Haku

VKL 363/07

Tulosta

Asianumero: VKL 363/07 (2007)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 30.10.2007

Bonus Auto- ja liikennevakuutusten bonusten siirtyminen vakuutusyhtiöstä toiseen

Tapahtumatiedot
 
Lausunnonpyytäjä P.E:n antamien tietojen mukaan hän vaihtoi 7.7.2006 kilpailutuksen perusteella moottoripyöränsä liikenne- ja kaskovakuutukset entisestä vakuutusyhtiöstään uuteen. Uuden yhtiön tarjous laadittiin entisen yhtiön vakuutuskirjan perusteella. Uuden yhtiön vakuutuksien bonukset eivät lausunnonpyytäjän mukaan siirron jälkeen vastanneet entisen yhtiön bonuksia. Liikennevakuutuksen bonus oli muuttunut 35 %:sta 25 %:ksi ja laajakaskon bonus 70 %:sta 50 %:ksi.
 
Uudesta yhtiöstä oltiin yhteydessä entiseen. Tällöin selvisi, että osa bonuksista oli ”lahjabonuksia”. Tästä ei oltu kerrottu missään. Lausunnonpyytäjä ei ilmoittamansa mukaan voinut luottaa muuhun kuin entisen yhtiön lähettämään vakuutuskirjaan. Hän oli kärsinyt vakuutuksien vaihdosta tappiota, mikä ei ollut tarkoitus. Hän vaati entisessä yhtiössä olleiden bonuksien siirtämistä uuden yhtiön vakuutuksiin.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Sähköpostiviestissään 9.8.2006 lausunnonpyytäjä P.E:lle hänen entisen vakuutusyhtiönsä virkailija T.V toteaa, että yhtiöllä on yhteistyössä rahoitusyhtiön kanssa tuote, jossa asiakkaalle annetaan lähtöbonuksia sekä liikenne- että kaskovakuutuksen bonustasoon. Esimerkiksi liikennevakuutuksen osalta starttibonus on 30 % ja sitä kertyy vuosittain 5 %.
 
Mikäli asiakas valitsee ajoneuvoa vaihtaessaan tai yhtiövaihdoksessa muun vakuutuksen (esim. toisen yhtiön vakuutuksen), bonustaso arvioidaan todellisen vakuutus- ja vahinkohistorian perusteella, jolloin bonustaso jää alhaisemmaksi.
 
Jatkokäsittely
 
Sähköpostiviestissään 27.9.2006 Kuluttajien vakuutustoimistolle lausunnonpyytäjä P.E. toteaa olleensa toimistoon puhelimitse yhteydessä moottoripyöränsä vakuutuksiin liittyvien bonuksien johdosta. Lausunnonpyytäjä liittää mukaan reklamaatiokirjeen, jonka hän lähetti entiseen vakuutusyhtiöönsä. Lausunnonpyytäjä on tarkistanut, ettei hänelle ole missään vaiheessa kerrottu bonuksien olevan "lahjabonuksia”.
 
Kirjeellään 19.4.2007 lausunnonpyytäjä P.E:lle vakuutusyhtiö toteaa Kuluttajien vakuutustoimiston pyytäneen vakuutusyhtiöltä vastausta lausunnonpyytäjän tiedustelun johdosta.
 
Vastauksenaan vakuutusyhtiö toteaa seuraavaa:
 
Vakuutusyhtiön autoturvavakuutussopimukseen sisältyvän liikennevakuutuksen bonusluokka saadaan bonusasteikosta (ilmenee ehdoista ja tuoteoppaasta) liikennevakuutuksesta korvattujen vahinkojen lukumäärän ja vahingottomien vuosien (vahinkohistoria) perusteella seuraavin poikkeuksin. Mikäli vahinkohistoria johtaisi asteikon bonusluokkaan 5 tai sitä alhaisempaan luokkaan, sijoitetaan vakuutus bonusluokkaan 5 (bonus 30 %). Edellytyksenä on kuitenkin, että vakuutus ei ole vahingon johdosta alemmassa bonusluokassa.
 
Mikäli vahinkohistoria johtaa asteikon bonusluokkaan 5 tai sitä suurempaan luokkaan, niin bonusluokka on bonusasteikon mukainen.
 
Asiakas saa siten normaalia paremman lähtöbonuksen. Asiaa on lisäksi pyritty havainnollistamaan bonusasteiden yläpuolelle sijoitetulla muuntotaulukolla.
 
Vakuutusyhtiön autoturva on mahdollista liittää vain rahoitusyhtiön tarjoamiin autorahoitussopimuksiin. Riskiltään poikkeavan kohderyhmän vuoksi autoturvavakuutuksessa on edellä mainituin tavoin poikettu muutoin yleisesti käytössä olevasta bonusasteikosta.
 
Ehdoissa ja tuoteoppaassa todetaan, että mikäli vakuutuksenottaja siirtää vahinkohistorian tästä autoturvavakuutuksesta toiseen liikennevakuutukseen, käytetään bonusluokan määrittämisessä todellista vakuutus- ja vahinkohistoriaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kukin vakuutusyhtiö tekee itsenäisesti päätöksen siitä, miten vakuutus ja vahinkohistoria otetaan bonusluokkaa määriteltäessä huomioon.
 
Voimassa olevan lain mukaan (ns. bonusasetus, 2 §. 2 mom.) vakuutusyhtiöllä tulee olla bonusluokkataulukko tai vastaava, josta ilmenee, miten vakuutuksenottajan vakuutus sijoitetaan bonusluokkataulukkoon sekä miten vahingottomat vuodet ja vahingot vaikuttavat vakuutusmaksuun. Vakuutusyhtiö voi kuitenkin itse määritellä sen, miten vahingottomat vuodet ja vahingot vaikuttavat vakuutusmaksuun.
 
Vakuutusyhtiö ei pysty enää täydellä varmuudella todentamaan vakuutuksen myöntämisen yhteydessä käytyä keskustelua. Jos termiä "lahjabonus" on käytetty sillä tarkoitetaan edellä mainittua bonusluokan 5 (30 %) mukaista normaalia parempaa lähtöbonusta. Tällaiseen markkinointiin ei kuitenkaan liity miltään osin ajatus siitä, että autoturvan bonusominaisuudet velvoittaisivat muita vakuutusyhtiöitä, eli että vakuutusyhtiön tarjoama bonusetu seuraisi asiakasta hänen vaihtaessaan vakuutusyhtiötä. Yleisenä lähtökohtana luonnollisesti on, että kunkin vakuutusyhtiön antamat erityisedut, olivatpa ne esim. keskittämisalennuksia tai bonusetuja, ovat yhtiökohtaisia.
 
Vakuutusyhtiön kehittäessä tulevaisuudessa autoturvan myyntiä ja markkinointia, mukaan luettuna sen tuoteopas, se tulee kiinnittämään po. asian mahdollisimman selkeään informointiin aiempaa suurempaa huomiota.
 
Vakuutusyhtiö ei katso selvityspyynnön antavan aihetta sen puolelta muihin toimenpiteisiin.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausunnonpyytäjä P.E. on 3.5.2007 uudistanut tämän lausunnon ”Tapahtumatiedot” –osiossa olevat seikat sisältävän reklamaatiokirjeensä lausuntopyynnöksi.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vastineessaan 26.6.2007 vakuutusyhtiö toteaa sovellettavasta lainsäädännöstä, että liikennevakuutuksiin sovelletaan liikennevakuutuslakia, liikennevakuutusasetusta ja ns. bonusasetusta (STM:n asetus nro 512, 1iikennevakuutuslain mukaisten vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingottomien vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen perusteella tehtävien korotusten järjestelmästä). Vapaaehtoisiin kaskovakuutuksiin sovelletaan pääasiassa vakuutussopimuslakia. Lausunnonpyytäjän tapauksessa ensisijaisesti tarkasteltavaksi tulee bonusasetus, sillä siinä säädetään vakuutus- ja vahinkohistoriatiedoista (VVH-tiedot) sekä niiden välityksestä.
 
Asetuksen 1 §
Tässä asetuksessa säädetään liikennevakuutuksen vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingottomien vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen perusteella tehtävien korotusten järjestelmästä ja Liikennevakuutuskeskukselle toimitettavista liikennevakuutuksia ja niistä korvattuja vahinkoja koskevista tilastotiedoista.
 
Bonusasetuksen 2 § määrää, että yhtiöllä on oltava bonusluokkataulukko, mutta lainsäädännössä ei määrätä, että kaikilla yhtiöillä olisi oltava samanlainen bonustaulukko vakuutuksissaan. Myös käytännössä yhtiöiden bonustaulukot eroavat toisistaan huomattavastikin.
 
Asetuksen 2 §
Vakuutusyhtiöllä tulee olla maksutaulusto, josta käy ilmi, miten vakuutuksen maksu määrätään vakuutettavaan riskiin liittyvien tekijöiden perusteella. Vakuutusyhtiöllä tulee lisäksi olla bonusluokkataulukko, josta ilmenee, miten vakuutuksenottajan vakuutus sijoitetaan bonusluokkataulukkoon sekä miten vahingottomat vuodet ja vahingot vaikuttavat vakuutusmaksuun. Bonusluokkataulukon sijasta yhtiö voi käyttää jotain vastaava säännöstöä, jos vahingottomien vuosien ja vahinkojen vaikutus vakuutusmaksuun käy siitä selkeästi ilmi.
 
Bonusten siirtämisestä vakuutusyhtiöiden välillä vakuutusyhtiö toteaa, että siirtäminen vakuutusyhtiöstä toiseen on päättynyt loppusyksystä 2004. Silloin on otettu käyttöön liikennevakuutuksen vakuutus- ja vahinkohistoriatietojen välitykseen tarkoitettu VVH-järjestelmä. Jokainen yhtiö on siitä lähtien määritel­lyt liikennevakuutuksen bonuksen VVH-tietojen perusteella. Kaskovakuutuksen osalta ei enää välitetä edes vakuutus- ja vahinkohistoriatietoja vakuutusyhtiöiden välillä.
 
Bonuksen määräytymisestä eri yhtiöissä vakuutusyhtiö toteaa, että bonusasetus on mahdollistanut liikennevakuutusten tuotekehityksen siten, että samanlainen vakuutus- ja vahinkohistoria voi mahdollistaa erilaisen liikennevakuutuksen bonuksen. Lausunnonpyytäjän mainitsema hänen nykyinen vakuutusyhtiönsä on käyttänyt tätä mahdollisuutta nimenomaan moottoripyörän liikennevakuutuksen bonuksen määräytymisessä. Bonus voi nousta nykyisen vakuutusyhtiön moottoripyörän liikennevakuutuksessa yhden vahingottoman vakuutuskauden aikana jopa 10 % (edellyttää vähintään 140 käyttöpäivää). Asiakkaan vaihtaessa esimerkiksi nykyisestä vakuutusyhtiöstään entiseen vakuutusyhtiöönsä lähettää nykyinen vakuutusyhtiö VVH-tietoina yhden vahingottoman vakuutuskauden käyttöpäivineen ja entinen vakuutusyhtiö sijoittaa liikennevakuutuksen bonuksen omien sääntöjensä mukaiseen luokkaan. Esimerkkitapauksessa entisen vakuutusyhtiön sääntöjen mukaan asiakkaan bonus olisi vastaavalla vakuutuskaudella noussut 5 % ja tämä otetaan huomioon myös vakuutusyhtiön vaihtotilanteessa.
 
Autoturvan liikennevakuutusbonuksesta vakuutusyhtiö toteaa, että autoturvavakuutussopimukseen sisältyvän liikennevakuutuksen bonusluokka saadaan bo­nusasteikosta (ilmenee ehdoista ja tuoteoppaasta) liikennevakuutuksesta korvattujen vahinkojen lukumäärän ja vahingottomien vuosien (VVH-tiedot) perusteella seuraavin poikkeuksin. Mikäli VVH-tiedot johtaisivat asteikon bonusluokkaan 5 tai sitä alhaisempaan luokkaan, sijoitetaan vakuutus bonusluokkaan 5 (bonus 30 %). Edellytyksenä on kuitenkin, että vakuutus ei ole vahingon johdosta alemmassa bonusluokassa. Mikäli VVH-tiedot johtavat asteikon bonusluokkaan 5 tai sitä suurempaan luokkaan, niin bonusluokka on bonusasteikon mukainen.
 
Asiakas saa siten normaalia paremman lähtöbonuksen. Asiaa on lisäksi pyritty havainnollistamaan bonusasteikon yläpuolelle sijoitetulla muuntotaulukolla. Autoturva on mahdollista liittää vain rahoitusyhtiön tarjoamiin autorahoitussopimuksiin. Riskiltään poikkeavan kohderyhmän vuoksi autoturvavakuutuksessa on edellä mainituin tavoin poikettu muutoin yleisesti käytössä olevasta bonusasteikosta.
 
Ehdoissa ja tuoteoppaassa todetaan seuraavaa: Mikäli vakuutuksenottaja siirtää vahinkohistorian tästä autoturvavakuutuksesta toiseen liikennevakuutukseen, käytetään bonusluokan määrittämisessä todellista vakuutus- ja vahinkohistoriaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kukin vakuutusyhtiö tekee itsenäisesti päätöksen siitä, miten vakuutus- ja vahinkohistoria otetaan bonusluokkaan määriteltäessä huomioon.
 
Termistä "lahjabonus " vakuutusyhtiö toteaa, ettei se käytä sitä markkinointi- ja myyntitilanteissa liikennevakuutuksen osalta. Autoturvan liikennevakuutuksen bonuksen lähtötaso 30 % on lähtöbonus, ei lahjabonus. Lähtöbonus koskee kaikkia edellä selostettuun ryhmään kuuluvia vakuutuksenottajia. Jos termiä "lahjabonus" on myyntitilanteessa virheellisesti käytetty, sillä on tarkoitettu edellä mainittua bonusluokan 5 (30 %) mukaista normaalia parempaa lähtöbonusta. Tällaiseen markkinointiin ei kuitenkaan liity miltään osin ajatus siitä, että autoturvan bonusominaisuudet velvoittaisivat muita vakuutusyhtiöitä, eli että vakuutusyhtiön tarjoama bonusetu seuraisi asiakasta hänen vaihtaessaan vakuutusyhtiötä. Yleisenä lähtökohtana luonnollisesti on, että kunkin vakuutusyhtiön antamat erityisedut, olivatpa ne esim. keskittämisalennuksia tai bonusetuja, ovat yhtiökohtaisia.
 
Kaskovakuutuksen bonuksen osalta vakuutusyhtiö toteaa seuraavaa:
Koska VVH-tiedot eivät siirry yhtiöiden välillä kaskovakuutuksen osalta ja kaskovakuutuksien bonuksiin ja niiden määräytymiseen ei ole yhtiöitä sitovia lakeja, ohjeita ja määräyksiä, jokainen yhtiö määrittää kaskovakuutuksen bonuksen omien sääntöjensä mukaisesti. Vakuutusyhtiön myöntämän vapaaehtoisen kaskovakuutuksen bonus ei voi olla toista yhtiötä sitova. Lausunnonpyytäjän 70 %:n kaskovakuutuksen bonusasia on siten yksinomaan hänen ja nykyisen vakuutusyhtiön välinen asia.
 
Lausunnonpyytäjän vaatimuksesta bonusten palauttamisesta uuden yhtiön vakuutuksiin vakuutusyhtiö toteaa lähettäneensä asianmukaiset VVH-tiedot uuteen yhtiöön. Vakuutusyhtiö ei voi päättää tai määrätä uuden yhtiön käytäntöä VVH-tietojen vaikutuksesta liikennevakuutuksen bonukseen. Tältä osin vakuutusyhtiö ei voi ottaa kantaa liikennevakuutusasiaan muutoin kuin sen verran, että uuden yhtiön on noudatettava bonusasetuksen perusteella omia sääntöjään VVH-tietojen vaikutuksesta liikennevakuutuksen bonukseen.
 
Yhteenvetona vakuutusyhtiö toteaa, että koska liikennevakuutuksissa on siirrytty välittämään bonusten sijaan VVH-tietoja eri vakuutusyhtiöiden välillä, asiakkaan liikennevakuutuksen bonus voi olla parempi tai huonompi vakuutusyhtiön vaihdon jälkeen. Asiakas ei siis voi nykyisen lainsäädännön ja yhtiöiden tuotekehityksen johdosta enää olettaa, että bonus säilyy samana vakuutusyhtiötä vaihdettaessa.
 
Vapaaehtoisen kaskovakuutuksen osalta yhtiön vaihdon yhteydessä VVH-tietoja ei välitetä, vaan jokainen yhtiö ratkaisee kaskovakuutuksen bonustason omien sääntöjensä mukaan. Siten lausunnonpyytäjän nykyisestä yhtiöstään vapaaehtoiseen vakuutukseen saama bonus ei ole vanhan vakuutusyhtiön päätettävissä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Lainkohdat
 
Liikennevakuutuslain 18 §:n 4. mom.
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa määräyksiä vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteena olevasta riskien luokittelusta sekä vahingottomien vuosien perusteella annettavien vakuutusmaksujen alennusten ja vahinkojen perusteella tapahtuvien vakuutusmaksujen korotusten määräämisestä.
  
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (512/2002) liikennevakuutuslain mukaisten vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnin perusteista sekä vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingottomien vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen perusteella tehtävien korotusten järjestelmästä
 
Asetuksen 1 §
Tässä asetuksessa säädetään liikennevakuutuksen vakuutusmaksuihin sovellettavasta vahingottomien vuosien johdosta annettavien alennusten ja vahinkojen perusteella tehtävien ko­rotusten järjestelmästä ja Liikennevakuutuskeskukselle toimitettavista liikennevakuutuksia ja niistä korvattuja vahinkoja koskevista tilastotiedoista.
 
Asetuksen 2 §
Vakuutusyhtiöllä tulee olla maksutaulusto, josta käy ilmi, miten vakuutuksen maksu määrätään vakuutettavaan riskiin liittyvien tekijöiden perusteella.
 
Vakuu­tusyhtiöllä tulee lisäksi olla bonusluokkataulukko, josta ilmenee, miten vakuutuksenottajan vakuutus sijoitetaan bonusluokkataulukkoon sekä miten vahingottomat vuodet ja vahingot vaikuttavat vakuutusmaksuun. Bonusluokkataulukon sijasta yhtiö voi käyttää jotain vastaava säännöstöä, jos vahingottomien vuosien ja vahinkojen vaikutus vakuutusmaksuun käy siitä selkeästi ilmi
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse liikenne- ja autovakuutusten bonusten siirtymisestä vakuutusyhtiöstä toiseen.
 
Lausunnonpyytäjä P.E. on vaihtanut 7.7.2006 moottoripyöränsä liikenne- ja kaskovakuutukset entisestä vakuutusyhtiöstään nykyiseen. Vaihto on perustunut kilpailutukseen. Nykyisen yhtiön tarjous on laadittu lausunnonpyytäjän entisen yhtiön vakuutuskirjan perusteella. Siinä ovat olleet vakuutuksien bonusprosentit mainittuina.
 
Siirron jälkeen vakuutuksien bonusprosentit ovat nykyisessä yhtiössä olleet alhaisemmat kuin entisessä. Lausunnonpyytäjä on katsonut kärsineensä siirrosta tappiota ja vaatinut entistä yhtiötään palauttamaan bonukset nykyisen yhtiön vakuutuksiin.
 
Liikennevakuutuslain mukaan sosiaali- ja terveysministeriö antaa määräyksiä liikennevakuutuksen riskiluokittelusta sekä vahingottomien vuosien tai vahinkojen perusteella annettavista liikennevakuutusmaksujen alennuksista taikka niihin tehtävistä korotuksista.
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 512/2002 mukaan vakuutusyhtiöllä tulee olla liikennevakuutuksen maksutaulusto, josta käy ilmi, miten vakuutuksen maksu määrätään vakuutettavaan riskiin liittyvien tekijöiden perusteella. Vakuu­tusyhtiöllä tulee lisäksi olla bonusluokkataulukko, josta ilmenee, miten vakuutuksenottajan vakuutus sijoitetaan bonusluokkataulukkoon sekä miten vahingottomat vuodet ja vahingot vaikuttavat vakuutusmaksuun.
 
Liikenne- ja kaskovakuutusten bonusten siirtäminen vakuutusyhtiöstä toiseen on päättynyt vuonna 2004. Silloin on otettu käyttöön liikennevakuutuksen vakuutus- ja vahinkohistoriatietojen välitykseen tarkoitettu järjestelmä. Jokainen yhtiö on siitä lähtien määritel­lyt liikennevakuutuksen bonuksen näiden tietojen perusteella. Kaskovakuutuksen osalta ei enää välitetä vakuutus- ja vahinkohistoriatietoja vakuutusyhtiöiden välillä.
 
Entisen yhtiön antama liikennevakuutuksen bonus ei edellä olevan perusteella ole velvoittanut nykyistä yhtiötä antamaan samaa bonusta, vaan nykyisen yhtiön on tullut noudattaa omaa bonusluokkataulukkoaan. Toimitetusta aineistosta ilmenee myös, että tässä tapauksessa entisen yhtiön liikennevakuutuksen tuoteoppaassa ja vakuutusehtoihin sisältyvissä bonustiedoissa on todettu, että mikäli vakuutuksenottaja siirtää vahinkohistorian toiseen liikennevakuutukseen, käytetään bonusluokan määrittämisessä todellista vakuutus- ja vahinkohistoriaa.
 
Edellä olevan perusteella liikennevakuutuksen bonusprosentti on vakuutusyhtiökohtainen ja kunkin yhtiön bonusluokkataulukon perusteella määräytyvä. Tämän vuoksi lausunnonpyytäjä P.E:n entinen vakuutusyhtiö ei ole voinut vaikuttaa nykyisen yhtiön myöntämään bonusprosenttiin.
 
Kaskovakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, jossa jokainen vakuutusyhtiö määrittää bonusprosenttinsa omien sääntöjensä perusteella. Bonusten siirtäminen on edellä todetun mukaisesti päättynyt. Tämän mukaisesti kaskovakuutuksen bonusprosentti on lausunnonpyytäjän ja hänen nykyisen yhtiönsä välinen asia, johon entinen yhtiö ei voi vaikuttaa.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo vakuutusyhtiön bonusprosenttia koskevat kannanotot voimassa olevan menettelyn mukaisiksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia