kyseisen asunnon vuokra on 350 euroa/kk.
 
Lausunnonpyytäjän asuntoa remontoitiin noin yhden kuukauden ajan. Lausunnonpyytäjä vaati korvausta tuolta ajalta muualla asumisesta aiheutuneista kustannuksista.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Vakuutusyhtiöön toimitetun kosteuskartoitusraportin ja kosteuskartoittajan suullisesti antamien lisäselvitysten mukaan kyseisessä vuokra-asunnossa tukkeutui lattiakaivo alkuvuonna 2004. Tämä nosti vettä kylpyhuonetiloissa. Tämä vesi ei kuitenkaan ole syynä siihen, että kylpyhuoneen kylpyammeen alla vesieristeet ovat osittain irti. Puutteelliset vesieristeet ovat päästäneet pidemmän aikaa kosteutta rakenteisiin, eivätkä tällaiset kosteusvauriot ole aiheutuneet vakuutusehtojen edellyttämällä tavalla äkillisestä ja odottamattomasta vahinkotapahtumasta.
 
Vakuutusyhtiö katsoo, että koska asumisen keskeytyminen ei johdu vakuutuksesta korvattavaksi tulevasta vakuutustapahtumasta, muualla asumisesta aiheutuneet kustannukset eivät ole lausunnonpyytäjän kotivakuutuksen perusteella korvattavia.
 
Uudelleenkäsittely
 
Lausunnonpyytäjä katsoo, että putkien tukkeutuminen ja veden ylös nouseminen viemäristä äkillisen ja ennalta arvaamattoman viemäritukoksen seurauksena ei ole mitenkään kytköksissä puutteellisiin vesieristeisiin. Taloyhtiö on myös todennut, että vesivahinko on johtunut äkillisestä putkien tukkeutumisesta, ja taloyhtiö korvaa aiheutuneet vahingot omalta osaltaan. Jos kyseessä olisi vesieristeiden puutteellisuudesta johtuva kosteusvaurio, lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan taloyhtiökään ei osallistuisi vahingosta aiheutuneisiin kustannuksiin. Taloyhtiön isännöitsijä on antanut lausunnon, jossa todetaan, että kyseessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tukos viemärissä. Lausunnonpyytäjä katsoo, että kylpyhuoneen vauriot johtuvat täysin tästä viemärin tukkeutumisesta.
 
Kylpyhuoneen seinistä mitatut kosteusarvot osoittautuivat remontin myötä pintakosteuden aiheuttamiksi, eikä kosteus seinissä ollut päässyt rakenteisiin asti. Näin ollen kosteutta ei ollut seinien rakenteissa, vaan ainoastaan kylpyhuoneen lattiassa viemäritukoksen seurauksena. Kylpyhuoneessa toteutetun remontin ajaksi lausunnonpyytäjän täytyi perheineen muuttaa muualle. Tästä on aiheutunut ylimääräisiä asumiskustannuksia. Ne pitäisi korvata lausunnonpyytäjän kotivakuutuksesta. Lausunnonpyytäjä vaatii vielä 20 euroa korvausta asian selvittelystä aiheutuneista puhelin- ym. kuluista.
 
Tämän johdosta antamassaan uudessa korvauspäätöksessä vakuutusyhtiö toteaa, että kosteuskartoitusraportin mukaan kosteus on päässyt vesieristeen alle, koska vesieriste on irronnut kylpyammeen alta, ja myös roiskevedet ovat päässeet tästä syystä rakenteisiin.
 
Koska verieristeet ovat olleet puutteellisia, vahinkoa ei voida pitää vakuutusehtojen tarkoittamana äkillisenä vahinkotapahtumana, vaan kosteusvaurio on syntynyt ajan myötä. Jos vesieriste olisi ollut kunnossa, viemärin äkillisestä tukkeutumisesta aiheutunut vuoto ei olisi aiheuttanut kosteusvaurioita kylpyhuoneen rakenteille. Raportin mukaan rakenteisiin pääsevät myös suihkuvedet.
 
Koska kyseessä ei ole korvattava esinevahinko, asumisen keskeytymiskuluja ei voida korvata vakuutuksen perusteella. Vahingon selvittelykulut eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausunnonpyytäjä katsoo edelleen, että vahinko johtuu viemärin tukkeutumisesta. Vakuutusyhtiön pitäisi korvata ylimääräiset asumiskustannukset.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Esitetyn selvityksen perusteella kosteusvaurioiden syynä ovat olleet puutteelliset vesieristykset, jotka ovat päästäneet pidemmän aikaa kosteutta rakenteisiin. Vahingot eivät siten ole seurausta mistään äkillisestä ja odottamattomasta vahinkotapahtumasta. Kosteuskartoitusyrityksen antamassa lisälausunnossa on todettu, että pesuhuoneen korjauksen yhteydessä kävi ilmi, että viemäri on tulvinut useasti tukoksesta johtuen.
 
Viemärin tukkeutuessa siinä kulkeutuva vesi ei pääse poistumaan suunnitelmallisesti viemärijärjestelmään, ja tällöin veden kulkusuunta muuttuu ja se nousee takaisin lattiakaivosta. Vakuutusyhtiön tiedossa ei ole sitä, mistä viemärin toistuvat tukkeutumisongelmat ovat johtuneet ja onko mitään toimenpiteitä asian korjaamiseksi tehty. Yhtiön käsityksen mukaan näissä oloissa viemärin tulvimista ei voida enää pitää odottamattomana tapahtumana.
 
Jos viemärin tulviminen kuitenkin katsottaisiin äkilliseksi ja odottamattomaksi vahinkotapahtumaksi, tulvimisesta ei aiheudu kylpyhuonerakenteissa mitään vahinkoa, jos rakenneratkaisut ovat kosteiden tilojen edellyttämässä kunnossa. Kylpyhuoneen pinnoitteiden tulee kestää kosteuden vaikutukset, olivat kyseessä sitten suihkuvedet tai viemärin tulviminen kylpyhuoneessa. Jos vesieristys on kunnossa, vahinkoa rakenteille ei aiheudu, vaikka viemäri tulvisikin.
 
Lausunnonpyytäjä on viitannut siihen, että taloyhtiö on osallistunut vahingon korjauskustannuksiin. Vakuutusyhtiön käsityksen mukaan taloyhtiö on vastannut korjauskustannuksista, koska kylpyhuoneiden vesi- ja kosteuseristeet ovat osa kiinteistön rakennetta, jotka ovat asunto-osakeyhtiön kunnossapitovastuulla. Kylpyhuoneen kosteusvauriot ovat aiheutuneet hiljalleen vesieristeiden puutteellisuuksista. Kosteutta on päässyt rakenteisiin suihkuvesien ja viemärin tulvimisten johdosta. Koska kyseessä ei näin ollen ole vakuutusehtojen määrittelemä äkillinen ja odottamaton vahinkotapahtuma, vakuutusyhtiö ei voi maksaa kotivakuutuksen perusteella korvausta asumisen keskeytymiskustannuksista.
 
Kyseessä on vuokra-asunto. Huoneenvuokralain mukaan vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Vakuutusyhtiön mielestä asianmukaisten eristeiden puuttumisen ja tästä aiheutuvien kosteusvaurioiden ei voida aiheutuneen vakuutettujen toiminnasta tai laiminlyönnistä, eivätkä vauriot ole aiheutuneet heidän kunnossapitovastuullaan olevan omaisuuden aiheuttamana. Näin ollen vakuutettujen ei vakuutusyhtiön mielestä tarvitsisi maksaa vuokraa siltä ajalta, kun kylpyhuonetta on korjattu kuntoon eikä asunto tällöin ole ollut asumiskelpoinen. Vakuutuksenottajan mukaan heidän normaali vuokransa on noin 350 euroa/kk. Vakuutusyhtiölle toimitettujen tositteiden mukaan tilapäisasunnon vuokra on ollut 311,60 euroa/kk. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, ettei vakuutuksenottajalle ole aiheutunut ylimääräisiä asumiskustannuksia tapahtuman johdosta, tai ainakaan ei ole perusteita korvata ylimääräisiä kustannuksia.
 
Selvitykset
 
Lausunnonpyytäjän taloyhtiön isännöitsijän lausunnon mukaan huoneiston pesuhuoneessa on havaittu kosteusvaurioita. Vauriot ovat aiheutuneet äkillisen ja ennalta arvaamattoman viemäritukoksen johdosta. Tapahtuneen johdosta pesuhuoneen lattia ja seinät puretaan, kuivataan tila ja korjataan se kuntoon.
 
Kosteuskartoitusyrityksen lausunnon mukaan pesuhuoneessa on kosteus päässyt vesieristeen alle ainakin lattiassa. Vesieriste on osittain irronnut kylpyammeen alta. Myös seinälaatoituksen alta on löytynyt korkeita kosteusarvoja, koska sinne on päässyt roiskevesiä (suihku). Korjaustoimenpiteenä on suositeltu kylpyammeen poistoa, pinnoitteiden poistoa seinistä ja lattiasta, tasoitteiden jyrsimistä sekä koneellista kuivatusta.
 
Kosteuskartoitusyritys on lisälausunnossaan todennut, että huoneiston pesuhuonetta korjattaessa kävi ilmi, että viemäri on tulvinut useasti tukoksesta johtuen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 2.5 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka äkillisesti ja odottamatta kohtaa vakuutettua omaisuutta.
 
Ehtojen kohdan 2.7.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinkotapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Lisäksi korvataan kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutuksenottajalle ovat aiheutuneet sattuneen tai välittömästi uhkaavan vahingon aiheuttamisesta tai torjumisesta.
 
Suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan asumisen keskeytymiseen liittyvät kohtuulliset, ylimääräiset asumis- ja kuljetuskustannukset ja vastaavat muut menot enintään vuoden pituiselta ajalta, jotka johtuvat vakuutuspaikkaan kohdistuneesta esinevahingosta.
 
Lausunnonpyytäjä on vaatinut asumisenkeskeytyskorvausta tilapäisasunnon vuokrasta. Hän katsoo, että hänen varsinaisen asuntonsa kylpyhuoneen vauriot johtuvat viemärin tulvimisesta alkuvuonna 2004.
 
Kylpyhuoneen seinissä on todettu suihkun roiskevesistä peräisin olevaa kosteutta. Tämä vahinko ei johdu viemärin tulvimisesta eikä mistään muustakaan äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Kylpyhuoneen lattian vesieristyksessä on todettu epätiiviyskohtia. Eristeen vauriot eivät selvityksen mukaan johdu viemärin tulvimisesta. Aineistosta ei ilmene mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka olisi voinut rikkoa vesieristeet. Ilmeisesti roiskevesiä ja viemärin tulvimisvesiä on pidemmän aikaa päässyt lattiarakenteisiin vesi­eristyksen epätiiviyskohtien kautta.
 
Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että kylpyhuoneen vaurioituminen ei johdu mistään tietystä äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapah­tumasta. Tällöin ylimääräiset asumiskustannuksetkaan eivät ole kotivakuutuksen perusteella korvattavia. Korvauspäätös on asianmukainen.
 
Puhelinkulujen kaltaiset selvittelykustannukset eivät ole vakuutustapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutunutta suoranaista esinevahinkoa, eikä vakuutusyhtiö ole velvollinen korvaamaan niitä vakuutuksen perusteella.
 
Vakuutuslautakunta ei toimivaltansa puitteissa voi käsitellä huoneenvuokra­suhteeseen perustuvia riitoja. Yleisellä tasolla lautakunta toteaa kuitenkin, että lausunnonpyytäjällä saattaa asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain perusteella olla oikeus saada vapautus varsinaisen asuntonsa vuokran maksamisesta siltä ajalta, kun asuntoa ei kylpyhuoneremontin vuoksi ole voinut käyttää.
 

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo sekä jäsenet Laapotti, Sario, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia