Haku

VKL 351/07

Tulosta

Asianumero: VKL 351/07 (2007)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 03.10.2007

Rajoitusehto Ennen vakuutuksen voimaantuloa aloitetun rakennuksen rakennustöiden takuisiin ja vastuisiin liittyvä juttu Rakennuksen lämmöneristeiden riittävyys Urakoitsijan vastuu

Asunto-osakeyhtiö on vaatinut urakoitsijalta vuonna 2004 eristeiden korjausta, koska vuonna 1999 rakennetun rivitalon huoneistoissa on havaittu kylmyyttä sekä vetoisuutta. Urakoitsijan toimesta on rakennukseen tehty lämpökuvaus sekä korjaussuunnitelma. Korjaukset on tehty vuonna 2004. Tehtyjen korjausten jälkeen on asunnoissa ollut edelleen vetoisuutta ja lämpökameramittauksissa on havaittu lämpövuotoja. Urakoitsija on kieltäytynyt ainakin osittain uusista korjauksista. Asiaan on haettu oikeusturvaetua.

Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö viittasi päätöksessään vakuutusehtojen kohtaan 5, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka johtuu kiinteistöllä tai sen rakennuksilla ennen vakuutuksen voimaantuloa aloitetusta muusta kuin tavanomaisesta kunnossapitoon liittyvästä rakennus-, korjaus- tai purkutyöstä, niiden suunnittelutyöstä tai niitä koskevista sopimuksista, takuista tai vakuuksista.
 
Asunto-osakeyhtiö on reklamoinut urakoitsijalle huoneistojen kylmyydestä ja lämpövuodoista. Vuotoja on yritetty korjata, mutta niitä on edelleen. Asia on muuttunut riitaiseksi. Riidassa on kysymys ns. perustajaurakoitsijan vastuusta eikä yhtiö ole myöntänyt asiaan rajoitusehdon vuoksi oikeusturvaetua.
 
Lausuntopyyntö
Asiasta pyydetään Vakuutuslautakunnan lausuntoa. Vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös tulee muuttaa ja asunto-osakeyhtiölle tulee myöntää oikeusturvaetu. Vakuutusyhtiön tulee korvata asunto-osakeyhtiön asiassa aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.
 
Urakoitsija on suorittanut vuonna 2004 mielestään riittävät korjaukset ja
väittänyt, että myös asunto-osakeyhtiö on hyväksynyt korjaukset, koska ne on tehty yhteisesti hyväksytyn korjaussuunnitelman mukaisesti ja asunto-osakeyhtiöllä on ollut oma valvojansa rakennustyössä. Asunto-osakeyhtiön käsityksen mukaan kysymys on suoritettujen korjausten riittävyydestä ja asianmukaisuudesta koskien vikaa, joka on ilmennyt vasta neljä vuotta rakentamisen jälkeen. Kysymys saattaa olla esimerkiksi eristeiden painumisesta taikka liikkumisesta tms. seikoista.
 
Vakuutusyhtiön mukaan kyse on perustajaurakoitsijan vastuusta, joka jää ehtokohdan 5 mukaan korvauksen ulkopuolelle. Vakuutusyhtiön viittaamalla ehtokohdalla suljetaan pois sellaiset viat, jotka ovat ilmenneet viimeistään vuositarkastuksessa taikka jotka olisi pitänyt havaita viimeistään vuositarkastuksessa. Tässä tapauksessa vikaa ei ole havaittu vuositarkastuksessa, vaan vasta neljä vuotta rakennuksen valmistumisen jälkeen. Korjaustyötä ei ole myöskään aloitettu ennen vakuutuksen voimaantuloa niin kuin vakuutusehdoissa on edellytetty, vaan viisi vuotta rakennuksen valmistumisen ja vakuutuksen voimaantulon jälkeen.
 
Asunto-osakeyhtiön mukaan kyse ei ole tavanomaisesta korjaustyöstä niin kuin vakuutusehdoissa edellytetään, vaan kyse on sinänsä tavanomaisesta kylmävuodon korjauksesta. Lisäksi tässä tapauksessa riita koskee lähinnä sitä, onko suoritettu korjaus riittävä vai ei. Tämän vuoksi asunto-osakeyhtiölle tulee myöntää oikeusturvaetu.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö viittaa aiemmin antamiinsa päätöksiin. Asianosaisten välisessä riidassa on kysymys ennen kysymyksessä olevan vakuutuksen voimaantuloa 1.1.2000 tapahtuneesta rakentamisesta ja siinä sittemmin ilmenneiden vikojenkorjaamises­ta, vaikka kiistanalaiset viat ovatkin ilmenneet vasta neljä vuotta rakentamisen jälkeen. Toisin kuin lausunnonpyytäjän puolelta väitetään, vakuutuksesta on haluttu rajata pois kaikki sellaiset riidat, jotka koskevat alkuperäistä rakentamista. Rajoitus ei koske vain vuositarkastuksessa havaittuja tai havaittavissa olleita vikoja. Riidan syntymisajankohdalla ei tällaisessa tapauksessa ole merkitystä. Vakuutusyhtiö viittaa Vakuutuslautakunnan aikaisempiin lausuntoihin VKL 444/02 ja VKL 648/06.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vakuutusehtojen kohdan 4.2 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.
 
Vakuutusehtojen kohdan 5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka johtuu kiinteistöllä tai sen rakennuksilla ennen vakuutuksen voimaantuloa aloitetusta muusta kuin tavanomaisesta kunnossapitoon liittyvästä rakennus-, korjaus- tai purkutyöstä, niiden suunnittelutyöstä tai niitä koskevista sopimuksista, takuista tai vakuuksista.
 
Ratkaisusuositus
 
Asunto-osakeyhtiö on vaatinut rivitalon urakoitsijalta rakennuksen lämpövuotojen korjauksia eristeitä parantamalla ja lisäämällä. Ensimmäisten korjaustoimien jälkeen on rakennuksessa havaittu edelleen kylmyyden tunnetta ja lämpökameramittauksissa lämpövuotoja. Näiden lisäkorjausten tarpeesta on syntynyt osapuolten välille erimielisyyttä.
 
Urakoitsija on vastuussa sekä ensimmäisten korjausten että lisäkorjausten osalta ennen kiinteistön oikeusturvavakuutuksen ottamista aloitetun rakentamisen aiheuttamasta rakennusvirheen korjaamisesta. Urakoitsija on vastuussa näistä virheistä rakentamisaikaisen vastuun/takuun perusteella. Tämän vuoksi vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kallioinen ja Sjögren sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Snellman.
 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA


 
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia