Haku

VKL 350/04

Tulosta

Asianumero: VKL 350/04 (2004)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 19.08.2004

Putkikanaalin vaurioituminen Vakuutusehtojen tulkinta Vuotovakuutus Rikkovakuutus Ikävähennykset Oliko vuotovakuutuksesta korvattavaa vahinkoa syntynyt?

Tapahtumatiedot
 
Asunto-osakeyhtiö rakennutti piha-alueelleen talkootyönä aitaa kesällä 2002. Työn yhteydessä yksi aitatolppa osui maanalaiseen putkikanaaliin ja lävisti elementin kuoren. Kanaaliin pääsi näin ulkopuolista kosteutta, joka syövytti kanaalin sisällä olleen lämmitysputken. Vahinko havaittiin 14.8.2003.
 
Vaurion johdosta täytyi uusia koko kanaali talojen välistä. Liitännät tehtiin rakennuksen porrashuoneessa ja välinevarastossa.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Ehtojen mukaan talotekniikan rikkovakuutuksesta korvataan vakuutetun talotekniikan rikkoutuminen. Vahingon määrää laskettaessa rikkoutuneen talotekniikan korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista ja niihin liittyvistä rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maan kaivu- ja täyttökustannuksista vähennetään ehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla rikkoutuneen omaisuuden ikään perustuvat vuotuiset vähennykset. Maassa olevien putkistojen ja maanalaisten säiliöiden osalta vuotuinen ikävähennysprosentti on 6 %.
 
Vakuutustietojen mukaan nyt kyseessä oleva lämmitysputki on 19 vuotta vanha, joten poistoprosentti putkikorjauksesta ylittää 100 %. Tämän vuoksi yhtiö ei maksa korvausta putken korjauksesta.
 
Uudelleenkäsittely
 
Asunto-osakeyhtiö pyysi uudelleenkäsittelyä. Vakuutuksenottaja toteaa mm., että putken iällä ei ollut merkitystä vahingon synnyn kannalta. Vahinko olisi aiheutunut siitä riippumatta, miten uusi tai vanha putki oli kyseessä. Asunto-osakeyhtiön mielestä korvausta pitäisi maksaa talojen porrashuoneiden ja lämmönjakohuoneiden rakenteisiin liittyvistä korjauskustannuksista vuotovakuutuksen ehtojen mukaisesti.
 
Vakuutusyhtiö antoi uuden korvauspäätöksen. Selvitysten mukaan tonttialueella ollut lämpökanaali on rikottu aitatolppia maahan pantaessa. Rikkoutunut kanaali on ehtojen mukaan talotekniikkaa ja korvausasia tulee siten käsitellä rikkovakuutuksesta. Tällöin otetaan aina huomioon rikkoutuneen laitteen ikä ja ikäpoistot siitä riippumatta, mikä vahingon on aiheuttanut. Talotekniikka on yleensä kestoltaan lyhytikäisempää kuin muu rakennusosa, ja sitä joudutaan korjaamaan ja uusimaan muita rakennusosia useammin. Myös maanalaisten lämpökanaalien käyttöikä on varsinaista rakennusta lyhyempi.
 
Kun rikkovakuutuksen ikäpoisto huomioidaan kaikissa vahinkotapauksissa vahingon syystä riippumatta ja tässä tapauksessa ikäpoisto on yli 100 %, korvausta lämpökanaalin uusinnasta ei yhtiön mukaan voida suorittaa.
 
Lausuntopyyntö
 
Asunto-osakeyhtiö pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa asiassa. Vakuutuksenottaja ihmettelee, miksi asiaa ei ole käsitelty vuotovahinkona.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutusyhtiö toteaa, että vaurion takia täytyi koko kanaali talojen välistä uusia. Liitännät jouduttiin tekemään porrashuoneessa ja välinevarastossa. Kanaalin lämpöputkeen syntynyt vuoto ei vaurioittanut rakennusten rakenteita, vaan vesi levisi ainoastaan rikkoutuneessa kanaalissa.
 
Yhtiö viittaa talotekniikan rikkovakuutusehtoihin. Ehtojen mukaisesti talotekniikkaan kuuluvat muun muassa tontilla olevat kanaalit putkistoineen.
 
Selvityksen mukaan kanaali on rikkoutunut aitatolpan osuessa siihen. Kyseessä on siten ehtojen mukainen rikkovahinko talotekniikalle. Tällöin kaikista korjaukseen liittyvistä kustannuksista, myös rakennuksen sisällä tehdyistä rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista, tehdään rikkovakuutusehtojen mukaiset vuotuiset ikävähennykset. Kanaali putkineen on yhtä kokonaisuutta. Rikkoutuminen vuotoineen rajoittuu vain kyseiseen kanaalikokonaisuuteen eli talotekniikkaan, eikä tästä vuodosta ole aiheutunut vesivahinkoa rakennukselle tai muulle omaisuudelle kuin kanaalille.
 
Kun tässä tapauksessa aitatolpan aiheuttama vaurio koskee talotekniikkaan luettavaa putkikanaalia, korvauksesta vähennetään rikon ikäpoistot. Ikäpoiston jälkeen korvattavaa osuutta ei tässä tapauksessa jää. Ikäpoisto vähennetään, vaikka vahinko ei laitteen iästä johdukaan.
 
Vuotovakuutuksesta korvataan ehtokohdassa mainituista laitteista tai putkis­toista aiheutuneet vuotovahingot muulle omaisuudelle. Rikkoutuneen putkis­ton korjauskuluja ei tästä vakuutuksesta ehtojen mukaan korvata, vaan ne kuuluvat talotekniikan rikkovakuutuksen piiriin. Rakenteiden avaamis- ja sulkemiskulut sekä maan kaivu- ja täyttökustannukset korvataan vuotovakuutuksesta vain, jos vuoto on vaurioittanut vakuutuksen kohteena ollutta rakennusta.
 
Tässä tapauksessa ulkopuolisen kosteuden aiheuttama lämmitysputkivuoto ei ole vaurioittanut rakennusta. Rikkovakuutuksen ikäpoistojen vähentämisen jälkeen maksettavaa korvausta kanaalin korjauksesta ei jää. Yhtiö katsoo, ettei tapauksessa tule suorittaa korvausta rikko- eikä vuotovakuutuksen perusteella.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen kohdan 10.2.1 mukaan talotekniikkaan (LVIS- ja konetekniikka) kuuluviksi katsotaan muun muassa lämmitys-, vedenjakelu- ym. koneet, laitteet ja laitteistot sekä näihin kuuluvat johdot, putket, kanavat ja säiliöt.
 
Vuotovakuutusehtojen kohdan 13.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut neste-, kaasu- tai höyryvuoto, kun aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan mm. rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa tai vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista tai laitteista.
 
Ehtojen kohdan 13.1.2 mukaan vakuutuksesta korvataan myös vuodon korjaamisesta aiheutuneet rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset sekä maan kaivu- ja täyttökustannukset, jos vuoto on vaurioittanut vakuutuksen kohteena olevaa rakennusta.
 
Rikkoutuneen putkiston korjauskulut ja korjaamiseen liittyvät vianetsintäkulut sekä maan kaivu- ja täyttökulut korvataan talotekniikan rikkovakuutuksesta.
 
Talotekniikan rikkovakuutusehtojen kohdan 15.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman sisäisen tai ulkoisen tapahtuman tai sähköilmiön aiheuttama vakuutetun rakennuksen talotekniikan rikkoutuminen.
 
Ehtojen kohdan 15.3 mukaan vahingon määrää laskettaessa rikkoutuneen talotekniikan korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista ja niihin liittyvistä rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maan kaivu- ja täyttökustannuksista vähennetään käyttöönottovuotta ja sitä seuraavaa vuotta lukuun ottamatta rikkoutuneen omaisuuden ikään perustuvat vuotuiset vähennykset ehtokohdassa tarkemmin määritellyllä tavalla. Maassa tai maanvaraisessa alapohjarakenteessa olevien putkistojen ja maanalaisten säiliöiden osalta vähennys on 6 % vuodessa.
 
Käyttöönottovuodella tarkoitetaan aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun.
 
Vakuutusehtojen kohdan 10.2.1 mukaan putkikanaali on talotekniikan rikkovakuutuksella vakuutettua talotekniikkaa. Valokuvan perusteella kanaali putkineen on kiinteä kokonaisuus. Vakuutuksenottaja on katsonut, että kanaalin rikkoutumisesta aiheutunut vahinko tulisi ainakin rakennusten rakenteiden osalta korvata vuotovakuutuksen perusteella.
 
Ehtojen mukaan rikkoutuneen putkiston korjauskuluja ei korvata vuotovakuutuksesta vaan rikkovakuutuksesta. Rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannusten sekä maan kaivu- ja täyttökustannusten korvaaminen vuotovakuutuksesta edellyttää ehtojen mukaan sitä, että vuoto on vaurioittanut itse rakennusta. Lautakunnan käytössä olevasta selvityksestä ei kuitenkaan käy ilmi, että rikkoutuneesta putkesta vuotanutta vettä olisi tunkeutunut itse talon rakenteisiin. Selvityksen mukaan vuotovesi levisi ainoastaan rikkoutuneessa kanaalissa.
 
Kerrotuilla perusteilla lautakunta katsoo, ettei tässä tapauksessa ole syntynyt vuotovakuutuksesta korvattavaa vahinkoa. Kanaalin rikkoutumisesta aiheutunut vahinko tulee korvattavaksi talo­tekniikan rikkovakuutuksen ehtojen mukaisesti.
 
Ehtojen kohdan 15.3 mukaan rikkoutunutta talotekniikkaa korjattaessa ikävähennykset tehdään paitsi talotekniikan korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista myös niihin liittyvistä rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maan kaivu- ja täyttökustannuksista. Ehtojen mukaan ikävähennysten tekeminen ei riipu siitä, onko talotekniikan ikä vaikuttanut vahingon syntyyn.
 
Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että tässä tapauksessa putkiston korjauskustannusten lisäksi myös talon sisällä tehdyistä rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maan kaivu- ja täyttökustannuksista tulee tehtäväksi ehtokohdan 15.3 mukaiset ikävähennykset. Selvityksen mukaan ikäpoisto ylittää tässä tapauksessa 100 %, jolloin talotekniikan rikkovakuutuksesta korvattavaa osuutta ei jää.
 
Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo ja jäsenet Tuomela, Laapotti, Sario sekä Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia