Haku

VKL 367/14

Tulosta

Asianumero: VKL 367/14 (2014)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 21.10.2014

Johtuiko perämoottorin rikkoutuminen äkillisestä ja odottamattomasta tapahtumasta? Johtuiko veneen uppoaminen lahoamisesta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan vene upposi laiturissa kesällä 2013. Uppoaminen aiheutui, kun sadevettä pääsi virtaamaan veneen pilssiin veneen murtuneen perärakenteen kautta. Tämä aiheutti veneen perän laskeutumisen ja tämän jälkeen murtuneen perän kautta pilssiin pääsi virtaamaan myös merivettä, joka aiheutti veneen lopullisen uppoamisen. Korvausta moottorin rikkoutumisesta on haettu venevakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut 10.4.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että uppoaminen ei johtunut äkillisen ja odottamattoman tapahtuman aiheuttamasta rikkoutumisesta eikä korvausta perämoottorin rikkoutumisesta voida näin ollen suorittaa. Veneen uppoaminen ja sen seurauksena tapahtunut perämoottorin kastuminen on johtunut veneen perän puuvanerin lahoamisesta. Perän puuvanerin lahoamisen seurauksena perälaatikon seinämä oli rikkoutunut ja vesi pääsi sisään upottaen veneen. Puuvanerin lahoamista ja sen seurauksena tapahtunutta perälaatikon seinämän repeytymistä ei voida pitää äkillisenä ja odottamattomana tapahtumana. Vakuutusyhtiö on katsonut 16.5.2014 päivätyssä korvauspäätöksessään, että sadeveden kerääntymistä perälaatikon kautta pilssiin ei voida pitää äkillisenä ja odottamattomana tapahtumana. Sadevedet ovat päässeet pilssiin repeytyneen moottorikaivon kautta ja moottorikaivo on repeytynyt puuvanerin lahoamisen seurauksena. Pilssin tulee toimia niin, ettei vesi keräänny sinne ja vene pääse uppoamaan.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut 2.6.2014 päivätyssä valituksessaan, että veneen perän murtuma oli odottamatonta, sillä alumiiniperän sisällä ollut vaneeri oli lahonnut ja veneen perärakenne oli sen jälkeen pettänyt kuormituksessa. Alumiiniperän sisällä olevaa vaneria ja sen kuntoa ei ole voinut havaita ulkopuolelta rakennetta rikkomatta. Venettä oli huollettu vuosittain eikä siinä ollut aiemmin todettu rakennevikaa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 14.8.2014 päivätyssä vastineessaan, että vaikka veneen murtuma on selvinnyt vakuutuksenottajalle yllätyksellisesti, ei kyseessä ole kuitenkaan objektiivisesti arvioituna ehtojen tarkoittamalla tavalla äkillisen ja odottamattoman tapahtuman seurauksena syntynyt vahinko.

Alumiiniperän sisällä on ollut vaneri, joka on päässyt lahoamaan eikä kyseessä ole ollut äkillinen tapahtuma. Rakennevian vuoksi, lahoamisen ja murtumisen seurauksena vesi on päässyt tunkeutumaan pilssiin murtuneen perän kautta, mikä on aiheuttanut perän painumisen ja moottorin rikkoutumisen. Rakennevian seurauksia ei voida pitää myöskään odottamattomana tapahtumana eikä rakennevian seurauksena syntynyt vahinko ole korvattava.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko moottorin rikkoutuminen aiheutunut äkillisen ja odottamattoman tapahtuman seurauksena vai onko kyseessä lahoamisesta aiheutunut vahinko.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan VE346 (Rikkoutuminen) mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja odottamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisen. Vakuutus ei korvaa

- omaisuudelle itselleen pitkäaikaisen tapahtuman seurauksena hitaasti kehittyviä vahinkoja, kuten kulumista, aineen väsymistä, syöpymistä, osmoosia tai lahoamista.

Asian arviointi

Saatujen selvitysten perusteella veneen perän puuvaneri oli lahonnut. Tällainen vahinko on aiheutunut hitaasti, eikä kyse ole vakuutusehtojen mukaisesta äkillisestä rikkoutumisesta. Vakuutuslautakunta katsoo vahingon syystä esitetyn selvityksen perusteella, että vahinko on aiheutunut rajoitusehdon mukaisesti lahoamisesta eikä kyse ole näin ollen myöskään äkillisestä rikkoutumisesta. Näin ollen lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia