Haku

VKL 371/13

Tulosta

Asianumero: VKL 371/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.11.2013

Lakipykälät: 69

Toiminnanharjoittajan vastuu. Vastuu vesilaitoksen ylläpidosta.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen 9.1.2013 mukaan vakuutuksenottajana olevan vesilaitoksen runkoviemäri oli tukkeutunut 8.1.2013 siten, että jätevesi oli noussut erään asuintalon alakerran lattialle. Tukkeutumisen syy oli vahinkoilmoituksen mukaan jäänyt epäselväksi.

Korvausta mainitulle omakotitalolle aiheutuneista vahingoista haettiin vesilaitoksen toiminnanharjoittajan vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on antanut korvauspäätöksen 22.4.2013 ja käsitellyt asian uudelleen 19.6.2013.

Yhtiö on katsonut, että runkovesiviemärin tukkeutumisen syynä on todennäköisesti pitkän ajan kuluessa aiheutunut tukkeutuma, jolloin kyse ei ole rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntyneestä viasta tai puutteesta. Putken tukkeutumisen syyn jäädessä epäselväksi, on yleisen kokemuksen mukaan usein kyse viemärin tukkeutumisesta pitkän ajan kuluessa, kun putken seinämiin keräytynyt kiintoaines lopulta tukkii putken ja vedet työntyvät ylös viemäristä.

Vakuutusehtokohdassa 201.2 edellytetään äkillisen vahingon syntymisen lisäksi myös laitteeseen ja rakennukseen äkillisesti syntynyttä vikaa tai puutetta. Kyseessä on vanhempi runkovesiviemäri eikä tässä tapauksessa voida pitää osoitettuna, että runkovesiviemärissä olisi vakuutusehtojen edellyttämää äkillistä vikaa tai puutetta. Tällä perusteella korvausta ei vastuuvakuutuksen perusteella makseta.

Valitus

Vakuutuksenottajana oleva vesilaitos pyytää lautakunnan ratkaisusuositusta asiasta.

Yhtiö toteaa, että runkovesiviemäri on tukkeutunut siten, että jätevesi oli noussut omakotitalon alakerran lattialle. Tukkeutumisen syy oli jäänyt epäselväksi. Vakuutuksenottaja katsoo, että vakuutusyhtiö on soveltanut vakuutusehtoa 201.2 virheellisesti. Erityisesti, kun otetaan huomioon korkeimmin oikeuden ennakkoratkaisu KKO 1996:64. Tuon ennakkoratkaisun mukaan lähtökohtana on vahinko ja sen syntytapa. Vahingon, jolla ei tarkoiteta vain vahinkoseurausta, vaan myös vahinkotapahtumaa, tulee kohdata vakuutettua omaisuutta äkillisesti ja odottamatta. Korkeimman oikeuden mukaan ehdot merkitsevät, että korvattavaksi voi tulla myös sellainen vahinko, jonka aiheuttajaa ei kyetä selvittämään. Edellytyksenä on tällöin, että vahinko kohtaa vakuutettua omaisuutta äkillisesti ja odottamatta sekä, ettei kysymyksessä ole rajoitusehdoissa mainitusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.

Vakuutuksenottajan mukaan kiinteistöön tulvinut vesi tuli sinne nimenomaan äkillisesti, sillä tausta-alueella olevan suurehkon asuinalueen vedet aiheuttivat tulvan. Tulva syntyi todennäköisesti pumppaamon käynnistymisen seurauksena. Vaikka runkovesiviemärin tukoksen syy on jäänyt epäselväksi, tukoksen voidaan katsoa kohdanneen vakuutettua omaisuutta vakuutusehdoissa tarkoitetuin tavoin äkillisesti ja odottamatta. Näin ollen korkeimman oikeuden ennakkopäätökseen viitaten kyseessä on ollut äkillinen, odottamaton ja nopeasti tapahtunut tapahtuma, jolloin korvaus tulisi maksaa.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö kiistää vaatimuksen. Tässä tapauksessa kysymys on viemärin tukkeutumisesta, jonka syytä ei ole saatu selvitettyä. Viemäristä ei ole löytynyt mitään yksittäistä isoa esinettä, joka olisi tukkinut viemärin äkillisesti. Viemäriverkosto ei normaalisti tukkeudu yksittäisestä esineestä eikä äkillisesti, vaan tukos syntyy pidemmän ajan kuluessa, kun viemärin seinämiin kertyvän esimerkiksi rasvakasauman ympärille kerääntyy viemäriverkostossa liikkuvaa muuta irtainta tai yksittäinen esine kerää ympärilleen kiintoainetta. Viemäriin kertyy lisää tavaraa ja yksittäisiin pieniin esineisiin tarttuu aina vaan lisää ainetta. Lopulta aiheutuu tukos, joka tukkii koko viemärin, kun viemäriin kertyy riittävästi kiintoainetta.

Tässä tapauksessa viemärin tukkeutumisen ei ole osoitettu johtuvan yksittäisestä esineestä, joka olisi vesilaitoksen syyksi luettavan virheen tai huolimattomuuden johdosta joutunut viemäriin. Viemärin tulvimisen aiheuttama vesivahinko ei näin ollen ole tapahtunut äkillisesti ja odottamatta, vaan kysymys on vähitellen tapahtuneesta tukkeutumisesta sen johdosta, että viemäriin on pikkuhiljaa kertynyt tuntemattomaksi jääneen syyn johdosta kiintoainetta ja lopulta viemäri on tukkeutunut kokonaan.

Vakuutuksenottajan tulisi osoittaa tukkeutumisen äkillisyys eli esim. se, että viemäristä löytyisi yksi iso esine, joka olisi tukoksen äkillisesti aiheuttanut. Nyt näin ei ole tapahtunut.

Yhtiö toteaa, että korkeimman oikeuden ratkaisu 1996:64 ei sovellu tähän tapaukseen, koska siinä on ollut kysymys täysin erilaisista vakuutusehdoista. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa viemärin tulvimiset on lähtökohtaisesti rajoitettu kokonaan pois vakuutuksen korvauspiiristä. Korvattavaksi on todettu vain sellaiset vahingot, jotka sekä vahingon syntymistavan ja vahinkoseuraamuksen osalta ovat äkillisiä. Molempien edellä mainittujen ehtojen tulee siis täyttyä.

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissään

- vahinkoilmoitus

- vakuutusehdot 1.1.2012

- Polygonin tutkimusraportti 18.1.2013

- vakuutuksenottajan reklamaatio vakuutusyhtiölle 17.5.2013

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehto

Ehdon 201.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata kosteus- ja tulvavahinkoja, joka tarkoittaa, että vahinko aiheutuu kosteudesta tai vedestä, sadeveden, sulamisveden tai viemärivesien aiheuttamasta tulvimisesta joko suoraan tai viemärien, kaivojen, kourujen, ojien taikka vastaavien täyttymisen seurauksena.

Vakuutusturva korvaa kuitenkin Yhdysvaltoja ja Kanadaa lukuun ottamatta vahingon, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute edellyttäen, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton, kun se perustuu esimerkiksi hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen, toistuviin tapahtumiin, jatkettuun tekoon tai laiminlyöntiin.

Ratkaisusuositus

Esillä olevassa tapauksessa on riidatonta, että kiinteistölle on noussut runkoviemärin tukkeutumisen seurauksena jätevesiä. Sovellettavan rajoitusehdon mukaan vahinkoa, joka aiheutuu viemärivesien tulvimisesta, jollaisesta nyt esillä olevassa tapauksessa on kysymys, ei lähtökohtaisesti korvata. Tulvimisvahinko voi kuitenkin tulla mainitun ehdon mukaan korvattavaksi kahden edellytyksen täyttyessä. Ensinnäkin kysymyksessä täytyy olla vahinko, jonka syynä on rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute ja lisäksi edellytetään, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti, odottamattomasti ja nopeasti. Nimenomaisesti erikseen on todettu, että tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton, kun se perustuu esimerkiksi hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen.

Valituksessa viitatussa korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1996:64 oli kysymys perusmuotoisen esinevakuutusehdon soveltamisesta. Tuon ehdon mukaan vakuutuksesta korvattiin esinevahingot, jotka äkillisesti ja odottamatta kohtasivat vakuutettua omaisuutta.

Nyt esillä olevassa tapauksessa sovellettavat vakuutusehdot ovat erilaisia. Korvattavuuden edellytykseksi on nimenomaan määritelty, että vahingon syynä on oltava rakennukseen tai laitteeseen äkillisesti ja odottamattomasti syntynyt vika tai puute. Tämän lisäksi edellytetään vielä, että myös vahingon syntyminen on tapahtunut äkillisesti ja odottamattomasti ja nopeasti. Pelkästään se, että jotain vahinkoa ilmenee äkillisesti ja odottamattomasti, ei vielä oikeuta nyt käsillä olevan tapauksen vakuutusehdon mukaiseen korvaukseen.

Nyt esillä olevassa vakuutusehdossa on nimenomaisesti määritelty, että tapahtuma ei ole äkillinen ja odottamaton, kun se perustuu esimerkiksi hitaaseen tai vähitellen tapahtuvaan vaikutukseen.

Lautakunnan käsityksen mukaan runkoviemärin tukkeutuma syntyy tyypillisesti ja todennäköisesti vähitellen tapahtuvasta kiintoaineen kerääntymisestä, niin kuin vakuutusyhtiö on korvauspäätöksessään ja vastineessaan esittänyt. Viemäri voi tukkeutua myös yksittäisen, riittävän suuren ja oikean muotoisen vierasesineen joutuessa runkoviemärijärjestelmään, mutta tämä on poikkeuksellista.

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys. Esillä olevassa tapauksessa on korvausta hakevan velvollisuutena osoittaa, että vaikka lähtökohtaisesti tulvimisvahinkoa ei korvata lainkaan, nyt käsillä olevassa tapauksessa olisi kuitenkin poikkeuksellisesti kysymys sellaisesta tapahtumasta, joka rajoitusehdon sisällä olevan poikkeuksen nojalla oikeuttaisi korvaukseen.

Asiassa on riidatonta, että runkoviemärin tukkeutumisen syy on jäänyt epäselväksi. Tästä on päädyttävä perustellusti siihen, ettei asiassa ole osoitettu viemärin tukkeutumisen aiheutuneen vakuutusehdoissa tarkoitetuin tavoin äkillisesti ja odottamatta. Näin ollen korvausta ei nyt tässä tapauksessa sovellettavina olevien vakuutusehtojen perusteella tule maksettavaksi.

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön ratkaisua ehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia