Haku

VKL 373/12

Tulosta

Asianumero: VKL 373/12 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 13.06.2013

Moottoriradalla ajamista koskeva rajoitus Rajoitusehdot Nürburgring Nordschleife

Tapahtumatiedot

A ajoi 3.9.2011 Saksassa Nürburgringin alueella Nordschleife-nimisellä radalla, kun hän menetti moottoripyöränsä hallinnan tiellä olleen öljyn johdosta. Hän haki korvausta moottoripyörälle kaatumisen yhteydessä tulleista vaurioista kolarointiosan sisältävästä vapaaehtoisesta autovakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusehtojen mukaan kolarointiturvasta ei korvata vahin­koja, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, kilpailun harjoitteluun tai ajo­harjoitteluun tai ajettaessa muuten moottoriradalla tai yleiseltä liikenteeltä sulje­tulla alueella tai tieosuudella. Vahinko sattui moottoriradalla. Kyseinen moottorira­ta on myös yleiseltä liikenteeltä suljettu alue. Vahinkoa ei korvata vapaaehtoisesta autovakuutuksesta.

 

Valitus

A:n valituksen mukaan vahinko ei ole aiheutunut osallistumisesta kilpailuun, kilpailun harjoitteluun tai ajoharjoitteluun tai ajettaessa muuten moottoriradalla tai yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella. Nürburgring Nordschleife on yksisuuntainen, maksullinen tieosuus. Se on avoinna tavallisille tienkäyttäjille erikseen määrättyinä aikoina (ns. Touristenfahrten-ajo) eli silloin, kun se ei ole suljettu käytettäväksi moottoriratana testi- tai kilpailutarkoituksiin. Touristenfahrten-aikoina Nordschleifella soveltuu Saksan tieliikennelaki.

Vahinko on tapahtunut aikana, jolloin tieosuus on ollut avoinna tavallisille tienkäyttäjille. A on käyttänyt tieosuutta vahingon sattuessa tavallisen tienkäyttäjän tavoin. Hän ei ole osallistunut vahingon sattuessa kilpailuun, kilpailun harjoitteluun tai ajoharjoitteluun. Nordschleife ei ole ollut vahingon tapahtuessa moottoriratakäytössä eikä yleiseltä liikenteeltä suljettu alue tai tieosuus.

Vakuutuksen rajoitusehtoja on lautakuntakäytännössä tulkittu vakiintuneesti suppeasti. Vakuutusyhtiön päätös on rajoitusehdon sanamuotoa laajentava tulkinta ja siten vakiintuneen käytännön vastainen. Nürburgring Nord­schleifea ei voida katsoa rajoitusehdossa tarkoitetuksi moottoriradaksi vahingon tapahtumisolosuhteissa. Vahinko tulee korvata.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan poliisin tutkintailmoituksen perusteella vahinko on tapahtunut Nürburgring Nordschleifen Brünnchen-nimisellä rataosuudella. Yhtiön mukaan Nürburgring Nordschleife on kilpailukäytössä joitain kertoja vuodessa pääasiassa kestävyysajoissa ja muulloin autotehtaiden testiratana sekä turistinähtävyytenä yleisön käytettävissä. Ra­dalle pääsee ajamaan omalla autolla tai moottoripyörällä maksamalla ratamaksun. Myös Suomen moottoriradoilla järjestetään vastaavanlaisia vapaa­harjoitteluja.

Vastineen mukaan Nürburgringin turistiajoille on erikseen laadittu tarkat ajo- ja turvallisuusohjeet sekä -säännöt, joita on noudatettava. Ajosääntöjen (Driving regulations) mu­kaan radalla saa pääsääntöisesti ajaa sellaista nopeutta, missä kuljettaja pystyy hallit­semaan ajoneuvonsa. Muutamissa kohdin on määrätty erityinen nopeusrajoitus esi­merkiksi radalle tultaessa ja sieltä poistuttaessa sekä radan vaarallisissa kohdissa (Safety regulations). Ajosääntöjen mukaan Nürburg­ringille voi ajaa sisään ja ulos vain tietyistä merkityistä kohdis­ta. Näissä paikoissa radalle ajaminen on estetty puomeilla, ja radalle pääsemiseksi tu­lee ratamaksun olla maksettuna. Lisäksi ajoneuvot ja niiden kunto tarkistetaan ennen kuin moottoriradalle pääsee ajamaan. Muita tarkkoja ohjeita on annettu muun muassa kolariti­lanteista, ajoneuvon hajoamistilanteista, turvavarusteista, ohitustilanteista, rata-alueen turva-autoista, rata-alueen turvahenkilöstöstä ja muusta henkilöstöstä. Turval­lisuusohjeissa varoitetaan, että Nordschleifen rataosuus on erittäin vaativa rata, erityisesti aloittelijoille.

Vakuutusyhtiön mukaan tällä radalla ajaminen eroaa olennaisesti normaalista liikenteestä muun muassa siksi, että radan eräänä tarkoituksena on kuljettaa ajoneuvoja suurilla nopeuksilla, radalla ei pääsääntöisesti valvota ajoneuvojen nopeuksia eikä radalla ole eristyksen ja lu­vanvaraisuuden eli ratamaksun takia odotettavissa ulkopuolista liikennettä. Kuljettajat ovat tietoisia vaatimuksista, joita kyseisellä radalla ajaminen asettaa. Tämä yli 20 km pitkä rata on kokonaisuudessaan yksisuuntainen.

Tässä tapauksessa vahinko on aiheutunut autonvalmistajien testiratana toimivalla moottoriradalla, jolla järjestetään lisäksi kilpa-ajoja. Näiden lisäksi moottorirata ava­taan tiettyinä päivinä turistien rata-ajoon. Radan keskeisenä tarkoituksena on autojen ominaisuuksiin liittyvä testaus ja ajo­neuvojen kuljettaminen suurilla nopeuksilla. Kyseessä on moottorirata ja siellä voidaan käytännössä ylittää yleisillä teillä käytettävä nopeus. A:n tapauksessa ajotilaisuus on ollut vapaamuotoinen si­ten, että ajoneuvoja on kuljetettu radalla ilman erityistä kilpailu- tai ajanottojärjestelyä. Myös tämän kaltaisissa vapaamuotoisissa tilaisuuksissa ajo­neuvoja voidaan kuljettaa sellaisella nopeudella ja tavalla, joka muodostaa korostuneen vahinkoriskin.

Vakuutusehtojen mukaan vahinkoa ei korvata, mikäli se on sattunut ajettaessa muuten moottoriradalla tai yleiseltä liikenteeltä suljetulla alueella tai tieosuudella. Rajoitusehdon soveltaminen tulee kysymykseen, kun jokin ehtokohdassa luetelluista perusteista on käsillä. Jo se seikka, että ajoneuvolla on ajettu moottoriradalla, oikeuttaa korvauksen epäämiseen. Rajoitusehto ei ole tulkinnanvarainen. Vahinko on aiheutunut vakuusehtojen tarkoittamalla moottoriradalla ja se rajautuu korvauspiirin ulkopuolelle.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

4.4 Kolarointiturva

4.4.1 Korvattavat vahingot

Kolarointiturvasta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle

– tieltä suistumisesta tai kaatumisesta --

4.10 Esinevakuutuk­sen yhteiset rajoitukset

Hirvi-, ilkivalta-, kolarointi-, lasi-, palo-, varkaus- ja keskeytysturvasta (kohdat 4.2–4.6, 4.9 ja 6) ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat

  1. osallistumisesta kilpailuun, kilpailun harjoitteluun tai ajo­harjoitteluun tai ajettaessa muuten moottoriradalla tai yleiseltä liikenteeltä sulje­tulla alueella tai tieosuudella. [Korvausta maksetaan kuitenkin va­hingosta, joka aiheutuu osallistuttaessa liikenneopettajan antamaan ajoharjoitte­luun talviajon tai pimeän ajon kurssilla tai Liikenneturvan ennakoivan ajon koulutta­jakurssin (EAK) suorittaneen kouluttajan, autokoulun tai Suomen moottoripyörä­kouluttajat ry:n kouluttajan antamaan ja valvomaan ajo-opetukseen.]

Ratkaisu

A on kaatunut Nürburgringin alueella Nordschleife-nimisellä radalla ajetussa Touristenfahrten-ajossa, jossa ajoneuvolla pääsee ajamaan Nordschleifea maksua vastaan. Vakuutusyhtiön mukaan vahinko on aiheutunut ajettaessa moottoriradalla eikä vahinkoa tämän takia korvata rajoitusehdon johdosta. A:n mukaan Nürburgring Nordschleifea ei voida pitää Touristenfahrten-ajon olosuhteissa moottoriratana.

Vakuutusehtojen mukaan kolarointivakuutuksesta ei korvata kolarointivahinkona vahinkoja, jotka aiheutuvat ajettaessa muuten moottoriradalla. Rajoitusehto merkitsee sitä, että kolarointivakuutus ei kata moottoriradalla ajettaessa aiheutuneita vahinkoja.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Nürburgringin Nordschleife on yksi­suuntainen rata, jota käytettään kilpailu- ja testikäytössä. Se on 20 kilometriä pitkä ja valokuvien perusteella sen ajorataa ympäröi teräsaita. Touristenfahrten-ajoissa yleisö pääsee ajamaan radalle maksua vastaan tieliikennekäyttöön tarkoitetuilla ajoneuvoilla. Tällaisissa tapahtumissa vallitsee nopeusrajoitus merkityillä vaara-alueilla ja muun muassa ohittaminen oikealta on kiellettyä. Touristenfahrten-ajoissa ei ole kysymys järjestetyistä kilpailuista tai aika-ajoista.

Moottoriradalla ajamiseen liittyy yleensä korostunut vahinkoriski. Puheena olevan rajoitusehdon keskeisenä sisältönä voidaan pitää tällaisen vahinkoriskin sulkemista vapaaehtoisen autovakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutuslautakunta pitää Nürburgring Nordschleifea sen käyttötarkoitus ja ominaisuudet huomioiden moottoriratana. Vaikka Touristenfahrten-ajoissa ajamista on säännelty määräyksin ja sopimusehdoin, niissä ajamiseen liittyy moottoriradalla ajamiselle ominainen korostunut vahinkoriski. Lautakunta pitää Nürburgringin Nordschleife-radalla Touristenfahrten-ajoissa ajamista moottoriradalla (muuten) ajamisena. Kysymyksessä on tarkasteltavan rajoitusehdon sanamuodon mukainen tilanne eikä sen soveltaminen nyt käsillä olevaan tapaukseen laajenna sen käyttämistä ehdon sisällön mukaisen käyttöalueen ulkopuolelle.

A:n vahinko on sattunut ajettaessa muuten moottoriradalla. Vakuutusyhtiöllä on oikeus evätä korvaus rajoitusehdon perusteella.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Korkeamäki.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta