Haku

VKL 375/08

Tulosta

Asianumero: VKL 375/08 (2008)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.08.2008

Asumisen keskeytyminen Vakuutusehtojen tulkinta Asumisen keskeytymiskustannusten korvaaminen

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjän rivitalohuoneistossa havaittiin kosteusvaurio, jonka korjaustöiden vuoksi lausunnonpyytäjä ei voinut käyttää asuntoaan alkuvuoden 2007 ja 31.5.2007 välisenä aikana. Asumisen keskeytys oli pidentynyt alkuperäisestä arviosta, koska korjaustöiden alettua oli havaittu lisävaurioitumista. Tapauksessa on riidatonta, että todettu rakenteellisista syistä johtuva kosteusvaurioituminen ei ole vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma, eikä sitä ole edes vaadittu korvattavaksi. Riitakysymyksenä on lausunnonpyytäjän asumisen keskeytymistä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen.

Vaatimus ja vastaus

Lausuntopyynnön mukaan vakuutusyhtiön tulee maksaa lausunnonpyytäjälle asumisen keskeytymisen johdosta 8.501,40 euron suuruinen korvaus. Vaikka esinevahinkoa ei ole edes vaadittu korvattavaksi, vakuutuksesta tulisi korvata kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutetulle aiheutuvat sen vuoksi, että asuntoa ei voida käyttää. Asumisen lisäkustannukset ja muut vahingot ovat tulleet vakuutuksenottajalle äkillisesti ja arvaamatta. Epäselviä ja yllättäviä vakuutusehtoja tulee tulkita kuluttaja-asiakkaan eduksi.

Vakuutusyhtiö toteaa, että ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia suoranaisia esinevahinkoja, joita asumisen lisäkustannukset eivät ole. Lisääntyneitä asumiskustannuksia ei voi mieltää äkillisiksi ja ennalta arvaamattomiksi, jos niiden syntyyn johtanutta vahinkoakaan ei ole sellaisena pidettävä. Vakuutusehtojen mukaan suoranaisen esinevahingon lisäksi korvataan asumisen keskeytymisestä aiheutuneita kustannuksia silloin, kun asuntoa ei voi käyttää tästä vakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman johdosta. Tässä tapauksessa asumisen lisäkustannusten syntyyn johtanut vahinkotapahtuma ei ole kyseisestä vakuutuksesta korvattava vahinko, kuten lausuntopyynnöstäkin ilmenee. Tällöin asumisen lisäkustannuksiakaan yms. lausuntopyynnössä mainittuja kuluja ei korvata.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Tapaukseen sovellettavien laajan kotivakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa.

Ehtojen kohdan 5.2 (”Asumisen lisäkustannukset korvattavassa vahingossa”) mukaan vakuutusmäärästä riippumatta korvataan suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät kohtuulliset lisäkustannukset, jotka vakuutetulle aiheutuvat sen johdosta, että vakituista asuntoa ei voida kokonaan tai osittain käyttää tästä vakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman johdosta.

Vakuutusyhtiöltä on tapauksessa vaadittu korvausta siitä, että lausunnonpyytäjä ei ole voinut käyttää asuntoaan siellä todetun kosteusvaurioitumisen johdosta. Tapauksessa on riidatonta, että asunnon vaurioituminen ei johdu vakuutuksesta korvattavaksi tulevasta vakuutustapahtumasta, eikä aiheutunutta esinevahinkoa ole edes vaadittu korvattavaksi.

Vakuutuslautakunta toteaa, että kotivakuutusehtojen kohdan 1 perusteella vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, joita asumisen keskeytymisestä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset yms. kuluerät eivät ole. Tällaiset ylimääräiset kulut voivat tulla korvattavaksi ehtokohdan 5.2 perusteella, johon on otettu määräyksiä esinevahingon lisäksi korvattavista kustannuksista.

Ehtojen kohdan 5.2 sanamuodon perusteella asumisen keskeytymiskulujen korvattavuus edellyttää sitä, että kulujen syntymiseen johtanut vahinkotapahtuma on tästä vakuutuksesta korvattava vahinko. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa tämä edellytys ei täyty. Vakuutuslautakunta pitää ehtokohtaa 5.2 kyseiseltä osin sisällöltään selvänä. Ehtokohdan 1 perusteella kotivakuutuksen perustehtävänä on ehdoissa määriteltyjen vahinkotapahtumien aiheuttamien esinevahinkojen korvaaminen. Asumisen keskeytymiskustannusten korvaaminen on tätä vakuutuksen ydinsisältöä laajentavaa lisäturvaa. Se, että tämän lisäturvan osalta korvattavuus kytketään samoihin vahinkotapahtumiin kuin esinevahingon osalta, on lautakunnan näkemyksen mukaan kotivakuutustuotteessa johdonmukainen ratkaisu eikä vakuutusturvaa poikkeuksellisella tavalla rajoittava, ankara tai yllättävä ehto.

Yhteenvetona Vakuutuslautakunta tässä tapauksessa katsoo, että vakuutuksen vakioehdot eivät ole epäselviä ja ne ovat osapuolten välillä sitovia sanamuotonsa mukaisina. Kun lausunnonpyytäjän asumisen keskeytymisen syynä oleva esinevahinko riidatta jää vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle, vakuutusyhtiö ei ehtojen kohdan 5.2 mukaan ole velvollinen korvaamaan asumisen keskeytymiskustannuksia yms. lausuntopyynnössä korvattavaksi vaadittuja eriä. Näiden syiden vuoksi lautakunta ei suosita korvausta.

Tämän lausunnon antoi puheenjohtaja Taipale sihteerin esittelystä.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia