Haku

VKL 355/14

Tulosta

Asianumero: VKL 355/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.11.2014

Pesuhallin oven autolle aiheuttama vahinko. Pesulayrittäjän vastuu.

Tapahtumatiedot

Asiakas kävi pesettämässä autonsa automaattisessa pikapesuhallissa 3.2.2014. Pesuohjelman päätyttyä koneen Peruuta-valokyltti syttyi ja automaattiovet aukesivat. Kun asiakas peruutti autoa ulos hallista, auto ja hallin automaattiovet osuivat yhteen naarmuttaen auton kuskin puoleista kylkeä takarenkaan kohdalta.

Hallin ovet alkavat sulkeutua, kun on kulunut 20 sekuntia siitä, kun auto lähtee peruuttamaan. Ovien reunoissa on painetunnistin. Lisäksi ovien jälkeen, n. 5 cm ovien ulkopuolella, on infrapunasilmä, joka katkaisee ovien sulkeutumisen ja avaa ovet uudestaan, jos säde katkeaa, esimerkiksi ajettaessa auto säteeseen.

Asiakas vaatii korvausta autolle aiheutuneista vahingoista pesulayrittäjältä, joka haki korvausta vakuutusyhtiöltä vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö katsoi, että vahinko oli aiheutunut asiakkaan omasta tuottamuksesta ilman vakuutuksenottajan myötävaikutusta eikä korvannut vahinkoa.

Asiakkaan valitus

Asiakas toteaa valituksessaan ajaneensa auton normaalisti pesuhalliin. Hän joutui peruuttamaan taaksepäin työntekijän pyynnöstä, jotta pesulaite voitiin käynnistää manuaalisesti. Asiakkaalla ei ollut vaikeuksia ajaa autoa halliin. Pesuohjelman päätyttyä hän peruutti luvan saatuaan ulos pesuhallista. Auto oli kohtisuorassa pesulan oviin nähden ja auton etupyörät olivat suorassa. Ennalta arvaamatta pesulan ovet sulkeutuivat osuen auton kylkeen. Tämä tapahtui muutamia kertoja. Asiakas kiistää auton törmänneen avonaisiin oviin. Pesulan ovi on ruosteessa ja siinä on useita törmäysjälkiä. Lisäksi autolla on hyvin vaikea osua avonaisiin oviin lattiassa olevien ohjainten vuoksi.

Asiakas toimitti lisäksi kyydissä olleen tyttärensä kertomuksen tapahtumista. Kertomus on yhtenevä asiakkaan kertomuksen kanssa.

Asiakas vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan autolleen aiheutuneet vahingot.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo vastineessaan, että vahinko on tapahtunut siten, että asiakas on ohjannut auton avonaiseen oveen. Vahinkoilmoituksen mukaan asiakkailla oli hankaluuksia jo ajaa auto pesuhalliin ja työntekijä joutui neuvomaan ja ohjeistamaan oikaisemaan autoa, jotta pesukone voitiin manuaalisesti käynnistää.

Autossa olevat vahingot vastaavat hallin ovissa olevia jälkiä. Vahingot ovat vain auton vasemmassa kyljessä, joten auto ei ole voinut olla keskellä oviaukkoa tai muuten vahinkoa olisi tullut molempiin kylkiin ovien liikkuessa symmetrisesti. Auton perä oli vahinkotarkastajan mukaan vahingon tapahtuessa noin 50 cm hallin ulkopuolella, joten infrapunasäteen katkeaminen olisi pysäyttänyt ovien sulkeutumisen ja avannut ne uudelleen.

Vahinkotarkastajan 11.2.2014 tekemän tarkastuksen mukaan kaikki turvajärjestelmät toimivat normaalisti. Tarkastajan havaintojen mukaan törmäysjäljet automaattiovessa ovat sellaiset, että sen on täytynyt olla täysin auki auton törmätessä.

Vakuutusyhtiö katsoo, ettei vahinko ole aiheutunut vakuutuksenottajan virheestä tai laiminlyönnistä eikä se siten katso olevansa korvausvelvollinen asiassa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kyse pesuhallin oven autolle aiheuttamasta vahingosta sekä pesulayrittäjän vastuusta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:n mukaan palveluksen on sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Palveluksen tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa edellä mainitusta, siinä on virhe. Todistustaakka siitä, että palvelus on suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti, on toimeksisaajalla.

Saman luvun 20 §:n mukaan tilaajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii palveluksessa olevan virheen vuoksi.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Vakuutuksenottajan korvausvastuu perustuu aina voimassa olevaan oikeuteen, lakeihin ja oikeuskäytäntöön. Useimmiten vastuun syntyminen edellyttää vakuutuksenottajan tai tämän työntekijän virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Asian arviointi

Esillä olevassa asiassa on asiakkaan auto vaurioitunut pesuhallissa pesun jälkeen. Asiakas peruutti saatuaan koneelta luvan. Asiakkaan mukaan pesuhallin ovet menivät kiinni ja osuivat autoon. Vakuutusyhtiön mukaan ovet olivat auki ja auto törmäsi niihin kääntyessään.

Kuluttajansuojalain mukaan palvelus on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Edelleen palvelus tulee suorittaa siten, että se on terveyden suojelemiseksi annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetettujen vaatimusten mukainen. Toimeksisaajalla on myös yleinen velvollisuus suorittaa palvelus kuluttajan etu huomioon ottaen. Jos toimeksisaaja laiminlyö edellä mainitut velvollisuutensa, palveluksessa katsotaan olevan virhe.

Lautakunta toteaa, että ovet alkavat sulkeutua 20 sekunnin kuluttua siitä, kun auto lähtee liikkeelle. Lautakunta pitää aikaa riittävänä poisajoa varten. Oven turvajärjestelyinä ovat painetunnistimet ovien päässä olevassa kumisuojassa ja ovien jälkeen, noin 5 cm ovien ulkopuolella, on infrapunasilmä, joka pysäyttää ovien sulkeutumisen, mikäli auto ajaa ovien väliin. Vakuutustarkastajan lausunnon mukaan hallin ovet olivat kokonaan auki auton osuessa toiseen ovista ja turvajärjestelmä toimi normaalisti. Lautakunta katsoo autossa ja hallin ovessa olevien jälkien perusteella, että jäljet ovat syntyneet auton liikkeestä ovien ollessa kokonaan tai lähes kokonaan auki.

Lautakunta katsoo, että vahingon aiheuttanut syy on jäänyt asiassa epäselväksi. Ottaen huomioon, että oven sulkeutuminen ja avautuminen on automaattisesti järjestetty valokennojen avulla, lautakunta katsoo kuitenkin vakuutuksenottajan pesuhallijärjestelyt asianmukaisiksi. Lautakunta katsoo siten, että vakuutuksenottaja on osoittanut toimineensa moitteettomasti. Näin ollen vakuutusyhtiön epäävä päätös on ollut ehtojen mukainen.

Lopputulos

Lautakunta ei suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia