Haku

VKL 375/15

Tulosta

Asianumero: VKL 375/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.02.2016

Asiakkaan kaatuminen kengänkoron jäätyä kiinni portaiden lautojen väliin. Kiinteistönomistajan vastuu.

Tapahtumatiedot

Asiakas kaatui vakuutuksenottajana olevan ravintolan portaissa 5.1.2013 yöllä tullessaan ulos ravintolasta. Asiakas loukkasi kaatuessaan ranteensa. Portaat ovat puiset ja askelmien etureunassa on metalliset liukastumisen esteet. Portaiden lankkujen väli on 0,8–1,0 cm. Portaikon molemmin puolin on kaiteet. Asiakkaan kaatuessa hänen kenkänsä korko katkesi. Koron kanta on noin 0,5 cm halkaisijaltaan.

Ravintola vaati vastuuvakuutuksensa perusteella vakuutusyhtiötä korvaamaan asiakkaalle kaatumisesta aiheutuneet kulut. Vakuutusyhtiö katsoi päätöksessään, että vahinko ei ole aiheutunut vakuutuksenottajan tuottamuksesta eikä siten korvannut vahinkoa. Asiakas vaatii nyt korvausta vakuutusyhtiöltä vahingonkärsijänä.

Asiakkaan valitus

Asiakas on valituksessaan esittänyt, että hän oli nauttinut ravintolassa muutaman oluen ja lähtenyt sieltä ystäviensä seurassa noin klo 1.30. Hän oli portaissa porukan keskellä, kun hänen kengänkorkonsa jäi kiinni lautojen väliin, jonka seurauksena hän pyöri teräsreunaiset portaat alas saakka. Hän loukkasi kaatuessaan ranteensa. Asiakkaan mukaan ravintola on vastuussa aiheutuneesta vahingosta, koska se on laiminlyönyt portaiden turvallisuuden. Portaikosta puuttui varoitukset niiden jyrkkyydestä ja liukkaudesta. Lisäksi portaiden reunassa oleva rauta on hengenvaarallinen ja portaan askelmat ovat liian lyhyet. Asiakkaan mukaan hänen oletetulla humalatilallaan ei ole ollut vaikutusta tapahtuneeseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottaja ei ole laiminlyönyt portaiden turvallisuudesta huolehtimista. Vahinkohetkellä portailla ei ole ollut lunta tai jäätä. Portaat ovat rakennusmääräysten mukaiset ja tavanomaiset puuportaat. Portaiden molempia reunoja pitkin kulkevat kaiteet, joita asiakas ei ole kuitenkaan käyttänyt. Porrasaskelmien leveys (etenemä) täyttää rakennusmääräysten vaatimukset eikä askelmien korkeusvälissä ole myöskään mitään huomautettavaa. Portaat eivät ole olleet liukkaat, vaan ainoastaan märät. Rautareunukset on asennettu, koska kiinteistössä liikutaan myös laskettelumonoilla. Reunus ei ole liukas.

Asiakkaan saappaissa on erittäin kapea korko, joka on uponnut porraslaudoituksen väliin. Porraslautojen väli on 0,5–1,0 cm, jota ei voida pitää poikkeuksellisena välityksenä. Korkokenkien käyttäjän tulee liikkua varovaisesti ja ottaa huomioon kenkien aiheuttamat mahdolliset haasteet, kuten puulaudoituksen välit, laattojen saumat, rappurallit ja ritilät. Asiakkaan mahdollinen humalatila on voinut vaikuttaa hänen tasapainoonsa vahinkohetkellä, mutta tällä seikalla ei ole ollut ratkaiseva merkitystä asiassa.

Tapauksessa on kyse valitettavasta tapaturmasta, sillä kiinteistön omistajassa ei voida osoittaa sellaista laiminlyöntiä tai huolimattomuutta, joka olisi johtanut vahingon syntymiseen. Vakuutuksenottajan ei voida katsoa olevan vastuussa asiakkaalle aiheutuneista vahingoista eikä vahinkoa voida siten korvata vastuuvakuutuksesta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa on kyse siitä, onko asiakkaan kaatuminen johtunut kiinteistön kunnossapidon laiminlyönnistä tai portaiden rakenteellisesta puutteellisuudesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ravintolan vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Asian arviointi

Tapauksessa kiista on siitä, onko asiakkaan vahinko aiheutunut sellaisesta syystä, jonka perusteella vakuutuksenottaja on korvausvastuussa. Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Kiinteistönomistajalla on oikeuskäytännössä katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön rakenteet ovat turvallisia eivätkä aiheuta vahingonvaaraa kiinteistöllä liikkuville henkilöille. Vastuu ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta ankaraa vastuuta. Vastuusta vapautuakseen kiinteistönomistajan on näytettävä menetelleensä huolellisesti.

Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan asiakkaan kengänkorko on juuttunut portaiden lautojen väliin hänen poistuessaan ravintolasta, minkä seurauksena hän on kaatunut ja loukannut ranteensa.

Tapauksessa kiinteistönomistaja on vastuussa aiheutuneesta vahingosta, jos portaat ovat olleet sellaiset, että ne ovat aiheuttaneet kiinteistön käyttäjille vaaraa. Vakuutuslautakunnan saaman selvityksen mukaan portaat ovat tavanomaiset puuportaat, joissa on 0,5–1,0 cm raot lautojen välissä. Portaissa on myös molemmilla puolilla kaiteet, joita asiakas ei käyttänyt. Portaissa on rautareunukset, koska niissä kuljetaan myös laskettelumonoilla. Askelmat ovat olleet tavanomaiset myös jyrkkyydeltään ja askelmien leveydeltä. Lautakunta katsoo, että portaat eivät ole olleet rakenteeltaan sellaiset, että niissä olisi sellainen piilevä turvallisuutta vaarantava seikka, johon vahingonkärsijä ei olisi voinut varautua. Lautakunta toteaa, että kapeilla koroilla kuljettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisiin paikkoihin, joissa on mahdollista koron jäädä jumiin.

Koska kyseessä ovat tavanomaiset portaat, jotka eivät sinänsä aiheuta käyttäjälleen vaaraa, on vastuun syntymisen edellytyksenä se, että kiinteistön omistaja on laiminlyönyt niiden kunnossapidon, jolloin ne ovat aiheuttaneet vaaraa käyttäjälleen. Vakuutuslautakunnan saaman selvityksen mukaan portaat ovat olleet kunnossa eivätkä ne ole olleet lumiset tai jäiset. Lautakunta katsoo, että kiinteistönomistaja ei ole laiminlyönyt portaiden kunnossapitoa.

Vakuutuslautakunnan katsoo saamansa selvityksen perusteella näytetyn, että vahingon syy on sellainen, josta kiinteistön omistaja ei ole voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Siten myöskään vakuutusyhtiö ei ole vastuussa vahingosta vastuuvakuutuksen perusteella.

Lopputulos

Edellä mainituin perustein ja käytettävissään olevan selvityksen perusteella lautakunta ei suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Heino

Jäsenet:

Karimäki
Korpiola
Rantala
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia