Haku

VKL 363/13

Tulosta

Asianumero: VKL 363/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.11.2013

Ylimääräiset asumiskulut. Oman työn tuntimäärä. Oman työn korvauksen perusteena oleva euromäärä.

Tapahtumatiedot

A:n ja B:n rivitalohuoneiston (pinta-ala 106 m²) kylpyhuoneessa sattui vesivahinko marraskuussa 2012. Huoneistossa tehtiin korjaustöitä pesuhuoneessa ja olohuoneessa. A ja B siirsivät tavaroita säilytykseen muualle asuntoon ja muuttivat marraskuun lopussa tilapäisasuntoon. Takaisin rivitalohuoneistoon A ja B muuttivat 25.2.2013.

Vuotovahinkoa korvatattiin asunto-osakeyhtiön ottamasta kiinteistövakuutuksesta. Lisäksi A ja B hakivat korvausta laajasta kotivakuutuksesta. Vahinkoon liittyvän oman työn osalta A ja B hakivat kotivakuutuksesta korvausta yhteensä 108 tunnilta. Tuntilistan mukaan A:n osalta tuntivaatimusvaatimus oli 72 tuntia ja B:n osalta 36. Listan mukaan tunnit koostuivat pääosin irtaimiston pakkaamisesta, purkamisesta, muuttamisesta, siirtämisestä, takaisin asettamisesta ja kokoamisesta. Lisäksi työtunnit sisälsivät pakkaustarvikkeiden hakua, lattioiden suojaamista rivitalossa, siivousta ja rakennusvahingon hoitamiseen liittyviä tapaamisia. Korvausvaatimus työtunnilta oli 12 euroa.

Vakuutusyhtiön päätös

Kotivakuutuksesta suoritettiin korvausta tilapäisasunnosta sekä muuttoliikkeen muuttoavusta. Lisäksi korvausta suoritettiin teipeistä, suojamuoveista ja ‑paperista, laatikoista ja kilometrikuluista. Näistä korvauksista vähennettiin 10 prosenttia ehtokohtaan 3.4.3 viitaten. Vakuutusyhtiö ilmoitti korvauspäätöksessään korvaavansa omasta työstä 50 tuntia 10 euron tuntikorvauksella. Summa perustuu vakuutusyhtiön kohtuulliseksi katsomaan määrään huomioon ot­taen vahingoittunut alue. Korvauksen määrään sisältyy päätöksen mukaan myös kevyt pölyjen siivous, vaikka kyse ei ole suoranaisesta esinevahingosta. Suoritetusta korvauksesta vähennettiin 10 prosenttia ehtokohtaan 3.4.3 viitaten.

Valitus

A:n ja B:n valituksen mukaan vakuutusyhtiö katsoo korvattuun tuntimäärään sisältyvän myös ke­vyt pölyjen siivous, vaikka sitä ei ollut korvaushakemuksessa laskettu osaksi 108 tunnin oman työn määrää. Näin vahingosta johtuvaksi kohtuulliseksi oman työn määräksi jää yhtiön näkemyksen mukaan alle 50 tuntia.

Valituksen mukaan vahingoittunutta aluetta oli kylpyhuoneen lisäksi vain joitakin neliömetrejä olo­huoneen puolella. Urakoitsijan neuvosta tavarat siirrettiin kylpyhuoneen ohella kokonaan pois koko olohuoneesta, siihen avoimesti liittyvästä keittiöstä lukuun ottamatta keittiön pöytää sekä eteiskäytävästä. Tyhjennettävänä, pakatta­vana, purettavana, koottavana ja uudestaan täytettävänä olivat mm. suuri kirja­hylly, kaksi rulokaappia, niiden välissä olevat hylly sekä neljä lipastoa. Tavaroi­ta oli lipastoissa ja hyllyissä paljon. Tavaroiden siirtäminen makuuhuoneisin edellytti myös siellä mittavaa tavaroiden siirtelyä. Valokuvat osoitta­vat, että tavaroiden poistaminen kokonaan yhtenäiseltä olohuone-keittiö-­eteiskäytävän alueelta oli täysin välttämätöntä. Oman työn viemän ajan arvioi­minen olohuoneen puoleisen vahinkoalueen pienen koon perusteella on siksi virheellistä. Lisäksi omaa työtä vaati myös muutto tilapäisasuntoon ja sieltä takaisin.

A:n ja B:n mukaan oman työn vaatima aika vaihtelee tapauskohtaisesti suuresti mm. siirret­tävien tavaroiden määrän, suojaustarpeen, viihde-elektroniikan kytkentätapojen, tekijöiden fyysisten voimien, työn tehokkuuden, järjestelmällisyyden, huolelli­suuden ja osaamisen perusteella. Korvaushakemuksessa onkin siksi eritelty käy­tetty aika tarkasti ja todellisen käytetyn ajan mukaan. Vakuutusyhtiö ei ole perehtynyt tapaukseen huolella ja se on noudattanut korvauksessaan virheellisesti tulkittua kohtuullisuutta.

Korvaus tulee valituksen mukaan suorittaa 12 euron tuntikorvauksella. Vakuutusyhtiön tekemä kahden euron alennus on mielivaltainen ja sitä on perusteltu "linjan mukaisena" korvauksena. Käytetylle linjalle ei ole annettu perusteluja. Sekä A että B ovat myös ottaneet vahingon vuoksi vapaapäiviä. Tästä ajasta oikea korvauksen tuntihinta A:n ja B:n osalta on vaadittuun 12 euroon verrattuna 3–4-kertai­nen, sillä menetetyt vapaapäivät joudutaan ostamaan takaisin lomarahoilla ja tulonmenetys on välitön. Esitetty tuntihinta omalle työl­le on kohtuullinen ja A ja B vaativat korvauksen laskemista sen mukaises­ti.

A ja B viittaavat Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 117/05, jossa todetaan, etteivät vakuutuksen perusteella maksettavat verottomat vahingonkorvaukset voisi ylittää 10 euroa tunnilta. Tuloverolain 36 §:n 2 kohdan mukaan veron­alaista tuloa ei kuiten­kaan ole esinevahingon tai muun siihen rinnastettavan vahingon johdosta saatu vahingonkorvaus, jollei sitä ole saatu veronalaisen tulon sijaan. Jos Vakuutuslau­takunnan lausunnossa viitataan VKL 117/05 tapaan verottoman vahingonkorva­uksen ylärajaan, tulee tälle esittää tarkempi perustelu, kuten verottajan oh­je rajasta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät kohtuulliset ylimääräiset asumis-, kuljetus-, varastointi- ja muut vastaavat kustannukset, joita vakuutetulle aiheutuu vakinaiseen asuntoon kohdistuneesta korvattavasta vahingosta. Yhtiö pitää tuntilistan tuntimäärää kohtuuttoman suurena. Kiinteistövakuutuksesta korvatun suoranaisen esinevahingon piirissä on ollut korjauskustannukset, jotka ovat kohdistuneet kylpyhuoneeseen ja olohuoneeseen, ja näitä korjaustoimenpiteitä on myös kiinteistövakuutuksen perusteella korvattu. Vahingon johdosta ja korjaustoimenpiteiden mahdollistamiseksi on irtaimisto pitänyt siirtää tilapäisesti muihin huonetiloihin olohuoneesta ja kylpyhuoneesta. Irtaimisto on ollut mahdollista siirtää viereisiin huoneisiin. Kartoitusraportin mukaan olohuoneen pinta-ala on n. 27 m². Vakuutuksenottaja on teettänyt samalla vahinkoaluetta laajemman lattiakorjauksen, jossa parkettilat­tiaa on korjattu 51 m² alalta, eli parkettilattiaa on korjattu lähes puolet vahingon kohteena olevaa olohuonetta laajemmalta alueelta.

Vastineen mukaan työtuntierittelystä ei käy ilmi, mitä huonetiloja pakkaaminen ja muut toimenpiteet ovat koskeneet. Vakuutusyhtiö pitää työtuntimäärää korkeana, vaikka se koskisi koko 51 m² alan irtaimiston siirtoja ja palautuksia paikalleen. A ja B ovat asuneet 20.11.2012–12.2.2013 kalustetussa huoneistossa, joka vakuutusyhtiön kertoman mukaan on kalustettu täysin vastaamaan oman kodin tarpeita, eikä heillä muuttaessaan siihen ole ollut tarvetta ottaa mukaan kuin vaatteet ja henkilökohtaiset tarvikkeet. Omien työtuntien lisäksi on muuttoapuna käytetty muuttoliikettä. Toimitetun tarjouksen mukaan käytössä on ollut kaksi muuttomiestä kolmen tunnin ajan.

Vakuutusyhtiön mukaan valokuvien perusteella olohuoneen ja kylpyhuoneen irtaimiston määrää ei voida pitää merkittävänä eikä poikkeuksellisena. Vakuutusyhtiö katsoo, että valokuvien ja yleisen kokemuksen perusteella 50 työtunnin korvaaminen riittää kattamaan olohuoneen ja kylpyhuoneen irtaimiston siirrot, jotka kuuluvat irtaimistovakuutuksen korvauspiiriin. Korjausrakentamisen urakoinnin laskutukseen myös sisällytetään kustannukset suojaustoimenpiteistä ja loppusiivouksista. Osastoinnilla ja alipaineistuksella lopputulos on yleensä se, että siivoustoimia ei tarvitse ulottaa korjausrakentamista koskevien huonetilojen ulkopuolelle. Jos siivoustarvetta jostain syystä ilmenee, on se vain kevyttä pölyjen pyyhintää. Jos katsotaan, että tässä tapauksessa pölyjen pyyhintä olisi perusteltua, ei siihen käytettyä 7,5 työtunnin määrää voida pitää perusteltuna.

Yhtiön mukaan tuntikorvauksen summassa on noudatettu Vakuutuslautakunnan ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytäntöä, jonka mukaan 10 euron tuntikorvaus on riittävä ja oikea korvaus muutto-, pakkaus- ja siivoustyöstä. Oman työn arvoa ei ole syytä tapauksessa arvioida aikaisemmasta ratkaisukäytännöstä poikkeavalla tavalla.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

2 Vakuutettava omaisuus

Esinevakuutuksella vakuutetaan vakuutuskirjaan merkityssä paikassa olevaa omaisuutta. Vakuutuk­sen kohteena on vakuutetun omistama omaisuus, ellei näissä ehdoissa tai vakuutuskirjassa ole toisin mainittu.

2.1 Irtaimistot

Näissä ehdoissa irtaimistolla tarkoitetaan vakuute­tun omistamaa koti- ja vapaa-ajan asunnon irtaimis­toa, ellei ehdoissa ole erikseen muuta mainittu.

2.1.1 Kodin ja vapaa-ajan asunnon irtaimisto

Kodin- ja vapaa-ajan asunnon irtaimistolla tarkoite­taan kotitalouden yksityiskäyttöön tarkoitettuja ta­vanomaisia esineitä.

Esimerkiksi huonekalut, vaatteet taloustavarat, urheilu­välineet, kodinkoneet ja laitteet.

Irtaimistovakuutuksessa on vakuutettuna myös: --

Asuinhuoneiston kiinteät sisustukset vakuutuskirjassa merkittyyn enimmäiskorvausmäärään asti. Asuinhuoneiston kiinteillä sisustuksilla tar­koitetaan asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 4 luvun tai vastaavan myöhemmän lain mukaista osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevaa omaisuutta sekä huoneistossa tehtyjä sisustus- ja parannustöitä.

Esimerkiksi lattiaparketti ja tapetit.

3.1 Laaja turva

Vakuutusehtojen mukaan laaja turva korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

3.4.3 Tilapäinen asuminen

Vakuutuksesta korvataan vakuutusyhtiön etukäteen hyväksymät kohtuulliset, ylimääräiset asumis-, kuljetus-, varastointi- ja muut vastaavat kustannukset, joita vakuutetulle aiheutuu vakinaiseen asuntoon kohdistuneesta tämän sopimuksen perusteella korvattavasta vahingosta, jonka vuoksi vakuutettu joutuu tilapäisesti muuttamaan vakinaisesta asunnosta muualle.

Kustannuksia korvataan 90 % enintään vuoden pituiselta ajalta. Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon todelliset ylimääräiset kustannukset, josta vähennetään säästyneet kustannukset, kuten matkakustannukset ja vahingoittuneen asunnon vuokrakustannukset. Korvattavista kustannuksista vähennetään lisäksi omavastuu.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, kuinka monta työtuntia A:lle ja B:lle korvataan kotivakuutuksesta rivitalossa sattuneen vuotovahingon perusteella tehdystä omasta työstä. Lisäksi riitaa on tuntikorvauksen euromäärästä. Asiakirjojen mukaan vuotovesi vaurioitti rakenteita kylpy- ja olohuoneessa. Myös olohuoneen parketti vahingoittui.

A:n ja B:n hyväksi voimassa olevan kotivakuutuksen esineosan kohteena on koti-irtaimisto vakuutusehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Vakuutusyhtiön mukaan rakennukselle aiheutunutta esinevahinkoa on korvattu asunto-osake­yhtiön ottamasta kiinteistövakuutuksesta, eikä selvityksestä ilmene, että A:n ja B:n koti-irtaimistolle olisi aiheutunut vuodon seurauksena vahinkoa. Vakuutusehtojen mukaan myös asuinhuoneiston kiinteät sisustukset ovat irtaimistovakuutuksen vakuutuksen kohteena. Ehtojen mukaan asuinhuoneiston kiinteillä sisustuksilla tar­koitetaan asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 4 luvun tai vastaavan myöhemmän lain mukaista osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla olevaa omaisuutta sekä huoneistossa tehtyjä sisustus- ja parannustöitä.

Vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan tilapäisestä asumisesta aiheutuneet kustannukset.

Selvityksen perusteella vuotovahingon johdosta korjaustöitä on tehty kylpy- ja olohuoneen alueella. Vakuutusyhtiön mukaan parkettitöitä on vahingon kor­jauksen yhteydessä tehty myös muualla kuin olohuoneessa. Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössään A:n ja B:n kylpy- ja olohuoneesta otettuja valokuvia. Lautakunta ei ole voinut valokuvien tai muiden sille esitettyjen selvitysten perusteella todeta, että A:n ja B:n koti-irtaimiston määrä olisi ollut poikkeuksellisen suuri. A:n ja B:n tilapäinen asuminen on tapahtunut kalustetussa huoneistossa. Tämän sekä A:n ja B:n omasta työstään antaman selvityksen perusteella merkittävä osa pakkaus-, siirto-, purku- ja kokoamistyöstä on tapahtunut A:n ja B:n vakituisessa asunnossa.

A:n ja B:n huoneistosta, irtaimistosta sekä vahingon laajuudesta ja tehdyistä töistä saatu selvitys huomioiden Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön näkemystä vakuutuksesta korvattavan irtaimiston pakkaus-, siirto-, purku- ja kokoamistyön, esinevahinkoon liittyvän siivoustyön sekä tilapäisasumiseen liittyvän muutto- ja ylimääräisen siivoustyön tuntimäärästä riittävänä ja asianmukaisena. Vakuutuslautakunta ei ole sille esitetyn selvityksen perusteella voinut todeta, että näihin vakuutuksen korvauspiiriin kuuluviin töihin olisi kohtuullisella normaalilla työtahdilla tehtynä kulunut 50 tuntia pidempää aikaa. Oma työ tai ajankäyttö ei tule korvattavaksi kotivakuutuksesta siltä osin kuin siinä on ollut kysymys muun kuin kotivakuutuksen kohteena olevan omaisuuden vuotovahingon tai tilapäisasumisen järjestämisen hoitamisesta aiheutuneesta työstä. Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta korvauksen perusteena olevaan tuntimäärään.

A:n ja B:n valituksen mukaan omasta työstä suoritettava korvaus tulisi maksaa 12 euron tuntitaksalla. Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, että oman työn perusteella maksettava tuntikorvaus hyvittää vakuutetulle menetettyä vapaa-aikaa eikä siinä ole kysymys palkka- tai elinkeinotulon kaltaisesta vastikkeesta. Oman työn perusteella maksettavan korvauksen määrä on tasoltaan vakiintunut vakuutus- ja lautakuntakäytännössä. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön oman työn perusteella suorittamaa 10 euron tuntikorvausta määrältään riittävänä ja vallitsevan korvaustason mukaisena. Lisäksi lautakunta toteaa, että A:n ja B:n valituksessa kerrottu tapauksen VKL 117/05 maininta verottoman vakuutuskorvauksen ylärajasta on vakuutusyhtiön kyseisessä asiassa vastineenaan esittämää, ei Vakuutuslautakunnan perusteluinaan lausumaa. Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta korvauksen perusteena olevan tuntikor­vauksen euromäärään.

Vakuutusyhtiön mukaan rakennusvahinko on korvattu kiinteistövakuutuksesta. Vakuutuslautakunta kiinnittää kuitenkin kotivakuutuksesta suoritetun korvauksen osalta huomiota siihen, että asuinhuoneiston kiinteät sisustukset, kuten parketti, ovat vakuutuksen kohteena ehtokohdan 2.1.1 mukaisesti. Lisäksi ehtokohdan mukaisten 3.4.3 tilapäisestä asumisesta aiheutuneiden kulujen korvausperusteena on vahinko, jonka vuoksi vakuutettu joutuu tilapäisesti muuttamaan vakinaisesta asunnostaan muualle. Vakuutuslautakunta katsoo, että olohuoneen irtaimistoon liittyviä siirtokuluja huoneiston sisällä voidaan tässä tapauksessa pitää kotivakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen esinevahingon korjaamisesta johtuvina. Tältä osin yhtiön ei tule tehdä kotivakuutus korvauksesta ehtokohdan 3.4.3 mukaista 10 prosentin vähennystä. Tämä huomioiden Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvamaan suojaus- ja pakkaustarvikkeet ilman vähennystä (12,41 euron lisäkorvaus). Parketin vahinkoon liittyvän oman työn osuudeksi lautakunta harkitsee 35 tuntia, jolloin yhtiön tulee suorittaa 35 euron lisäkorvaus. Muilta osin lautakunta ei suosita muutosta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia