Haku

VKL 360/10

Tulosta

Asianumero: VKL 360/10 (2010)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 16.12.2010

Varastorakennuksen romahtaminen Korvattava vakuutustapahtuma

Lausunnonpyytäjänä olevan yhtiön varastorakennus oli sortunut 28.3.2010 kun varaston katto oli romahtanut seinäpalkkien annettua periksi. Tämän seurauksena sulanut lumi oli aiheuttanut varastossa olleelle käyttö- ja vaihto-omaisuu­delle vahinkoa.

Korvausta haetaan kiinteistövakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiön mukaan mitään ulkoista vahinkotapahtumaa ja tarkkaa syytä, miksi seinäpalkit ovat antaneet periksi, ei ole ilmoitettu. Jos romahtamisen syynä on ollut katolla oleva raskas lumikuorma, vakuutusyhtiö katsoo, ettei kyse ole ennalta arvaamattomasta vahingosta, koska Suomessa tulee talvella lunta, ja se on pyrittävä poistamaan ennen kuin se aiheuttaa vahinkoa. Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan sääolosuhteiden aiheuttama vahinko, jos kyse on myrskyn, suoran salamaniskun, raesateen tai villieläimen aiheuttamasta vahingosta. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata jään ja lumen painon ja liikkeen aiheuttamaa vahinkoa. Mitään edellä mainittua vahinkotapahtumaa ei ole ilmoitettu tapahtuneen, joten vahinko ei ole korvattava vakuutuksesta.
 
Jos kyse on seinäpalkkien romahtamisesta itsestään, on kyse rakennusvirheestä, koska seinäpalkit eivät saa antaa periksi itsessään. Virheellisen työn korjaus ei ole vakuutuksesta korvattavaa. Tällöin vaihto- ja käyttöomaisuudelle aiheutunut vahinko voidaan kuitenkin korvata, jos kyseiset omaisuuskohdat on vakuutettuna. Koska vakuutusturva ei pidä sisällään tällaista vakuutusta, ei vakuutusyhtiö korvaa käyttö- ja vaihto-omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa siinä tapauksessa, että palkkien romahtamisen syynä on rakennusvirhe.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutusehtojen mukaan vakuutus kattaa rakennuksen rakenteet silloin, kun vakuutuksen kohteeksi on merkitty rakennus. Yrityksen vakuutuksen sisältöä koskevasta yhteenvedosta käy ilmi, että vakuutuksen kohteena on muun muassa vaurioitunut varastorakennus.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty vaihto-omaisuus. Yrityksen vakuutuskirjasta käy ilmi, että vakuutuksen kohteena on kolmessa rakennuksessa sijaitseva sisällä oleva vaihto-omaisuus. Yhtiön omistamalla kiinteistöllä on sijainnut kolme rakennusta. Siten myös vaurioituneen rakennuksen sisällä ollut vaihto-omaisuus on vakuutuksen kohteena. Varaston sortumisen seurauksena varastossa ollut vaihto-omaisuus on kärsinyt vahinkoa rikkinäisen katon kautta sulaneen lumen johdosta. Aiheutunut vahinko tulisi korvata täysimääräisenä.
 
Vahinkokohteessa on suoritettu katselmus 7.5.2010 johtavan rakennustarkastajan toimesta. Katselmuksen tuloksena oli todettavissa, että rakennuksen sortuminen on ollut täysin ennalta arvaamatonta. Sortumisen pääasiallisena syynä on ollut rakennuksessa maalipinnan alla tapahtunut korroosio. Tätä vakuutuksen­ottajalla ei ole ollut mitään mahdollisuutta havaita, koska pettäneet kohdat ovat korkealla kattorakenteissa piilossa. Katolla ollut lumikuorma on ollut noin 15–20 cm ennen sortumista. Lumikuorma on tarkistettu ennen sortumista ja sen vähäisyys on todettu useamman todistajan taholta.
 
Lausuntopyynnössä katsotaan, että romahtamisen syynä ei ole ollut katolla oleva raskas lumikuorma eikä rakennusvirhe yksistään.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiön mukaan tapausta ei voida ratkaista lausuntopyynnössä mainituilla vakuutusehtokohdilla. Kyseisissä ehtokohdissa ei ole määräyksiä siitä, missä vahinkotilanteissa rakennus ja vaihto-omaisuus tulisivat korvattaviksi. Kyseisissä kohdissa on vain kerrottu, että kyseiset kohteet tulee korvata, jos kyseessä on tuote-ehtojen mukaisesti korvattava esinevahinko.
 
Kyseisten ehtojen perusteella tapausta ei voida ratkaista senkään takia, että nyt kyseessä olevassa tapauksessa ei ole riitaisaa se, onko varastorakennus tai vaihto-omaisuus vakuutuksen kohteena. Vakuutuksen kohteena ne kyllä ovat, mutta itse vahinko eli katon romahtaminen ei ole korvattava vakuutustapahtuma. Varsinainen korvattavuuskysymys ratkaistaan kunkin vakuutetun riskin omissa tuote-ehdoissa. Esinevakuutusten yhteisissä ehdoissa on ainoastaan määritelty esinevakuutusten kohteet ja korvattavissa esinevahingoissa yhteiset korvaussäännöt.
 
Vakuutustapahtuman korvattavuus tulee ratkaista asiakkaan vakuutuskirjaan merkittyjen tuote-ehtojen perusteella. Varastorakennuksen katon romahtaminen ei ole asiakkaan vakuutussopimuksen mukaisten tuote-ehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma. Tapahtuma ei toisin sanoen kuulu vakuutuksen korvauspiiriin. Lisäksi sulaneen lumen aiheuttamat vahingot on nimenomaisesti erikseen rajattu korvauksen ulkopuolelle rajoitetun luonnonilmiövakuutuksen ehdossa sekä vuotovakuutuksen ehdossa.
 
Asiakkaan toimittamalla rakennustarkastajan lausunnolla ei ole tapauksessa merkitystä. Rakennustarkastaja on todennut, että todennäköiset syyt vahinkoon ovat olleet rakennusaikaiset puutteelliset hitsaussaumat ja korroosio. Kummastakaan näistä syistä tai näistä syistä yhdessä aiheutunut vahinko ei ole korvattava vahinkotapahtuman asiakkaan vakuutukseen sovellettavien ehtojen mukaan.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Rajoitetun luonnonilmiövakuutuksen ehtojen (610) kohtien 1.1–1.4 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut myrsky, sen kaatama puu tai myrskyn irrottama muu esine sekä vahinkopaikalla vallinneen myrsky tuulen aiheuttama vesistön vedenpinnan nousu. Myrskyssä tuulen nopeus on yli 20 m/s. Lisäksi korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut suora salamanisku rakennukseen tai vakuutettuun irtaimeen omaisuuteen. Vakuutuksesta korvataan myös vahinko, jonka on aiheuttanut raesade tai villieläimen tunkeutuminen rakennukseen.
 
Kyseisten ehtojen kohdan 1.5 mukaan vakuutuksesta korvataan normaalien sääolosuhteiden kuten vesi- ja lumisateen, sulamisveden, kosteuden, kylmyyden ja lämmön aiheuttama vahinko, jos vahinko on välitön ja väistämätön seuraus edellä kohdissa 1.1–1.4 mainituista korvattavista vahingoista. Vakuutuksesta ei korvata muiden luonnonilmiöiden kuten esimerkiksi jään ja lumen painon tai niiden liikkeen, aallokon, tulvan, rankkasateen, pohjaveden korkeuden muutoksen, routimisen tai maan liikkumisen aiheuttamia vahinkoja.
 
Vuotovakuutuksesta korvataan ehtojen (615) kohdan 1.1 mukaan vahinko, jonka on aiheuttanut neste-, kaasu- tai höyryvuoto, kun aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa tai vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista tai laitteista, rakennuksen sisäpuolisista sadevesiputkistoista, vesijohtoverkostoon liitetyistä käyttölaitteista, kuten pesukoneesta, tuotantoa tai varastointia palvelevista putkistoista ja laitteista, kuten kylmälaitteista sekä kiinteästi asennetuista säiliöistä.
 
Muista kuin edellä mainituista putkistoista ja laitteista, veden- ja kosteudeneristyksen, rakenteiden tai putkiläpivientien läpi vuotaneen nesteen tai muualta virranneen sade-, sulamis- ja pintaveden aiheuttamia vahinkoja ei korvata.
 
Ratkaisusuositus
 
Tapauksessa on kiista kiinteistölle ja vaihto-omaisuudelle aiheutuneen vahingon korvattavuudesta. Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt, ettei vahinko olisi tapahtunut vakuutetulle omaisuudelle, joten kiista on siitä, onko vahinko aiheutunut vakuutusehdoissa mainitusta vakuutustapahtumasta.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan muun muassa myrskystä, salamasta tai raesateesta sekä näiden aiheuttamasta vuodosta aiheutunut vahinko. Lausunnon antaneen johtavan rakennustarkastajan mukaan varaston sortumisen todennäköisenä syynä ovat olleet puutteelliset hitsaussaumat sekä korroosio. Rakennusvirhe ja korroosio eivät ole vakuutusehtojen mukaan korvattavia vakuutustapahtumia riippumatta siitä, onko romahtaminen ollut ennalta arvaamatonta. Tapauksessa ei ole näytetty, että vahinko olisi aiheutunut korvattavasta vahinkotapahtumasta.
 
Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Löppönen, Kallioinen, Nyyssölä, Pesonen, Sjögren ja Piipari. Sihteerinä toimi Mäenpää.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia