Haku

VKL 37/15

Tulosta

Asianumero: VKL 37/15 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 24.08.2015

Jalan murtuminen vesiliukumäessä. Viranomaisten ohjeiden laiminlyönti. Rajoitusehdon tulkinta.

Tapahtumatiedot

T.H. laski vakuutetun P Oyj:n omistamassa vesipuistossa vesiliukumäestä selällään maaten 5.7.2011. Laskun loputtua T.H. iskeytyi veteen siten, että hänen vasen jalkansa iskeytyi voimalla altaan pohjaan ja hänen vasen reisiluunsa murtui.

P Oyj:n varatoimitusjohtajaa, joka toimi vahinkoaikana toimitusjohtajan sijaisena, vastaan nostettiin käräjäoikeudessa syyte vammantuottamuksesta. Käräjäoikeus katsoi lainvoimaiseksi jääneessä tuomiossaan, että P Oyj oli laiminlyönyt terveysviranomaisten toistuvista huomautuksista huolimatta huolehtia siitä, että altaassa, johon liukumäki päättyi, oli säädösten vaatima 100 senttimetrin vedensyvyys. Tapahtuma-aikaan altaan vedensyvyys oli 60 senttimetriä.

Käräjäoikeus katsoi myös, että mainittujen säännösten ja terveysviranomaisten antamien toimenpidekehotusten noudattamatta jättämisellä ja niiden noudattamista koskevan valvonnan laiminlyönnillä liittyen liukumäen alastuloaltaan vedensyvyyden riittävään määrään on suora syy-yhteys T.H:n loukkaantumiseen.

Korvausta vahingosta haetaan yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö ei korvannut vahinkoa, koska se katsoi, että vahinko on johtunut viranomaisohjeistuksen laiminlyönnistä. Lisäksi vakuutusyhtiö on katsonut, että vahinko on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella.

Asiakkaan valitus

Valituksen mukaan käräjäoikeuden tuomio on virheellinen. Vahinko ei johtunut altaan veden vähyydestä. Jos vahinko olisi johtunut altaan matalasta vedestä, olisi vahinkoja tapahtunut enemmänkin, koska liukumäestä on laskettu vuosina 2008-2011 noin miljoona kertaa. Terveysviranomaiset antoivat altaan syvyydestä ohjeita ja kehotuksia vedenkorkeuden pitämisestä mahdollisimman korkeana, mutta eivät määräyksiä eikä allas ollut esimerkiksi käyttökiellossa.

P  Oyj katsoo, että vakuutusyhtiön asiassa antama päätös on virheellinen, ja pyytää vakuutuslautakuntaa antamaan lausunnon, jossa vakuutusyhtiötä suositetaan muuttamaan antamansa päätös.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottaja on ollut tietoinen viranomaisen antamista ohjeistuksesta sekä vesiliukumäkiä koskevasta standardista mutta tästä huolimatta veden määrää altaassa ei ole korjattu standardia ja ohjeistusta vastaavalle tasolle. Yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta ei sen ehtojen mukaisesti korvata vahinkoa, joka on aiheutunut viranomaisten määräysten tai ohjeiden vastaisesta toimenpiteestä, josta vakuutuksenottaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää.

Käräjäoikeus on lainvoimaisella tuomiollaan tuominnut P Oyj:n toimitusjohtajan sijaisen vammantuottamuksesta sakkorangaistukseen. Kyse on rikostuomiosta, ei siis vakuutuksesta korvattavasta vahingonkorvausoikeudenkäynnistä. Rikostuomiolla ei ole välitöntä vaikutusta vastuukorvausasian käsittelyyn, mutta joka tapauksessa tuomiosta ilmenee selkeästi tapahtumien kulku ja vakuutuksenottajan korvausvastuun sekä vakuutuskorvauksen arvioinnin kannalta olennaiset seikat.

Tuomiossa on todettu riidattomaksi, että ympäristöterveysviranomaiset ovat tarkastaneet vesipuiston 28.7. ja 27.10.2010 sekä 24.5., 20.6. ja 21.8.2011. Kaikissa tarkastuksissa on todettu, että vesiliukumäen veden syvyys ei täyttänyt vesiliukumäille annetun standardin edellyttämää 100 senttimetrin syvyyttä ja että vesipuiston tuli ryhtyä toimenpiteisiin veden syvyyden pitämiseksi standardin vaatimalla tasolla.

Viranomaisen suoritettua viisi tarkastusta, joissa on annettu samansuuntainen ohjeistus vakuutuksenottajalle ryhtyä toimenpiteisiin, voidaan todeta, että vakuutuksenottaja on tiennyt viranomaisen antamasta ohjeesta ja standardissa edellytetystä veden syvyydestä. Koska asiantilaa ei ole korjattu toistuvista huomautuksista huolimatta, vaan veden syvyys on säilytetty samalla standardin alittavalla tasolla, kyse on ehdoissa tarkoitetusta määräysten tai ohjeiden vastaisesta toimenpiteestä.

Vakuutuslautakunta on katsonut aiemmassa ratkaisukäytännössään (VKL 719/99) vakuutuksenottajan syyllistyneen törkeään huolimattomuuteen, kun tämä tietoisena velvollisuuksien olemassaolosta jättää noudattamatta niitä. Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja on ollut tietoinen useasta viranomaisen antamasta ohjeesta tai muutoskehotuksesta, mutta siitä huolimatta jättänyt noudattamatta niitä. Jatkuva piittaamaton menettely viranomaisten antamaa ohjeistusta kohtaan täyttää törkeälle huolimattomuudelle asetetun kriteeristön.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on ensiksi kysymys siitä, onko T.H:lle aiheutunut vahinko johtunut vesiliukumäen altaan alhaisesta vedensyvyydestä. Toiseksi kysymys on siitä, onko altaan alhainen vedensyvyys ollut viranomaisten antamien määräysten tai ohjeiden vastaista ja onko vakuutuksenottaja tiennyt tai olisiko hänen pitänyt tietää näistä ohjeista. Lisäksi kyse on siitä, onko vahinko aiheutettu törkeällä huolimattomuudella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.18 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut lakien, asetusten tai viranomaisten määräysten tai ohjeiden vastaisesta toimenpiteestä, josta vakuutuksenottaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää.

Asian arviointi

Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan T.H. laski liukumäkeä ohjeiden mukaisesti. Asiassa ei ole esitetty muuta selvitystä T.H:lle aiheutuneen vahingon syystä kuin altaan veden vähyys. Myös käräjäoikeus on lainvoimaisessa tuomiossaan katsonut, että T.H:n jalan iskeytyminen altaan pohjaan on johtunut vesiliukumäen altaan veden vähäisyydestä. Lautakunta katsoo, että T.H:lle aiheutunut vahinko on johtunut vesiliukumäen altaan veden vähyydestä.

Vakuutuksenottaja on vedonnut siihen, että ympäristöterveysviranomainen ei ole nimenomaisesti määrännyt siitä, että altaan vedenkorkeus tulisi olla 100 senttimetriä. Vakuutusehtojen mukaan viranomaisten ohjeiden noudattamatta jättäminen riittää korvauksen epäämiseen. Muun muassa viranomaisen tarkastuskertomuksessa 10.9.2010 on mainittu, että altaan syvyyden tulisi olla 100 senttimetriä. Tämä on myös standardeissa määritelty vähimmäissyvyys. Lautakunta katsoo, että vakuutuksenottajan olisi pitänyt tietää vesipuistojen turvallisuudesta annettujen säädösten sisältö etenkin kun viranomainen on nimenomaisesti maininnut niistä tarkastuskertomuksessaan.

Koska vahinko on johtunut veden vähyydestä altaasta ja veden vähyys on ollut viranomaisten määräysten ja ohjeiden vastaista ja vakuutuksenottajan olisi pitänyt tietää tästä, ei vahinkoa vakuutusehtojen mukaan korvata vastuuvakuutuksesta.

Lautakunta katsoo myös, että vahinko on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella, koska vakuuksenottaja on laiminlyönyt olennaisia vesiliukumäen turvallisuuteen vaikuttavia normeja. Vahinko ei tälläkään perusteella tulisi korvattavaksi vastuuvakuutuksesta.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Hirviniemi

Korpiola

Rusanen

Tulosta