Haku

VKL 349/15

Tulosta

Asianumero: VKL 349/15 (2016)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 18.01.2016

Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Homeesta irtaimistolle aiheutunut vahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan vuonna 2012 ostamassa omakotitalossa havaittiin vuonna 2014 mittava homeongelma. Kiinteistössä oli ollut vuonna 2007 vesivahinko, jonka syyksi epäiltiin putkivuotoa. Jatkotoimenpiteitä kosteuskartoituksena oli ehdotettu purku- ja korjaustöitä ja todettiin, että kosteusalue tulisi tarkentumaan purkutöiden edistyessä. Vakuutuksenottaja oli vaatinut korvausta irtaimistolle aiheutuneesta vahingosta vuonna 2012 alkaneesta kotivakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli lausunut 19.11.2014 päivätyssä korvauspäätöksessä, ettei vahinko ollut aiheutunut äkillisesti.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut valituksessaan, että asunnon laatuvirhe oli hänen kannaltaan ennalta arvaamaton ja äkillinen tapahtuma. Vakuutuksenottaja on vaatinut korvausta irtaimistolle aiheutuneesta vahingosta ja asumisen keskeytymisestä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 21.8.2015 päivätyssä vastineessaan, ettei vahinko ollut ennalta arvaamaton, koska vahinkokartoitusraportin mukaan edellinen omistaja ei ollut suorittanut vuoden 2007 kosteusvahingon korjaustoimenpiteitä asianmukaisesti.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko irtaimiston homevahingossa kyse vakuutusehtojen tarkoittamasta vakuutettua omaisuutta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti kohdanneesta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 25.3.2 mukaan vakuutuksesta korvataan nesteestä, höyrystä tai kaasusta aiheutunut vahinko, kun tällainen aine on virrannut arvaamattomasti ja suoraan rakennuksen omasta kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta, höyry-, kaasu- taikka öljyputkistosta.

Kohdan 25.3.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata

- vahinkoa, joka johtuu kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä tai hajusta

- vahinkoa, joka johtuu suunnittelu-, perustus- tai rakennusvirheestä, salaojaputkistosta virranneesta vedestä, maa- tai kapillaarivedestä tai kondenssivedestä

- vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden vesieristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä vuotanut neste.

Kohdan 25.4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutettua omaisuutta äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti kohdannut vahinko.

Kohdan 25.4.2.6 mukaan vakuutus ei korvata vahinkoa, joka aiheutunut itse esineelle kulumisen, ruostumisen, materiaalin väsymisen, pilaantumisen, sienettymisen, lahoamisen, hajun, ilmankosteuden tai lämpötilan vaihtelun tai muun vastaavan, vähitellen vaikuttavan ilmiön johdosta.

Kohdan 25.4.2.7 mukaan vakuutus ei korvata vahinkoa, joka aiheutunut suunnittelu-, perustus- tai rakennusvirheen, salaoja-putkistosta virranneen veden, maa- tai kapillaariveden tai kondenssiveden johdosta.

Kohdan 25.4.2.8 mukaan vakuutus ei korvata vahinkoa, joka aiheutunut rakenteiden vesieristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä vuotaneesta nesteestä.

Vakuutusehtojen kohdan 27.3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskauden aikana vakuutuksen kohteelle aiheutunut, äkillisestä ja ennalta-arvaamattomasta ulkoisesta tapahtumasta johtuva suoranainen esinevahinko.

27.3.2 Suoranaisen esinevahingon lisäksi vakuutuksesta korvataan

- lisäkustannukset, jotka vakuutetulle aiheutuvat siitä, että asuntoa ei voida kokonaan tai osittain käyttää kohdassa 25 mainittujen vahinkotapahtumien johdosta; nämä kustannukset korvataan, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin. Asunnon käyttämiseen liittyvistä lisäkustannuksista suoritetaan korvauksena enintään 1 % kuukaudessa asuinrakennuksen vakuutusmäärästä enintään kuuden kuukauden ajalta sekä enintään 5 % kuukaudessa vakuutuskirjaan merkitystä koti-irtaimiston vakuutusmäärästä tai enimmäiskorvausmäärästä enintään kuuden kuukauden ajalta. Korvauksen määrää laskettaessa otetaan huomioon todelliset kustannukset, joista vähennetään säästyneet asumiskustannukset. Korvauksesta vähennetään omavastuu 10 % korvattavista kustannuksista, kuitenkin vähintään vakuutuskirjassa mainittu omavastuu.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutettua omaisuutta äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti kohdannut vahinko. Vakuutuslautakunta toteaa, että vahingon äkillisyyttä ja ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti vahingon syyn perusteella, eikä arvioinnissa merkitystä ole sillä, ilmenikö vahinko vakuutuksenottajan näkökulmasta yllättäen ja äkillisesti.

18.7.2014 ja 23.7.2014 tehdyistä vahinkokartoituksista laaditun raportin mukaan asukkaat olivat havainneet vanhoja vesivahingon aiheuttamia vaurioita seinissä ja lattioissa. Vauriot olivat mittausten ja havaintojen perusteella vuoden 2007 vesivahingon aiheuttamia. Raportin mukaan purku-, kuivaus- ja korjaustöitä ei ollut tehty riittävän laajasti. Vakuutuslautakunta katsoo, että koska homevaurio oli seurausta vesivahingon korjaustöiden laiminlyönnistä, ei kyseessä ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko. Näin ollen vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta irtaimistolle aiheutuneesta vahingosta eikä sijaisasunnosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia