Haku

VKL 361/12

Tulosta

Asianumero: VKL 361/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.05.2013

Toiminnanharjoittajan vastuu. Asunto-osakeyhtiön käyttövesiputkia uusittaessa oli menetelty virheellisesti, minkä seurauksena oli syntynyt vesivuoto. Kysymys korvausvelvollisuudesta ja yhteisvastuussa vahingoista olevien korvausvastuun osittamisesta.

Tapahtumatiedot

LVI-liike oli uusinut asunto-osakeyhtiön käyttövesiputkia. Yhdessä asunnossa oli syntynyt vesivuoto, joka oli aiheutunut siitä, että uudet käyttövesiputket oli yhdistetty vanhaan käytöstä poistettuun putkistoon, jota ei ollut tulpattu. Kun uuden ja vanhan putkiston välinen sulkija oli avattu, vesi oli päässyt vuotamaan asuntoon. Korvauksia vahingoista haettiin LVI-liikkeen vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 14.5.2012 päivätyssä korvauspäätöksessään lausunut, että LVI-liike oli uusinut asunto-osakeyhtiön käyttövesiputkia. Kohteessa oli toiminut myös B Oy, joka oli auttanut LVI-töissä. Käyttövesiputkien uusimisesta ei ollut tehty LVI-suunnitelmaa ja kaksi yritystä oli tehnyt LVI-töitä. Vahinko johtui siitä, että yhdessä asunnossa oli vanha keittiöhana irrotettu seinästä eikä putkea ollut tulpattu. Kun vanha putki oli irrotettu seinästä, sulkijat oli laitettu kiinni kellarissa. Sulkijan kohdalla ei ollut merkintää, ettei sitä saanut avata. Kun LVI-liike oli avannut sulkijan, vettä oli tullut tulppaamatta jääneestä putkesta. LVI-liike oli kertonut, ettei sen asentaja ollut irrottanut hanaa tai jättänyt putkea tulppaamatta. Vakuutusyhtiö on katsonut, että LVI-liike ja yritys B Oy olivat yhdessä aiheuttaneet vahingon ja että LVI-liikkeen tuli vastata puolesta asunto-osakeyhtiölle aiheutuneesta vahingosta. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö on suorittanut LVI-liikkeen vastuuvakuutuksesta puolet kokonaiskorvauksen määrästä.

 

Valitus

Asunto-osakeyhtiö on ratkaisupyynnössään katsonut, että korvauspäätös perustui yksipuoliseen selostukseen vahingosta. Taloyhtiö oli tehnyt sopimuksen LVI-liikkeen kanssa käyttövesiputkien asennuksesta. Urakoitsijalla oli vastuuvakuutus, jonka täytyi korvata koko vahinko. Toisella yrityksellä, joka teki rakennustekniset työt, ei ollut osuutta vahinkoon.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on esittänyt, että LVI-liikkeen vastuulla oli puolet vahingosta. Vahinkotapahtumien osalta LVI-liikkeen edustaja oli ilmoittanut vakuutusyhtiön palveluneuvojalle, että B Oy:n työntekijä oli vaihtanut uuden hanan huoneistoon ja jättänyt vanhan putken pään tulppaamatta. Toisessa puhelinkeskustelussa B Oy:n edustaja oli ilmoittanut, että heidän työntekijänsä oli auttanut LVI-liikettä asennuksessa, mutta heidän työntekijänsä ei ollut vaihtanut hanaa tai jättänyt putkea tulppaamatta. B Oy:n edustaja oli kyllä ostanut hanan ja tulpannut alakerran asunnon suihkun, koska LVI-asennusliike ei ollut tätä tulppausta tehnyt. B Oy:n edustaja ei ollut yhdistänyt vanhoja putkia uusiin. Asunto-osakeyhtiön isännöitsijän mukaan LVI-liikkeen edustajaa oli pyydetty tulppaamaan vanhat putket, koska sopimuksen mukaan materiaalin hankinta oli kuulunut tälle. LVI-liikkeen edustaja taas oli todennut, että B Oy:n edustaja oli kieltänyt useaan kertaan koeponnistamasta putkistoa. Vakuutusyhtiölle oli täten esitetty ristiriitaisia tietoja muun muassa siitä, miksi vanha putkisto oli kytketty uudelleen verkkoon, menikö linja vain asuntoon 5, kenen tehtäviin kuuluivat tulppaukset ja miten B Oy:n edustajat osallistuivat putkistoa ja tulppauksia koskeviin töihin. Vakuutusyhtiölle ei ollut toimitettu kirjallista sopimusta, joka on tehty asunto-osakeyhtiön ja LVI-liikkeen välillä. Käytössä oli ollut 10.1.2012 päivätty muistio käyttövesijohtojen uusimisesta sekä lisäksi 16.1.2012 päivätty työtilaus B Oy:lle, jossa oli maininta muun muassa toimimisesta putkiasentajan apuna. Vakuutusyhtiö on lausunut, että koska sille oli annettu tapauksesta ristiriitaisia tietoja, se oli harkinnut oikeaksi suorittaa korvauksen pääluvun mukaisesti.

 

Asiakkaan lisävastine

Asunto-osakeyhtiö on katsonut, että vakuutusyhtiön vastineessa oli lukuisia virheitä. Kiinteistöön oli vedetty täysin uudet putket kaupungin venttiilistä lähtien. LVI-liikkeen asentaja oli asentanut uuden hanan tiskipöytään ja jättänyt tulppaamatta vanhan putken. B Oy:n asentajan ei kuulunut osallistua putkitöihin.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuksen ottaneen LVI-liikkeen mukaan B Oy:n asentaja oli yhdistänyt vanhat putket uusiin venttiileihin. B Oy:n asentaja oli ottanut vanhan hanan pois ja jättänyt vanhan putken tulppaamatta sekä asentanut ja kytkenyt uuden hanan.

Koeponnistus oli tehty, vaikka B Oy:n asentaja oli vastustanut sitä. B Oy:n asentajalla ei ollut LVI-alalle ammattitaitoa tai työkokemusta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainkohdat

Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 30.2 mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun

  • vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja
  • vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Vakuutusehtojen kohdan 30.4.5 mukaan jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, joka vastaa vakuutuksenottajan viaksi jäävän syyllisyyden määrää ja hänen ehkä vakuutustapahtumasta saamaansa etua. Ellei muuta osoiteta, korvataan pääluvun mukainen osuus kokonaisvahingosta.

Ratkaisu

LVI-liike on asentanut asunto-osakeyhtiön uudet käyttövesiputket ja apuna työssä on ollut B Oy. Riitaisuutta asiassa on siitä, kuka tai ketkä ovat vastuussa siitä virheellisestä menettelystä, joka on johtanut vesivahinkoihin.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan LVI-liike on uusinut asunto-osakeyhtiön runkovesiputket sekä huoneistojen vesijohdot. Yhteen nousujohtoon asennettuun venttiiliin oli kytketty käytöstä poistettu putkilinja. Vakuutuslautakunnan käytettävissä ei ole ollut LVI-liikkeen ja asunto-osakeyhtiön välistä urakkasopimusta. 10.1.2012 päivätyn muistion mukaan LVI-liike on ollut putkiurakoitsijana käyttövesiputkien uusimisprojektissa. Muistiosta ei selviä, kuka sen on tehnyt. Asunto-osakeyhtiön käyttövesiputkien uusimisen yhteydessä tehtyjen rakennusteknisten töiden työtilauksesta ilmenee muun muassa, että B Oy on toiminut putkiasentajan apuna työn edistymisen mukaan. Käyttövesiputkien uusimisesta ei ole ollut LVI-suunnitelmaa. LVI-liikkeen edustaja ja B Oy:n edustaja ovat kertoneet ristiriitaisesti siitä, kuka on irrottanut asunnon vanhan hanan ja kenen olisi pitänyt tulpata vanha putki sekä kuka on asentanut uuden putken vanhaan putkeen. Kertomukset ovat erilaiset myös siltä osin, kuinka itsenäisesti eri toimijat ovat toimineet töitä tehdessään. Myös asunto-osakeyhtiö on kertonut tapahtumien kulusta eri lailla kuin muut osapuolet.

Vahinkoa kärsineen tulee osoittaa se, miltä osin vahinko on aiheutunut vakuutuksenottajan virheellisen menettelyn seurauksena tai miltä osin vakuutuksen­ottaja on vastuussa tällaisesta virheellisestä menettelystä. Vakuutuslautakunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, ettei asunto-osakeyhtiö ole osoittanut vahingon aiheutuneen suuremmalta osin LVI-liikkeen laiminlyönnistä tai LVI-liikkeen vastuulla olleesta laiminlyönnistä kuin mitä vastuuvakuutuksesta on korvattu. Asunto-osakeyhtiö ei siten ole esittänyt perusteita vakuutusyhtiön korvauspäätöksen lopputuloksesta poikkeavan ratkaisusuosituksen antamiseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Snellman.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta