Haku

VKL 373/11

Tulosta

Asianumero: VKL 373/11 (2012)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.02.2012

Toiminnanharjoittajan vastuu. Korvattava vahinko. Rajoitusehto. Käsiteltävänä ja huolehdittavana ollut omaisuus. Paperitelan lastauksessa ja pakkaamisessa tapahtunut virhe.

Vakuutuksenottaja A Oy:n työntekijät ovat tammikuussa 2007 pakanneet, lastanneet ja kiinnittäneet kuljetusta varten kaksi B Oy:n valmistamaa paperitelaa kontteihin. Telat on ollut tarkoitus kuljettaa laivalla Hampurin sataman kautta Turkkiin. B Oy on huolehtinut kuljetuksen tilaamisesta. Hampurin satamassa on havaittu, että toisessa kontissa olleet tavarat ovat liikkuneet ja kärsineet tämän seurauksena huomattavia vaurioita. B Oy:n kuljetusvakuutusyhtiö on maksanut korjauskuluja aiheutuneista vahingoista yhteensä 56.839,51 euroa.

Kuljetusvakuutusyhtiö on vaatinut B Oy:lle maksamiaan korvauksia A Oy:ltä. Kun A Oy ei ole maksanut vaadittua summaa, on kuljetusvakuutusyhtiö vienyt asian kanteella käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus on antanut asiassa 31.12.2010 tuomion, jonka mukaan A Oy:n työntekijät ovat kiinnittäneet paperitelat silminnähden kevyesti sekä pysty- että sivusuuntaista liikettä vastaan. Myös pituussuuntaista liikettä vastaan tuenta on ollut puutteellista.  Työntekijöillä on ollut kokemusta tuennan merkityksestä tavarankuljetuksessa. Lisäksi A Oy:llä on ollut tietotaito kontin kuljetuksesta talvisaikaan ja siitä, että pakkaaminen ja tavaran tuenta on tullut tehdä kuljetusreitin vaatimia olosuhteita silmälläpitäen. Käräjäoikeuden tuomiossa tavaran tuennan on katsottu olleen kuljetusreitti ja olosuhteet huomioon ottaen siten puutteellista, että vahinko on aiheutunut tämän vuoksi. A Oy on velvoitettu korvaamaan vaaditut lastin korjauskulut. A Oy on hakenut siltä vaadittuja kuluja sekä vastuuvakuutuksesta että rakennus- ja asennustyövakuutuksesta.

 

Vastuuvakuutusyhtiön päätös

Vastuuvakuutuksessa on rajoitusehto, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana on tai oli vakuutuksenottajan käsiteltävänä. Kyseessä olevassa tapauksessa vahingon syy on se, että tela oli kiinnitetty konttiin puutteellisesti. Vahingonkorvauksena on vaadittu vakuutuksenottajan konttiin pakkaaman telan korjauskustannuksia. Koska vahingoittunut omaisuus on vahingon aiheuttaneen teon eli puutteellisen kiinnittämisen aikoihin ollut vakuutuksenottajan käsiteltävänä, vahinkoa ei voitu korvata vastuuvakuutuksesta.

 

Lausuntopyyntö

Ensisijaisesti vaaditaan, että Vakuutuslautakunta antaa asiassa lausunnon, jonka mukaan vakuutusyhtiötä suositellaan peruuttamaan antamansa kielteinen korvauspäätös jatkuvan rakennus- ja asennustyövakuutuksen perusteella, ja korvaamaan lausunnonpyytäjälle aiheutunut vahinko 56.839,05 euroa lisättynä viivästyskorolla.

Toissijaisesti vaaditaan, että jos Vakuutuslautakunta katsoo, ettei ensisijaisen vaatimuksen mukaiseen lausuntoon ole mahdollisuutta, niin Vakuutuslautakunta antaa asiassa lausunnon, jonka mukaan vakuutusyhtiötä suositellaan peruuttamaan kielteinen korvauspäätös yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksen perusteella ja korvaamaan aiheutunut vahinko viivästyskorkoineen.

Asian selvittelyn ja vahingonkorvausasioiden kulun osalta on todettu, että B Oy oli ottanut kuljetusvakuutuksen kuljetusaikaisten riskien varalta. Kuljetusvakuutusyhtiö on korvannut täysimääräisenä korjauskulut.

Pakkauksen ja lastauksen tehnyt A Oy on ollut yhteydessä omaan vakuutusyhtiöönsä helmikuussa 2007 ja tuolloin vakuutusyhtiö on todennut, että asia kuuluu kuljetusvakuutusyhtiölle. Kuljetusvakuutusyhtiö lähetti A Oy:lle takaisinsaantivaatimuksen korvaamansa määrän osalta ja tämän jälkeen A Oy teki asiasta vahinkoilmoituksen omaan vakuutusyhtiöönsä. A Oy riitautti kuljetusvakuutusyhtiön takaisinsaantivaatimuksen ja asia käsiteltiin käräjäoikeudessa, joka tuomiossaan velvoitti A Oy:n korvaamaan telan korjauskulut sekä asianosais- ja oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen. Tämän jälkeen A Oy haki ensisijaisesti korvausta vastuuvakuutuksestaan. Vastuuvakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa, vaan on katsonut, että vahinko on aiheutunut teon tai laiminlyönnin aikana käsiteltävänä olleelle omaisuudelle.

Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa vastuuvakuutuksesta, koska se katsoo, että vahingoittunut tela oli kiinnittämisen aikana A Oy:n käsiteltävänä eikä vahinkoa näin ollen korvata ehtokohdan 3.3 perusteella. Vahingoittunut tela oli kiinnittämisen aikaan A Oy:n käsiteltävänä. Vakuutusyhtiö on kuitenkin itse rakennus- ja asennustyövakuutuksen osalta antamassaan korvauspäätöksessä katsonut, että vahinko ei ollut tapahtunut vakuutuksen voimassaoloalueella eli vakuutuksenottajan pakkaustyömaalla. Tämän vuoksi vastuuvakuutuksen ehtokohta 3.3 ei sovellu tähän tapaukseen, ja vahinko tulee joka tapauksessa korvata vastuuvakuutuksesta.

A Oy on suunnitellut vakuutusturvaa yhdessä vakuutusyhtiön riskienhallintapäällikön kanssa. Vakuutuksenottajan on voitava luottaa siihen, mitä vakuutusyhtiö alan ammattilaisena henkilökuntansa kautta sille esittää. A Oy:lle oli syntynyt vakuutusyhtiön edustajan kanssa tehtyjen vakuutusturvasuunnitelmien jälkeen perustellusti se kuva, että käsillä olevan kaltaiset riskit oli asianmukaisesti vakuutettu.

Koska A Oy on joutunut maksamaan kuljetusvakuutusyhtiölle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa 20.4.2008 lukien, tulisi viivästyskorkoa maksaa tuosta päivästä alkaen. Mainitun viivästyskoron maksamiselta olisi vältytty, jos vakuutusyhtiö olisi välittömästi korvannut A Oy:lle aiheutuneen vahingon vakuutusehtojen mukaisesti. Näin ollen vakuutusyhtiön kuuluu maksaa myös A Oy:n maksettavaksi esitetyt viivästyskorot.

 

Vakuutusyhtiön vastine vastuuvakuutusasiassa

Vastuuvakuutuksen rajoitusehdon 3.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka on vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana on tai oli vakuutuksenottajan käsiteltävänä tai huolehdittavana. Ehdon perusteella määräävä hetki on se, milloin vahingon aiheuttanut teko tai laiminlyönti on tapahtunut. Sen sijaan sillä, milloin vahinkoseuraamus on aiheutunut tai tullut ilmi, ei ole ehdon soveltamisen kannalta merkitystä. Jos vahingoittunut omaisuus on rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla ollut vahinkoa aiheuttaneen teon tai puutteellisen kiinnittämisen aikana vakuutuksenottajan käsiteltävänä, ei vahinkoa voida korvata yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Lausunnonpyytäjä katsoo, että sille on tullut vakuutusyhtiön riskipäällikön kanssa tehtyjen vakuutusturvasuunnitelmien jälkeen perustellusti se kuva, että käsillä olevan kaltaiset riskit oli asianmukaisesti vakuutettu. Tältä osin viitataan vakuutusyhtiön edustajan ja vakuutuksenottajan tapaamisesta 23.11.2004 esitettyyn selvitykseen. Vakuutuksenottajalle on kerrottu, että vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon aikaan on ollut vakuutuksenottajan käsiteltävänä tai huolehdittavana. Jatkuvalla rakennus- ja asennustyövakuutuksella on laajennettu vakuutusturvaa vastuuvakuutuksen kattamasta tasosta. Tällä tavoin on ulotettu vakuutusturva kattamaan pakkaamisen ja käsittelyn aikana käsiteltävänä olevalle omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Virheellisen pakkaamisen seurauksena kuljetuksen aikana aiheutuviin vahinkoihin ei vakuutusturvaa ole tarjottu. Tällaisten riskien on todettu olevan yrityksen liikeriskejä. Vastuuvakuutuksen vakuutusturvaa ei ole missään vaiheessa tarkoitettu ulottaa kyseessä olevan tyyppisiin vahinkoihin.

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta. Vakuutuksenottajan korvausvastuu perustuu aina voimassa olevaan oikeuteen, lakeihin ja oikeuskäytäntöön. Useimmiten vastuun syntyminen edellyttää vakuutuksenottajan tai tämän työntekijän virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Rajoitusehtokohdan 3.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana on tai oli vakuutuksenottajan tai jonkun muun tämän lukuun

  • valmistettava, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä
  • säilytettävänä
  • suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutuksenottajan toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri, tai
  • muulla tavoin vakuutuksenottajan huolehdittavana.

Hallussa tai käsiteltävänä oleva vieras omaisuus voidaan vakuuttaa esimerkiksi palovakuutuksella.

 

Ratkaisusuositus

A Oy:n työntekijät ovat pakanneet, lastanneet ja kiinnittäneet B Oy:n valmistamat kaksi paperitelaa merikuljetusta varten kontteihin. Tavaran riittämättömän tuennan vuoksi toinen paperitela on liikkunut merikuljetuksen aikana ja vaurioitunut. Käräjäoikeuden tuomion mukaan vahinko on aiheutunut paperitelojen olosuhteisiin nähden riittämättömän tuennan vuoksi. Vahinko on täten aiheutunut, kun paperitelat on pakattu, lastattu ja kiinnitetty konttiin riittämättömästi. Virhe on aiheutunut, kun paperitelat ovat olleet A Oy:n työntekijöiden käsiteltävänä konttiin lastaamisen ja kiinnittämisen aikana. Tällaiset vahingot eivät ole korvattavia toiminnan vastuuvakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 3.3 mukaan. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen ja Sjögren sekä varajäsen Taivalmaa. Sihteerinä toimi Snellman.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia