Haku

VKL 376/11

Tulosta

Asianumero: VKL 376/11 (2012)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 09.05.2012

Traktorin törmäysvahinko Planeettapyörästön vaurioitumisen syy Välittömästi törmäämisestä aiheutunut vahinko Näyttötaakka

Traktori oli törmännyt 30.4.2011 täyttövaunuun kuormauksen yhteydessä ja törmäyksen seurauksena etuakselin planeettapyörästö vaurioitui.

Korvausta planeettapyörästön vaurioitumisesta haettiin maatilan kaskovakuutuksesta.

 

Selvitykset

Vahinkotarkastaja MH S Oy:stä haki traktorin vaurioituneet osat korjaamolta ja tarkasti ne toimipisteessään. Tarkastaja totesi tarkastuksessaan, että hammasrattaissa oli näkyvissä selvää kulumaa, joka johtunee siitä, että hammaskosketus on ollut pielessä jo pidemmän aikaa. Hampaiden kuluminen on johtanut siihen, että rattaista on alkanut lohkeamaan palasia. Tarkastuksen suorittajan mukaan rattaissa ei ole havaittavissa sellaisia vaurioita, jonka äkillinen isku olisi aiheuttanut.

Lisäksi tarkastaja MH antoi tarkentavan lausunnon asiassa 17.8.2011 vastauksena lausunnonpyytäjän muutoksenhakuun. MH toteaa, että on tarkastanut vain vaurioituneet osat, ei koko traktoria. Hammasrattaissa on ollut näkyvissä selvästi kulumisjälkiä ja niitä on ollut näkyvissä molemmin puolin hampaita. Siihen miksi hammaskosketus on mahdollisesti ollut pielessä, tarkastaja ei ota kantaa, koska mahdollisia syitä on monia. Todennäköisesti kuluminen on edennyt siihen pisteeseen, että hammasrattaiden hampaiden päät ovat päässeet vastakkain ja sen seurauksena murtuneet.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö katsoi 22.6.2011 antamassaan päätöksessä, ettei yhtiö korvaa vahinkoa, koska vahingon syy on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle.

Vakuutusyhtiö on viitannut päätöksessään S Oy:n tarkastajan tarkastuslausuntoon sekä maatilan kaskovakuutuksen vakuutusehtoihin. Vakuutusyhtiön mukaan traktorin rikkoutuminen ei ole johtunut äkillisesti ja ulkoapäin aiheutuneesta syystä, eikä korvauksia siten voida maksaa traktorin rikkoutumisesta.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja on hakenut muutosta korvauspäätökseen, koska ei hyväksy vakuutusyhtiön päätöstä asiassa.

Lausunnonpyytäjä on todennut seuraavaa. Tarkastuksen suorittanut henkilö ei ole tarkastanut traktoria, ainoastaan käynyt katsomassa vaurioituneita hammaspyöriä ja tehnyt niistä omia päätelmiään. Planeettapyörästö vaurioitui ja alkoi pitää ääntä kuormauksen yhteydessä täyttövaunuun tapahtuneen törmäyksen jälkeen. Traktori toimi normaalisti ilman mitään ylimääräisiä ääniä ennen törmäystä. Kyseisellä traktorilla on ajettu noin 1000 tuntia. Näin pienellä käyttömäärällä etuakselisto ei kulu niin rajusti, että planeettapyörästö vaurioituisi. Traktorin maahantuojalta ja kyseisiä traktoreita huoltavilta sopimusasentajilta saatujen tietojen mukaan tämän traktorimallin etuakselistossa ei ole ollut tarkastajan väittämiä kulumisesta aiheutuneita rikkoontumisia. Hammaspyörien kuluminen ei yleensä aiheuta nyt tapahtuneen kaltaista äkillistä planeettapyörästön vaurioitumista. Traktori on huollettu säännöllisesti sopimusasentajalla ja se oli erittäin hyvässä kunnossa.

Lausunnonpyytäjä on pettynyt vakuutusyhtiön tapaan hoitaa asioita. Hän on lähettänyt vahinkoon liittyvät laskut vakuutusyhtiölle saamatta niitä takaisin. Lausunnonpyytäjän mukaan olisi kohtuullista saada laskut takaisin ilman erillistä pyytämistä. Vakuutusyhtiö ei ole myöskään ilmoittanut lopullista päätöstään lainatraktorin kulujen ja täyttövaunun rikkoontumisen osalta. Lisäksi lausunnonpyytäjä ihmettelee vaikuttaako korvaussumma jotenkin vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuteen.

Lausunnonpyytäjä on pyytänyt asiassa Vakuutuslautakunnan käsittelyä ja ratkaisusuosituksen antamista.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan maatilavakuutuksen vakuutusehtoihin ja aikaisemmin annettuun korvauspäätökseen sekä tarkastajan antamiin lausuntoihin asiassa.

Yhtiö on todennut, että traktorin etuakseli ei tule korvattavaksi vakuutuksesta. Yhtiö on todennut, että päätökseen on erheellisesti kirjattu, että tarkastaja olisi tarkastanut koko traktorin. Akseli on kuitenkin irrotettu traktorista jo tilalla ja viety korjaamolle. Vakuutusyhtiön mukaan päätöksessä tehdyn asiavirheen mukaan varsinaista päätöstä ei ole kuitenkaan syytä muuttaa, koska tarkastaja on kuitenkin nähnyt sen traktorin osan, jonka rikkoutumisesta on haettu korvausta.

 

Lisäselvityspyyntö

Vakuutuslautakunta on pyytänyt molemmilta osapuolilta lisäselvitystä asiassa.

Valittaja

Vakuutuksenottajalta on pyydetty lisätietoja seuraavilla kysymyksillä:

 1. Miten törmäys tapahtui? Millainen törmäys oli, mikä kohta traktorista osui täyttövaunuun?
 2. Mitä tapahtui törmäyksen jälkeen? Jatkoitteko ajoa törmäyksen jälkeen?
 3. Miten ja milloin huomasitte traktorin rikkoutumisen?
 4. Milloin traktorin rikkoutunut osa vietiin korjaamolle?
 5. Jos teillä valokuvia vaurioituneesta osasta, voisitteko toimittaa ne Vakuutuslautakunnan käyttöön.

Vakuutuksenottaja toimitti Vakuutuslautakunnalle seuraavat vastaukset:

 1. Törmäys tapahtui lannoitesuursäkkejä täyttövaunuun lastatessa. Traktorin etupyörä osui täyttövaunun runkoon. Tämä aiheutti iskun / vääntöä etuakselistoon.
 2. Törmäyksen jälkeen alkoi välittömästi kuulua akselistosta selvää jatkuvaa kolinaa / pauketta. Ajoa ei voitu jatkaa lisävaurioiden pelon vuoksi.
 3. Vaurio huomattiin heti, koska ylimääräinen kolina oli selvästi kuuluvaa ja alkoi äkillisesti.
 4. Vaurion jälkeen otettiin välittömästi yhteyttä sopimusasentajaan, joka seuraavana päivänä irrotti rikkoutuneen akseliston ja kuljetti sen omalle korjaamolleen.
 5. Minulla ei ole kuvia rikkoutuneista osista. Rikkoutunut planeettapyörästö ei näy ulospäin vaan se on akselistokotelon sisällä. Sopimusasentaja säilytti osia melko pitkään korjauksen jälkeen. En tiedä, ovatko osat enää tallella.

Vakuutusyhtiö

Vakuutusyhtiötä pyydettiin toimittamaan vahinkotarkastajan mahdollisesti traktorin vaurioituneista osista ottamia valokuvia Vakuutuslautakunnan käyttöön.

Vakuutusyhtiö on toimittanut lautakunnalle vahinkotarkastaja S Oy:n MH:n ottamia valokuvia 13 kappaletta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

20 Maatilan kaskovakuutus

20.1.3 Törmäysvahingot

Vakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut

 • työkoneen tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
 • iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittuneesta syystä
 • kuljetettaessa vakuutuksen kohdetta toisella kulkuneuvolla
 • työkoneen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta kaatumisesta kuormaa lastattaessa ja purettaessa
 • hirvieläimeen törmäämisestä.

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa,

 • joka on aiheutunut työkoneen osalle tai laitteelle kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai varomattomasta käsittelystä

Yleiset sopimusehdot

11.1 Korvauksen hakijan velvollisuudet

Korvauksen hakijan on annettava Vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen Vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan omalla kustannuksellaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös Vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ennen kuin se on saanut edellä mainitut selvitykset. Jos korvauksen hakija on vakuutustapahtuman jälkeen vilpillisesti antanut Vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman ja Vakuutusyhtiön vastuun selvittämisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai se evätä sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista.

Vakuutetun tulee mahdollisuuksiensa mukaan osallistua vahingon selvittelyyn sekä myötävaikuttaa vahingon todellisen syyn ja aiheuttajan saamiseen selville. Vakuutettu ei saa poistumalla vahinkopaikalta, nauttimalla vahingon jälkeen alkoholia tai huumausaineita taikka muulla tavoin vaikeuttaa vahingon selvittämistä.

Vakuutusyhtiölle on varattava tilaisuus tarkastaa vaurioitunut omaisuus ennen kuin sitä ryhdytään korjaamaan tai hävittämään.

11.3 Vakuutusyhtiön velvollisuudet

Vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen Vakuutusyhtiö antaa korvauksen hakijalle, kuten esimerkiksi vakuutetulle ja kohdassa 14.4. tarkoitetuissa tilanteissa vastuuvakuutuksessa vahinkoa kärsineelle, tietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvauksen hakemismenettelystä. Korvauksen hakijalle mahdollisesti annetut ennakkotiedot tulevasta korvauksesta, korvausmäärästä tai korvauksen suorittamistavasta eivät vaikuta vakuutussopimuksen mukaiseen suoritusvelvollisuuteen. Vakuutusyhtiö suorittaa vakuutustapahtumasta johtuvan vakuutussopimuksen mukaisen korvauksen tai ilmoittaa, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut vastuunsa selvittämisen kannalta tarpeelliset asiakirjat ja tiedot. Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, Vakuutusyhtiö suorittaa kuitenkin edellä mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan. Viivästyneelle korvaukselle Vakuutusyhtiö maksaa korkolaissa säädettyä viivästyskorkoa.

Vastuuvakuutusta koskevasta korvauspäätöksestä Vakuutusyhtiö lähettää tiedon myös vahinkoa kärsineelle.

 

Ratkaisusuositus

Vakuutuksenottaja oli kuormaustyötä tehdessään törmännyt traktorillaan täyttövaunuun. Traktorin etuakselin planeettapyörästö rikkoutui ja vaurioituneet osat noudettiin korjaamolle.

Vakuutuksenottajan mukaan planeettapyörästö on vaurioitunut törmäyksestä ja vahinko tulisi korvata kaskovakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on todennut, että vauriot eivät ole syntyneet vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla välittömästi törmäyksestä. Vakuutusyhtiö on viitannut traktorin tarkastaneen vahinkotarkastajan lausuntoon todeten, ettei vahinko ole johtunut äkillisestä ja ulkoapäin aiheutuneesta syystä.

Tapauksessa on riitaa siitä, onko traktorin planeettapyörästö vaurioitunut edellä mainitun törmäyksen seurauksena.

Maatilan kaskovakuutuksen vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin sattuneesta syystä. Vakuutuksesta ei korvata muun muassa vahinkoa, joka on aiheutunut työkoneen osalle tai laitteelle kulumisesta.

Vahinkotarkastuksen suorittajan mukaan hammasrattaissa on ollut näkyvissä selvää kulumaa molemmin puolin hampaita ja pitkäaikainen rattaiden kuluminen olisi johtanut siihen, että rattaista on alkanut lohkeamaan palasia. Tarkastajan havaintojen mukaan rattaissa ei ollut sellaisia vaurioita, jonka olisi äkillinen isku aiheuttanut. Tarkastaja on pitänyt todennäköisenä, että rattaiden kuluminen on edennyt siihen pisteeseen, että hammasrattaiden päät ovat päässeet vastakkain ja sen seurauksena murtuneet.

Vakuutuksenottaja on kertonut traktorin toimineen täysin normaalisti ennen törmäystä ja traktorista alkaneen kuulua ylimääräistä ääntä vasta törmäyksen jälkeen.

Vakuutuksenottajan kertoman ja lautakunnalle toimitetun selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että vahinkotapahtuma on tullut pääpiirteissään selvityksi. Vakuutuksenottaja on osoittanut vahinkotapahtuman ja esittänyt selvityksen traktorin vaurioitumistilanteesta. Vakuutusyhtiöllä on velvollisuus osoittaa vetoamansa rajoitusehdon soveltuminen tapaukseen. Nyt käsiteltävässä tapauksessa vakuutusyhtiö on viitannut asiantuntijan lausuntoon kykenemättä kuitenkaan osoittamaan varmuudella sitä, että traktorin hammasrattaissa on ollut sellaisia normaalista kulumasta poikkeavia jälkiä, jotka olisivat aiheuttaneet vahingon.

Edellä todetun perusteella Vakuutuslautakunta katsoo traktorin planeettapyörästön vaurioituneen vakuutusehdoissa määritellyllä tavalla.

Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiön korvaavan traktorin planeettapyörästölle aiheutuneet vahingot maatilan kaskovakuutuksesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia