Haku

VKL 362/15

Tulosta

Asianumero: VKL 362/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 11.11.2016

Toiminnan vastuu. Urakoitsijan vastuu ja tilaajan reklamointivelvollisuus. Vastuu takuuajan jälkeen ilmenneestä virheestä. Yksinomaan sopimukseen perustuva vastuu.

Tapahtumatiedot

Rakennusyritys A Oy oli suorittanut putkisaneerauksen seurakunnan omistamassa kiinteistössä. Noin kolme vuotta urakan luovutuksen jälkeen kiinteistön sadevesiputki irtosi liitoksistaan 23.7.2011 aiheuttaen kiinteistölle vesivahinkoja.

Seurakunta ei ollut reklamoinut puutteista kohteen 28.11.2008 pidetyssä vastaanottotarkastuksessa. Tilaaja oli kyllä reklamoinut virheellisestä kannakoinnista kellarin pitkällä seinällä olevien putkien osalta takuuajan kaksivuotistarkastuksessa 1.11.2010. Tilaaja ei kuitenkaan ollut selvittänyt kellarin päädyn rakenteiden sisällä olevien putkien kannakkeiden kiinnitystapaa eikä esittänyt reklamaatiota A Oy:lle tältä osin. Tilaaja oli hyväksynyt 29.11.2010 päivättyyn takuuajan tarkastuksen ensimmäisen jälkitarkastuksen pöytäkirjaan merkinnän, jonka mukaan edellisessä tarkastuksessa kirjatut virheet ja puutteet oli korjattu. Urakoitsija oli 23.7.2011 tapahtuneen vahingon jälkeen korjannut puutteelliset kannakoinnit.

Seurakunnan kiinteistövakuutusyhtiö oli suorittanut korvauksen vuotovahingosta kiinteistövakuutuksesta ja esittänyt A Oy:lle takautumisvaatimuksen. A Oy:n vastuuvakuutusyhtiö on päätöksillään 17.9.2014 ja 22.5.2015 kiistänyt takautumisvaatimuksen ja katsonut, ettei A Oy ollut vastuussa takuuajan jälkeen aiheutuneesta vahingosta, koska tilaaja oli laiminlyönyt reklamaatiovelvollisuutensa.

Kiinteistövakuutusyhtiön valitus

Kiinteistövakuutusyhtiö on lausunut valituksessaan, että urakoitsija oli alkamalla korjata virheitään luopunut vetoamasta tilaajan reklamaatiovelvollisuuteen.

Vastuuvakuutusyhtiön vastine

Vastuuvakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei virheen ollut näytetty aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, joten A Oy ei ollut vastuussa takuuajan jälkeen syntyneestä vahingosta. Tilaaja oli hyväksynyt takuuajan jälkitarkastukseen lausuman, jonka mukaan kaikki virheet ja puutteet oli korjattu, joten A Oy ei ollut vastuussa vahingosta myöskään takuuaikana kesken jääneen korjaustyön perusteella. Jos A Oy:n olisi katsottava hiljaisesti hyväksyneen vastuunsa reklamaation laiminlyönnistä huolimatta, olisi kyseessä tällöin ainoastaan sopimukseen perustuva vastuu, johon perustuvaa vahinkoa vakuutus ei kattanut.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottajalla ei ole ollut lausuttavaa asiasta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutettu A Oy vastuussa vahingosta ja oliko vastuuvakuutusyhtiöllä korvausvastuu.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vastuuvakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vastuuehtojen kohdan 2.1.3 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

Rakennusurakan Yleisten Sopimusehdot (YSE 1998):

30 §

Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Tästäkin vastuustaan urakoitsija on vapaa, kun kymmenen (10) vuotta on kulunut rakennuskohteen vastaanottamisesta tai, mikäli vastaanottotarkastusta ei ole pidetty, siitä päivästä, jolloin rakennuskohde on otettu käyttöön.

71.7 §

Kummankin sopijapuolen on esitettävä toisiinsa kohdistuvat vaatimuksensa perusteluiltaan yksilöityinä viimeistään vastaanottotarkastuksessa sillä uhalla, että oikeus näiden vaatimusten tekemiseen on muutoin menetetty.

Asian arviointi

Tilaaja ei ollut reklamoinut puutteista kohteen 28.11.2008 pidetyssä vastaanottotarkastuksessa. Näin ollen oikeus vaatimusten tekemiseen on puheena olevaan urakkaan sovellettaviksi sovittujen Rakennusalan Yleisten Sopimusehtojen 71 §:n 7. kohdan perusteella menetetty.

Takuuaika on umpeutunut 27.11.2010. Urakoitsijan takuuajan jälkeistä vastuuta koskevan YSE 30 §:n soveltamisen kannalta olennaista on muun muassa se, oliko tilaaja voinut kohtuuden mukaan havaita virheen vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana. Tilaaja oli reklamoinut virheellisestä kannakoinnista kellarin pitkällä seinällä olevien putkien osalta takuuajan kaksivuotistarkastuksessa 1.11.2010 huomauttaen, että kellarissa jäte- ja sadevesiviemärit olivat irronneet seinästä ja että kiinnitys olisi suoritettava kiilapulteilla ja vielä tuettava lattiasta. Tähän nähden tilaajalla oli perusteltu syy samalla puuttua kellarin päädyn putkien kannakointeihin, jotka olivat sitten pettäneet 23.7.2011. Vakuutuslautakunta katsoo, että vahingon aiheuttanut virheellinen kannakointi kellarin päädyssä olisi ollut kohtuuden mukaan havaittavissa takuuaikana. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei A Oy:llä ole korvausvelvollisuutta takuuajan jälkeen aiheutuneesta vahingosta YSE 30 §:n nojalla.

Tilaaja oli hyväksynyt 29.11.2010 päivättyyn takuuajan tarkastuksen ensimmäisen jälkitarkastuksen pöytäkirjaan merkinnän, jonka mukaan edellisessä tarkastuksessa kirjatut virheet ja puutteet oli korjattu. Näin ollen A Oy:llä ei ole vastuuta vahingosta myöskään takuuaikana kesken jääneinä korjaustöinä.

Jos A Oy:n katsottaisiin hyväksyneen vastuunsa vahingosta aloittamalla korjaustyöt vahingon jälkeen, vastuu perustuisi ainoastaan yksipuoliseen sitoumukseen, eikä vakuutusyhtiöllä ole tällaisessa tilanteessa korvausvastuuta vahingosta vastuuvakuutuksen rajoitusehdon perusteella.

Sanotuilla perusteilla vastuuvakuutusyhtiöllä ei ole asiassa korvausvastuuta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vastuuvakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia