Haku

VKL 372/15

Tulosta

Asianumero: VKL 372/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 18.01.2016

Lakipykälät: 73

Korvattava vakuutustapahtuma. Alapohjan kosteus. Rakennusvirhe. Korvausoikeuden vanhentuminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajien omistaman, vuonna 1989 rakennetun omakotitalon alapohjan havaittiin olevan kostea koko rakennuksen alalta 11.8.2014. Vakuutuksenottajat olivat hakeneet korvausta kosteusvahingoista kotivakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 21.8.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan rakennuksen pohja ei toiminut kosteusteknisesti. Maaperässä ja ilmassa oleva kosteus ei tuulettunut riittävän tehokkaasti pois alapohjasta. Lisäksi rakennuksen kuivanapitojärjestelmä toimi puutteellisesti ja ryömintätilaan muodostuva kosteus tiivistyi alapohjaan pisaroiksi. Rakennusteknisesti oikein toimivaan alapohjaan ei kosteallakaan ilmalla tiivisty kosteutta haitallisessa määrin.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut valituksessaan, että vahinkokartoituksen tehneen R Oy:n edustajan mukaan ulkoilmasta tuli kosteuden lähde vuoden 2014 heinäkuun poikkeuksellisen lämpimän sään vuoksi ja vahingon syynä oli kosteuden tiivistyminen alapohjarakenteisiin. C Oy:n 28.11.2014 päivätyn vahinkokartoitusraportin mukaan vahingon syynä ei ollut rakennusvirhe ,vaan vahinkoon vaikutti salaojan purkuputken täyttyminen, joka oli tapahtunut noin 10 vuotta aikaisemmin. Alapohja oli ollut sitä tarkastaneen talonmiehen mukaan kuiva vielä vuonna 2013. Alapohjaa oli tarkastanut myös naapuri, jonka antaman lausuman mukaan vuonna 2011 alapohja oli kuiva ja hyvässä kunnossa. Vakuutuksenottaja on vaatinut korjauskulujen korvaamista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei korvausta voida suorittaa, koska vahingon syy oli jäänyt epäselväksi. Jos vahinko oli aiheutunut heinäkuun 2014 tavallista pidemmästä hellejaksosta, oli kyseessä rajoitusehdon mukainen tilanne, jossa vahinko oli aiheutunut kuumuudesta. Jos taas vahingon oli katsottava aiheutuneen salaojien purkuputken tukkeutumisesta, jonka oli arvioitu tapahtuneen vuonna 1999, oli oikeus korvaukseen vakuutussopimuslain perusteella vanhentunut, koska vahinkotapahtumasta oli korvauksen hakemisen hetkellä vuonna 2014 kulunut yli kymmenen vuotta. Vahinkokartoituksen tehneen C Oy:n mukaan vahinko johtui puutteellisesta tuulettumisesta, ja tältä osin kyse oli rakennusvirheestä aiheutuneesta vahingosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vakuutuksenottaja menettänyt oikeutensa korvauksen vanhentumisen perusteella ja oliko alapohjaan tiivistyneen veden aiheuttama kosteusvahinko korvattava vakuutustapahtuma.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain (543/1994) 73 §:n 1 momentin mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja joka tapauksessa kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta.

Vakuutussopimuslain 73 §:n 2 momentin mukaan jos korvausvaatimusta ei esitetä 1 momentissa säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman turva) mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuudelle suunnittelu-, työ-, tai rakennusvirheestä.

Vakuutusehtojen kohdan 4.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuudelle kosteudesta tai kuumuudesta.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutussopimuslain (543/1994) 73 §:n 1 momentin mukaan vakuutussopimukseen perustuva korvausvaatimus on esitettävä vakuutuksenantajalle vuoden kuluessa siitä, kun korvauksen hakija on saanut tietää mahdollisuudestaan saada korvausta ja joka tapauksessa kymmenen vuoden kuluessa vakuutustapahtuman sattumisesta. Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vakuutustapahtumasta. Vakuutussopimuslain 73 §:n 2 momentin mukaan jos korvausvaatimusta ei esitetä 1 momentissa säädetyssä ajassa, korvauksen hakija menettää oikeutensa korvaukseen.

C Oy:n 28.11.2014 päivätyn vahinkokartoitusraportin mukaan vahingon syynä ei ollut rakennusvirhe. Pohjamaana oleva salaojasora oli kastunut salaojituksen purkuputken tukkeutumisen seurauksena, jolloin vesi oli noussut ja lammikoitunut alapohjan pohjamaan reunoille. Sokkelin perustuuletus ei riittänyt tällaisen kosteuden tuulettamiseen. Raportin mukaan purkuputken pää oli oletettavasti johdettuna etelän puoleiseen rajaojaan, jolloin sen päällä olisi noin puoli metriä maata. Ojan pohjalla maanpinta ei ole voinut itsestään nousta. Vauriot alapohjassa alkoivat tarkastajan arvion mukaan muodostua enintään 10 vuotta aikaisemmin, mikä viittaasi siihen, että rajaojaa olisi täytetty rakennuksen valmistumisen jälkeen, jolloin salaojapurkuputken pää oli jäänyt maan alle.

Vakuutuslautakunta katsoo edellä mainitun teknisen selvityksen perusteella, ettei vahinko ollut aiheutunut rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla rakennusvirheen vaikutuksesta, vaan kosteuden tiivistymiseen oli vaikuttanut salaojan purkuputken tukkeutuminen. Vahingosta oli ilmoitettu vakuutusyhtiölle vuonna 2014. Vakuutuslautakunta toteaa, ettei asiassa ole esitetty luotettavaa selvitystä siitä, milloin purkuputki oli tukkeutunut. Asiassa esitettyjen kirjallisten lausumien perusteella alapohja oli sen tarkistaneiden henkilöiden mukaan kuiva ainakin vuosina 2011 ja 2013, mikä viittaa siihen, että tukkeutumisen aiheuttama tiivistynyt kosteus oli päässyt alapohjaan alle kymmenen vuoden aikana vahingon ilmoittamisesta. Vakuutuslautakunta katsoo edellä mainituin perustein, ettei oikeus korvaukseen ollut vanhentunut vakuutussopimuslain 10 vuoden määräajan perusteella.

R Oy:n vahinkokartoitusraportin mukaan vahingon syntymiseen oli vaikuttanut salaojan purkupään tukkeutumisen lisäksi kuuma sää. Asiassa ole esitetty selvitystä siitä, että purkuputken tukkeutuminen olisi aiheutunut vakuutusehdon tarkoittamalla tavalla äkillisesti. Vakuutuslautakunta katsoo edellä mainituin perustein, ettei vahinko ollut aiheutunut äkillisesti, vaan se oli syntynyt rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla hitaasti kuumuuden ja purkuputken tukkeutumisen yhteisvaikutuksesta. Näin ollen kyseessä ei ollut korvattava vakuutustapahtuma.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöksen lopputulosta asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia