Haku

VKL 36/16

Tulosta

Asianumero: VKL 36/16 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 11.05.2016

Lakipykälät: 30, 34

Moottoripyörän vaurioituminen. Ylinopeus. Todistelu. Oliko vakuutusyhtiöllä oikeus alentaa vakuutuskorvausta tai evätä se?

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan asiakas oli 28.6.2013 klo 18.55 ohittanut hitaasti liikkuvan ajoneuvon moottoripyörällään. Paikkana oli taajama-alueella oleva kestopäällystetty tie, jossa nopeusrajoitus oli 50 km/h. Keli oli kuiva. Asiakas arvioi ajonopeutensa olleen 61–70 km/h. Hän oli palaamassa omalle ajokaistalleen vasemmalle kääntyvässä kaarteessa. Kaarre oli asiakkaan mukaan yllättävän jyrkkä ja siinä oli pieni nyppylä, jonka jälkeen kaarteen jyrkkyys vasta ilmeni.

Moottoripyörän eturengas kävi soran puolella, ja asiakas menetti ajoneuvonsa hallinnan. Hän sai eturenkaan takaisin tasaiselle tielle, mutta takarengas oli jo syvällä ojassa. Hän väänsi kaasua voimakkaasti päästäkseen takaisin tielle, mutta se vain pahensi tilannetta. Moottoripyörä kaatui ja asiakas menetti tajuntansa iskettyään päänsä johonkin. Hän sai useita luunmurtumia ja aivotärähdyksen. Moottoripyörä vaurioitui kauttaaltaan.

Vahinkopaikalla puhutettu henkilöauton kuljettaja oli kertonut, että moottoripyörän kuljettaja oli hänen veljensä, joka oli ohittanut hänet normaalisti vasemmalta. Ohituksen jälkeen moottoripyörä oli kuitenkin ajautunut liiaksi oikealle ja joutunut ulos ajoradalta soralle ja edelleen ojaan. Henkilöauton kuljettaja kertoi ajaneensa hieman nopeusrajoitusta hitaammin, eikä moottoripyörän käyttämä ajonopeus ollut kova. Asiakas oli esitutkinnassa kertonut ajautuneensa epähuomiossa pientareelle.

Vakuutusyhtiö laaditutti rekonstruktiolaskelman moottoripyörän ajonopeudesta vahinkotilanteessa. Erilaisten laskelmien jälkeisenä päätelmänä oli se, että moottoripyörän nopeus oli todennäköisimmin ollut 100–110 km/h juuri ennen onnettomuustapahtuman alkua. Nopeus oli mahdollisesti ollut jopa 110–120 km/h.

Vakuutusyhtiö piti selvitettynä, että asiakas oli käyttänyt sallittuun 50 km/h ajonopeuteen nähden vähintään kaksinkertaista nopeutta. Hän oli menettänyt ajoneuvonsa hallinnan ja suistunut ulos tieltä. Yhtiö katsoi asiakkaan aiheuttaneen vahingon törkeästä huolimattomuudesta eikä korvannut vahinkoa.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii ensisijaisesti moottoripyöränsä korvaamista täysimääräisesti sillä perusteella, että hän ei ole menetellyt törkeän huolimattomasti. Toissijaisesti hän vaatii, että korvausta alennetaan enintään 1/3, jos hänen menettelyään kuitenkin pidettäisiin törkeän huolimattomana.

Asiakas oli ohitustilanteen jälkeisen tahattoman ajovirheen johdosta ajautunut liiaksi oikealle, tien pientareelle, jossa hän oli menettänyt moottoripyörän hallinnan. Tieosuus on kestopäällystetty, ja ajo-olosuhteet olivat hyvät. Ohittaminen oli sallittua. Liikenne oli vähäistä, eikä lähellä ollut muita kuin ohitettava henkilöauto. Tapaukseen ei liity alkoholin tai huumausaineiden käyttöä.

Asiakas kiistää väitteen 100–110 km/h ajonopeudesta. Asiakkaan ja henkilöauton kuljettajan kertomusten mukaan moottoripyörän ajonopeus ei ollut erityisen kova, 60–70 km/h ohitustilanteen aikana. Poliisitutkinnassa ei ole selvinnyt, että ajonopeus olisi ollut tätä kovempi. Muita silminnäkijoitä ei ollut.

Rekonstruktiolaskelman osalta asiakas toteaa, että raportin perusteella lausunnon laatija ei ollut käynyt vahinkopaikalla. Mittaukset oli tehnyt toinen henkilö ja vasta noin 2,5 viikkoa vahingon jälkeen. Laskelman lähtötiedot ja itse laskelma sisältävät runsaasti epävarmuustekijöitä ja olettamia esimerkiksi pientareella ajamisen osalta. Lähtötietoihin tehtävät pienetkin muutokset vaikuttavat olennaisesti lopputulokseen. Lisäksi asiakkaan käsityksen mukaan laskelman laatija ei ole puolueeton asiantuntija vaan vakuutusyhtiöön säännöllisessä toimeksiantosuhteessa oleva taho. Yksinomaan rekonstruktiolaskelman perusteella vakuutusyhtiön väittämää ylinopeutta ei voi pitää näytettynä. Yhtiön väittämällä ajonopeudella asiakkaan vammatkin olisivat olleet paljon pahemmat.

Asiakas viittaa Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöön käytetyn ajonopeuden ja rekonstruktiolaskelmalle annetun merkityksen osalta. Asiakas on käyttänyt lievää ylinopeutta. Hänen menettelyään ei ole pidettävä törkeän huolimattomana. Korvaus tulisi maksaa alentamattomana.

Toissijaisesti asiakas katsoo, että korvausta tulisi alentaa enintään 1/3. Asiakkaan menettelyyn ei liity mitään erityisen moitittavia, piittaamattomuutta osoittavia piirteitä. Liikennevahinkolautakunta on tästä vahingosta antamassaan lausunnossa katsonut, että liikennevakuutuskorvaus tuli maksaa asiakkaalle 1/3:lla alennettuna.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö ei muuta päätöstään. Rekonstruktiolaskelmamenetelmä on yleisesti käytössä onnettomuustutkinnassa ja viranomaisilla ympäri Eurooppaa, ja sen menetelmä on todettu luotettavaksi. Laskelma perustuu faktoihin ajoneuvon teknisistä tiedoista ja fysiikan lakeihin. Laskelmassa on käytetty varovaisia arvoja, eikä tulos ole ainakaan yläkanttiin. Laskelma on vahva osoitus vähintään kaksinkertaisesta ajonopeudesta 50 km/h nopeusrajoitusalueella.

Liikennevahinkolautakunta oli pitänyt epäselvänä, mikä merkitys laskelmassa oli annettu ohituksen jälkeiselle suistumiselle ajoradan ulkopuolelle. Käytetty ylinopeus on kuitenkin ollut huomattava jo ennen kerrottua voimakasta kaasuttamista pientareelle ajautumisen yhteydessä. Hyvät ajo-olosuhteet huomioon ottaen käytetty nopeus on ollut ainoa vahingon syy. Myös liikennevahinkolautakunnan mukaan asiakkaan ajonopeuden oli täytynyt olla merkittävästi sallittua nopeutta suurempi.

Ottaen huomioon kaskovakuutuksella vakuutettu etuus ja vakuutuksenottajan menettely vakuutusyhtiö katsoo asiakkaan aiheuttaneen vahingon törkeästä huolimattomuudesta ja niin moitittavalla menettelyllä, että korvauksen epääminen on perusteltua.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko asiakas aiheuttanut ulosajovahingon törkeästä huolimattomuudesta ja onko vakuutusyhtiöllä oikeus evätä korvaus asiakkaan menettelyn perusteella.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 30 §:n 2 momentin mukaan jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.

Lain 34 §:n 1 momentin mukaan harkittaessa, onko korvausta vahinkovakuutuksessa tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.

Tapaukseen sovellettavien kaskovakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdassa 7 on lain 30 ja 34 §:ää vastaavat määräykset.

Asian arviointi

Asiassa on selvitetty asiakkaan käyttäneen ylinopeutta ohitustilanteessa kaarteeseen tultaessa. Ylinopeuden suuruudesta esitetty selvitys on ristiriitaista. Vaikka pientareella tapahtuneen kaasuttamisen vaikutus jääkin epäselväksi, lautakunta pitää esitutkinta-aineiston ja rekonstruktiolaskelman perusteella selvitettynä, että asiakas oli käyttänyt huomattavaa ylinopeutta ohitustilanteen aikana. Selvityksen mukaan asiakkaan ylinopeus oli vaikuttanut ajoneuvon hallinnan menettämiseen ja vahinkotilanteen syntyyn.

Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo asiakkaan aiheuttaneen ulosajovahingon törkeästä huolimattomuudesta. Selvitys ei kuitenkaan osoita asiakkaan menettelyn olleen piittaamatonta tai muuten niin moitittavaa, että korvauksen epääminen olisi perusteltua. Vakuutusyhtiöllä on oikeus alentaa kaskovakuutuskorvausta 1/2 asiakkaan menettelyn perusteella.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa moottoripyörän vaurioitumisen puolella alennettuna.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Raulos                          

Jäsenet:

Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia