Haku

VKL 369/12

Tulosta

Asianumero: VKL 369/12 (2013)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.01.2013

Vakuutusehtojen tulkinta Matkan keskeytyminen Matkalta myöhästyminen

Tapahtumatiedot

Vakuutetut olivat varanneet lentoliput lennolle 13.4.2012 Antalyasta Istanbulin kautta Helsinkiin. Kone Antalyasta pääsi lähtemään hieman myöhässä ja ruuhkan takia laskeutuminen Istanbulin kentälle oli vasta klo 12.43, kun sen olisi pitänyt olla klo 12.10. Jatkoyhteyden lähtöaika oli klo 14.00 ja boarding­aika klo 13.00 alkaen. Siirtymiselle kotimaan terminaalista kansainväliselle puolelle jäi niukasti aikaa. Vakuutettujen lipuissa ei ollut lähtöportin numeroa eikä sitä myöskään infotaululla näkynyt. Myös infotiskillä vakuutetut joutuivat odottamaan, ennen kuin saivat tiedon. Portti Helsingin-lennolle oli terminaalin perimmäisin ja vakuutetut joutuivat vielä hätätilanteen takia käymään WC:ssä. Lähtöportilla he olivat klo 13.47 ja virkailija veti portin vakuutettujen edessä kiinni ja kertoi, että lähtöportti suljettiin juuri sillä hetkellä.

Vakuutetut joutuivat hankkimaan seuraavalle päivälle uudet lentoliput ja heille aiheutui lisäkuluja myös hotelliyöpymisestä ja matkoista. Vakuutetut hakivat matkavakuutuksen perusteella korvausta heille aiheutuneista ylimääräisistä kuluista.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittasi ehtokohtaan 100.11, jonka mukaan matkalta myöhästymisellä tarkoitetaan sitä, että vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-auto­mat­kansa alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla. Ehtokohdan 3.3.4 mukaan matkalta myöhästyminen korvataan, jos vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti matkansa alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla seuraavien syiden johdosta:

  • yleinen kulkuneuvo myöhästyy tai sen kulku estyy sääesteen, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisten määräyksen johdosta
  • vakuutettua matkan alkamis- tai paluumatkalle kuljettavaa yksityistä kulkuneuvoa kohtaa liikenneonnettomuus.

Vakuutetut ovat myöhästyneet jatkolennoltaan Istanbulista Helsinkiin, koska lento oli noin 30 minuuttia aikataulusta myöhässä ruuhkien takia ja lentokentällä siirtymiset veivät paljon aikaa. Mistään ei selviä, että aikataulun viivästymisen syy olisi jokin sääeste, tekninen vika tai muu edellä ehdoissa mainituista syistä. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukainen syy matkalta myöhästymiselle eikä vakuutuksista voida maksaa korvausta vakuutetuille aiheutuneista ylimääräisistä kuluista.

 

Valitus

Vakuutetut ovat tyytymättömiä vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytävät lautakunnan ratkaisua asiassa.

Vakuutetut katsovat, että yhtiön päätöksessä ei ole otettu ollenkaan huomioon toisen vakuutetun vatsatautia, joka aiheutti kaksi WC-käyntiä, joita ilman he olisivat lentoaikataulun niukkuudesta huolimatta ehtineet ajoissa lähtöportille.

Vakuutettujen käsityksen mukaan korvauspäätöksestä on yhtiössä ollut myös toisenlaista mielipidettä, josta osoituksena oli se, että toinen virkailija pyysi toimittamaan tositteet, jotka hän palautti, kun toinen virkailija oli ehtinyt tehdä kielteisen päätöksen.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa antamaansa päätökseen ja vakuutusehtoihin. Yhtiö toteaa, että vakuutetut ovat esittäneet useita syitä lennolta myöhästymiseensä. Heidän antamansa selvityksen mukaan kone oli myöhässä alle 30 minuuttia. Koneen vaihtoihin tulee varata riittävästi aikaa ja niissä tulee ottaa huomioon myös tavanomaiset, lyhyet aikataulun viivästymiset. Nyt kyseessä oleva, alle 30 minuutin mittainen viivästyminen on vakuutusyhtiön käsityksen mukaan lentomatkoilla erittäin tavallinen ja sellaiseen tulee varautua jo lentoreittiä suunniteltaessa.

Vakuutusehtojen mukaan korvattavan matkalta myöhästymisen tulee johtua sääesteen, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisen määräyksen johdosta. Tässä tapauksessa vakuutusyhtiölle ei ole esitetty selvitystä siitä, että myöhästyminen olisi aiheutunut vakuutusehdoissa mainituista syistä. Sen sijaan vakuutetut ovat esittäneet myöhästymiselleen useita sellaisia syitä, joihin vakuutetun tulee varata lentoreittiä suunnitellessaan riittävästi aikaa, kuten esimerkiksi oikean lähtöportin etsimiseen ja WC-käyntiin. Tässä tapauksessa on ollut kyse saman lentoyhtiön jatkolennosta. Mikäli myöhästyminen jatkolennolta olisi aiheutunut lentoyhtiöstä johtuvista syistä, kuten esimerkiksi teknisestä viasta, olisi lentoyhtiö korvannut uudet liput, koska kyseessä oli saman lentoyhtiön jatkolento. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että myöhästyminen ei ole johtunut vakuutusehtojen mukaisesta syystä.

Vakuutettu kertoo valituksessaan myös, että hänen myöhästymisensä olisi aiheutunut lentokentällä aiheutuneesta äkillisestä vatsataudista. Tällaisesta sairastumisesta, joka olisi aiheuttanut pakottavasti matkan keskeytymisen, ei ole esitetty vakuutusyhtiölle mitään selvitystä. Vatsatauti ei ole edellyttänyt hakeutumista lääkärin vastaanotolle. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että kyseessä ei ole ollut sellainen matkasairaus, joka olisi pakottavasti aiheuttanut vakuutetun matkan keskeytymisen.

Edellä mainituin perustein vakuutusyhtiö katsoo, että sen korvauspäätös on ollut vakuutusehtojen mukainen eikä syitä päätöksen muuttamiselle ole.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Matkustajavakuutuksen ehtojen kohdan 3.3.3 mukaan matkan keskeytyminen korvataan, kun se johtuu vakuutetun kuolemasta, vakavasta tapaturmasta tai vakavasta matkasairaudesta, joka pakottavasti aiheuttaa matkan keskeytymisen. Pakottavuutta arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Matkan keskeytyminen korvataan myös silloin, kun keskeytymisen syynä on

  • lähiomaisen kuolema, vakava tapaturma tai vakava, odottamaton ja äkillinen sairastuminen
  • vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton, merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.

Ehtokohdan 3.3.4 mukaan matkalta myöhästyminen korvataan, jos vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkansa alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla seuraavien syiden johdosta:

  • yleinen kulkuneuvo myöhästyy tai sen kulku estyy sääesteen, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisten määräyksen johdosta
  • vakuutettua matkan alkamis- tai paluumatkalle kuljettavaa yksityistä kulkuneuvoa kohtaa liikenneonnettomuus.

Vakuutetut olivat varanneet lentoliput lennolle 13.4.2012 Antalyasta Istanbulin kautta Helsinkiin. Kone pääsi lähtemään Antalyasta 15 minuuttia aikataulusta myöhässä. Ruuhkan vuoksi kone laskeutui Istanbulin kentälle klo 12.43, kun aikataulun mukainen laskeutumisaika oli klo 12.10. Jatkolennon lähtöaika oli klo 14.00 ja boardingaika klo 13.00. Vakuutetut pääsivät oikealle lähtö­portille vasta klo 13.47 mm. sen vuoksi, että heillä oli ollut vaikeuksia selvittää oikeaa lähtöporttia, lähtöportti oli terminaalin perimmäisenä ja toinen vakuutettu joutui vatsataudin vuoksi vielä käymään WC:ssä. Vakuutettujen saapuessa lähtöportille virkailija sulki portin todeten, että portti suljettiin juuri sillä hetkellä.

Koska vakuutetut eivät päässeet mukaan varaamalleen lennolle, he joutuivat hankkimaan uudet lentoliput ja lisäksi heille aiheutui ylimääräisiä kuluja yöpymisestä ja matkoista.

Asiassa on kyse siitä, olivatko vakuutetuille aiheutuneet ylimääräiset matkakulut aiheutuneet vakuutusehdoissa korvattavaksi määritellystä matkan keskeytymisestä tai matkalta myöhästymisestä.

Vakuutusehdoissa on tarkasti määritelty, milloin matkan keskeytyminen tai matkalta myöhästyminen korvataan. Mikäli matkan keskeytyminen tai matkalta myöhästyminen ei ole aiheutunut ehdoissa määritellystä syystä, sitä ei korvata.

Matkan keskeytyminen korvataan mm. silloin, kun se johtuu vakuutetun tai hänen lähiomaisensa vakavasta matkasairaudesta. Tässä tapauksessa vakuutettujen matkan keskeytyminen on aiheutunut siitä, että he ovat erinäisten onnettomien sattumuksien seurauksena myöhästyneet varaamaltaan lennolta. Yksi syy myöhästymiselle on ollut toisen vakuutetun vatsatauti, jonka vuoksi vakuutettujen piti lentokentällä käydä WC:ssä. Tältä osin lautakunnalle ei ole toimitettu lääkärinlausuntoa tai muutakaan selvitystä, jonka perusteella olisi pääteltävissä, että vakuutetun WC-käynnin syynä olisi ollut vakuutusehtojen mukainen vakava matkasairaus, joka pakottavasti aiheuttaa matkan keskeytymisen.

Näin ollen vakuutetuille aiheutuneita ylimääräisiä matkakustannuksia ei voida korvata matkan keskeytymistä koskevien säännösten mukaisesti.

Vakuutusehtojen mukaan matkalta myöhästyminen korvataan, jos vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatun lentomatkansa alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla mm. siitä syystä, että yleinen kulkuneuvo myöhästyy tai sen kulku estyy sääesteen, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisten määräyksen johdosta.

Tässä tapauksessa vakuutettujen myöhästyminen jatkolennolta on muiden syiden ohella johtunut siitä, että lento Antalyasta Istanbuliin lähti 15 minuuttia aikataulusta myöhässä ja ruuhkan vuoksi pääsi laskeutumaan Istanbuliin noin 33 minuuttia aikataulusta myöhässä. Lautakunnan käytettävissä olevista asiakirjoista ei ilmene, että lennon lähtö tai laskeutuminen olisi myöhästynyt sääesteen, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisten määräysten johdosta.

Jatkolennolta myöhästyminen ei myöskään ole johtunut yksinomaan Antalyasta Istanbuliin suuntautuneen lennon myöhästymisestä, vaan myös monista muista syistä, jotka eivät vakuutusehtojen perusteella oikeuta matkalta myöhästymiskorvaukseen.

Edellä todetun perusteella lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita korvauksen maksamista.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Haapasaari.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta