Haku

VKL 374/11

Tulosta

Asianumero: VKL 374/11 (2012)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.02.2012

Rakennus- ja asennustyövakuutus. Korvattava vahinko. Vakuutuksen voimassaoloalue. Vakuutuksen voimassaoloaika. Paperitelan lastauksessa ja pakkaamisessa tapahtunut virhe. Rikkoutuminen aiheutunut merikuljetuksen aikana.

Vakuutuksenottaja A Oy:n työntekijät ovat tammikuussa 2007 pakanneet, lastanneet ja kiinnittäneet kuljetusta varten kaksi B Oy:n valmistamaa paperitelaa kontteihin. Telat on ollut tarkoitus kuljettaa meriteitse laivalla Hampurin sataman kautta Turkkiin. B Oy on huolehtinut kuljetuksen tilaamisesta. Hampurin satamassa on havaittu, että toisessa kontissa olleet tavarat ovat liikkuneet ja kärsineet tämän seurauksena huomattavia vaurioita. B Oy:n kuljetusvakuutusyhtiö on maksanut korjauskuluja 56.839,51 euroa.

Kuljetusvakuutusyhtiö on tämän jälkeen vaatinut B Oy:lle maksamiaan korvauksia A Oy:ltä. Kun A Oy ei ole maksanut vaadittua summaa, on kuljetusvakuutusyhtiö vienyt asian kanteella käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus on antanut asiassa 31.12.2010 tuomion, jonka mukaan A Oy:n työntekijät ovat kiinnittäneet paperitelat silminnähden kevyesti sekä pysty- että sivusuuntaista liikettä vastaan. Myös pituussuuntaista liikettä vastaan tuenta on ollut puutteellista.  Työntekijöillä on ollut kokemusta tuennan merkityksestä tavarankuljetuksessa. Lisäksi A Oy:llä on ollut tietotaito kontin kuljetuksesta talvisaikaan ja siitä, että pakkaaminen ja tavaran tuenta on tullut tehdä kuljetusreitin vaatimia olosuhteita silmälläpitäen. Tavaran tuennan on katsottu olleen kuljetusreitti ja olosuhteet huomioon ottaen siten puutteellista, että vahinko on aiheutunut tämän vuoksi. A Oy on tuomiossa velvoitettu korvaamaan vaaditut lastin korjauskulut. A Oy on hakenut sille tuomittujen kulujen korvaamista sekä vastuuvakuutuksesta että rakennus- ja asennustyövakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös rakennus- ja asennustyövakuutuksesta

Jatkuvan rakennus- ja asennustyövakuutuksen ehtojen kohdan 10.1 mukaan vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan työmaalla. Tämä tarkoittaa vahinkotapauksia, joissa työmaalla tehdyn työsuoritteen yhteydessä sattuu työn kohteelle ja työn kohdetta ympäröivälle omaisuudelle vahinkoa. Näitä vahinkotapauksia ovat esimerkiksi tapaukset, joissa paperitelan pakkaustyön yhteydessä työn kohteena oleva paperitela osuu johonkin, tipahtaa tms. ja vaurioituu siinä äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Tässä tapauksessa vahinko on sattunut kuljetuksen yhteydessä eikä työmaa-alueella. Vakuutuksenottajan vastuulla olevat kuljetukset voidaan vakuuttaa erillisellä kuljetusvakuutuksella. Vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahinkotapauksen. Kuljetuksen yhteydessä tela on päässyt liikkumaan ja vauriot telaan ovat tulleet pitkän ajan kuluessa. Puutteellisesti tehty kuljetustuenta katsotaan virheellisesti tehdyksi työksi eikä ehtojen kohdan 16.1 ”suunnittelu-, valmistus- ja työvirheet” mukaan vakuutuksesta korvata virheellisesti tehtyä työtä. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei vahinko ollut korvattava rakennus- ja asennustyövakuutuksen ehtojen mukaan.

Asiaan on pyydetty uusintakäsittelyä ja vakuutusyhtiö on antanut asiassa uuden päätöksen.

Uudessa päätöksessä on todettu, että koska telat on tuettu ja kiinnitetty kuljetuksen aikaisiin riskeihin nähden hyvin puutteellisesti, ei telan liikkuminen kontissa kuljetuksen aikana ja sen seurauksena tapahtunut vaurioituminen ole ollut mitenkään ennalta arvaamatonta. Koska rikkoutumisvahinko ei siten ole ollut ehtojen edellyttämällä tavalla äkillinen ja ennalta arvaamaton, vahinko ei ollut korvattavissa rakennus- ja asennustyövakuutuksesta.

Mikäli telan rikkoutuminen kuitenkin vastoin vakuutusyhtiön näkemystä katsottaisiin äkilliseksi ja ennalta arvaamattomaksi, ei vahinko kuitenkaan ollut vakuutuksesta korvattava, koska vahinko ei ollut tapahtunut vakuutuksen voimassaoloalueella eli vakuutuksenottajan pakkaustyömaalla.

Vakuutuksen voimassaoloaika ei määrittele saati laajenna vakuutuksen alueellista kattavuutta, vaan otsikkonsa mukaisesti voimassaoloaika koskee vain vakuutuksen ajallista voimassaoloa. Voimassaoloaikaa koskevat ehtokohdat on määritelty ehtokohdassa 10.2 alakohtineen. Ehtokohdan 10.2.1 perusteella vakuutusturva tämän työn osalta on ajallisesti päättynyt silloin, kun tela on luovutettu kuljetettavaksi. Näin ollen vahinko ei ole korvattavissa myöskään vakuutusehtokohdan 10.2.1 perusteella. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ehtokohta 10.2.3 eli takuuaika ei puolestaan sovellu kyseessä olevaan tapaukseen, koska mitään takuuta ei ole annettu.

 

Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössä vaaditaan ensisijaisesti, että vakuutusyhtiötä suositellaan peruuttamaan kielteinen korvauspäätös rakennus- ja asennustyövakuutuksesta ja toissijaisesti, jos ensisijaiseen vaatimukseen ei tule muutosta, niin että vahinko korvataan vastuuvakuutuksen perusteella.

Rakennus- ja asennustyövakuutuksen vakuutusturvaluettelon mukaan vakuutettuja kohteita ovat

  1. pakattavana olevat koneet ja laitteet
  2. pakkaustyömaita ympäröivä vieras omaisuus.

Sijaintipaikkana ovat eri pakkaustyömaat Suomessa.

Kyseessä olevassa tapauksessa on aiheutunut vahinkoa paperitelalle, jonka vakuutuksenottaja on pakannut vakuutuksenottajan työmaalla kuljetusta varten.

Vakuutusehtojen kohdan 10.1 mukaan vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan työmaalla. Toisin kuin vakuutuspäätöksessä on todettu, kohdassa ei rajoiteta vakuutuksen voimassaoloa pelkästään vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat työsuorituksen yhteydessä. Tämä on ilmeistä myös vakuutusehtojen kohdan 10.2 perusteella, jonka mukaan vakuutus on voimassa ”vaikka työkohde on luovutettu… sellaisen vahingon osalta, jonka työkohteen rakennus- tai asennustyössä tehty virhe on äkillisesti aiheuttanut työkohteen virheettömälle osalle” siltä osin, kuin korvausta ei ole mahdollista saada muun vakuutuksen tai sopimuksen perusteella. Asiaa ei voi vakuutuksenottajan mukaan tulkita vakuutuksenottajan esittämällä tavalla, sillä ehtokohdan 10.2 perusteella vakuutuksenottajalle on tullut perustellusti kuva, että määräävä ei ole se, onko vakuutettu kohde siirtynyt pois vakuutuksenottajan työmaalta, vaan se, missä vahingon aiheuttanut virhe on tapahtunut. Epäselvää vakuutusehtoa on tulkittava laatijansa, tässä tapauksessa vakuutusyhtiön, vahingoksi. Lisäksi vakuutusyhtiö on vastuuvakuutuspäätöksen osalta ilmoittanut, ettei vahinkoa korvata, koska paperitela on vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana ollut vakuutuksenottajan käsiteltävänä. Vakuutusyhtiö on siis itsekin katsonut, että vahinko on aiheutunut vakuutuksenottajan työmaalla.

Vahingon syynä on vakuutuksen voimassa ollessa puutteellisesti suoritettu työsuoritus eli pakkaaminen. Vaikka työn kohde on luovutettu vakuutuksenottajan työmaalta, ei asia vaikuta vakuutuksen voimassaoloon. Vakuutus on ollut voimassa pakkausta suoritettaessa.

Ehtojen mukaan vakuutuksenottajan vastuulla olevat kuljetukset voidaan vakuuttaa erillisellä kuljetusvakuutuksella. Kyseessä olevassa tapauksessa ei kuljetus ole ollut osaksikaan vakuutuksenottajan vastuulla, jolloin erillistä kuljetusvakuutusta ei ole ollut syytä ottaa. Lisäksi rakennus- ja asennustyövakuutus on otettu alun perin kattamaan juuri niitä työn kohteena käsiteltävinä olevia laitteita sekä ympäröivää omaisuutta, mitä vastuuvakuutus ei kattaisi. Vakuutusturva suunniteltiin yhdessä vakuutusyhtiön riskienhallintapäällikön kanssa. Vakuutuksenottajan on voitava luottaa siihen, mitä vakuutusyhtiö alan ammattilaisena henkilökuntansa kautta sille esittää. Vakuutuksenottajalle oli syntynyt vakuutusyhtiön tekemien vakuutusturvasuunnitelmien jälkeen perustellusti se kuva, että nyt käsillä olevan kaltaiset riskit oli asianmukaiset vakuutettu. Tätä puoltaa se, että vakuutuksenottaja oli suostunut sen ja A Oy:n välisessä sopimuksessa lausekkeeseen, jonka mukaan vakuutuksenottajalla tuli olla kattava vastuuvakuutus toiminnalleen. Kuljetus ei kuulunut sopimuksen piiriin eikä se kuulunut vakuutuksenottajan toimialaan eikä varsinkaan, kun vakuutusturva oli suunniteltu yhdessä vakuutusyhtiön riskienhallintapäällikön kanssa eikä voitu kohtuudella vaatia, että vakuutuksenottaja olisi ottanut myös erillisen kuljetusvakuutuksen.

Rajoitusehtokohta 16.1, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet työn kohteen sellaisen osan korjaamisesta, joka on tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista, ei siinäkään tapauksessa, että syynä olisi suunnittelu-, laskenta- tai piirustusvirhe, ei sovellu lainkaan tapaukseen. Kyseessä olevassa tapauksessa vahingon syntymiseen on vaikuttanut virheellisyys työn kohteen kuljetusta varten tehdyssä pakkaamisessa. Vakuutuksenottaja ei ole suorittanut minkäänlaisia työn kohdetta tai sen osia koskevia valmistus-, suunnittelu-, laskenta-, piirustus- tai vastaavia toimenpiteitä.

Ehtokohdassa 15, jonka mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahinkotapauksen, on todettu olevan tietenkin selvää, ettei vakuutuksenottaja ole voinut olettaa, että pakatessaan tavarat, kuten ne käsillä olevassa tapauksessa on pakattu, ne pääsevät liikkumaan, mistä todennäköisesti aiheutuu vahinko. Näin ollen työkohteen päästyä liikkumaan kuljetuksen aikana sääolosuhteista johtuen vakuutuksenottajalle on aiheutunut vahinkoa, joka ollut äkillistä ja ennalta arvaamatonta vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla, eikä sellaista hitaasti syntyvää, ennalta arvattavissa olevaa vahinkoa, mikä on suljettu vakuutuskorvauksen ulkopuolelle, johon viitataan vakuutusehtojen kohdassa 15.3.2.

Koska vakuutuksenottaja on joutunut maksamaan kuljetusvakuutusyhtiölle korkolain mukaista viivästyskorkoa 20.4.2008 alkaen ja koska viivästyskoron maksamiselta olisi vältytty, jos vakuutusyhtiö olisi välittömästi korvannut vakuutuksenottajalle aiheutuneen vahingon, tulee vakuutusyhtiön myös maksaa vakuutuksenottajan maksettavaksi esitetyt viivästyskorot.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on esittänyt seuraavan vastineen rakennus- ja asennustyövakuutuksen osalta:

Rakennus- ja asennustyövakuutukseen sisältyvä laaja rikkoturva kattaa ehdoissa mainituin edellytyksin ja rajoituksin vakuutetulle työkohteelle aiheutuneet äkilliset ja ennalta arvaamattomat rikkoutumisvahingot. Ennalta arvaamattomalla vahingolla tarkoitetaan sellaista vahinkoa, joka on kokemusperäisesti odottamaton. Ennalta arvaamattomaksi ei katsota vahinkoa, jonka ammattilainen ymmärtää tietystä teosta tai laiminlyönnistä välttämättä tai todennäköisesti seuraavan. Ymmärryksen arviointia ei tehdä subjektiivisella mittapuulla, vaan se arvioidaan sen mukaan, mitä alan ammattilaiselta voidaan yleisellä tasolla odottaa. Vahinkotarkastuksen Hampurissa tehnyt tarkastaja on todennut raportissaan mm., että telan kiinnitys kontteihin on ollut täysin kelvotonta. Kumpikin tela on lastattu puualustan päälle ja tuettu kuudella puisella tuella. Vaikka toisessa kontissa oleva tela on säilynyt vahingoittumattomana Hampuriin asti, piti se kiinnittää Hampurin satamassa konttiin, jotta jatkokuljetus olisi turvallinen. Helsingin käräjäoikeus on päätöksessään tullut samaan lopputulokseen.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei paperiteloja ole kiinnitetty ja tuettu kontteihin normaalit kuljetusrasitukset huomioiden asianmukaisella tavalla. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan puutteet ovat olleet tässä tapauksessa niin huomattavat, että kuljetuspakkaamisen ammattilaisen olisi pitänyt ne huomata. Koska telat on tuettu ja kiinnitetty kuljetuksen aikana riskeihin nähden hyvin puutteellisesti, ei vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan telan liikkuminen kontissa kuljetuksen aikana ja sen seurauksena tapahtunut vaurioituminen ole ollut ennalta arvaamatonta. Koska rikkoutumisvahinko ei siten ole ollut ehtokohdan 15.1 edellyttämällä tavalla äkillinen ja ennalta arvaamaton, vahinko ei ole korvattavissa rakennus- ja asennustyövakuutuksen perusteella.

Vaikka vahinko katsottaisiin äkilliseksi ja ennalta arvaamattomaksi, vahinko ei ole kuitenkaan tapahtunut vakuutuksen voimassaoloalueella eli tässä tapauksessa vakuutuksenottajan pakkaustyömaalla. Vakuutuksen voimassaoloalue on määritelty vakuutusehtojen kohdassa 10.1. Vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottajan tiedossa on ollut se, että vakuutus kattaa vain ehtojen mukaisesti vakuutuksen voimassaoloalueella eli tässä tapauksessa pakkaustyökohteessa vakuutetulle omaisuudelle aiheutuvia vahinkoja.

Vakuutusyhtiön alueelliselta riskipäälliköltä saamien tietojen mukaan vakuutusyhtiön riskipäällikkö ja vakuutusyhtiön yhteyspäällikkö ovat tavanneet vakuutuksenottajan edustajan 23.11.2004 ja tuolloin on käyty läpi vakuutuksen sisältöä. Tuolloin keskusteltiin useamman kerran siitä, että rakennus- ja asennustyövakuutus ei laajenna vakuutusturvaa sellaisiin riskeihin, joissa omaisuutta vaurioituu kuljetuksen aikana virheellisen pakkaamisen vuoksi. Vakuutuksenottajalle on kerrottu, että edellä mainitut ovat hänen liikeriskinsä, joka ei ole vakuutettavissa. Lisäksi vakuutuksenottajalle on kerrottu, että rakennus- ja asennustyövakuutus laajentaa vakuutusturvaa vain sellaisiin vahinkoihin, jotka tapahtuvat vakuutuksenottajan suorittaman tavaran pakkaamisen ja käsittelyn aikana. Lisäksi on kerrottu, ettei vakuutus kata käsittelyn jälkeen, esimerkiksi kuljetuksen aikana tapahtuvia vahinkoja, vaikka ne johtuisivat vakuutuksenottajan virheellisestä pakkaus- ja käsittelytyöstä. Koska rakennus- ja asennustyövakuutus on astunut voimaan 13.12.2004, vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottajalla on marraskuun 2004 tapaamisen yhteydessä annettujen tietojen perusteella ollut tiedossa se, että vakuutus ei kata nyt tapahtuneen kaltaisia vahinkoja.

Vakuutuksen voimassaoloaikaa koskevat vakuutusehtokohdat eivät määrittele eivätkä laajenna vakuutuksen alueellista kattavuutta. Voimassaoloaika koskee vain vakuutuksen ajallista voimassaoloa. Voimassaoloaikaa koskevat ehtokohdat on määritelty ehtojen kohdassa 10.2 alakohtineen. Ehtokohdan 10.2.1 perusteella vakuutusturva tämän pakkaustyön osalta on ajallisesti päättynyt silloin, kun tela on luovutettu kuljetettavaksi. Näin ollen vahinko ei ole korvattavissa myöskään ehtokohdan 10.2.1 perusteella. Ehtokohta 10.2.2 koskee vain takuukorjauksen aikana työn kohteelle aiheutuvia vahinkoja, eikä se siten sovellu tähän tapaukseen. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei ehtokohta 10.2.3 ”takuuaika” sovellu tapaukseen, koska yhtiön tietojen mukaan mitään takuuta ei ole annettu.

Korvausvaatimuksen määrän osalta on todettu, että rakennus- ja asennustyövakuutuksen omavastuu on 30.000 euroa. Korkovaatimuksen osalta on todettu, että korvausasiat liitteineen on toimitettu vakuutusyhtiöön 10.1.2011. Mikäli vastoin vakuutusyhtiön käsitystä katsottaisiin, että vahinko tulee korvata, tulisi koronmaksuvelvollisuuden alkaa vakuutussopimuslain 70 §:n perusteella vasta 10.2.2011.

 

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on asiakirjojen mukana mm. vakuutusyhtiön alueellisen riskipäällikön kommentit vakuutuksentekotilanteeseen, joka on ollut 23.11.2004. Asiakirjassa on selvitetty toiminnan vastuuvakuutuksen sekä jatkuvan rakennus- ja asennustyövakuutuksen ottotilannetta. Tältä osin on selvityksessä tuotu esiin seuraavaa:

Vakuutusyhtiö kertoi, että vakuutuksenottajan toiminnan vastuuvakuutus rajaisi korvauspiirin ulkopuolella käsiteltävänä ja huolehdittavana olevan omaisuuden.  Vakuutusyhtiö kertoi, että tätä kerrottua riskiä voidaan vakuuttaa ”jatkuvalla rakennus- ja asennustyövakuutuksella”. Neuvotteluissa sovittiin, että annetaan tarjous 800.000 euron vakuutusmäärälle kohteelle a) pakattavana olevat koneet ja laitteet ja b) pakkaustyömaata ympäröivä vieras omaisuus. Tapaamisessa käsiteltiin myös sitä riskiä, jos kappale vahingoittuu virheellisen pakkaamisen johdosta kuljetuksen aikana. Vakuutusyhtiön riskipäällikkö ilmoitti todenneensa, että tämä riski ei ole vakuutuksenottajalle vakuutettavissa. Se oli heidän liikeriskinsä. Vastapuoli tiesi, että jatkuva rakennus- ja asennustyövakuutus laajensi vakuutusturvan vain pakkaamisen ja käsittelyn (sisäiset siirrot tehtaalla) aikana. Vakuutusturva ei laajentanut vakuutusturvaa myöhemmin kuljetuksen aikaiseen, virheelliseen pakkaamiseen aiheuttamaan tapahtumaan. Kun vakuutusyhtiön henkilöt poistuivat ja kättelivät, he sivusivat vielä tätä asiaa.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Rakennus- ja asennustyövakuutuksen ehtojen kohdan 10.1 mukaan vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan työmaalla. Vakuutus on voimassa työmaan ulkopuolella työmaata varten tarpeellisessa varasto- ja osavalmistuspaikassa, jos siellä oleva vakuutettu omaisuus on vakuutuksenottajan vastuulla eikä korvausta ole mahdollista saada muun vakuutuksen perusteella. Siirtojen osalta vakuutus on voimassa vain työmaalla tai työmaata varten tarpeellisessa varasto- ja osavalmistuspaikassa tapahtuvien sisäisten siirtojen aikana. Vakuutuksenottajan vastuulla olevat kuljetukset voidaan vakuuttaa erillisellä kuljetusvakuutuksella.

Vakuutusehtojen kohdan 10.2.1 mukaan vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkittynä voimassaoloaikana seuraavin poikkeuksin: ”työmaalle tuotavan omaisuuden osalta vakuutus alkaa, kun vakuutuksen kohteena olevaa omaisuutta aletaan sijaintipaikalla purkaa kuljetusvälineestä tai kun kuljetus on päättynyt. Korvauksen edellytyksenä on, että korvausta ei ole mahdollista saada jonkun muun vakuutuksen tai sopimuksen perusteella”.

Työkohteiden ja tilapäisjärjestelyjen kustannusten osalta vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään, kun

  • ”tilaajalle tehty rakennus on luovutettu tai itselle tehty rakennus on valmistunut
  • kone tai laite on luovutettu tilaajalle tai koeajon jälkeen otettu tuotantokäyttöön
  • työmaalla purettu omaisuus on lastattu kuljetusvälineeseen”.

Vakuutusehtojen kohdan 10.2.2 mukaan, vaikka vakuutuskohde on luovutettu, valmistunut tai otettu tuotantokäyttöön, vakuutuksesta korvataan näiden ehtojen mukaisesti työkohteelle aiheutunut vahinko, joka syntyy korjattaessa takuuaikana havaittuja, takuun piiriin kuuluvia vikoja.

Vakuutus on voimassa kuitenkin enintään kolme vuotta työkohteen tai sen osakohteen luovutuksesta tai käyttöönotosta.

Korvauksen edellytyksenä on, että korvausta ei ole mahdollista saada jonkun muun vakuutuksen tai sopimuksen perusteella.

Vakuutusehtojen kohdan 10.2.3 mukaan, vaikka työkohde on luovutettu, valmistunut tai otettu tuotantokäyttöön, työkohteen vakuutus on voimassa näiden ehtojen mukaisesti myös takuuajan, kuitenkin enintään kaksi vuotta työkohteen tai sen osakohteen luovutuksesta tai käyttöönotosta sellaisen vahingon osalta, jonka työkohteen rakennus- ja asennustyössä tehty virhe on äkillisesti aiheuttanut työkohteen virheettömälle osalle. Vahingon määrään lasketaan enintään 10 % työkohteen vakuutusmäärästä. Korvauksen edellytyksenä on, että korvausta ei ole mahdollista saada jonkun muun vakuutuksen tai sopimuksen perusteella.

Vakuutusehtojen kohdan 15.1 mukaan vakuutettujen työkohteiden ja ympäröivän omaisuuden osalta vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko, jota ei korvata tämän ehdon kohtien 11 – 14 perusteella.

 

Ratkaisusuositus

Vakuutuksen voimassaoloalue ja voimassaoloaika

Vakuutuksenottaja A Oy:n työntekijöiden konttiin pakkaama paperitela on liikkunut ja vaurioitunut merikuljetuksen aikana Helsingin ja Hampurin välillä. Käräjäoikeuden antaman tuomion mukaan tela on liikkunut sen huonon tuennan vuoksi. Samaan aikaan on toimitettu myös toinen paperitela, jonka tuenta on ollut vastaavanlainen eikä tämä paperitela ole liikkunut kuljetuksen aikana. Toisen telan tuentaa on parannettu ennen kuin merimatkaa on jatkettu.

Vahinko on aiheutunut sen jälkeen, kun paperitela on luovutettu kuljetettavaksi merirahtina. Rakennus- ja asennustyövakuutuksen ehtojen mukaan vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan työmaalla ja vakuutuskirjan mukaan eri pakkaustyömailla Suomessa, myös pakkaustyömaata ympäröivä vieras omaisuus on ollut vakuutettuna. Ehtojen mukaan vakuutus päättyy ajallisesti, kun pakattu laite on luovutettu tilaajalle. Takuuaikana vakuutus on voimassa takuuajan, kuitenkin enintään kaksi vuotta. Mistään takuuajasta ei asiakirjoissa ole ollut mainintaa. Jos kuljetus on ollut vakuutuksenottajan vastuulla, on kuljetuksen ajaksi tullut ottaa erillinen kuljetusvakuutus. Kyseessä olevassa tapauksessa kuljetus ei ole ollut vakuutuksenottajan vastuulla.

Vakuutuslautakunta katsoo, että kuljetuksen aikana vaurioitunut paperitela ei ole ollut enää vakuutettuna A Oy:n rakennus- ja asennustyövakuutuksella, eikä korvausta tule tämän vuoksi vakuutuksesta suorittaa.

Mitä vakuutuksen voimassaoloalueesta on suullisesti sovittu?

Vakuutuksenottaja A Oy esittää, että vakuutusta tehtäessä on rakennus- ja asennustyövakuutuksen voimassaolon sovittu olevan voimassa myös työn luovutuksen jälkeen. Tältä osin vakuutusyhtiön neuvotteluissa ollut yhteyspäällikkö on todennut, että vakuutusta tehtäessä on puhuttu rakennus- ja asennustyövakuutuksen olevan voimassa vain pakkaamisen ja käsittelyn aikana, muttei itse varsinaisen kuljetuksen aikana.

Osapuolten kertomukset siitä, mitä on mahdollisesti sovittu suullisesti vakuutuksen voimassaolosta, ovat keskenään ristiriitaisia. Koska Vakuutuslautakunta ei pysty kuulemaan todistajia valan tai vakuutuksen nojalla, ei Vakuutuslautakunta pysty käsittelemään asiaa tältä osin.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren sekä varajäsen Taivalmaa. Sihteerinä toimi Snellman.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta