Haku

VKL 343/12

Tulosta

Asianumero: VKL 343/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 06.03.2013

Rakennusurakkaa koskeva riita Vakuutuksen voimassaolo Kahden vuoden sääntö Oliko riidan peruste sopimus vai myöhemmät tapahtumat?

Tapahtumatiedot

Vakuutettu G Oy vaati käräjäoikeudessa sen ja S Oy:n välillä 28.5.2009 solmittuun rakennusurakkasopimukseen perustuvia saataviaan S Oy:ltä. S Oy myönsi saatavat osin, mutta esitti vastakanteessaan 21.5.2010 saatavien kuittausta työmaan viivästyksestä johtuvan sopimussakon sekä urakan keskeyttämisestä syntyneen vahingon perusteella.

Oikeusturvaetua on haettu tähän riitaan.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan G Oy:n oikeusturvavakuutus oli alkanut 29.6.2009. Vahinkotapahtuma oli sattunut 21.5.2010, kun vastapuoli oli kiistänyt vaatimukset. Riita perustui 28.5.2009 tehtyyn sopimukseen. Koska riidan peruste ei ollut syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana eikä vakuutus ollut ollut vakuutustapahtuman sattuessa voimassa kahta vuotta, vakuutusyhtiö ei ollut myöntänyt asiassa oikeusturvaetua.

 

Valitus

Ratkaisusuosituspyynnössä on myönnetty, ettei vakuutus ollut ollut voimassa kahta vuotta vakuutustapahtuman sattuessa. Riita ei kuitenkaan perustunut osapuolten väliseen urakkasopimukseen. Vähäiseltä osin kyse oli siitä, olivatko maksamatta olleet urakkasuoritukset ajallisesti maksukelpoisia ennen urakan lopullista valmistumista. Riidan varsinainen peruste oli se, että osapuolten välisestä sopimuksesta riippumatta G Oy:n aliurakoitsija oli ottanut urakan kohteena olleista kerrostaloista asbestinäytteet. Kun yhdestä näytteestä oli löytynyt asbestia, S Oy oli joutunut sulkemaan työmaan, mistä oli aiheutunut kustannuksia S Oy:lle. S Oy:n mukaan G Oy oli tuottamuksellaan aiheuttanut nämä kustannukset. Tämän vuoksi S Oy oli päättänyt vaatia vastakanteella työmaan sulkeutumisesta aiheutuneita kustannuksia G Oy:ltä. Varsinainen oikeudenkäynnissä ratkaistava kysymys oli siksi se, oliko G Oy aiheuttanut toiminnallaan vahinkoa S Oy:lle työmaan keskeyttämisellä.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan riidan kohteena olivat ensinnäkin olleet G Oy:n hiekkapuhallustöistä aiheutuneet laskut. Oikeudenkäynnin toisena kohteena oli ollut S Oy:n vaatimus viivästykseen perustuvasta sopimussakosta ja urakan keskeyttämisestä syntyneen vahingon korvaamisesta. Vaatimukset olivat perustuneet urakkasopimuksen ehtoon, jonka mukaan urakoitsija vastasi hankkimistaan tiedoista ja tutkimustuloksista.

Kaikkia riidan vaatimuksia on perusteltu sillä, mitä urakkasopimuksessa oli sovittu. Tämän vuoksi riidan peruste oli syntynyt ennen vakuutuksen voimassaoloa.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 105.2 mukaan vakuutusturvasta korvataan vakuutusturvan voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat.

Riita- ja hakemusasiassa vakuutustapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty joko perusteeltaan tai määrältään.

Jos vakuutusturva on kuitenkin vakuutustapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi (2) vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.

Vakuutuksen voimassaoloaikaan luetaan se aika, jonka tämä vakuutus vakuutetun osalta on yksin tai peräkkäin yhdessä muiden päättyneiden vastaavansisältöisten oikeusturvavakuutusten kanssa ollut yhtäjaksoisesti voimassa.

Ratkaisu

Kuten edeltä on ilmennyt, oikeusturvavakuutuksen ehtojen mukaan vakuutusturvasta korvataan sen voimassaoloaikana sattuneet vahinkotapahtumat. Riita-asiassa vahinkotapahtuma on sattunut, kun esitetty yksilöity vaatimus on nimenomaisesti kiistetty perusteeltaan tai määrältään.

Kysymyksessä on käräjäoikeudessa ratkaistu urakkariita. Ensinnäkin G Oy vaati 23.2.2010 vireille tulleella kanteellaan S Oy:n velvoittamista suorittamaan sille urakkasopimuksen perusteella korvauksen suorittamistaan hiekkapuhallustöistä. Toiseksi S Oy vaati vastakkaisella 21.5.2010 vireille tulleella kanteellaan G Oy:ltä viivästyssakkoa suorituksen viivästymisen perusteella ajalta 1.–23.11.2009, vahingonkorvausta työmaan keskeytyksestä 24.11.2009 jälkeiseltä ajalta sekä korvausta G Oy:n suorittamatta jättämien hiekkapuhallustöiden teettämisestä eräällä kolmannella yhtiöllä. Se, milloin vahinkotapahtumat ovat vakuutusehtojen mukaan kysymyksessä olevissa riita-asioissa sattuneet eli milloin asianosaiset ovat kiistäneet toistensa vaatimukset, ei ole Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan aineiston perusteella selvää. On kuitenkin ilmeistä, että ne on kiistetty vireillä olleessa oikeudenkännissä viimeistään 21.5.2010. Kun G Oy:n oikeusturvavakuutus on ollut voimassa 29.6.2009 alkaen, voidaan vahinkotapahtumien todeta sattuneen vakuutus­turvan voimassaoloaikana.

Kuitenkin vakuutusehtojen mukaan, jos vakuutusturva on vahinkotapahtuman syntymisajankohtana ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita tai vaatimus perustuu, olla syntynyt vakuutusturvan voimassaoloaikana. Kysymys on siten siitä, miten kyseistä vakuutusehtoa on tulkittava.

Kaikkien niiden seikkojen, joihin riidan tai vaatimuksen voidaan katsoa perustuvan, ei välttämättä tarvitse syntyä samanaikaisesti. Myös tässä tapauksessa on mahdollista esittää erilaisia näkemyksiä siitä, mihin seikkoihin riita tai esitetyt vaatimukset lopulta perustuvat. Vakuutuslautakunta on lähtenyt siitä, että ratkaisevana on pidettävä ensimmäistä sellaista oikeustosiseikkaa, johon riidan tai vaatimuksen voidaan katsoa olennaisesti perustuvan. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa on ilmeistä, että asianosaisten puolin ja toisin esittämät vaatimukset perustuvat asianosaisten välillä 28.5.2009 solmitun urakkasopimuksen määräyksiin ja niiden tulkintaan. Kun vakuutusturva on alkanut vasta 29.6.2010, eivät ne seikat, joihin riita ja esitetyt vaatimukset ovat perustuneet, siten ole syntyneet vakuutusturvan voimassaoloaikana.

Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Raulos, jäsenet Makkula, Nyyssölä, Pesonen ja Sarpakunnas sekä varajäsen Paloranta. Sihteerinä toimi Mäenpää.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia