Haku

VKL 346/14

Tulosta

Asianumero: VKL 346/14 (2014)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 19.09.2014

Matkan peruuntuminen. Oliko peruuntumisen syy ilmennyt ennen matkan varaamista?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan (syntynyt vuonna 1936) oli tarkoitus matkustaa vaimonsa V:n kanssa Nairobiin 5.2.2013 ja 21.2.2013 väliseksi ajaksi. V:n sydänoireet pahenivat tammikuun 2013 aikana ja matka peruttiin tammikuussa 2013. Korvausta matkan peruuntumiskuluista on haettu matkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 6.3.2013 ja 12.4.2013 päivätyissä korvauspäätöksissään, että V:llä oli sairauskohtaus marraskuussa 2012 ja matka oli varattu 13.12.2012. V sai uuden sairauskohtauksen joulukuussa 2012 ja sydänvaivat johtivat tarkempiin tutkimuksiin ja matkan peruuntumiseen tammikuussa 2013. Vakuutusyhtiö katsoo näiden sai­rauskertomustietojen perusteella, että kyseessä on ollut aiemmin olleen sairauden paheneminen. Matkan peruuntumisen syy on ollut tiedossa ennen matkan varaamista, eikä korvausta voida tämän vuoksi suorittaa.

Valitus

Vakuutuksenottaja katsoo 10.4.2014 päivätyssä valituksessaan, että sairastuminen oli ennalta arvaamatonta. Hoitava lääkäri oli antanut V:lle luvan lähteä matkalle, sillä aiemmat sydänperäiset oireet olivat asettuneet. Uuden kohtauksen jälkeen lääkäri ei kuitenkaan suositellut lähtemistä ja matka peruttiin. Matkan myynyt matkatoimisto ehdotti useampaan kertaan peruutusvakuutuksen ottamista, mutta vakuutuksenottaja ei ottanut vakuutusta, sillä hänellä oli luottokorttiin liittyvä vakuutus, joka kattaa matkan äkillisen peruuntumisen. Peruutusvakuutusta tarjoaa sama vakuutusyhtiö kuin luottokorttiin liittyvää vakuutusta, ja vakuutuksenottaja pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä keinona painostaa peruutusvakuutuksen ottamiseen. Vakuutuksenottaja kertoo, että toinen vakuutusyhtiö oli kuitenkin suorittanut korvauksen vakuutuksenottajan peruuntumiskuluista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 19.6.2014 päivätyssä vastineessaan, että ehtokohdan 10.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata peruuntumista, jos peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen alkamista tai matkan varaamista. Vakuutus on voimassa ainoastaan silloin, kun sairaus on ollut äkillinen eikä se ole ollut tiedossa matkaa tilatessa. Vakuutetun tapauksessa kyse ei ole ollut äkillisestä sairastumisesta ja peruuntumiseen johtaneet syyt ovat olleet tiedossa ennen matkan varaamista ja vakuutuksen alkamista. Näin ollen korvausta ei voida suorittaa matkavakuutuksesta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 10 (Korvaus matkan peruuntumisesta) mukaan vakuutuksesta korvataan matkan peruuntuminen eli kotimaasta matkalle lähdön estyminen, joka on aiheutunut pakottavasti vakuutetun omasta tai hänen lähiomaisensa äkillisestä vakavasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.

Kohdan 10.1 (Korvaukseen liittyvät rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata matkan peruuntumista, jos peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen alkamista tai matkan varaamista. Vakuutus on voimassa ainoastaan silloin, kun sairaus tai vamma on ollut äkillinen eikä ole ollut tiedossa matkaa tilatessa.

Ratkaisu

Vakuutuksenottajan oli tarkoitus lähteä vaimonsa V:n kanssa Nairobiin 5.2.2013 ja 21.2.2013 väliseksi ajaksi. Matka peruutettiin tammikuussa 2013 V:n sydänsairauteen liittyvän oireilun vuoksi. Vakuutusyhtiö on katsonut, että matkan peruuntumisen aiheuttanut oireilu ei ollut äkillinen sairastuminen, vaan V:llä jo ennen vakuutuksen alkamista olleen sairauden paheneminen ja matkan peruuntumisen syy on lisäksi ilmennyt ennen matkan varaamista. Vakuutuksenottaja katsoo, että kyse on ollut ehtojen mukaisesta äkillisestä sairastumisesta, sillä lääkäri antoi luvan lähteä matkalle aiempien sydänoireiden asetuttua.

Vakuutuksesta korvataan äkillisestä ja vakavasta sairastumisesta aiheutunut matkan peruuntuminen. Rajoitusehtokohdan 10.1 mukaan vakuutuksesta ei korvata matkan peruuntumista, jos peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen alkamista tai matkan varaamista. Vakuutus on ehtokohdan mukaan voimassa ainoastaan silloin, kun sairaus tai vamma on ollut äkillinen eikä ole ollut tiedossa matkaa tilatessa.

2.1.2013 päivätyn sairauskertomusmerkinnän mukaan V tuli tilannearvioon kollapsikohtausten takia. V heräsi 17.11.2012 yöllä huonoon oloon ja meni mittaamaan verenpainetta, jolloin hän tuupertui pöydän ääreen ja oli hetken tajuttomana. 29.12.2012 hänelle tuli aamiaispöydässä huono olo, voimattomuus ja äkillinen tajuttomuus. Aviomies sai V:n kiinni, mutta pulssia ei tuntunut ollenkaan tai ainoastaan muutaman lyönnin ajan. V meni miehensä kanssa monitoriseurantaan, jossa häntä pidettiin seitsemän tunnin ajan. V:n lääkitystä ei muutettu ja hän kotiutui.

28.1.2013 päivätyn sairauskertomusmerkinnän mukaan oirepainalluksissa todettiin eteisperäistä lisälyöntisyyttä. V:llä todettiin myös eteistakykardia-vaiheita lähtien16 kompleksista peräkkäin noin 150 minuuttinopeudella. Lääkityksenä oli ollut Simvastatin ja Dinit-sumute suuonteloon. V:n olo oli parempi Metorololin lopettamisen jälkeen. Candetrix-lääkitystä jatkettiin ja uutena lääkityksenä aloitettiin Zanidip. Lääkkeiden oton jälkeen sydän tuntui lyövän hiukan tiheämmin varsinkin öisin.

30.1.2013 päivätyn sairauskertomusmerkinnän mukaan Simvastatin-lääke oli aiheuttanut V:lle pahoinvointia, mahaongelmia ja voimattomuutta. V oli huolissaan jaksamisestaan matkalla, jonka oli tarkoitus alkaa seuraavalla viikolla.

Vakuutuslautakunta katsoo, että hyvässä hoitotasapainossa olevan perussairauden pahenemista voidaan yleensä pitää ehtojen mukaisena äkillisenä sairastumisena. Vakuutuslautakunta katsoo asiassa olevan kyse sen arvioimisesta, onko V:n perussairaus ollut hyvässä hoitotasapainossa ennen matkan varaamista ja onko paheneminen tapahtunut vasta matkan varaamisen jälkeen vai onko perussairaus pahentunut jo ennen matkan varaamista ja onko tieto matkan peruuntumisesta ollut näin ollen tiedossa ennen matkan varaamista.

2.1.2013 päivätyn sairauskertomusmerkinnän mukaan V:lle oli määrätty Metoprolin-, Candexetil-,Primaspan-, Thyroxin- ja Somnar-lääkitys sekä Propral tarvittaessa. V:n pulssi oli aiemmin ollut 60 ja syksyn aikana pulssi oli 50 tasolla. V:llä oli voimattomuutta rasituksessa ja hengästymistä. V tuli erikoislääkärin vastaanotolle tilannearvioon tajuttomuuskohtausten vuoksi. Hänelle oli ollut 17.11.2012 huono olo ja hän meni tajuttomaksi mennessään mittaamaan verenpainettaan. Seuraava kohtaus oli asiakirjojen mukaan 29.12.2012. Vakuutuksenottaja kertoi, että V:tä hoitanut lääkäri oli antanut luvan lähteä matkalle ennen matkan varaamista 13.12.2013 ja vasta kun oireet pahenivat, ei lääkäri enää suosittanut matkalle lähtemistä.

Vakuutuslautakunta katsoo, että V ei ole voinut tietää vielä ensimmäisen kohtauksen jälkeen, että matka tulee peruuntumaan. Asiassa ei myöskään ole lautakunnan näkemyksen mukaan näytetty, että oireilu marraskuussa olisi samaa oireilua, joka esti matkalle lähdön tammikuun lopussa eikä matkan peruuntumisen syy ole näin ollen ole ollut tiedossa ennen matkan varaamista 13.12.2012.

Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö suorittaa korvauksen matkan peruuntumisesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia