Haku

VKL 366/13

Tulosta

Asianumero: VKL 366/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.11.2013

Savusaunan palaminen. Huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutettuna oleva asiakas oli vaimonsa ja heidän ystävänsä P.A.:n kanssa 22.6.2012 mökillä, jonka omisti ystävän siskon puoliso. Asiakas lämmitti savusaunaa noin kolme tuntia pienillä puilla hiljakseen. Kyseessä oli normaalirakenteinen savusauna, jonka runko oli noin sata vuotta vanha. Lämmityksen loppuvaiheessa asiakas jätti saunan tekeytymään ja siirtyi grillaamaan. Kesken grillauksen asiakas huomasi saunan syttyneen palamaan. Asiakas ja P.A. alkoivat sammuttaa saunaa ja asiakkaan vaimo soitti palokunnan paikalle, jonka jälkeen hän liittyi saunan sammutukseen.

Asiakkaan vaimo teki asiakkaan puolesta vastuuvahinkoilmoituksen, jossa hän haki korvausta saunan palamisesta aiheutuneesta vahingosta. Ilmoituksen mukaan asiakas oli lämmittänyt savusaunaa n. 3 tuntia räppänä auki ja ovi raollaan, jonka jälkeen puita ei enää lisätty ja sauna jäi odottamaan myöhempää saunomista ruoan jälkeen. Huomatessaan saunan palavan asiakas huomio, että saunan ovi oli mennyt kiinni.

Poliisin esitutkinnassa asiakas kertoi, ettei hänelle ollut annettu ohjeita savusaunan lämmittämisestä, mutta hänellä oli kokemusta savusaunojen lämmittämisestä. Saunan lämmittämisestä asiakas kertoi esitutkinnassa seuraavaa:

”Sauna lämmitettiin pienille/ohkaisilla puilla. Aloitin lämmittämään saunaa tuolloin 22.6.2012 noin klo 16.00 aikoihin. Saunaa lämmitettiin noin 3 tuntia ja klo 19 aikaan havaittiin palo. Sauna oli koko lämmityksen ajan näköetäisyydellä. Saunaa lämmitettiin rauhallisesti, sillä olin siinä käsityksessä, ettei saunaa ollut lämmitetty saunaa pitkään aikaan Saunassa oli seinäräppänä auki sekä ovi.

Kyseessä on savusauna, joka on perinteisesti mustunut. Kun tein yleissilmäyksen saunaan, niin en havainnut uunissa halkeamia tai muita vikoja. Jos vikoja olisi havaittu, niin en olisi saunan lämmitykseen ryhtynyt.

Saunassa ei ollut lappuja siitä, että sauna olisi ollut epäkunnossa tai erillisiä toimintaohjetta.

Kun olin käynyt katsomassa saunassa viimeisen pesällisen ja todettiin, että puita ei laiteta enää. Meillä oli tarkoitus antaa savusaunan ’tekeytyä’ ja sillä välin tehdä grillissä ruuat valmiiksi.”

Asiakkaan vaimo kertoi esitutkinnassa, että saunan lämmitys oli koko ajan valvonnan alla ja sitä hoiti asiakas. Vaimo kertoi lisäksi, että asiakas on aikaisemmin lämmitellyt saunoja. Edelleen hän kertoi, että asiakas sanoi laittaneensa tulipesään pikkupuita, sillä kyseessä vanha savusana eikä ole mitään järkeä lämmittää isoilla puilla ja raskaalla lämmöllä.

P.A. kertoi esitutkinnassa, että asiakas hoiti saunan lämmityksen. P.A.:n kertoman mukaan asiakas on kokenut saunanlämmittäjä ja hän lämmitti pienillä puilla. Saunaa lämmitettiin pikkuhiljaa ja se oli koko ajan valvonnan alla.

Savusaunan omistaja on esitutkinnassa asianomistajana kuultuna kertonut, että asiakkaan mukaan hän oli lämmittänyt saunassa viisi tai kuusi pesällistä, vaikka kiukaassa sai lämmittää enintään kaksi pesällistä, koska kiukaan kivimäärä oli reilusti alle 1.000 kg.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on päätöksessään viitannut pelastuslaitoksen onnettomuusselosteeseen, jossa todetaan huomioista paloturvallisuuden parantamiseksi: savusaunassa tulee välttää rakenteita, joihin noki pääsee kerääntymään, koska usein pinnoille kerääntynyt noki syttyy palamaan.

Vakuutusyhtiö katsoi, ettei vahinko johtunut asiakkaan tuottamuksesta, joten vakuutuksenottajalle ei ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta. Vakuutettu on lämmittänyt savusaunaa pienillä puilla ja hitaasti, räppänöiden ollessa auki ja oven raollaan. Kun lämmitys on lopetettu, on ovi mennyt kiinni. Näin kuuluukin olla, lämmittämisessä ei ole tapahtunut virhettä. Vakuutettu ei ole toiminut mitenkään moitittavasti. Pelastuslaitoksen raportistakaan ei ilmene mitään lämmittäjän huolimattomuuteen viittaavaa, vaan epäillään palon saaneen alkunsa saunan sisätilan pinnoille kertyneestä noesta. Tästä syystä asiakkaalle ei voida katsoa syntyneen korvausvelvollisuutta nyt aiheutuneeseen palovahinkoon.

Valitus

Valituksessaan asiakas katsoo, että saunan palaminen on johtunut hänen tuottamuksestaan. Savusaunat ovat yksilöitä, joten asiaan perehtymättömän tai ulkopuolisen tulee ehdottomasti välttää savusaunan lämmittämistä. Asiakkaan olisi kokemattomana saunanlämmittäjänä pitänyt kysyä lämmitysohjeita saunan omistajalta.

Sauna on ylilämmitetty. Asiakas on käyttänyt saunan lämmitykseen 5–6 pesällistä, joka on liian paljon. Asiakas ei ole myöskään valvonut asianmukaisesti saunan ovea, kun se oli mennyt kiinni, mikä on osaltaan vaikuttanut saunan ylilämpenemiseen.

Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä hyväksymään korvaushakemuksen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan tapauksessa ei voida pitää selvitettynä vahingon aiheutuneen asiakkaan tuottamuksesta, joten hänelle ei ole syntynyt lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta.

Lämmittämisessä ei ole tapahtunut mitään virhettä eikä asiakas ole toiminut mitenkään moitittavasti. Pelastuslaitoksen raportistakaan ei ilmene mitään lämmittäjän huolimattomuuteen viittaavaa, vaan epäillään palon saaneen alkunsa saunan sisäpinnoille kertyneestä noesta.

Asiakas ja muut paikalla olleet ovat kertoneet tapahtumista yhteneväisesti ja olleet sitä mieltä, että kyseessä on puhdas vahinko, joka olisi voinut sattua kenelle tahansa. Kertomuksista ei ilmene mitään huolimattomuutta, laiminlyöntiä tai moitittavaa menettelyä, joka johtaisi saunan lämmittäjän korvausvastuuseen vahingosta. Asiakas ei omasta mielestään ole toiminut väärin tai huolimattomasti eikä ole missään nimessä halunnut aiheuttaa vahinkoa toisen omaisuudelle.

Asiakkaalle on tullut saunan omistajan kanssa riitaa, koska omistaja katsoo olevansa oikeutettu täyteen korvaukseen vahingon johdosta. Asiakas on alkanut perustella omaa huolimattomuuttaan ja korvausvelvollisuuttaan asiassa, jotta vastuuvakuutus korvaisi vahingon ja riitely saunan omistajan kanssa saataisiin päätökseen.

Asiakkaan antamat tiedot vakuutusyhtiölle ja poliisille poikkeavat myöhemmästä selvityksestä. Poliisille asiakas on kertonut, että hänellä on kokemusta savusaunojen lämmittämisestä. Hän kertoo, että saunaa lämmitettiin rauhallisesti ja että hän oli koko lämmityksen ajan näköetäisyydellä saunasta. Hän kertoo, että saunan seinäräppänä ja ovi olivat auki. Hän kertoo jopa tarkastaneensa oliko uunissa halkeamia tai muita vikoja, ennen kuin alkoi lämmittää saunaa.

Valituksessa todetaan, että asiakas olisi perehtymätön ja kokematon suhteessa savusaunan lämmitykseen. Valituksessa korostetaan, että saunaa olisi todistettavasti lämmitetty ovi kiinni ainakin loppuvaiheessa. Aiemmin asiakas on kertonut, että ovi oli auki lämmitysvaiheessa, mutta se oli jostain syystä mennyt kiinni saunan "tekeytymisvaiheessa". Tosin saunan oven kiinni menemisen ei ole väitetty olleen varsinainen syy palovahinkoon.

Alkuperäiset asiakkaan ja muiden paikalla olleiden kertomukset tapahtumista huomioon ottaen, asiakkaalle ei voida katsoa syntyneen lakiin perustuvaa korvausvelvollisuutta aiheutuneeseen palovahinkoon. Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuus ei ole asiakkaan korvausvelvollisuutta laajempi, joten vahinkoa ei korvata vastuuvakuutuksen perusteella.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kyse siitä, onko asiakas tuottamuksellaan aiheuttanut savusaunan palamisen.

Asiakas ei pyytänyt ohjeita savusaunan lämmitykseen. Esitutkinnassa asiakas kertoi tarkistaneensa saunan silmämääräisesti ennen lämmittämistä. Saunan omistaja kertoi esitutkinnassa, että asiakas oli lämmittänyt viisi tai kuusi pesällistä, vaikka kiukaassa sai lämmittää enintään kaksi pesällistä. Vahinkoilmoituksen ja esitutkintakertomusten mukaan saunaa lämmitettiin hiljakseen noin kolme tuntia pienillä puilla. Asiakkaan puoliso kertoi esitutkinnassa, että asiakas oli sanonut laittaneensa tulipesään pikkupuita, sillä kyseessä oli vanha savusauna eikä ollut mitään järkeä lämmittää isoilla puilla ja raskaalla lämmöllä. Saunanlämmityksen loppuvaiheessa saunan ovi oli mennyt kiinni. Esitutkintakertomusten mukaan sauna oli koko ajan valvonnan alla. Sauna syttyi kuitenkin palamaan, jolloin asiakas, hänen puolisonsa ja P.A. ryhtyivät sammuttamaan paloa palokunnan saapumiseen asti. Sauna kärsi palossa vaurioita. Saunan kiuas halkesi tulipalossa.

Arvioidessaan asiakkaan mahdollista huolimattomuutta lautakunta on ottanut huomioon, että asiakas on lämmittänyt hänelle entuudestaan tuntematonta saunaa ilman ohjeita kyseisen saunan lämmittämiseksi. Edelleen huomioon on otettu se, että asiakas on lämmittänyt saunan kiukaassa useamman pesällisen puita kuin omistajan mukaan oli sallittua. Huomioon on vielä otettu se, ettei asiakas ole varmistanut oven pysymistä auki. Vakuutuslautakunta katsoo, että asiakas on aiheuttanut savusaunan palamisen huolimattomuudestaan. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö voi mainitsemillaan perusteilla kieltäytyä korvaamasta vahinkoa.

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan aiheutuneen vahingon.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Heino.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia