Haku

VKL 35/13

Tulosta

Asianumero: VKL 35/13 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2013

Velkomusta koskeva riita-asia Kohtuulliset oikeudenkäyntikulut

Tapahtumatiedot

M Ky oli kantajana velkomusta koskevassa riita-asiassa, jonka käräjäoikeus ratkaisi yksipuolisella tuomiolla 17.8.2012.

M Ky haki oikeusturvaetua tähän asiaan.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Myönnettyään M Ky:lle asiassa oikeusturvaedun vakuutusyhtiö on maksupäätöksessään 3.9.2012 katsonut, että asiamiehen 2 357,50 euron laskusta oli korvattavaa 800 euroa.

 

Valitus

M Ky on lausunut, että asianajajan korvaukset, joita väitettiin suuriksi, olivat hieman keskitasoa korkeammat, ja pyytänyt maksupäätöksen oikaisemista.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Käräjäoikeus oli todennut, että kyseessä oli yksinkertainen ja tyypillinen velkomusasia, ja katsonut, että kohtuullisten kulujen määrä oli 800 euroa. Käräjäoikeus oli lisäksi perustellut päätöstään sillä, että asiamies ei ollut perustellut, miksi kuluvaatimus poikkesi tavanomaisesta oikeudenkäyntikulujen määrästä velkomisasioissa. Vakuutusyhtiö on todennut, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan tuomioistuimen kohtuulliseksi katsoma oikeudenkäyntikulujen määrä.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Toiminnan oikeusturvavakuutuksen ehtokohdan 240.1 mukaan vakuutusturvasta korvataan vahinkotapahtumasta aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.

Oikeusturvavakuutuksen ehtokohdan 105.3 mukaan vakuutuksesta korvattavat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut määrätään oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevien oikeusohjeiden mukaisesti.

Edelleen kohdan 105.3 mukaan, jos tuomioistuin ei asianosaisten myöntämisen tai muun syyn vuoksi ole lausunut päätöksessään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluista, tai jos asia on ratkaistu myöntämisen mukaisesti tai sovintoteitse, korvattavat kustannukset määritellään ottaen huomioon myös vastaavanlaisissa asioissa yleensä tuomitut tai maksetut kulut. Kustannuksista korvataan kuitenkin enintään tuomioistuimen vakuutetun vastapuolen maksettavaksi velvoittama kulumäärä, ellei tuomioistuin ole ratkaisussaan ilmenevin perustein nimenomaisesti katsonut, että vakuutetun on itse kärsittävä kulunsa osittain tai kokonaan vahinkonaan.

Lisäksi kohdan 105.3 mukaan asiamiehen käytöstä korvataan kohtuullinen palkkio asiamiehen työstä ja välttämättömistä kuluista. Palkkion ja kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon riidanalaisen etuuden arvo, asian vaikeus ja laajuus sekä suoritetun työn määrä ja laatu. Korvattavien kustannusten määrä on kuitenkin enintään vakuutetun vastapuolelleen esittämän kuluvaatimuksen suuruinen.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys asianajokulujen kohtuullisesta määrästä.

Vaikka vakuutusyhtiö ei olekaan oikeudellisesti sidottu oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta koskevaan tuomioistuimen harkintaan, edellä selostetuista vakuutusehdoista ilmenee, että tuomioistuimen arviointi on, mikäli se on asiamukaisesti perusteltu, lähtökohtaisesti otettava korvausvelvollisuuden perustaksi. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa käräjäoikeus, jolla on ollut parhaat mahdollisuudet arvioida oikeudenkäyntikulujen kohtuullisuutta käsiteltävänä olleessa riita-asiassa, on tuomiossaan todennut, että asia oli yksinkertainen ja tyypillinen velkomusasia ja että M Ky:n asiamies ei ollut perustellut sitä, miksi oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus poikkesi tavanomaisesta ja käytännön mukaisesta oikeudenkäyntikulujen määrästä velkomusasiassa. Käräjäoikeus on lausumillaan perusteilla velvoittanut vastaajan korvaamaan M Ky:n oikeudenkäyntikulut 800 eurolla. M Ky ei ole esittänyt Vakuutuslautakunnalle sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi aihetta poiketa käräjäoikeuden arvioinnista. Sanotuilla perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen ja Sarpakunnas. Sihteerinä toimi Snellman.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta