Haku

VKL 37/08

Tulosta

Asianumero: VKL 37/08 (2008)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2008

Lakipykälät: 30, 33, 34

Samastaminen Ylinopeus Moottoripyörän törmäysvahinko Törkeä huolimattomuus Oliko vahinko aiheutettu törkeästä huolimattomuudesta?

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjä J oli 16.6.2007 lainannut Kawasaki Ninja –moottoripyöräänsä kaverilleen I:lle. I, A ja E olivat ajamassa moottoripyörillä 80 km/h nopeusrajoitusalueella, kun I sillalle tultaessa menetti kuljettamansa moottoripyörän hallinnan ja törmäsi kaiteeseen. I menehtyi ja J:n moottoripyörä vaurioitui lunastuskuntoon.

Poliisin tutkintailmoituksen mukaan paikkatutkinnassa tiessä ei havaittu mitään erikoista.

Onnettomuuspaikalle tullut autoilija S on kertonut I:n, A:n ja E:n ohittaneen hänen kuljettamansa auton alamäessä hieman ennen onnettomuuspaikkaa. S:n arvion mukaan moottoripyörien nopeus oli tuolloin yli 110 km/h. S:n mielestä pyörät ajoivat lähellä toisiaan ja hän näki jarruvalon välähdyksen, minkä jälkeen yksi pyöristä alkoi ”vispata” ja osui kaiteeseen.

A on kertonut ajaneensa n. 5-10 metriä I:n perässä ja arvioi käytetyn ajonopeuden olleen onnettomuushetkellä korkeintaan 110 km/h. A kertoi, että I:n kuljettama moottoripyörä oli alkanut ”vispata” sillan liikuntasauman kohdalla. A ei ollut nähnyt tiellä mitään estettä, mutta hänen mukaansa pyörän hallinnan menettämiseen riittää tiellä ollut kivi tms.

E oli ajanut letkan ensimmäisenä. Hänen arvionsa mukaan ajonopeus oli onnettomuushetkellä noin 100 km/h. Hän oli nähnyt peileistään kipinöitä ja oli käännyttyään nähnyt I:n kuljettaman moottoripyörän liukuvan tietä pitkin. Hänkään ei ollut nähnyt tiellä mitään esteitä, eikä hänen mukaansa pyörän ”täryyttäminen” sillan liikuntasauman yli ajettaessa ole näillä nopeuksilla mikään ongelma.

Tutkintailmoituksen merkintöjen mukaan tapaus vaikuttaa kuolemaan johtaneelta liikennevahingolta. Tapahtumahetken nopeudesta ei ole saatu mitään näyttöä.

Vakuutusyhdistyksen päätös

Yhdistys vetoaa samastamista ja vahinkotapahtuman aiheuttamista koskeviin kaskovakuutusehtoihin. Poliisilta saatujen tietojen mukaan kyseisen moottoripyörän nopeus ennen vahinkoa on ollut vähintään 110 km/h, kun nopeusrajoitus vahinkopaikalla on 80 km/h. Vahinko on aiheutettu törkeästä huolimattomuudesta, minkä vuoksi J:lle maksettavaa lunastuskorvausta alennetaan 20 %.

Lausuntopyyntö

J katsoo, että korvaus tulisi maksaa alentamattomana. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan tapahtumahetken nopeudesta ei ole saatu mitään näyttöä. Kuitenkin vakuutusyhdistys on alentanut korvaussummaa pöytäkirjaan merkittyjen silminnäkijähavaintojen ja arvioiden perusteella.

Vakuutusyhdistyksen vastine

Yhdistys pitää poliisitutkinnassa selville saatua tietoa ajonopeudesta luotettavana. Kuljettajan käyttämä tilannenopeus oikeuttaa alentamaan korvausta 20 %:lla.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutussopimuslain 30 §:n mukaan vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa vakuutettua kohtaan, joka on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.

Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Vahinkovakuutuksen vakuutusehdoissa voidaan lisäksi määrätä, että vakuutetulle tulevaa korvausta voidaan alentaa tai se evätä, jos hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut vakuutustapahtumaan.

Lain 33 §:n mukaan mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on vakuutustapahtuman aiheuttamisesta, suojeluohjeiden noudattamisesta tai pelastamisvelvollisuudesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön:

1)    joka vakuutetun suostumuksella on vastuussa vakuutuksen kohteena olevasta moottorikäyttöisestä tai hinattavasta ajoneuvosta, aluksesta taikka ilma-aluksesta;
2)    joka omistaa vakuutetun omaisuuden yhdessä vakuutetun kanssa ja käyttää sitä yhdessä hänen kanssaan; tai
3)    joka asuu vakuutetun kanssa yhteisessä taloudessa ja käyttää vakuutettua omaisuutta yhdessä hänen kanssaan.

Mitä edellä säädetään vakuutetusta, kun kysymys on suojeluohjeiden noudattamisesta, sovelletaan vastaavasti henkilöön, jonka tehtävänä vakuutuksenottajaan olevan työ- tai virkasuhteen perusteella on huolehtia suojeluohjeiden noudattamisesta.

Lain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai se evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Tapauksessa on sattunut liikenneonnettomuus, kun I on J:n moottoripyörää kuljettaessaan sillalle tullessaan törmännyt kaiteeseen. On riidatonta, että moottoripyörä oli luvallisesti I:n käytössä, jolloin I voidaan samastaa J:hin ja J:lle maksettavaa vakuutuskorvausta voidaan alentaa I:n moitittavan menettelyn perusteella. Tapauksen riitakysymyksenä on se, onko I aiheuttanut vahingon törkeästä huolimattomuudesta. Yhdistys on perustellut korvausratkaisuaan sillä, että I on aiheuttanut vahingon ajamalla ylinopeutta.

Vakuutussopimuslain esitöiden (HE 114/1993) mukaan lain 30 §:ssä tarkoitettu törkeä huolimattomuus on lähellä tahallisuutta. Jos vakuutettu tai häneen samastettava esimerkiksi tietoisesti laiminlyö normaalit varotoimet ja saa aikaan tilanteen, jossa vahingonvaara on suuri, voidaan huolimattomuutta pitää törkeänä. Vakuutuslautakunta katsoo, että nyt käsillä olevan kaltaisessa tapauksessa korvauksen alentaminen törkeän huolimattomuuden perusteella edellyttää sitä, että vakuutettu tai häneen samastettava on ajanut tietoisesti nopeudella, joka on saanut aikaan suuren vahingonvaaran. Vakuutuksenantajalla on näyttötaakka väittämästään korvauksen alentamisperusteesta.

Nopeusrajoitus kyseisellä alueella on ollut 80 km/h. Kyseessä on ollut kestopäällystetty, paljas ja kuiva tie. Täsmällistä tietoa I:n käyttämästä ajonopeudesta ei ole. Lautakunnalle on esitetty kolmen henkilön arviot, jotka vaihtelevat välillä 100 km/h–yli 110 km/h. Poliisin tutkintailmoituksen loppumerkintöjen mukaan mitään näyttöä tapahtumahetken nopeudesta ei ole saatu.

Esitetyn selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta ei ole voinut todeta, että I olisi kyseisessä tilanteessa käyttänyt niin suurta ylinopeutta, että hänen menettelyään voisi pitää törkeän huolimattomana vahingon aiheuttamisena. Tämän vuoksi lautakunta suosittaa korvaamaan vahingon alentamattomana.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Vaitomaa ja Uimonen sekä varajäsen Maso. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia