Haku

VKL 361/15

Tulosta

Asianumero: VKL 361/15 (2016)

Vakuutuslaji: Eläinvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.04.2016

Djurförsäkring. Försäkring för produktionsdjur. Svindysenteri. Tolkning av försäkringsvillkor. Skäliga kostnader. Produktionsbortfall. Rengöringskostnader.

Uppgifter om händelseförloppet

På de försäkrades gård upptäcktes svindysenteri 6.4.2010, och på grund av den företogs på gården samma år en sanering enligt anvisningar som en specialveterinär vid Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT hade gett. Den valda saneringsmetoden lyckades ändå inte, utan sjukdomen påträffades på gården ännu år 2014, och då rekommenderade specialveterinären att alla svin på gården skulle slaktas. Den ursprungliga saneringen hade utförts enligt ett förfarande som var skonsamt för produktionen, eftersom det var fråga om en ekogård.

Försäkringsbolaget har genom sina ersättningsbeslut som fattats 2010, 2011 och 2014 betalat ersättningar för inkomstbortfall i 11 veckor på basis av 135 suggor. Ersättningarna för rengörings- och veterinärkostnader uppgick till sammanlagt 48 549,66 euro.

De försäkrade har yrkat på ersättning för det 93 171,52 euro stora inkomstbortfall som den nya saneringen föranledde under en 32-veckorsperiod. De har också yrkat på 16 000 euro i ersättning för rengöringsarbete, och deras yrkande på ersättning för desinficeringsmedel uppgår till 7 000 euro.

Försäkringsbolaget har i sitt beslut av 14.4.2015 ansett att skälig ersättning som är förenlig med försäkringsvillkoren redan har betalats i ärendet.

Kundens klagomål

I klagomålet har de försäkrade yttrat att alla suggor skulle ha slaktats, om saneringen från första början hade gjorts enligt den alternativa metod som veterinären inte rekommenderade. Följden skulle ha varit ett 11 månader (48 veckor) långt produktionsavbrott.

Försäkringsbolagets bemötande

Försäkringsbolaget har i sitt bemötande anfört att den ersättning för inkomstbortfall som har betalats för 11 veckor är skälig enligt bolagets uppfattning.  Enligt försäkringsvillkoren kan ersättning för bortfall av täckningsbidrag betalas för en tid av högst 10 månader. När skäligheten bedömts har det beaktats att sanering i normala fall utförs en enda gång, varvid gården i allmänhet blir fri från sjukdomsalstrare.

Enligt uppgifter som försäkringsbolaget fått har gårdens verksamhet utvidgats efter att skadan inträffat, och till denna del kan ersättning för bortfall av täckningsbidrag inte betalas.

Beslutsrekommendation

Frågeställning

I ärendet är det fråga om att bedöma huruvida försäkringsbolaget är skyldigt att betala ersättning för de rengöringskostnader och det bortfall av täckningsbidrag som uppkommit i och med den nya svindysenterisaneringen.

Tillämpliga lagrum och försäkringsvillkor

7. Ersättningsbara försäkringsfall och begränsningar

7.1 Ersättningsbara försäkringsfall och kostnader

Försäkringen ersätter i fråga om grishosta, skabb, svindysenteri och nyssjuka

7.1.1 rimliga och nödvändiga kostnader för medicinering av djur eller för rengöring och desinficering av produktionsutrymmen och inventarier i syfte att minimera skadorna av den konstaterade djursjukdomen, utrota sjukdomen eller förhindra dess spridning.

Rengörings- och desinficeringskostnader ersätts till den del som de är nödvändiga för att utrota den ifrågavarande sjukdomen.

7.1.3 produktionsförlust för gården genom tillfällig minskning i kött- eller förmedlingsdjurproduktion till följd av djursjukdom, genom att djur dör eller genom att djur i förtid slaktas eller avlivas för att utrota sjukdomen. Beräkningen av produktionsförlusten beskrivs i punkt 8.1.

8.1 Beräkning av skadebeloppet

8.1.3 Svindysenteri och nyssjuka

Sanering av svindysenteri borde utföras under den varma årstiden och kan inledas genast då sjukdomen konstaterats.

I grisproduktions- och kombinationssvingårdar ersätts

- skäliga och nödvändiga diagnostik-, veterinär-, desinficerings- och läkemedelskostnader

- 100 €/dräktig gylta, sugga och galt. Om paus i grisningen uppstår, ersätts också förlorat täckningsbidrag för en tid av högst 10 månader

- 10 €/såld förmedlingsgris och/eller slaktsvin från det att sjukdomen konstaterats till det saneringen avslutats, dock högst för en period på 10 månader.

9 Säkerhetsföreskrifter

9.2 Anvisningar från veterinär

Om försäkringstagaren upptäcker tecken på sjukdom hos djuren, skall han utan dröjsmål kontakta veterinär. Anvisningar från veterinär skall följas.

Bedömning

Enligt försäkringsvillkoren ersätter försäkringen vid svindysenteri rimliga kostnader för rengöring och desinficering. Ersättning för produktionsbortfall betalas för en tid av högst 10 månader, om paus i grisningen uppstår på grund av försäkringsfallet. Försäkringsnämnden anser att eftersom den första saneringen i överensstämmelse med försäkringsvillkoren hade utförts utgående från veterinärens anvisningar och sjukdomen påträffades på gården också efter saneringen bör de rengörings- och desinficeringskostnader som hänför sig till den nya saneringen ersättas, och försäkringsbolaget är skyldigt att ersätta också det produktionsavbrott som berott på saneringen. Försäkringsnämnden anser att ersättning för produktionsavbrottet och rengöringskostnaderna bör betalas utgående från produktionsvolymen vid skadetidpunkten.

Slutresultat

Försäkringsnämnden rekommenderar att försäkringsbolaget betalar ersättning för rengöringskostnaderna. Försäkringsnämnden rekommenderar också att det produktionsavbrott som den nya saneringen medförde ersätts utgående från produktionsvolymen vid skadetidpunkten.

Försäkringsnämnden var enig.

 

FÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

 

Ordförande Raulos

Sekreterare Nikunlassi

 

Medlemmar:

Jaakkola

Makkula

Nyyssölä

Pesonen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta