Haku

VKL 37/14

Tulosta

Asianumero: VKL 37/14 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 16.05.2014

Vesivahinko. Asumishaitta. Korvattavat lisäkustannukset.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan asunnossa on tapahtunut heinä-elokuun vaihteessa vesivahinko, joka johtui jääkaapin sisällä olevan jääpalakoneen putken vuotamisesta. Vahingon syytä ei aluksi saatu selvitettyä, ja vahinkoa tutkittiin vakuutuksenottajan mukaan yli kuukausi. 11.11.2013 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja muutti perheineen 230 kilometrin päässä kotipaikasta sijaitsevalle kesämökille. Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta matkakuluista 1 024,20 euroa. Kulut ovat syntyneet, kun perheen lapsia on käytetty neuvolassa ja kun perhe on asunut kesämökillä. Asumishaitasta on haettu korvausta 400 euroa kuukautta kohden. Korvausta on haettu kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö 10.2.2014, 9.1.2014, 30.12.2013, 5.12.2013, 8.11.2013 ja 23.9.2013 päivättyjen korvauspäätösten mukaan suorittanut korvausta vesivahingosta yhteensä 12 783,39 euroa. Tähän korvaussummaan sisältyvät kulut vahinkotutkimuksesta, kuivatuksesta, sähkönkulutuksesta ja irtaimiston siirrosta. Vakuutusyhtiö on katsonut 5.12.2013 päivätyssä korvauspäätöksessä, että korvausta asumishaitasta ei voida suorittaa.

Valitus

Vakuutuksenottaja on Vakuutuslautakunnalle osoittamassaan ratkaisusuosituspyynnössä vaatinut vakuutusyhtiötä hankkimaan uuden vastaavan jääkaappipakastimen jääpalakoneen tai vaihtoehtoisesti suorittamaan vähintään 500 euron korvauksen koneen menetyksestä. Jääpalakone on irrotettu pakastimesta sillä tavoin, että putken pää törröttää koneesta. Vakuutuksenottaja vaatii lisäkorvausta talon tyhjennykseen ja tavaroiden takaisin hakemiseen käytetystä omasta työajasta 600 euroa. Yhteensä korvausta on vaadittu 2 651 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kertonut vastineessaan, että vesivahingon korjaustöiden aikana yläkerran keittiön varustuksesta on ollut pois käytöstä ulkoseinän puoleisen kaapin osuus. Keittiön vesipisteet ja viemäri sijaitsevat sen toisella seinustalla ja ne eivät olleet käyttökelvottomia eikä niille pääsyä ollut estetty. Alakerrasta työmaa-alueena oli yksi makuuhuone, osa käytävästä ja työhuone. Näistä tiloista purettiin pintamateriaaleja ja kuivattiin rakenteita. Mitkään muut huoneet tai tilat eivät olleet korjaustöiden vaikutuspiirissä. Rakennuksessa oli korjaustöiden aikaan ollut normaalisti käytössä juokseva vesi, viemäröinti, sähköt ja lämmitys. Käyttöveden on saanut paitsi keittiöstä, myös muista rakennuksen vesipisteistä normaalisti. Kuivaustöistä aiheutunut haitta asumiselle ei ole ollut kohtuuton.

Vahingosta aiheutuneita kuluja on korvattu yhteensä 12 783, 39 euroa. Tähän summaan sisältyivät vahingon selvittelystä, korjauksesta ja irtaimiston siirrosta aiheutuneet suorat kustannukset. Irtaimiston siirrosta on suoritettu korvausta 551,40 euroa. Siirtämiseen käytetty aika ei ole vakuutuksesta korvattavaa eikä myöskään tämän vuoksi menetetty työaika, koska näiden kuluerien katsotaan olevan välillisiä kustannuksia.

LVI-palvelulta saadun tiedon mukaan vakuutuksenottaja ei halunnut, että vesisuodatin asennetaan, joten korvausta suodattimen asennuksesta ei voida suorittaa. Vakuutusyhtiö on katsonut, ettei sille ole esitetty yksilöityä korvausvaatimusta ja osoitusta siitä, miten omaisuus on vahingoittunut. Näitä, kuten ei myöskään siirtämiseen käytettyä aikaa koskevia korvausvaatimuksia, ei ollut esitetty vakuutusyhtiölle ennen ratkaisusuosituspyynnön tekemistä Vakuutuslautakunnalle. Lasten käyttäminen neuvolassa ei ole vakuutusehtojen mukaan korvattava suoranainen asumisen keskeytymiseen liittyvä kulu tai vakuutusehdoissa mainittu korvattava lisäkulu, joten näistä käynneistä aiheutuneita kuluja ei ole korvattu.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Kotivakuutuksen ehtojen kohdan 20.6.2 mukaan suoranaisen korvattavan esinevahingon lisäksi korvataan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät kohtuulliset ja välittömät lisäkustannukset, jotka aiheutuvat vakuutetulle sen johdosta, että vakinaista asuntoa ei voida kokonaan tai osaksi käyttää rakennukseen tai irtaimistoon kohdistuneen esinevakuutuksesta korvattavissa olevan vahingon vuoksi. Asumisen keskeytymiskuluja ei kuitenkaan korvata, jos kyseessä on valmistus-, aine- , suunnittelu-, rakennus- tai perustusvirheitä korvaava esinevakuutus.

Asumisen keskeytymiskulut korvataan vain, jos vakinaisen asunnon käyttäminen ei ole mahdollista ilman kohtuutonta haittaa asumiselle. Korvattavia lisäkustannuksia ovat ylimääräiset asunnon ja varastoinnin vuokrauskustannukset sekä irtaimiston siirtoon liittyvät kuljetuskustannukset.

Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon todelliset kustannukset, joista vähennetään säästyneet asumiskustannukset.

Ratkaisu

Vakuutuksenottajan asunnossa on tapahtunut vesivahinko, joka johtui jääkaapin sisällä olevan jääpalakoneen putken vuotamisesta. Vahingon syytä ei aluksi saatu selvitettyä ja vahinkoa tutkittiin vakuutuksenottajan mukaan yli kuukausi, ja tästä syystä vakuutuksenottaja muutti asumaan perheineen 230 kilometrin päässä kotipaikasta sijaitsevalle kesämökille. Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta matkakuluista, jotka ovat syntyneet, kun perheen lapsia on käytetty neuvolassa kun perhe on asunut kesämökillä. Korvauksia on haettu myös omasta työstä ja asumishaitasta.

Kosteuskartoittajan selvityksessä on kerrottu, että remontti rajautui alakerran makuuhuoneeseen, käytävään ja työhuoneeseen ja kyseiset tilat olivat pois käytöstä purku- ja kuivaustoimenpiteiden ajan. Kosteuskartoittajan lausunnon mukaan yläkerrassa sijaitsevasta keittiöistä irrotettiin ulkoseinän vastainen kaapisto ja ulkoseinustalta avattiin levyseinärakennetta. Rakenteiden avauksen vuoksi keittiö oli osittain pois käytöstä toimenpiteiden ajan. Keittiön vesipisteet ja viemäri sijaitsivat toisella seinustalla eivätkä ne näin ollen olleet käyttökelvottomia eikä pääsyä niille ollut estetty. Ottaen huomioon, että korjaustoimenpiteet eivät kohdistuneet kylpyhuoneeseen, katsoo Vakuutuslautakunta, että selvitystä siitä, miten pesukoneen käyttäminen tai lasten peseminen olisi ollut kohtuuttoman vaikeaa, ei ole esitetty.

Vakuutuslautakunta katsoo, että 179 neliömetrin kokoisessa omakotitalossa on korjaustoimenpiteiden aikana voitu nukkua ja oleskella ja pesuhuoneissa on voitu peseytyä ja pestä pyykkiä. Keittiö on korjaustoimenpiteiden aikana ollut osittain pois käytöstä, mutta Vakuutuslautakunnalle ei ole esitetty selvitystä siitä, että keittiössä ei olisi voitu laittaa ruokaa. Pohjapiirroksesta ja lautakunnalle esitetyistä kuvista käy ilmi, että liettä on voitu käyttää, sillä lieden puoleinen seinä ei selvitysten mukaan ole ollut pois käytöstä. Vakuutuslautakunta katsoo esitetyn selvityksen perusteella, ettei vakuutuksenottaja ole esittänyt selvitystä siitä, että asunnon käyttäminen ei olisi ollut mahdollista ilman kohtuutonta haittaa asumiselle, eikä vakuutusyhtiöllä näin ollen ole velvollisuutta suorittaa korvausta asumisen keskeytymisestä ja siihen liittyvistä matkakuluista vakuutusehtojen perusteella.

Vesivahinko johtui vahinkokartoituksen mukaan jääpalakoneen suodattimen murtumasta, josta pääsi valumaan vettä suoraan seinärakenteeseen. Vakuutuslautakunnalle on toimitettu kosteutuskartoittajan selvitys siitä, mitä LVI-palvelun työntekijä oli keskustellut vakuutuksenottajan kanssa. Selvityksen mukaan vakuutuksenottaja ei ollut halunnut vesikytkennän asennusta takaisin. Vakuutuslautakunta katsoo, että uuden jääkaapin tai 500 euron korvauksen suorittaminen ei ole perusteltua tilanteessa, jossa jääkaappi olisi asennuksen myötä ja tähän liittyen murtuman korjauksella voitu saattaa vahinkoa edeltävään tilaan.

Talon tyhjennykseen ja tavaroiden takaisinhakuun käytetyn ajan osalta vakuutusyhtiö on suorittanut korvausta 551,40 euroa, ja vakuutuksenottaja on hakenut lisäkorvausta omasta työstään ja menetetystä työajasta 600 euroa. Koska vakuutuksenottaja ei ole esittänyt selvitystä siitä, mihin vaadittu summa perustuu, pitää Vakuutuslautakunta vakuutusyhtiön suorittamaa korvausta asianmukaisena. Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön tekemiin korvauspäätöksiin.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta