Haku

VKL 349/11

Tulosta

Asianumero: VKL 349/11 (2012)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2012

Rajoitusehdon tulkinta Toiminta tulon hankkimiseksi Yhdistyksen jäsenyyteen liittyvä riita Kenneltoiminta

Kennelliiton kurinpitolautakunta määräsi päätöksellään 7.10.2010 lausunnonpyytäjälle kurinpitorangaistuksena varoituksen ja rekisteröintikiellon 31.12.2012 saakka kasvattajasitoumuksen rikkomisesta. Kurinpitolautakunta katsoi, että lausunnonpyytäjä oli tosiasiallisesti sijoittanut kaksi villakoiraa S.H:n luokse, mutta ei ollut tehnyt Kennelliiton sääntöjen edellyttämiä kirjallisia sijoitussopimuksia. Lausunnonpyytäjän mukaan kumpaakaan koiraa ei ollut sijoitettu S.H:n luokse, vaan toinen oli yhteisomistuksessa ja toinen näyttelytreenausta varten. Lausunnonpyytäjä nosti Kennelliittoa vastaan yhdistyksen päätöksen moitekanteen.

Lausunnonpyytäjä haki asiaan oikeusturvaetua kotivakuutukseensa liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi, että oikeusturvavakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun nykyiseen tai aiempaan työhön, elinkeino- tai ansiotoimintaan tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi. Lausunnonpyytäjä on moittinut Kennelliiton kurinpitolautakunnan päätöstä, joka koskee hänen toimintaansa koirien kasvattajana ja kennelnimen haltijana. Lausunnonpyytäjä saa kasvatustoiminnasta rahallista korvausta myydessään kasvattamiaan ja jalostamiaan koiria eteenpäin. Kyseessä oleva yhdistyksen päätöksen moitetta koskeva riita-asia liittyy koirankasvatus- ja jalostustoimintaan ja siten tulon hankintaan. Koska riita-asia liittyy toimintaan tulon hankkimiseksi, vakuutusyhtiö ei voi korvata asian hoidosta aiheutuvia kustannuksia oikeusturvavakuutuksesta.

 

Uusintakäsittely

Lausunnonpyytäjä oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen. Uusintakäsittelypyynnön mukaan asiassa ei ole kysymys lausunnonpyytäjän kasvattamia villakoiria koskevasta riita-asiasta, vaan lausunnonpyytäjään yhdistyksen jäsenenä kohdistetusta päätöksestä, joka sisältää sanktioluontoisia, kurinpidollisia määräyksiä, joilla toteutuessaan on vain välillinen liityntä lausunnonpyytäjän koirankasvatustoimintaan. Koiria koskeva riita-asia on aivan erillinen kysymys ja sitä koskevat neuvottelut ovat kesken. Näistä koirista lausunnonpyytäjä ei ole saanut mitään tuloa.

Vakuutusyhtiö totesi, että moitekanteen taustalla on kyse villakoirien omistussuhteita koskevista riitaisuuksista. Lausunnonpyytäjä omistaa kennelnimen ja hän on asianosaisena Kennelliiton kasvattajasitoumuksen allekirjoittaneena kasvattajana ja hän saa kasvatustoiminnasta rahallista korvausta. Lausunnonpyytäjän tapauksessa koirankasvatuksessa ei ole kyse tavanomaisesta harrastustoiminnasta.

Yhtiö totesi, että vakuutuksen korvauspiiristä on rajattu pois työhön, ammatinharjoittamiseen, elinkeino- tai ansiotoimintaan ja tulonhankintaan liittyvät asiat. Yhdistyksen päätöksen moitteet voivat samalla tavalla liittyä tulon hankintaan kuin muutkin asiat. Vaikka yhdistyksen päätöstä on moitittu myös muotovirheiden osalta, liittyy asia kokonaisuutena tulon hankintaan. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei muuttanut aiempaa päätöstään asiassa.

 

Valitus

Lausunnonpyytäjä on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja hän pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta.

Vakuutusyhtiö katsoo päätöksissään, että taustalla on kyse villakorien omistussuhteita koskevista riitaisuuksista. Asiassa ei ole kuitenkaan miltään osin kysymys lausunnonpyytäjän kasvattamia koiria koskevasta riita-asiasta, vaan lausunnonpyytäjään kohdistetuista sanktioluontoisista, kurinpidollisista toimista, jotka lausunnonpyytäjälle on määrätty yhdistyksen jäsenenä. Tämä on koirien omistusoikeusriidasta erillinen, ei-liitännäinen oikeusprosessi.

Yhdistyksen päätöstä on moitittu siihen sisältyvien muotovirheiden, perusteen ja määrätyn seuraamuksen osalta. Kurinpitolautakunnalla ei ole toimivaltaa ratkaista osapuolten koiria koskevaa riita-asiaa eikä kurinpitolautakunnalle ilmoituksen tehnyt henkilö ole asiassa vastapuoli eikä oikeudenkäynnin asianosainen. Yhtiön päätöksen moittimiseen ei liity mitään taloudellisia vaatimuksia tavanomaista oikeudenkäyntikuluvaatimusta lukuun ottamatta. Kysymys on perusteettomista kurinpidollista seuraamuksista, jotka lausunnonpyytäjälle on määrätty yksityishenkilönä ja Kennelliiton jäsenenä.

Kennelliiton sääntöjen mukaan sillä yhdistyksenä on kurinpitovalta kaikkiin yhdistyksen jäseniin. Tietyin edellytyksin kurinpitovalta ulottuu myös yhdistykseen kuulumattomiin henkilöihin. Kennelliiton jäsen voi olla myös koiranomistaja, joka ei harjoita kenneltoimintaa. Kurinpidollisiin seuraamuksiin voi johtaa esimerkiksi liiton antidopingsäännösten rikkominen tai muu lainvastainen tai yhdistyksen sääntöjen, ohjeiden tai määräysten vastainen menettely.

Se, että kurinpitolautakunnan päätöksellä voi olla epäsuoria taloudellisia vaikutuksia lausunnonpyytäjän kenneltoimintaan, ei ole riittävä peruste katsoa toiminnan liittyvän elinkeinotoimintaan. Kurinpitolautakunnan päätös ei estä lausunnonpyytäjää kasvattamasta koiria tai omistamasta niitä.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja yksityiselämään liittyvissä asioissa. Ehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy esimerkiksi vakuutetun elinkeino- ja ansiotoimintaan tai muuhun pää- tai sivutoimintaan tulon hankkimiseksi.

Kyseisen rajoitusehdon 5.2 soveltamiseksi asian tulee liittyä ehtokohdassa mainittuihin toimintoihin. Ansiotoimintaan liittyvän riidan ei tarvitse olla välittömästi itse oikeudenkäynnin kohteena, vaan ehdon soveltamiseksi riittää, kun riidan voidaan katsoa liittyvän ansio- tai tulonhankkimistoimintaan. Toisin sanoen asialla tulee olla jonkintasoinen looginen, todettavissa oleva yhteys ansio- tai tulonhankkimistoimintaan.

Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että moitekanteen taustalla on kyse villakoirien omistussuhteita koskevista riitaisuuksista, jotka liittyvät lausunnonpyytäjän toimintaan koirankasvattajana ja Kennelliiton jäsenenä. Lausunnonpyytäjä omistaa kennelnimen ja on Kennelliiton kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut kasvattaja. Hänen harjoittamaansa kenneltoimintaa ei voida pitää puhtaasti tavanomaisen harrastustoiminnan luonteisena ja yksityiselämään kuuluvana. Kennelliiton päätöksen moitetta koskeva riita-asia liittyy lausunnonpyytäjän koirankasvatus- ja jalostustoimintaan ja siten tulon hankintaan.

Toiminta katsotaan tulon hankkimiseksi, mikäli sen tarkoituksena on ollut tulon hankkiminen. Tulonhankinnaksi katsottava toiminta ei siten välttämättä ole tosiasiallisesti taloudellisesti kannattavaa, vaan rajoitusehdon soveltamiseksi pelkkä tulonhankkimistarkoitus riittää.

Vakuutusyhtiö viittaa kurinpitolautakunnan kokouksen pöytäkirjaan 3/2010, jossa lausunnonpyytäjän kerrotaan todenneen tarkoituksena olleen, että narttu olisi yhteinen näyttely- ja jalostuskoira niin, että osapuolet jakaisivat kulut ja tuotot. Pöytäkirjaan kirjatuista lausunnonpyytäjän ja S.H:n lausumista voidaan selkeästi nähdä toiminnan tarkoituksena olleen tulojen hankkiminen pentujen myynnistä.

Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan kyse ei näin ollen ole harrastustoimintaan tai lemmikkieläinten omistamiseen rinnastettavasta asiasta, vaan toiminnasta tulon hankkimiseksi. Koska vakuutuksesta ei makseta korvausta vakuutetun tulonhankintaan liittyvissä asioissa, vakuutusyhtiö ei katso voivansa muuttaa aiempaa päätöstään asiassa.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Kotivakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaan vakuutus koskee vakuutettua yksityiselämään liittyvissä asioissa.

Ehtokohdan 5.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy vakuutetun tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuvan muun vakuutetun nykyiseen, aiempaan, tulevaan tai suunniteltuun työhön, ammatinharjoittamiseen, virkaan, toimeen, elinkeino- tai ansiotoimintaan, kaupallisen yrityksen osakkuuteen tai jäsenyyteen tällaisen yrityksen hallinnollisissa elimissä tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä ilmenee, että lausunnonpyytäjä on Kennelliiton jäsen, hän on allekirjoittanut liiton kasvattajasitoumuksen ja hänellä on ns. kennelnimi, joka voidaan liittää kaikkien lausunnonpyytäjän kasvattamien koirien nimen eteen niitä rekisteröitäessä. Lausunnonpyytäjä harjoittaa kenneltoimintaa. Hän kasvattaa ja myy koiria. Kennelliitto antoi lausunnonpyytäjälle varoituksen ja rekisteröintikiellon 31.12.2012 saakka perustellen päätöstään sillä, että lausunnonpyytäjä oli rikkonut kasvattajasitoumusta laiminlyödessään tehdä kirjallisen sijoitussopimuksen kahden koiran osalta. Lausunnonpyytäjä nosti käräjäoikeudessa moitekanteen, jossa vaadittiin yhdistyksen päätöstä kumottavaksi päätöksen virheellisen sisällön ja päätöstä tehtäessä tapahtuneiden muotovirheiden perusteella.

Kotivakuutukseen liittyvän oikeusturvavakuutuksen kohdan 5.2 mukaan korvauspiirin ulkopuolelle jäävät mm. asiat, jotka liittyvät vakuutetun elinkeino- tai ansiotoimintaan tai muuhun pää- tai sivutoimiseen toimintaan tulon hankkimiseksi. Kyseisen rajoitusehdon soveltaminen ei edellytä, että vakuutetun ansiotoiminnan tai muun tulon hankkimistoiminnan tulisi välittömästi olla oikeudenkäynnin kohteena. Asialla tulee kuitenkin olla looginen ja todettavissa oleva yhteys ansio- tai tulonhankkimistoimintaan.

Tässä tapauksessa riita, johon oikeusturvaetua on haettu, koskee yhdistyksen jäseneensä kohdistamia kurinpitotoimia. Kennelliiton lausunnonpyytäjälle antama pentujen rekisteröintikielto tarkoittaa sitä, että lausunnonpyytäjä ei voi kiellon voimassaoloaikana rekisteröidä kasvattamiaan pentuja Kennelliiton pitämään rekisteriin. Pentujen rekisteröimättömyys vaikuttaa suoraan niistä saatavaan hintaan.

Vaikka nyt kyseessä oleva riita-asia ei suoranaisesti koske lausunnonpyytäjän toimintaa tulon hankkimiseksi, oikeudenkäynnin lopputuloksella on kuitenkin huomattava merkitys lausunnonpyytäjän tulonhankkimistoiminnalle ja tämän vuoksi kyseisen riita-asian voidaan katsoa liittyvän vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla lausunnonpyytäjän ansiotoimintaan ja muuhun toimintaan tulon hankkimiseksi.

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Laapotti. Sihteerinä toimi Haapasaari.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia