Haku

VKL 344/08

Tulosta

Asianumero: VKL 344/08 (2010)

Vakuutuslaji: Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Ratkaisu annettu: 03.02.2010

Vakuutuskannan siirto Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjällä on ollut vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on alkanut 9.12.2002 vakuutusyhtiössä A1. Yhtiö A1 luovutti vakuutuskantansa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle A2 30.12.2003. Yhtiö A2 luovutti puolestaan vakuutuskannan, johon nyt puheena oleva vakuutus kuuluu, 1.1.2005 yhtiölle B1. Tämä yhtiö puolestaan oli sulautunut 31.12.2006 alkaen yhtiöön B2.

Lausunnonpyytäjä on saanut 1.1.2005 tapahtuneeseen vakuutuskannan luovutukseen liittyen asiakastiedotteen, jossa on kerrottu vakuutuskannan siirtymisestä yhtiöstä A2 yhtiöön B1. Tuossa asiakastiedotteessa ei ollut kerrottu lausunnonpyytäjälle vakuutusyhtiölain mukaan kuuluvasta oikeudesta irtisanoa vakuutus vakuutuskannan luovutuksen johdosta. Vakuutuskannan luovutuksesta oli kuulutettu vakuutusyhtiölain edellyttämällä tavalla paikallisessa lehdessä ja virallisessa lehdessä, minkä lisäksi vakuutuskannan luovutukseen oli saatu Vakuutusvalvontaviraston suostumus.

Lausunnonpyytäjä on katsonut 25.11.2007 päivätyssä kirjeessään, että hänen vakuutuksensa siirrossa on tapahtunut yksipuolinen sopimusrikkomus, jonka vuoksi lausunnonpyytäjällä on oikeus irtisanoa vakuutus päättymään ja saada vakuutussäästönsä sijoitustuottoineen kuluitta itselleen. Lausunnonpyytäjä on perustellut käsitystään sillä, että vakuutuskannan siirrossa saadun kirjeen yhteydessä ei ollut ilmoitettu lausunnonpyytäjän oikeudesta irtisanoa vakuutus. Hän oli tästä syystä olettanut, että vakuutusta ei voi irtisanoa, vaan että sitä on pakko jatkaa toisessa yhtiössä.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö B2 on antanut lausunnonpyytäjän kirjelmän johdosta vastauksen 3.12.2007. Yhtiö toteaa, että vakuutuskannan siirto 1.1.2005 on tapahtunut vakuutusyhtiölain mukaisesti. Siitä on kuulutettu asianmukaisesti lehdessä. Vakuutuksenottajaa informoitiin vakuutuksenantajan vaihtumisesta tammi-helmikuussa 2005 asiakastiedotteella, johon lausunnonpyytäjä on kirjeessään viitannut. Lausunnonpyytäjän vakuutusehdot ovat säilyneet ennallaan. Lausunnonpyytäjän vakuutus ei ole kuulunut niihin 1.7.1997 mennessä yhtiössä A1 voimaantulleisiin vakuutuksiin, joille olisi maksettu tuon yhtiön lisäetuja. Vakuutukset eivät siten ole poikenneet sisällöltään toisistaan kannanluovutuksen jälkeen. Yhtiö kiistää lausunnonpyytäjän oikeuden irtisanoa vakuutus.

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä on tyytymätön yhtiön ratkaisuun ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta.

Joulukuussa vuonna 2004 saadussa asiakastiedotteessa/kirjeessä ei ole ilmoitettu lausunnonpyytäjän oikeudesta irtisanoa vakuutus. Tämän jälkeen vakuutuskanta on siirretty erinäisten vaiheiden jälkeen yhtiöön B2.

Keväällä 2007, kun lausunnonpyytäjä oli muissa asioissa yhteydessä yhtiöön A1, sieltä kerrottiin, että hänellä olisi ollut oikeus irtisanoa vakuutus vakuutuskannan siirron vuoksi. Koska lausunnonpyytäjä ei kuitenkaan ollut tätä asiaa saanut irtisanomisaikana tietoonsa, hän ei irtisanomista tehnyt. Hän oli olettanut, että vakuutusta ei voi irtisanoa, vaan sitä on pakko jatkaa toisessa yhtiössä vastoin hänen tahtoaan.

Lausunnonpyytäjä ei ole yksityishenkilönä seurannut Virallista lehteä eikä toispaikkakuntalaisena Helsingin Sanomia. Lausunnonpyytäjä ei ole missään vaiheessa hyväksynyt vakuutuskantansa siirtoa yhtiöön B1 tai B2. Kyseessä on yksipuolinen sopimusrikkomus, jonka vuoksi lausunnonpyytäjällä on oikeus saada vakuutussäästönsä sijoitustuottoineen palautetuksi itselleen viipymättä.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö on antanut asiassa Kuluttajien vakuutustoimistolle vastinekirjelmän 30.4.2008 sekä lisäksi Vakuutuslautakunnalle lautakunnan esittämän vastinepyynnön johdosta vastineen 4.6.2008. Kirjelmät ovat olennaisesti samansisältöiset.

1.1.2005 tapahtuneeseen vakuutuskannan siirtoon liittyen Vakuutusvalvontavirasto on antanut 1.9.2004 suostumuksensa sille, että osa vakuutuskannasta siirtyy yhtiöstä A2 yhtiöön B1. Tätä ennen yhtiö on vakuutusyhtiölain 16a luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti kuuluttanut asiasta Virallisessa lehdessä, Hufvudstadsbladetissa ja Helsingin Sanomissa. Vakuutusvalvontavirasto on päätöksessään ottanut myös kannan, että vakuutuskannan luovutus ei loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja.

Vakuutuskannan luovutuksen tapahduttua yhtiö B1 on 5.1.2005 kuuluttanut tapahtuneesta vakuutuskannan luovuttamisesta vakuutusyhtiölain 16a luvun 12 §:n 2 momentin mukaisesti Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Tässä kuulutuksessa on ollut myös lain edellyttämä maininta vakuutuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuutus. Vakuutuksenottajaa on informoitu myös henkilökohtaisesti vakuutuksenantajan vaihtumisesta tammi- ja helmikuussa 2005 lähetetyillä asiakastiedotteilla. Näillä perusteilla yhtiö B2, jolle vakuutuskanta oli siis 30.12.2006 siirtynyt yhtiön sisäisen sulautumisen seurauksena, katsoo menetelleensä lainmukaisesti.  Lausunnonpyytäjä eläkevakuutus on siirtynyt 1.1.2005 laillisesti yhtiöstä A2 yhtiöön B1, ja siitä on tehty lainmukainen kuulutus ilmoituksineen irtisanomisoikeudesta.

Edellä mainituissa vakuutuskannan siirroissa ja sulautumisessa 30.12.2006 lausunnonpyytäjän eläkevakuutuksen vakuutusehdot ovat säilyneet ennallaan. Näilläkään perusteilla oikeutta vakuutussopimuksen purkamiseen ei ole.

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissään edellä mainittujen yhtiön päätösten lisäksi

  • vakuutusehdot 1.5.1997

  • eläkevakuutushakemus 25.11.2002

  • maksusuunnitelmamuutosasiakirja 25.11.2002

  • vakuutustiliote 15.12.2007

Vakuutusehdon 16 mukaan vakuutuksenottaja voi nostaa vakuutussäästön tai osan siitä vain seuraavissa tilanteissa:

  • vakuutettu on eronnut aviopuolisostaan ja vakuutussäästön nostoon on vakuutetun suostumus,

  • vakuutetun aviopuoliso on kuollut,

  • vakuutettu tai hänen aviopuolisonsa on viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut työttömänä ainakin 200 päivää ja vakuutussäästön nostoon on vakuutetun suostumus tai

  • vakuutuksenottaja ei hyväksy kohdan 22 ensimmäisen kappaleen mukaista vakuutuksen laskuperusteisiin tulevaa maksunkorotusta tai etuja rajoittavaa sopimusehtojen muutosta ja vakuutussäästön nostoon on vakuutetun suostumus.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Kysymyksenasettelu
Lausunnonpyytäjä on vaatinut 25.11.2007 vakuutussopimuksensa purkamista yksipuolisen sopimusrikkomuksen perusteella. Asiassa ei ole selvitetty, että vakuutusyhtiö olisi rikkonut eläkevakuutuksen ehtoja. Kysymys on oikeudellisesti tarkasteltuna siitä, onko lausunnonpyytäjällä oikeus saada vakuutuskannan luovutuksen 1.1.2005 johdosta yhtiöön B1 (ja sieltä sulautumisen johdosta yhtiöön B2) siirtynyt vapaaehtoinen eläkevakuutuksensa lakkaamaan siten, että lausunnonpyytäjä saa vaatimallaan tavalla itselleen vakuutuksen takaisinostoarvon.

Tapauksen arviointi
Tapauksessa esillä ollut vakuutuskannan luovutus on tapahtunut 1.1.2005. Tuolloin voimassa olleen vakuutusyhtiölain 16a luvun 12 §:n 1 momentissa säädettiin vakuutuskannan luovutukseen liittyvästä vakuutuksenottajan irtisanomisoikeudesta näin: ”Kun vakuutusyhtiö on luovuttanut vakuutuskantansa toiselle vakuutusyhtiölle, luovutettuun vakuutuskantaan kuuluvan vakuutuksen ottajalla, joka ei ole myötävaikuttanut vakuutuskannan luovuttamista koskevan päätöksen tekemiseen ja jolla ei ole vakuutussopimuslain 12 §:n mukaista oikeutta irtisanoa vakuutus milloin tahansa, on oikeus kolmen kuukauden kuluessa 2 momentissa mainitusta ilmoittamisesta kirjallisesti irtisanoa vakuutussopimuksensa.” 16a luvun 12 §:n 2 momentissa säädettiin puolestaan vakuutuskannan vastaanottaneen yhtiön ilmoitusvelvollisuudesta näin: ”Vastaanottaneen yhtiön hallituksen on ilmoitettava vakuutuskannan luovuttamisesta kuukauden kuluessa vakuutuskannan siirtymisestä kuuluttamalla siitä virallisessa lehdessä sekä ainakin yhdessä luovuttavan yhtiön kotipaikan sanomalehdessä sekä lisäksi siten kuin asianomainen ministeriö tarvittaessa määrää. Ilmoituksen tulee sisältää myös maininta 1 momentissa tarkoitetusta vakuutuksenottajan oikeudesta irtisanoa vakuutussopimuksensa.”

Esillä olevassa tapauksessa vakuutuskannan luovutuksensaaja B1 on menetellyt vakuutusyhtiölain mukaisten velvollisuuksiensa mukaisesti. Vakuutuskannan luovutuksesta on ilmoitettu asianmukaisesti lehdissä ja myös kuulutettu Virallisessa lehdessä ilmoittaen vakuutuksenottajien erityisestä irtisanomisoikeudesta. Lausunnonpyytäjä ei ole esittänyt sopimuksen päättämistä ja takaisinostoarvon saamista koskevaa vaatimusta vakuutusyhtiölain mukaisessa määräajassa vakuutuskannan luovutuksen 1.1.2005 jälkeen. Hän on vasta 25.11.2007 vaatinut sopimuksen purkamista. Hän on näin ollen menettänyt vakuutusyhtiölain mukaisen erityisen oikeutensa irtisanoa vakuutuksensa.

Vapaaehtoinen eläkevakuutus on pitkäkestoinen sopimus, jonka irtisanominen takaisinostoarvon saamiseen oikeuttavalla tavalla on vakuutusehdoissa rajoitettu eräisiin erityistilanteisiin, joista nyt esillä olevassa tapauksessa ei ole kysymys. Vakuutuskannan luovuttamiseen liittyvän viranomaisvalvonnan tarkoituksena on muun ohella varmistaa, ettei vakuutuskannan luovutus loukkaa vakuutuksenottajien etua. Myös esillä olevassa tapauksessa vakuutusvalvontavirasto on antanut suostumuksensa vakuutuskannan luovutukseen. Vakuutusvalvontavirasto ei ole katsonut tarpeelliseksi antaa Vakuutusyhtiölain erityissäädöksiä laajempia ohjeita kannanluovutuksesta tiedottamiseksi.  Näissä olosuhteissa ei ole perusteltua katsoa, että vakuutuskannan luovutuksensaajana olleella yhtiöllä B1 olisi ollut vakuutusyhtiölaissa säädettyä laajempaa velvollisuutta tiedottaa lausunnonpyytäjälle vakuutuskannan luovutukseen liittyvästä erityisestä irtisanomisoikeudesta. Myöskään se, että yhtiö on katsonut aiheelliseksi helpottaa vakuutukseen liittyvän asiakaspalvelun tavoittamista lähettämällä sitä koskevan lisätiedotteen, ei luo muissa asioissa laajempia toimenpidevelvoitteita kuin erityislainsäädännössä on täsmällisesti määritelty.

Johtopäätös
Lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Rissanen, jäsenet Helle, Kauppila ja Korpiola sekä varajäsen Koskiniemi. Sihteerinä toimi Saarikoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia