Haku

VKL 368/14

Tulosta

Asianumero: VKL 368/14 (2014)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 15.09.2014

Syy-yhteys. Hiustenlähtöön käytetty Gefina-lääkevalmiste. Seksuaaliset ongelmat, muistin heikentyminen, virtsaamisongelmat, ihon kuivuminen, silmien valoherkkyys, lihaskasvun heikentyminen ja rasvakudoksen lisääntyminen.

Tapahtumatiedot

A (s. 1984) hakeutui syksyllä 2004 lääkärin vastaanotolle alkavan hiustenlähdön vuoksi. Kysymyksessä oli normaali, perinnöllinen mieskaljuus, johon A halusi aloittaa lääkityksen. Hänelle määrättiin lääkitykseksi finasteridivalmiste Gefina 5 mg. A käytti lääkettä noin 3–4 kuukauden ajan.

18.3.2013 päivätyn lääkevahinkoilmoituksen mukaan A:lla ilmeni noin 3 kuukautta lääkkeen käytön aloittamisen jälkeen potenssiongelmia, jotka A yhdisti lääkkeeseen ja lopetti sen käytön. Tilanne korjaantui, mutta A:n mukaan ei kuitenkaan täysin lääkkeen käyttöä edeltäneelle tasolle. Myös seksuaalinen halukkuus on lääkkeen käytön jälkeen vähentynyt ja A:lla on ollut puutumista ja kipua sukuelimissä. A:n muisti on heikentynyt ja ajattelu ajoittain ”sumuista” ja epäterävää. A:lla on virtsaamisongelmia, ihon kuivumista ja silmien valoherkkyyttä. Lihaskasvu on heikentynyt ja rasvakudos lisääntynyt A:n terveistä elintavoista huolimatta. Kaikki ongelmat ovat ilmenneet lääkkeen käytön jälkeen. A haki oireilun perusteella korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Korvauspäätöksessään 18.10.2013 vakuutusyhtiö viittasi vakuutusehtoihin, joiden mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Yhtiö totesi, että finasteridin tiedetään aiheuttavan miehille pääasiassa ohimenevää potenssin laskua. Kysymyksessä on lääkkeen yleinen haittavaikutus (noin 8–10 % käyttäjistä). A:lla oli potilaskertomusmerkintöjen mukaan ilmennyt erektiohäiriöitä Gefina-lääkityksen aikana vuonna 2005. Tilanne oli parantunut lääkkeen lopettamisen jälkeen, mutta pahentunut uudelleen huomattavasti vuonna 2009. Yhtiö katsoi, että oireiston tilapäinen paraneminen ja uudelleen paheneminen vuosien jälkeen eivät viitanneet siihen, että kysymyksessä olisi lääkkeestä johtuva haittavaikutus. Näin ollen A:n hakemaa korvausta ei maksettu.

Valitus

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa A kuvailee jo vahinkoilmoituksessa ilmoittamiaan, lääkkeen käytön jälkeen ilmenneitä ongelmia. A huomauttaa, että vakuutusyhtiö on käsitellyt asian vain seksuaalitoimintojen häiriöiden osalta, vaikka A:lle on aiheutunut myös muita oireita. A kiistää, että oireet olisivat alkaneet vasta vuosia käytön jälkeen. Oireet ovat alkaneet lääkkeen käytön johdosta ja jatkuneet koko ajan. [Lääkkeen määrännyt] lääkäri sanoi A:lle sivuoireiden menevän ajan myötä pois ja A uskoi tähän, eikä siksi hakeutunut heti lääkärin hoitoon. Oireiden jatkuttua pari vuotta A keskusteli asiasta lääkärin ja tuntemiensa lääketieteen opiskelijoiden kanssa, mutta hänelle sanottiin, etteivät oireet voi johtua lääkkeestä. A viittaa verkkolähteisiin, joiden mukaan finasteridin sivuvaikutukset voivat olla pitkäaikaisia. A katsoo oireidensa johtuvan Gefina-lääkkeen käytöstä ja vaatii korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineenaan korvauspäätöksessään esitettyyn.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Lääkevahinkovakuutuksen yleisten ehtojen kohdan 4 mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut.

Ratkaisusuositus

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella.

Asiassa on kysymys siitä, ovatko A:n vahinkoilmoituksessa kuvaillut oireet todennäköisessä syy-yhteydessä Gefina-lääkkeen käyttöön. Vakuutuslautakunnan käytössä ei ole lääketieteellisiä selvityksiä A:n ilmoittamista muista kuin seksuaalitoimintaan liittyvistä oireista (muistin heikentyminen, virtsaamisongelmat, ihon kuivuminen, silmien valoherkkyys, lihaskasvun heikentyminen ja rasvakudoksen lisääntyminen). Vakuutuslautakunta toteaa, ettei se lääketieteellisen selvityksen puuttuessa voi ottaa kantaa ilmoitettuun oireiluun tältä osin. Lautakunta käsittelee A:n valituksen siltä osin, kuin kyse on seksuaalitoimintojen häiriöistä.

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevia lääketieteellisiä selvityksiä ajalta 21.9.2004–29.5.2013. Sairauskertomusmerkinnän 21.9.2004 mukaan A:lle on määrätty Gefina-lääkettä mieskaljuuntumiseen. 19.1.2011 A on hakeutunut terveydenhoitosäätiön lääkärin vastaanotolle vasemman kiveksen kivun takia. Vastaanottokäynnillä 2.2.2011 A on lisäksi kertonut kokeneensa erektion viime aikoina heikommaksi kuin aikaisemmin. A:lle on määrätty laboratoriokokeita. Merkinnän 11.2.2011 mukaan testosteronitasot ovat olleet normaalit. Merkinnän 23.9.2011 mukaan A on käynyt yksityislääkärin vastaanotolla, jonka suosituksesta tehdään lisää hormonitutkimuksia (S-LH, S-PRL, S-FSH, S-TSH). 17.11.2011 A on käynyt kliinisen fysiologian erikoislääkärin vastaanotolla, jossa on päätetty ottaa uudelleen testo-, SHBG- ja PSA-laboratoriokokeet. A:lle on suositeltu dopaminergisen lääkkeen kokeilua.

Gefina 5 mg on finasteridivalmiste. Finasteridi kuuluu lääkeaineryhmään nimeltä 5-alfareduktaasin estäjät. Gefinan yleisiä haittavaikutuksia (enintään 1 käyttäjällä 10:stä) ovat mm. erektiovaikeudet ja sukupuolisen halun heikkeneminen. Harvinaisena haittavaikutuksena (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä 1000:sta, mutta useammalla kuin yhdellä 10 000:sta) tunnetaan kiveskipu.

Vakuutuslautakunta on tutustunut A:ta koskeviin potilasasiakirjoihin ja A:n viittaamaan artikkeliin (J Sex Med 2011;8:1747–1753). Lautakunta toteaa, ettei lääketieteellisessä kirjallisuudessa ole kuvauksia A:n kuvaaman kaltaisista pitkäaikaisista finasteridin haittavaikutuksista. A:n käyttämä lääkeannos on ollut pieni ja lääkkeen käyttö lyhytaikaista. Vakuutuslautakunta ei pidä todennäköisenä, että näin pieniannoksinen ja lyhytaikainen finasteridivalmisteen käyttö aiheuttaisi terveelle nuorelle miehelle pitkäaikaisia, jopa pysyviä seksuaalitoimintojen häiriöitä. Lautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä asianmukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norio-Timonen sekä jäsenet Jokelainen, Järvinen ja Soinila. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta