Haku

VKL 343/14

Tulosta

Asianumero: VKL 343/14 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2014

Kiinteistönvälitysliikkeen vastuu. Välittäjän vastuu huolehtia kauppahinnan maksamista koskevan kauppaehdon täyttymisestä. Välittäjän törkeä huolimattomuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutetun kiinteistönvälitysyhtiö K Oy:n välittäjä toimi välittäjänä L-nimisen tilan kaupassa, jossa ostajana oli P Välittäjä oli ottanut 10.9.2013 vastaan P:n ostotarjouksen ja kauppakirja oli sovittu tehtäväksi 20.9.2013. Välittäjä oli kirjannut laatimansa kauppakirjan ehdoksi, että kauppahinta kuitataan maksetuksi ja omistusoikeus siirtyy kaupantekohetkellä. P oli ilmoittanut tulevansa maksamaan koko kauppahinnan shekillä. Vaikka P:llä ei kaupantekotilanteessa ollut shekkiä mukanaan, kauppakirja allekirjoitettiin ja kaupanvahvistaja oli vahvistanut sen ennen kuin välittäjä oli varmistunut siitä, että ostaja maksoi kauppahinnan. Maksua ei tapahtunut, minkä vuoksi kauppa jouduttiin purkamaan oikeusteitse.

Tilan myyjän ja K Oy:n välillä oli tehty sovinto, jonka mukaan välitysliike korvasi myyjälle 17 500 euroa. Korvausta tästä vahingosta on haettu K Oy:n vastuuvakuutuksesta. Vakuutusyhtiö ei ole päätöksellään 16.12.2013 korvannut vahinkoa, koska se on katsonut välittäjän toimineen törkeän huolimattomasti. Välittäjän olisi tullut vähintään tarkastaa ostajan luottotiedot ennen kaupantekotilaisuutta.

Asiakkaan valitus

Valituksen mukaan K Oy:n virhe oli ollut se, ettei se ollut etukäteen varmistanut, että ostajalla oli hänen lupaamansa shekki mukana. Laki ja hyvä välitystapa eivät ota kantaa tällaiseen etukäteisvarmistukseen. Kyse ei kuitenkaan ollut törkeästä huolimattomuudesta. Välittäjä oli toiminut kuten vastaavissa tilanteissa yleensä ja luottanut ostajan sanaan. Välittäjän olisi tullut pyrkiä oikaisemaan kauppakirja tilanteen selvittyä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan välittäjän olisi tullut varmistaa maksun toteutuminen ennen kauppakirjan allekirjoittamista ja vahvistamista. Välittäjän ammatilliset vaatimukset olivat suuret ja palkkio maksettiin siitä, että kauppa välitettiin ammattimaisesti. Välittäjän tuli tietää, että kiinteistönkaupassa kaupan purku maksun laiminlyönnin johdosta ei ollut yksinkertaista.

Jos lautakunta katsoisi, että kyse ei ollut törkeästä huolimattomuudesta, vahinko on rajattu pois vakuutuksen korvauspiiristä sen vuoksi, että korvaus perustui sopimukseen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kyse siitä, oliko välittäjä toiminut törkeän huolimattomasti kiinteistönkauppaa välittäessään.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 105.2 mukaan vakuutusturva ei korvaa seuraavia vahinkoja:

Taloudellinen vahinko johtuu vakuutuksenottajan tai hänen vastattavakseen kuuluvan tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta.

Asian arviointi

Tuottamuksen astetta arvioitaessa on tarkoituksenmukaista lähteä tavallista huolimattomuutta koskevasta oletuksesta. Siten vaadittavasta huolellisuusstandardista poikkeaminen tulee luokitelluksi törkeäksi huolimattomuudeksi vain, jos tähän voidaan osoittaa erityisiä perusteita.

Törkeän huolimattomuuden ollessa kyseessä on tarkasteltavan toiminnan oltava lähellä tahallisuutta. Törkeän huolimattomuuden tunnusmerkkeinä on lisäksi painotettu subjektiivista moitittavuutta. Korkein oikeus on esimerkiksi viitannut toimintaan, joka on häikäilemätöntä ja välinpitämätöntä seurausten suhteen (KKO 1997:103). Subjektiivisen asenteen lisäksi arvioinnissa voidaan ottaa objektiivisena elementtinä huomioon se, kuinka paljon vahingonaiheuttajan menettely on laadullisesti poikennut siitä, mitä häneltä olisi vaadittu.

Asiantuntijalle on asetettu korkea huolellisuusvaatimus hänen toimiessaan tuntemallaan alalla. Kiinteistönvälittäjältä voidaan vaatia hyvin korkeaa huolellisuutta toimeksiantoonsa liittyvissä toiminnoissa. Kiinteistönvälityksessä välittäjän keskeinen tehtävä on varmistua siitä, että kauppa tehdään oikein. Kauppahinnan maksaminen on kiinteistökaupassa ostajan tärkein velvollisuus. Samalla kauppahinnan saaminen ostajalta on myyjän tärkein oikeus. On siksi ensiarvoisen tärkeää, että välittäjä varmistuu kauppahinnan maksamisesta ennen kuin kauppahinta sopimuksen mukaan kuitataan maksetuksi ja omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy. Lautakunta katsoo siksi, että laiminlyömällä varmistaa ostajan maksavan kauppahinnan kauppakirjan allekirjoitushetkellä välittäjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on asianmukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Raulos, puheenjohtaja
Mäenpää, sihteeri

Jäsenet:
Löppönen
Makkula
Nyyssölä
Pesonen
Sarpakunnas

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia