Haku

VKL 373/13

Tulosta

Asianumero: VKL 373/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2013

Hemförsäkring. Ersättning för skadat tak. Stormskada.

Uppgifter om händelseförloppet

Försäkringsobjektet är ett kombinerat båtlider/gäststuga vid havet. Stugans takfilt slets upp 30.11.–1.12.2012 då det stormade i området. Enligt skadeanmälan slet stormvinden upp takfilten. Försäkringstagaren yrkar på att takskadan ersätts från försäkringen.

Försäkringsbolagets beslut

Av fotografierna att döma har takfilten i sin helhet glidit i sidled längs taket. Takfilten ser så pass hel ut att det är osannolikt att stormen skulle ha kunnat riva den lös från taket. Den förefaller ha varit lös före stormen, varvid den kommit att glida i sidled p.g.a. den hårda vinden.

Enligt ett begränsningsvillkor ersätter försäkringen inte skada som förorsakats av slitage eller annat småningom verkande fenomen. Bolaget ersätter inte skadan.

Besvär

Försäkringstagaren hänvisar till en utredning om vindhastigheten och insända fotografier av filttaket. Spikhål kan ses på ett fotografi som visar takåsen. Försäkringstagaren anser att takfilten var limmad och spikad på normalt sätt. Vindstötar från sjösidan hade rivit upp takfilten från gavelfästet på sjösidan och kastat filten över hela taket. Byggnaden ligger alldeles vid havet och vinden hade blåst från öppna havet med en hastighet av i snitt 25 m/s.

Försäkringstagaren yrkar på att kostnaderna för reparation av filttaket (1 104 euro) ersätts. Han konstaterar dessutom att samma storm slet loss plåtar ur plåttaket på en grannes hus. Ett annat försäkringsbolag har ersatt den skadan.

Försäkringsbolagets bemötande

Kunden har förutom skadeanmälan lämnat in en prisoffert över reparation av hela båthustaket och två fotografier över skadan. Enligt fotografierna finns det dock inga tecken på att hela båthustaket skulle ha blivit skadat.

Enligt fotografierna hade ett parti takfilt närmast åsen flyttat på sig i sidled längs taket. Den återstående filten ser hel ut på fotografiet; den lossnade biten består av en hel filtrulle. Utgående från detta tycks takfilten ha varit lös från underlaget redan före stormen. Generellt sett kan takfilt lossna från underlaget, om den är för glest fastspikad och limmet inte har fäst ordentligt i underlaget. I så fall kan filten med tiden lossna helt och hållet. I det aktuella fallet är det sannolikt att den hårda vinden kommit åt att pressa sig under den lösa filten vid gaveln ut mot havet och således kunnat flytta den lösa filten i sidled, som syns på kundens andra bild.

Försäkringsbolaget anser att skadan inte förorsakats av stormen utan att det är fråga om ett byggnadsfel. I stormskador av denna typ brukar stormvinden riva märkbara märken i filten och kasta filten ner på marken. Av kundens fotografier framgår det att stormen inte rivit sönder takfilten utan endast flyttat den i sidled. Kunden hade förnyat båthustaket vid ett tidigare stormskadefall år 2005.

Försäkringsnämndens rekommendation till avgörande

Villkor

Enligt punkt 25.1.5 i hemförsäkringsvillkoren ersätter försäkringen skada som förorsakats då storm skadat byggnad eller byggnad och däri befintlig lösegendom.

För skada på utvändig väggbeklädnad eller fönster, dörr, antennanläggning eller på gårdsplanen befintliga fasta sedvanliga konstruktioner betalas ersättning endast om skadan förorsakats av omkullblåst träd eller annat av stormen lösryckt föremål. Skador till följd av storm ersätts endast då vindens genomsnittliga hastighet överstiger 20 m/s.

Avgörande

Tvisten i ärendet gäller om den skadade takfilten på en gäststuga ska ersättas som stormskada eller inte. Den inlämnade utredningen om vindhastigheten visar att det stormade i området i fråga vid det tillfälle då skadan inträffade. Tvisten gäller skadans omfattning och huruvida takfilten lossnat från underlaget till följd av stormen eller hade varit lös redan före stormen.

Som känt kan stormar orsaka olika takskador. Försäkringstagaren har i text och bild gett in utredning om att takfilten hade fästs med spik och lim. Försäkringsbolaget bör då kunna lägga fram något slag av bevis för att takfilten lossnade på grund av ett byggnadsfel, inte på grund av stormen. Sådan bevisning har inte lagts fram för nämnden. Nämnden anser att takfilten lossnade på grund av stormen.

Å andra sidan vilar bevisbördan på den som ansöker om ersättning, när det är fråga om den vid skadefallet uppkomna skadans omfattning. Av fotografierna att döma hade takfilten lossnat bara högst upp vid takåsen, det var alltså fråga om en lokal skada. I ärendet har det inte getts in utredning om varför hela filttaket borde ha bytts ut på denna grund. Av utredningen framkommer alltså inte några grunder för att rekommendera ersättning för byte av all takfilt.

Nämnden rekommenderar att försäkringsbolaget från hemförsäkringen ersätter kostnaderna för att reparera det skadeområde som kan konstateras med hjälp av fotografierna, alltså takfilten invid takåsen, om beloppet av dessa kostnader överstiger försäkringens självrisk. Försäkringstagaren ska vid behov lägga fram utredning för försäkringsbolaget om storleken på dessa kostnader.

I denna rekommendation till avgörande deltog enhälligt ordförande Taipale samt ledamöterna Laapotti, Sario, Vaitomaa och Uimonen. Sekreterare var Raulos.

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia