Haku

VKL 379/14

Tulosta

Asianumero: VKL 379/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2014

Oliko vakuutuksenottaja näyttänyt korvattavan vahinkotapahtuman sattuneen? Vakuutusyhtiön oikeus tarkastaa vahinko. Vahinko oli korjattu, kun siitä ilmoitettiin vakuutusyhtiölle.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja ilmoitti 3.11.2013 päivätyllä vahinkoilmoituksella, joka saapui vakuutusyhtiöön 11.11.2013, elokuun 28. päivänä 2013 havaitusta wc:n betonilattian tippumisesta alaspäin. Vahingon ilmoitushetkellä lattia oli ensin purettu ja wc-tila oli siirretty toiseen paikkaan sekä vahingot oli korjattu. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei sille ollut annettu mahdollisuutta tarkastaa vahinkoa. Vakuutuksenottaja ei ollut vakuutusyhtiön mukaan myöskään pystynyt esittämään lattian painumiseen mitään konkreettista äkillistä vahinkoa. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö katsoi, ettei kyseessä ollut korvattava vahinkotapahtuma. Tästä asiassa on riitaa.

Asiakkaan valitus

Kiinteistön vuosittaisen tarkastuksen yhteydessä havaittiin 28.8.2013, että wc:n lattia oli painunut. Edellisen vuoden tarkastuksessa ei lattian painumista havaittu. Keväällä 2013 oli viemäri äkillisesti tukkeutunut ja tukkeumat paikallistettiin kiinteistön ulkopuolelle ja ne korjattiin välittömästi touko-kesäkuussa 2013. Tilaa oli pakko purkaa lisää, jotta vahinkoa voitiin selvittää ja rajoittaa. Purkamisen yhteydessä havaittiin lievää kosteutta lattian alapuolisessa tilassa. WC-tila siirrettiin lähemmäs vedenjakopistettä. Samalla myös muita vesijohtoja ja viemäröintiä uusittiin. Vakuutuksenottaja katsoo, että äkillinen viemärin tukkeutuminen on aiheuttanut lattian painumisen synnyttäen ”lumivyöryilmiön” lattian kiinnityksiin ja tästä on ollut seurauksena kiinnitysten osittainen pettäminen. Vakuutusyhtiön tulkinta vahingon syystä, eli että lattian painuminen oli syntynyt lattian hitaalla painumisella ajan saatossa, ei ollut todennäköistä. Asiasta pyydetään Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vahingon torjuntatoimena kyseessä olleessa tapauksessa voitaisiin katsoa esimerkiksi painumisen takia rakenteissa olevien mahdollisten vahingoittuneiden vesiputkien tulvaveden katkaisu ja liikkumisen rajoittaminen wc-tilassa. Näin estettäisiin se, ettei ihmisiä vahingoitu tai vettä vuoda rakenteisiin. Välittömästi uhkaavan vaaran torjumisen jälkeen tulee asiassa ottaa yhteys vakuutusyhtiöön. Vakuutuksenottajan silmämääräinen tilojen tarkkailu kerran vuodessa ei vastaa millään tavalla sellaista yksityiskohtaista rakennetarkastusta, jota vahingon syyn selvittämiseen tarvitaan vahingon tapahtumahetkellä. Vakuutuksenottaja on paitsi jättänyt ilmoittamatta vahingosta, myös toteuttanut korjaustoimenpiteet ilman vakuutusyhtiön mahdollisuutta osallistua asiaan ja tehnyt samalla myös vahingon korjaamiseen kuulumatonta laajaa remonttia. Tämän vuoksi vahingon syyn ja määrän selvittäminen on käynyt mahdottomaksi. Tällöin ei myöskään vakuutusyhtiön korvausvelvollisuutta pystytä selvittämään.

Jos lattian alla kulkeva viemäri olisi vuotaessaan syövyttänyt ja lahottanut kaikki lattian alapuoliset rakenteet, tämä olisi tuskin ehtinyt tapahtua kolmessa kuukaudessa niin pitkälle, että lattia olisi sortunut. Viemärin rakenne, kiinnitykset ja sen tila sekä mahdollinen vuotaminen ja sen syy olisivat olleet todettavissa vahinkoa tarkastettaessa, mutta vakuutusyhtiölle ei annettu tätä mahdollisuutta. Muita vahingon syitä kuten lattian tai viemärin rakenne- tai asennusvirhettä ei voida sulkea pois. Tässä tapauksessa ei ole näytetty toteen, että lattian painuminen olisi aiheutunut äkillisesti tapahtuneesta vakuutusehtojen mukaisesta vahinkotapahtumasta eli viemärin vuotamisesta. Vakuutusyhtiön korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottaja näyttänyt korvattavan vahinkotapahtuman sattuneen ja siitä, onko vakuutusyhtiöllä ollut mahdollisuus tarkastaa vahinko.

Sovellettavat vakuutusehdot

Kotivakuutuksen yleisten vakuutusehtojen kohdan 11.1 mukaan korvauksenhakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava.

Vahinkovakuutuksessa korvauksenhakijan on myös varattava vakuutusyhtiölle viipymättä vahingon havaitsemisesta vahingon tarkastusmahdollisuus ennen kuin ryhdytään raivaus-, purku-, korjaus- tai muihin sellaisiin toimenpiteisiin, jotka voivat estää vakuutusyhtiön tarkastukseen perustuvan selvityksen vahingon syystä ja sen määrästä. Vakuutettu on kuitenkin velvollinen ryhtymään niihin toimenpiteisiin, joita tarkoitetaan yleisten sopimusehtojen kohdassa 6.2 (pelastamisvelvollisuus).

Laajan kotivakuutuksen ehtojen kohdan 21.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä, ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Vakuutusehtojen kohdassa 21.2 on määritelty niitä tilanteita, joita vakuutuksesta ei korvata.

Vakuutusehtojen kohdan 21.2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka irtaimistolle tai rakennuksille itselleen aiheutuu kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, sienettymisestä, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä, ellei tämä välittömästi johdu vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneesta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja on ilmoittanut vahingosta vakuutusyhtiölle 11.11.2013 saapuneella vahinkoilmoituksella, että elokuussa 2013 tippunut wc-betonilattia on purettu, wc siirretty toiseen paikkaan ja vahinko korjattu. Vakuutusyhtiö ei ole enää tällöin pystynyt tarkastamaan vahinkoa. Asiakas on esittänyt lattian putoamisen aiheutuneen keväällä ilmenneistä viemärin tukkeutumisista. Mitään valokuvia tai muutakaan selvitystä wc-lattian rakenteista ei ole esitetty vakuutusyhtiölle tai Vakuutuslautakunnalle. Täten ei ole esitetty mitään selvitystä siitä, mitkä lattiarakenteet ovat pettäneet, miten ne ovat pettäneet tai miltä nämä rakenteet ovat rakenteiden pettämisen jälkeen näyttäneet. Vakuutuksenottajan tulee osoittaa, että on sattunut vakuutuksesta korvatta äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama vahinko.

Lopputulos

Kun lattian putoamisen syytä ei tiedetä ja kun putoamisen syynä voi olla niin hidas kuin äkillinenkin tapahtuma, ei vakuutuksenottaja ole osoittanut, että wc:n lattia on pudonnut alemmaksi vakuutuksesta korvattavan äkillisen syyn seurauksena. Vakuutuslautakunta pitää tämän vuoksi vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia