Haku

VKL 343/13

Tulosta

Asianumero: VKL 343/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 13.12.2013

Kiinteistön omistajan vastuu kaatumisvahingosta. Kompastuminen pehmustettuun mattoon.

Tapahtumatiedot

Asiakas loukkaantui kaaduttuaan vakuutuksenottajana olevan kauppakeskuksen aulassa. Hän oli poistumassa kauppakeskuksesta, kun hän kompastui lattialla olleeseen, viisi senttiä paksuun mattoon, joka oli asetettu lasten leikkilaivan ympärille. Kaatuessaan kovalle lattialle hänen ranteensa vääntyi ja olkanivelensä jänne revähti.

Asiakas haki korvausta liukastumisesta aiheutuneista vahingoista vakuutuksenottajalta, joka teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiölleen.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi, että leikkilaivaa ympäröivä pehmuste erottui selkeästi ympäristöstä ja sen ympärille jäi riittävästi kulkutilaa. Leikkilaiva pehmusteineen on ollut paikoillaan useita vuosia eikä vastaavia vahinkoja ole aiemmin tapahtunut. Vakuutusyhtiö katsoi, että vahinko on ollut tapaturmainen eikä se ole aiheutunut kauppakeskuksen toiminnasta johtuvasta syystä. Korvausvastuun puuttumisen vuoksi vakuutusyhtiö ei korvannut vahinkoa kauppakeskuksen vastuuvakuutuksesta.

Asiakkaan valitus

Kauppakeskusten käyttöturvallisuuteen liittyen ovat olemassa seuraavat mm. rakentamismääräykset ja ohjeet:

Rakentamismääräyksen mukaan (F 2 Suomen Rakentamismääräyskokoelma, Mää­räykset ja ohjeet 2001: Rakennuksen käyttöturvallisuus) rakennuksen ja muun raken­nuskohteen olennaisista vaatimuksista on voimassa, mitä maankäyttö- ja raken­nuslaissa on erikseen säädetty tai määrätty. Käyttöturvallisuuden kannalta tämä tarkoittaa, että kohde on suunniteltava, rakennettava ja varustettava siten, ettei sen käyttöön, huoltoon tai ylläpitoon liity sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahingoittumisen vaaraa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä.

Asiasta on olemassa myös RT-ohjekortti (RT 91-10788, Sisäänkäyntitilat, julkiset rakennukset) ja siinä on suunnitteluohje liikkumisturvallisuudesta. Sen mukaan kul­kuväylien ulkona ja sisällä tulee olla pintarakenteeltaan riittävän kovia ja helppokulkuisia, helposti löydettäviä ja mitoitukseltaan pyörätuolin kulun mahdol­listavia. Turvallisen liikkumisen takaamiseksi päällysteet eivät saa olla märkänä eivätkä kosteana liukkaita. Sisäänkäyntitiloissa ei saa olla missään putoamis-, törmäämis- tai kompastumisvaaraa.

Kauppakeskusten käyttöturvallisuudelle on asetettu erityisen korkeat vaatimukset. Tässä tapauksessa kauppakeskuksen tekemä järjestely ulosjohtavalla kulkuväylällä ei täytä näitä vaatimuksia. Lasten leikkilaivan ympärillä olevat viisi senttiä korkeat matot kiertävät laivaa parin metrin leveydeltä ja ne sijaitsevat noin kolmen metrin etäisyydellä ulko-ovista. Ne peittävät lähes koko kulkuväylän eikä sivulle jää paljon tilaa niiden ohittamiseen.

Kauppakeskuksesta ulos pitkin kyseistä käytävää poistuvat asiakkaat joutuvat väistä­mättä kompastumisvaaraan. Sitä ei estä maton sininen väri, koska maton reuna ja pinta ovat molemmat samaa väriä. Tästä syystä maton epätavallista paksuutta ei kykene etukäteen havaitsemaan eikä varautumaan siihen.

Kauppakeskus on tuottamuksensa perusteella vastuussa asiakkaalle aiheutuneesta kaatumisvahingosta. Yhtiön vastuuvakuutuksen tulee korvata hänelle aiheutunut va­hinko. Asiakas vaatii korvattavaksi:

1. kivusta ja särystä sekä muusta haitasta yhteensä 3.500 euroa, ja

2. ansion menetyksestä yhteensä 11.500 euroa, ja

3. korvausvaatimuksille 1–2 viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti vahinkopäivästä 1.3.2013 lukien, ja

4. hänen oikeudenkäyntikulunsa tässä asiassa täysimääräisesti. Valitushetkellä niiden määrä oli 2.500 euroa.

Vakuutusyhtiön vastine

Leikkilaivaa ympäröivä riittävän paksu ja laaja pehmuste on välttämätön leikkipisteen turvallisuuden vuoksi. Pehmusteen reuna ei ole sellainen kynnys, johon tulisi liimata huomio- tai varoitusteippi tai että huomioteippi tässä tapauksessa enempää lisäisi ympäristöstään muutoinkin jo selkeästi muotonsa ja väritehosteidensa ansiosta erottuvan leikkipisteen ja sitä reunustavan pehmusteen näkyvyyttä. Pehmusteet on uusittu alkuvuodesta. Kauppakeskuksen lattia on vahinkokohdassa vaaleanharmaata laattaa, jolle laivaa ympäröivä kirkkaansininen pehmuste antaa voimakkaan kontrastin. Kiiltäväpintaisen pehmusteen kolmiulotteisuus on erottuvaa. Itse laiva on kirkasvärinen sinipunavalkoinen. Laiva erottuu hyvin joka suunnasta lähestyttäessä, eikä se havaittavuutensa puolesta aiheuta törmäämis- tai kompastumisvaaraa kauppakeskuksesta poistuttaessa.

Sen molemmin puolin jää kulkutilaa riittävästi, minimissään 2,4 m, kun leikkilaiva on leveimmillään 1,7 m, pehmuste sen ympärillä 1,5 m ja käytävän kokonaisleveys on noin 10 metriä. Ruuhkaa ei ollut. Kompastumisia tai pehmusteiden aiheuttamia vaaratilanteitä ei ole aiemmin tapahtunut, vaikka laiva on ollut pehmusteineen samalla paikalla useamman vuoden. Vakuutuksenottajalle ei ole ollut aihetta ryhtyä muutoksiin laivan suhteen.

Liikkumisesteettömän rakentamisen tavoite on, että liike- ja palvelutila, johon tasa-arvon näkökulmasta kaikilla on oltava mahdollisuus päästä, soveltuu myös niiden henkilöiden käyttöön joiden kyky liikkua tai muutoin toimia on rajoittunut. Rakentamismääräysten mukaan sisäänkäyntitiloissa ei saa olla putoamis-, törmäämis- tai kompastumisvaaraa. Täysin ei tapaturmaisia törmäämisiä ole liiketilan toimesta mahdollista estää. Kauppakeskuksen aulatiloissa ja käytävillä voi rakentamismääräyksen estämättä olla pylväitä, penkkejä, roskalaatikoita, juoma-, makeis- yms. automaatteja, myyntipisteitä ja lasten leikkipisteitä, kun ne eivät rajoita liikkumisesteellisten kulkua. Kauppakeskuksen ko. aulatila on rakennettu ja suunniteltu siten, että esteettömän liikkumisen tavoite täyttyy ja tilat ovat riittävät asiakasmääriin nähden.

Vakuutusyhtiö katsoo, että kauppakeskus on tehnyt kaiken voitavansa huolehtiakseen asiakkaiden turvallisesta liikkumisesta tiloissaan, eikä vahinko ole aiheutunut sen virheellisestä menettelystä, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Kauppakeskus ei siten ole korvausvastuussa vahingosta. Koska vakuutuksenottaja ei ole vahingosta korvausvastuussa, ei korvausta voida maksaa vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehdot

Vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, kun vahinko todetaan vakuutuskauden aikana ja vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta.

Ratkaisu

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti joko tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että korvausvelvollinen on aiheuttanut toiselle vahingon huolimattomuudellaan, laiminlyönnillään tai virheellään. Yleisölle palveluja tarjoavalla yrityksellä on vakiintuneesti katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että sen liiketiloissa voi turvallisesti liikkua. Palvelujen tarjoajalla on näyttötaakka siitä, että se on asianmukaisesti huolehtinut liiketilojensa turvallisuudesta. Asiassa on siten kyse siitä, onko kauppakeskus osoittanut huolehtineensa aulan turvallisuudesta huolellisesti ja asianmukaisesti.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa asiakas on kompastunut lasten leikkipaikkana toimivan laivan ympärillä olleeseen noin kaksi metriä leveään ja viisi senttiä korkeaan pehmeään mattoon ja loukannut kätensä. Pehmusteiden tarkoituksena on suojella laivasta mahdollisesti putoavaa lasta. Pehmusteiden ja seinän väliin jää kulkutilaa vähintään 2,4 metriä. Lautakunnalle toimitetuista valokuvista selviää, että matto on kirkkaansininen ja lattia vaaleanharmaa. Laiva on pääosin sinivalkoinen.

Vakuutuslautakunta katsoo, että leikkilaiva ja pehmustettu matto ovat selkeästi havaittavissa ottaen erityisesti huomioon lattian ja maton välinen väriero. Lautakunta katsoo edelleen, että maton korkeus on myös helposti havaittavissa. Lautakunta katsoo siten, että kauppakeskus ei ole laiminlyönyt velvollisuuttaan huolehtia liiketilojensa turvallisuudesta, vaan asiakkaan kaatuminen on ollut tapaturmainen vahinko, josta kauppakeskus ei ole vastuussa.

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola, Rantala ja Rusanen. Sihteerinä toimi Heino.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia