Haku

VKL 359/13

Tulosta

Asianumero: VKL 359/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2013

Vuotovahinko. Vahingon syy. Auki jäänyt hana. Rikkoutuminen tai toimimattomuus. Käsisuihkun letkun liitoksen rikkoutuminen. Selvitykset.

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiön kaksikerroksisessa rivitalossa (rakennusvuodet 1939, 1949 ja 1952) sattui vesivahinko 30.12.2012. P Oy:n kartoitusraporttiin (kartoitusaika 31.12.2012) merkityn tapahtumakuvauksen mukaan huoneiston A 1 asukas oli havainnut yöllä noin kello 2.30 veden valuvan katosta lattialle. Asunnon B 2 asukas oli löydetty kaatuneena WC:stä. P Oy:n raportin merkinnän mukaan hän oli ilmeisesti saanut sairauskohtauksen. Huoneiston B 2 lattialta oli kartoitusraportin tapahtumakuvauksen mukaan imuroitu irtovettä. Vesi oli päässyt rakenteisiin asunnon B 2 WC:n kynnyksen ja eteisen lattian liittymästä. Kartoitusraportin mukaan huoneiston B 2 alueella pintalattia oli kastunut WC:n oven edestä ja WC:n ja eteisen alueella eristetilassa oli kastunut alue. Huoneistossa A 1 kattopaneeleissa oli valumajälkiä sekä seinä- ja lattiapinnoissa oli märkyyttä.

Kartoitusraportin alkuperäisen merkinnän mukaan asunnon B 2 asukkaalla ei ollut muistikuvaa tapahtuneesta. Raportin mukaan lämpö- ja vesijärjestelmissä ei havaittu vuotoja lukuun ottamatta käsisuihkun letkun liitosta, jossa oli tihkuvuotoa. Kartoitusraportin alkuperäisen merkinnän mukaan tämä vuoto ei aiheuttanut tätä vesivahinkoa.

P Oy:n kartoitusraporttia täydennettiin 7.2.2013. Täydennysmerkinnän mukaan ensimmäisenä vahinkopaikalle oli tullut henkilö M, joka oli sulkenut sekoittajan ja kiristänyt käsisuihkun letkun liitoksen. Täydennetystä raportista oli yliviivattu teksti, jonka mukaan käsisuihkun letkun liitoksen vuoto ei ollut aiheuttanut tätä vesivahinkoa. Täydennysmerkinnän mukaan käsisuihkun letkun liitos oli vuotanut, koska sekoittaja oli jäänyt auki asukkaan sairauskohtauksen vuoksi. Liitoksen muoviaineinen kiinnitysosa oli haljennut.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan vuotovahinko-osan vakuutusehdossa edellytetään, että vesi on virrannut ennalta arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan rik­koutuneesta tai toimimattomasta vakuutusehdoissa mainitusta putkistosta tai laitteesta. Kartoitusraportin mukaan sekoittaja on jäänyt auki asukkaan sairauskohtauksen vuoksi, eikä kyse tuolloin ole rikkoutu­neesta tai toimimattomasta laitteesta tai putkistosta. Liitoksen muoviaineisen kiinnitysosan on todet­tu haljenneen. Kyseisen kiinnitysosan halkeama ei ole kuitenkaan voinut aiheuttaa kuvatunlaista vahin­koa. Kosteusvaurioiden ei ole osoitettu johtuvan tällaisesta vakuutustapahtumasta.

Valitus

A pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Sen puolelta asiassa esitetyissä kirjelmissä on todettu seuraavaa. Asukas oli saanut sairaskohtauksen WC-tilassa, jolloin käsienpesualtaan käsisuihkulla varustettu vesihana oli jäänyt auki. Rikkoutuneesta ja kierteeltään hypänneestä käsisuihkun letkun liitoksesta oli valunut vettä lattiakaivottoman WC-tilan lattialle ja edelleen kynnyksen yli eteisen puolelle sekä rakenteisiin.

A:n mukaan asunnon B 2 asukas oli tuupertunut lattialle arviolta kello 19.00. Alakerran asukas oli havainnut vahingon tullessaan kotiin kello 02.30. Vettä oli ehtinyt valua rikkoutuneesta liitoksesta noin 7,5 tuntia. A:n tietojen mukaan asunnon B 2 asukas ei ollut alkoholin vaikutuksen alaisena. Vuotanut vesimäärä vastaa havaittuja vahinkoja. Parsinneulan kokoisesta reiästä voi normaalipaineella tulla vettä tuona 7,5 tunnin aikana jopa 250 litraa, joten kyseisen liitoksen pienipaineinen vuoto saattaisi olla noin 10 litraa. Kartoittajan alkuperäinen havainto ja siitä tehty johtopäätös ovat olleet asianmukaisia, mutta myöhemmin ilmennyt oletettua pidempi vuotoaika on muuttanut arviota. Tämä seikka on kirjattu päivitettyyn kartoitusraporttiin.

Isännöitsijän käsisuihkun letkun liitoksesta ottama valokuva, jossa näkyy märkää pölyä tai likaa, kertoo vuodon olleen ainutkertaista. Muussa tapauksessa liitin olisi ollut puhdas vuotaneen veden huuhtelemana. Valokuvista ilmenee, että liittimen vaurio ei ole pahentunut sitä uudelleen kiristettäessä eikä sitä ole alun perin kiristetty liian voimakkaasti tai asennettu huolimattomasti väärälle kierteelle. Liitos on ollut oikein asennettuna. Vuotamattomaksi kiristetyn liittimen halkeama on täsmälleen samalla paikalla liitosputkeen nähden kuin heti vahingon jälkeen sen ollessa pois kierteeltään.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan korvauspäätöksiinsä ja kertoo, että vakuutuksesta tulevat korvattaviksi ainoastaan äkillisestä ja ennalta arvaamatto­masta syystä aiheutuneet vahingot. Kartoitusraporttien valokuvien perusteella kyseinen liitin on ollut rikki jonkin aikaa, koska halkeama on kerännyt likaa. Mikäli liitos on kerrotulla tavalla rikki, se on vuotanut joka kerta kun sekoittajan hana on avattu. Tämä vuotaminen on ollut havaitta­vissa jo pitkään ennen tätä kaatumistapausta. On jäänyt toteen näyttämättä, että vuotovauriot olisivat olleet äkillistä seurausta nimenomaan tästä asukkaan kaatu­misen yhteydessä tapahtuneesta hanan auki jäämisestä, minkä perusteella korvaus­ta on haettu.

Vastineen mukaan alkuperäisessä kosteuskartoitusraportissa on erillinen maininta, että vuoto liitok­sesta on ollut niin pientä, että se ei ole aiheuttanut tätä vahinkoa. Mikäli liitoksen rikkoutuminen olisi ol­lut näin olennainen syy vahinkoon, se oletettavasti olisi tullut esille heti vahingon jälkeen. Tapauksessa on myös jäänyt epäselväksi, mikä osa liitoksen vaurioista on ollut olemassa vahinkohetkellä ja mikä on aiheutunut liitoksen kiristämisestä vahingon jälkeen. Halkeama on voinut pahentua liitosta kiristettäessä. Liitoksen virheellisen asentamisen osalta yhtiö viittaa asennus- ja työvirhettä koskeviin rajoituksiin.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

1.7 Vuoto

1.7.1 Korvattavat vakuutustapahtumat

Vakuutus korvaa vuodon vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot.

Vuodolla tarkoitetaan nesteen, kaasun tai höyryn virtaamista ennalta arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimat­tomasta

– kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta --

Ratkaisu

Tapauksessa on riitaa siitä, ovatko vesivahingot aiheutuneet käsisuihkun letkun liitoksesta virranneesta vedestä. Vakuutuslautakunta antaa tapauksessa ratkaisunsa sille toimitetun asiakirjaselvityksen perusteella.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vuodon vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. Vuodolla tarkoitetaan ehtojen mukaan nesteen, kaasun tai höyryn virtaamista ennalta arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimat­tomasta vakuutusehdoissa mainitusta lähteestä. Vakuutuslautakunta pitää tapauksessa osapuolten kesken riidattomana, että vahingot eivät voi tapauksessa tulla korvattavaksi siltä osin kuin ne ovat aiheutuneet altaan hanasta virranneesta vedestä. A:n puolelta ei ole väitetty, että altaan käsienpesualtaan hana olisi rikkoutunut tai ollut jollakin tapaa toimimaton taikka että altaan viemäröinnissä olisi ollut tämän vahingon aiheutumiseen liittyvä tukos.

Käsisuihkun letkun muovisessa liitoskohdassa on ollut halkeama. Valokuvan, joka kuvatekstin mukaan on isännöitsijän vahinkohetkellä ottama, perusteella liitoksen muovinen naarasosa on ollut vinossa. Valokuvassa näkyy vuotavaa vettä. L:n kartoitusraporttiin tehdyn lisäyksen mukaan ensimmäisenä vahinkopaikalla oli ollut M-niminen henkilö, joka oli sulkenut sekoittajan ja kiristänyt käsisuihkun letkun liitoksen. A:n puolelta on kerrottu, että hana olisi ollut auki noin 7,5 tuntia. Sekoittajan sulkemista ja käsisuihkun letkun kiristämistä koskevien mainintojen lisäksi esitetystä selvityksestä ei ilmene, minkälaisia muita havaintoja M-niminen henkilö mahdollisesti oli paikalle saavuttuaan tehnyt. M:n havaintoja koskevasta selvityksestä ei ilmene tapauksen arvioinnin kannalta olennaisia tietoja siitä, kuinka paljon käsisuihkun letkun liitoskohdasta virtasi vettä, paljonko hanasta virtasi vettä ja tulviko altaasta vettä.

Vakuutuslautakunta pitää sille esitetyn selvityksen perusteella todennäköisenä, että valtaosa vedestä on virrannut tässä tapauksessa auki olleesta altaan hanasta. Lautakunta pitää epätodennäköisenä ja selvittämättä jäävänä, että valokuvista ilmenevä käsisuihkun letkun liitoskohdan vuoto olisi aiheuttanut rakenteille tulleita vahinkoja. Tapauksessa jää selvittämättä, että vuotovahinko olisi aiheutunut vakuutuksesta korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta