Haku

VKL 352/13

Tulosta

Asianumero: VKL 352/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2013

Käsienpesualtaan viemäröinnin vuoto. Vahingon korvattavuus. Rajoitusehdot. Asennus- ja rakennustyövirhe.

Tapahtumatiedot

Kiinteistövakuutuksen kohteena olevan kerrostalon huoneistossa havaittiin joulukuussa 2011, että kylpyhuoneen katosta tippuu vettä. Tutkimuksissa selvisi, että vuotokohta on yläpuolisen huoneiston kylpyhuoneen käsienpesualtaan viemäröinnissä. Altaan poistoputken ja valurautaviemärin liitoskohta vuoti. Liitos sijaitsi lattiapinnan alla, ja siitä puuttui kuminen tiivistysrengas. Valurautaviemäriputkeen oli tullut tukos käsienpesualtaan poistoputken ja lattiakaivon välille, jolloin viemärin padottaessa vesi pääsi altaan poistoputken ja valurautaviemärin liitoskohdasta lattiarakenteisiin.

Kosteuskartoitusraportin mukaan vesivahinko oli aiheutunut viemärin tukkeutumisen ja viemäriliitoksen virheellisen sijainnin yhteisvaikutuksesta. Välipohjarakenteen villaeristeessä havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia noin 12 m2 alalla. Toimenpide-ehdotuksissa on todettu mm., että pesualtaan viemäriä on jatkettava siten, että jatkossa viemäreiden liitoskohta sijaitsee lattiapinnan yläpuolella.

Vakuutusyhtiön päätös

Tässä tapauksessa vesi oli kulkeutunut rakenteisiin käsienpesualtaan poistoputkesta, ja liitoskohdasta oli puuttunut kuminen tiiviste. Yhtiö viittaa altaan poistoputken vuotoa ja rakennustyö- ja asennusvirhettä koskeviin rajoitusehtoihin eikä korvaa vahinkoa.

Valitus

Asunto-osakeyhtiö katsoo asiamiehen laatimassa valituksessa, että vahinko tulee korvata kiinteistövakuutuksesta. Rakenteet kastellut vuoto syntyi äkillisesti valurautaisen viemärin tukoksen johdosta. Vesi ei vuotanut käsienpesualtaan poistoputkesta, vaan se oli jo mennyt viemäriin, josta se tukoksen myötä tulvi.

Tiivistysrenkaan puuttuminen on osaltaan voinut mahdollistaa veden tulvimisen, ja liitoksen sijainti lattian alla aiheutti sen, ettei vuotoa havaittu kyseisessä huoneistossa. Kyse on kuitenkin ollut tukoksen aiheuttamasta äkillisestä, korvattavasta vahingosta. Jos vahinko johtuisi tiivistysrenkaan puuttumisesta, se olisi tullut ilmi jo vuosia aiemmin. Vahinkoa välittömästi edeltäneinä vuosina kukaan ei ollut kajonnut kyseiseen viemäröintiin ja tiivistysrenkaaseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Korvattavuuden edellytyksenä olevaa äkillisyyttä ja ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti, eikä asiaan vaikuta se, että vahinko on ollut vakuutuksenottajalle yllättävä. Vakuutuksesta ei korvata vähitellen syntyneitä vahinkoja. Tässä korvauksenhakijan tulisi osoittaa, että aine on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti ehdoissa tarkemmin määritellystä putkistosta tai laitteesta. Mitään yksilöityä tapahtumaa, joka olisi aiheuttanut ehtojen mukaisen äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahinkotapahtuman sattumisen, ei kuitenkaan ole esitetty.

Vahinkotapahtuman syynä on tiivistysrenkaan puuttumisesta johtuva liitoksen epätiiveys. Tämä ei ole äkillinen syy. Lisäksi ei ole ennalta arvaamatonta, että putki vuotaa kun tiivistysrengas puuttuu. Korvauksenhakija ei myöskään ole näyttänyt, että tukos olisi ollut äkillinen. Pääsääntöisesti viemärit tukkeutuvat vuosien mittaan ahtautumalla, kun esim. viemäriin joutuneeseen esineeseen tarttuu vähitellen viemärijätettä, joka tukkii viemäriputken.

Vahinkotapahtuman syy ei siten ole ollut ehtojen edellyttämällä tavalla äkillinen ja ennalta arvaamaton. Lisäksi yhtiö perustaa kieltäytymisensä vakuutuksen rajoitusehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta ei korvata altaan poistoputken vuotamisesta aiheutunutta vahinkoa eikä asennus- tai rakennustyövirheestä aiheutunutta vahinkoa.

Vahinko on syntynyt, kun käsienpesualtaasta poistoputkea pitkin viemäriin valuva vesi on päässyt tiivistämättömän putkiliitoksen kautta rakenteisiin. Tiivistämätön liitos oli aiemminkin päästänyt vettä rakenteisiin, mutta niin kauan kuin virtaus viemärissä oli riittävä, liitoksesta pääsi vettä rakenteisiin vain niin vähän, ettei vahinkoa havaittu. Nyt viemäriin tuli joko tukos tai se oli ahtautunut niin, että veden virtaus hidastui riittävästi. Jos poistoputken ja viemärin välinen liitos olisi ollut tiivis, tukoksen padottama vesi olisi täyttänyt poistoputken, ja käsienpesuallas olisi alkanut täyttyä. Tällöin asukas olisi sulkenut hanan tai vesi olisi valunut altaasta lattialle ja edelleen lattiakaivoon vahinkoa aiheuttamatta.

Tiivistysrenkaan puuttumisesta johtuva liitoksen epätiiveys on asennus- tai rakennustyövirhe. Tämän liitoksen kuten muidenkin liitosten olisi tullut kestää padottuneen veden pieni paine. Lisäksi viemärin pään sijainti lattiatason alapuolella on hyvän asennustavan vastaista, vaikka pakottavaa määräystä ei ole siitä, että viemärin pään tulisi nousta lattian tason yläpuolelle. Liitoskohdan sijainti on vaikuttanut siihen, ettei vuotoa ole aiemmin havaittu.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutuksen esinevakuutusehtojen kohdan 3.1.7 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto.

Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan vakuutuksen kohteena olevasta, rakennukseen kiinteästi asennetusta

- vesijohdosta tai jätevesiviemäri-, lämpö-, höyry-, kaasu- tai öljyputkistosta, öljysäiliöstä, sisäpuolisesta sadevesiviemäristä, pore- tai uima-altaan putkistosta taikka näihin kiinteästi liitetystä koneesta, laitteesta tai

- aineen säilytysastiasta.

Ehtokohtaan sisältyvien rajoituslausekkeiden mukaan vakuutuksesta ei korvata mm.

- vahinkoa, jonka on aiheuttanut ammeen tai altaan poistoputken tai -venttiilin vuoto

- vahinkoa, jonka on aiheuttanut suunnittelu-, perustus-, asennus- tai rakennustyövirhe eikä tällaisesta virheestä aiheutunutta vahinkoa.

Ratkaisu

Asiassa on kyse viemärivuodon aiheuttaman vahingon korvaamisesta. Vettä on päässyt rakenteisiin käsienpesualtaan poistoputken ja viemäriputken liitoskohdasta. Viemäriputkeen oli tullut tukos tai ahtauma, joka oli padottanut vettä, ja liitoskohta oli ollut epätiivis kumisen eristeen puuttumisen vuoksi. Liitoskohta oli todennäköisesti päästänyt vettä rakenteisiin jo ennen viemäriputken tukoksen tai ahtauman syntymistä. Tukoksesta johtuva padottaminen oli aiheuttanut vuodon määrän lisääntymisen.

Vakuutusehdot edellyttävät korvattavilta vuotovahingoilta ennalta arvaamatonta aineen virtaamista putkistosta tai laitteesta. Selvityksen mukaan kukaan ei ollut kajonnut viemäröintiin vahinkoa edeltäneiden vuosien aikana, mistä päätellen liitoskohdassa ei alun alkaenkaan ollut tiivistettä. Se, että viemäriputken liitoskohta vuotaa tiivisteen puuttumisen vuoksi, ei ole ennalta arvaamatonta.

Viemäröinti olisi tullut rakentaa siten tiiviiksi, ettei viemärissä kulkevasta nesteestä aiheudu vahinkoa ympäröivälle rakenteelle normaalissa käytössä tai silloin, jos lattiassa kulkeva viemäriputki tukkeutuu. Tiivisteen puuttuminen on siksi vakuutuksen rajoitusehtojen mukainen asennus- tai rakennustyövirhe.

Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että yhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Vaitomaa, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia