Haku

VKL 374/13

Tulosta

Asianumero: VKL 374/13 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 26.02.2014

Lakipykälät: 5, 9

Bilförsäkring. Ersättningsgillt skadefall. Ersättning från omfattande kaskoförsäkring med anledning av att en kranarm plötsligt gått sönder. Krav på utifrån kommande orsak. Försäkringsbolagets försummelse av informationsskyldigheten.

Uppgifter om händelseförloppet

En kranarm på en kranbil som var i K Ab:s ägo föll plötsligt till marken 12.11.2012. De bultar som kranen var fastmonterad med hade plötsligt gått av. Ersättning för skadorna söktes från den omfattande kaskoförsäkring som hade tecknats för kranbilen.

Försäkringsbolagets beslut

Försäkringsbolaget ansåg att det inte var fråga om ett ersättningsgillt skadefall, eftersom försäkringen inte ersätter en skada som orsakas av att fordonet eller dess tilläggsutrustning går sönder eller skadas, om detta inte har inträffat i samband med en ersättningsgill kollisionsskada. Orsaken till att kranen gått sönder ansågs inte vara utifrån kommande, eftersom kranen och dess bultar hade gått av och kranen hade fallit ner. Eftersom ingen bräckageförsäkring ingick i kaskoförsäkringen på försäkringstagarens fordon betalades ingen ersättning för vare sig kranen eller fordonet.

I begäran om omprövning konstaterades det att ersättning söktes för skadorna på kranarmen. Eftersom K Ab hade köpt kranbilen via ett finansieringsbolag trodde de att de hade tecknat en kaskoförsäkring som ersätter skador också på kranen.

Försäkringsbolaget ändrade inte ersättningsbeslutet, eftersom skadan inte var en följd av en sammanstötning eller någon annan utifrån kommande orsak.

Besvär

Försäkringsbolaget har gett K Ab bristande information när försäkringen uppgjordes. Försäkringsbolaget fick då information om att objektet var en kranbil, även om bolaget hävdar att den informationen inte getts. Försäkringsbolaget hade inte i sitt sortiment en försäkring som skulle ha kunnat försäkra kranbilen. Efter det att kranbilen hade köpts kontaktade en representant för K Ab försäkringsbolaget för att försäkra fordonet och undanhöll ingen information om att det var fråga om en kranbil. Eftersom K Ab på begäran av finansieringsbolaget tecknade en kaskoförsäkring som gick under benämningen ”omfattande sakförsäkring” trodde K Ab att försäkringen innefattade allt på bilen och kranen som går sönder av en faktor som inte går att förutse. Skadan skedde när kranbilen höll på att lyfta en börda: kranarmen slog då plötsligt i marken. Några bultar hade gått av. Ersättning söks för att kranarmen slog i marken och blev skadad utifrån. De lagstadgade besiktningarna av kranen har utförts utan anmärkningar. Försäkringstagaren har inte kunnat påverka skadan.

Efter skadan meddelade försäkringsbolaget att K Ab inte hade någon försäkring som täckte och att ingen skadeanmälan fick göras. Försäkrings­bolaget har hela tiden känt till att det var fråga om en kranbil, eftersom försäkringen tecknades på försäkringsbolagets kontor. Under de 12 år K Ab har varit kund hos försäkringsbolaget har K Ab inte en enda gång besökts av en representant för försäkringsbolaget som skulle ha velat se vilka försäkrings­objekt det är fråga om.

Försäkringsbolagets bemötande

Kunden tecknade trafikförsäkringen på besiktningskontoret och angav på blanketten att en omfattande kaskoförsäkring på fordonet önskas. När blanketten hade inkommit till försäkringsbolaget kontaktade en representant för försäkringsbolaget försäkringstagaren K Ab för att diskutera innehållet i kaskoförsäkringen. Representanten kontrollerade om transportförsäkring för fordonet önskades och om fordonet skulle användas som dragbil för släpvagn. En eventuell kran påverkar inte innehållet i en omfattande kaskoförsäkring. Kunden önskade samma försäkringsskydd som för sina omkring 30 övriga fordon. Därför utgick försäkringsbolagets försäkringsförsäljare från att kunden kände till att bilförsäkringen inte ersätter söndringsskador som inte anses vara utifrån kommande. När försäkringspaketet ursprungligen sattes ihop gavs kunden en produktbroschyr och försäkringsvillkor. Senare försäkrades nya fordon inom ramen för samma avtal, och då gavs inte en ny produktbroschyr för varje fordon som försäkrades.

Den försäkringsförsäljare som haft hand om K Ab:s försäkringsärenden har vid flera tillfällen diskuterat och sänt offerter på bl.a. ansvarsförsäkring för verksamhet och lyftförsäkring, vilket kunden saknade. K Ab har därmed informerats upprepade gånger om bristerna i sitt försäkringsskydd.

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Försäkringsvillkor och lagrum

Försäkringsvillkor

5.3.1 Kollisionsskada

5.3.1.1 Försäkringsfall

Som kollisionsskada ersätts skada som direkt orsakats föremålet för försäkringen till följd av

a) körning av vägen, vältning eller vägras

b) slag, sammanstötning, fall eller annan or­sak som plötsligt och utifrån skadat före­målet för försäkringen.

5.3.1.2 Lastning och lossning

Försäkringen ersätter skada som orsakas last­bilens eller släpvagnens chassi, flak, lyft- och lossningsanordningar eller förarhytt av en plötslig och oförutsedd vältning vid lastning eller lossning.

Lagrum

Lag om försäkringsavtal

5 § Information innan avtal ingås

Innan ett försäkringsavtal ingås ska försäkringsgivaren ge försäkringssökanden den information som behövs för bedömning av försäkringsbehovet och för valet av försäkring, såsom information om försäkringsformerna, premierna och försäkringsvillkoren. När informationen ges ska uppmärksamhet även fästas vid väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet. Dessutom ska uppmärksamhet fästas vid omständigheter som är väsentliga för valet av placeringsobjekt som eventuellt hänför sig till försäkringen, varvid den sökandes tidigare erfarenhet av och syfte med placeringen ska beaktas särskilt.

Information behöver inte ges, om den sökande inte önskar sådan eller om det skulle medföra oskäligt besvär.

Vid distansförsäljning av försäkringar ska konsumenten dessutom få den förhandsinformation som avses i 6 a kap. i konsumentskyddslagen.

9 § Ansvar för bristfällig eller oriktig information

Om försäkringsgivaren eller dennes representant vid marknadsföringen av en försäkring har underlåtit att ge försäkringstagaren behövlig information om försäkringen eller har gett honom felaktiga eller vilseledande uppgifter, anses försäkringsavtalet vara i kraft med det innehåll som försäkringstagaren hade skäl att sluta sig till utgående från den information han fått.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller på motsvarande sätt i det fall att om försäkringen under dess giltighetstid har getts bristfällig, felaktig eller vilse­ledande information som kan anses ha inverkat på försäkringstagarens förfarande. Detta gäller dock inte information som försäkringsgivaren eller dennes representant efter ett försäkringsfall har gett om en förestående ersättning.

Avgörande

Avgörande som är förenligt med försäkringsvillkoren

Kranbilens kranarm slog i marken på grund av att bultarna i svängkransen hade gått av. Orsaken till att bultarna gick av är inte känd. Kaskoförsäkringen ersätter när fordonet eller dess tilläggsutrustning går sönder plötsligt och oförutsett, om orsaken är utifrån kommande. Bultarna gick inte sönder av en plötslig och utifrån kommande orsak. Därför är skadorna på kranbilens kranarm inte ersättningsgilla på basis av den omfattande kaskoförsäkring som K Ab hade tecknat för kranbilen.

Försäkringsbolagets försummelse av informationsskyldigheten

Kunden har i besvärsskriften berättat att försäkringsgivaren gav bristfällig information när försäkringen uppgjordes. Kranbilens försäkring kom att bli av fel slag, trots att försäkringsbolaget borde ha vetat att det var fråga om en kranbil. Till försäkringstagaren såldes en omfattande sakförsäkring och försäkringstagaren trodde att den skulle täcka allt på fordonet som går sönder av en faktor som inte går att förutse.

Försäkringsbolaget har meddelat att kunden önskade en omfattande kaskoförsäkring för kranbilen. Dessutom erbjöds en transportförsäkring. Kunden har inte bestridit detta. Förekomsten av en kran på fordonet påverkar inte innehållet i en omfattande kaskoförsäkring. Försäkringsbolaget meddelar att varken en produktbroschyr eller försäkringsvillkor gavs till kunden när den kaskoförsäkring som det är fråga om tecknades. När försäkringsavtalet ursprungligen ingicks fick kunden en produktbroschyr och försäkringsvillkor. Kunden har inte bestridit detta.

K Ab:s omfattande kaskoförsäkring har innefattat det aktuella fordonet inklusive tilläggsutrustning. Kranarmen har därmed varit försäkrad inom ramen för den omfattande kaskoförsäkringen. För att skador ska vara ersättningsgilla krävs det, alldeles som i alla omfattande kaskoförsäkringar, att en utifrån kommande orsak har lett till att fordonet eller tilläggsutrustningen gått sönder. Försäkringsbolaget har upprättat en normal omfattande kaskoförsäkring för kranbilen. Försäkringstagarens representant har fått en produktbroschyr för kaskoförsäkringen när han tidigare tecknade en motsvarande kaskoförsäkring för en annan kranbil. Försäkringstagarens representant har inte bestridit detta.

Försäkringsnämnden anser på basis av allt skriftligt material som den har fått att försäkringstagarens representant när han tecknade en försäkring för kranbilen i fråga borde ha insett att det var fråga om en normal omfattande kaskoförsäkring, som ersätter om försäkringsobjektet plötsligt och oförutsett går sönder av en utifrån kommande orsak. K Ab:s kranbil som nu gått sönder har därmed varit försäkrad med en normal omfattande kaskoförsäkring, och försäkringsbolagets ersättningsbeslut bör betraktas som korrekta.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Melander samt ledamöterna Laapotti, Sario, Uimonen och Vaitomaa. Sekreterare var Snellman.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia