Haku

VKL 342/13

Tulosta

Asianumero: VKL 342/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2013

Lakipykälät: 5, 9

Rakennuksen vuotovahinko. Laitteen rikkoutuminen. Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus ennen sopimuksen päättämistä.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan liikerakennuksessa oli sattunut vesivahinko 24.4.2012. Vahinkoilmoituksen mukaan rakennuksen nurkalla oleva pumppaamo ei ollut toiminut. Koho ei ole käynnistänyt pumppua, ja vesi oli päässyt rakenteen läpi kellarikerroksen tiloihin.

Sähköliikkeen mukaan kyseisessä perusvesipumppaamossa on kaksi pumppua, joita ohjataan kiinteistön kellarissa sijaitsevalla ohjainautomaatiolla ja kaivossa olevilla pintavipoilla. Kaivossa sijaitseva vippa oli tarttunut kaivossa sijaitsevaan hoitotasoon. Automaation hälytysvippa oli antanut hälytyksen vedenpinnan korkeudesta yläkerran liiketiloihin, mutta tämä tapahtui yöllä, jolloin tiloissa ei ollut henkilökuntaa. Vahingon jälkeen automaatiojärjestelmään lisättiin GSM-puhelin hälytyksen siirron varmistamiseksi.

Vakuutusyhtiön päätös

Ehtojen mukaan vuotovakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu siitä, että sadeveden tai pohjaveden poistoon tarkoitettu laite rikkoutuu. Kellarin kastumisen syynä on se, että pumppu oli rikkoutunut. Yhtiö ei korvaa vuotovahinkoa.

Kiinteistön kone- ja laiterikkovakuutuksessa on lueteltu, mitkä koneet ja laitteet kuuluvat vakuutukseen. Pohjavesipumput eivät ole vakuutettuna kone- ja laiterikkovakuutuksessa, joten pumppujen korjauskustannuksiakaan ei korvata.

Valitus

Asiamiehen laatimassa valituksessa vakuutuksenottaja kertaa tapahtumatietoja ja toteaa mm., että vipan hoitotasoon takertumisen syy ei ole selvinnyt, mutta se on kuitenkin toimintavalmiuden takaamiseksi jatkossa vaihdettu uuteen.

Vakuutuksenottaja katsoo vakuutusyhtiön laiminlyöneen tiedonantovelvollisuutensa vuotovakuutuksen rajoitusehdon osalta. Kyseessä on täysarvovakuutus, jonka asiakas mieltää kattavaksi. Vakuutuksenottaja pitää rajoitusehtoa yllättävänä, eikä vastaavaa sisälly toisen vakuutusyhtiön kiinteistövakuutukseen, josta hän oli pyytänyt tarjouksen. Toinen kiinteistövakuutus on edullisempi kuin nyt kyseessä oleva.

Vakuutuksenottaja katsoo lisäksi, että pumppu ei ollut rikkoutunut, vaan siinä oli ulkopuolisesta syystä johtuva toimintahäiriö, joka oli estänyt pumpun käynnistymisen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutuksenottajan vakuutus oli alkanut vuonna 1997. Vakuutusyhtiö irtisanoi sen päättymään 31.12.1998, koska tuotteita ja palvelujärjestelmiä uudistettiin. Vakuutuksenottajalle ehdotettiin uutta kiinteistövakuutusta. Asiakastiedotteessa asiakkaita oli ennen uuden vakuutuksen vakuutusmaksulaskun maksamista pyydetty tutustumaan vakuutusehdotuksen sisältöön. Lisäksi oli kerrottu, että tuote-esitteestä ilmenee vakuutuksen keskeinen sisältö ja tärkeimmät rajoitukset. Liitteenä olleen tuote-esitteen sivulla 5 on mainittu tummennetulla tekstillä tärkeimpiä rajoituksia, mm. nyt kyseessä oleva sade- tai pohjaveden poistoon tarkoitetun laitteen rikkoutumista koskeva rajoitus.

Vakuutusyhtiö katsoo täyttäneensä tiedonantovelvollisuutensa. Yhtiö pitää lisäksi yleisesti tiedossa olevana seikkana, että mikään vakuutus ei kata kaikkia vahinkotilanteita.

Vahinkotapahtuman korvattavuuden osalta vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätökseensä. Pohjavesipumppaamo ei ollut toiminut vahinkohetkellä, mutta se on toiminut korjaustöiden jälkeen normaalisti, joten se oli vahinkohetkellä rikki. Pumppaamossa on kaksi pumppua, joista kumpikaan ei ole käynnistynyt asianmukaisesti. Vuotovahinko on aiheutunut pohjavesipumppaamon toimimattomuudesta eli rikkoutumisesta.

Selvitykset

Vahinkoasiakirjojen lisäksi lautakunnan käyttöön on toimitettu kiinteistövakuutustarjoukseen liittyvää materiaalia loppuvuodelta 1998. Vakuutusehdotuksessa on todettu mm., että tuote-esitteessä on kerrottu kiinteistövakuutuksen keskeinen sisältö ja korvauksiin liittyvät tärkeimmät rajaukset. Tuote-esitteen sivulla 5 ”Tärkeimpiä rajoituksia” -otsikon alla on mainittu 14 rajoitusehtoa, joista yhtenä on nyt kyseessä oleva sade- ja pohjaveden poistoon tarkoitetun laitteen rikkoutuminen.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 5 §:n 1 momentin mukaan ennen vakuutussopimuksen päättämistä vakuutuksenantajan on annettava vakuutuksen hakijalle vakuutustarpeen arvioimiseksi ja vakuutuksen valitsemiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tietoja vakuutusmuodoistaan, vakuutusmaksuistaan ja vakuutusehdoistaan. Tietoja annettaessa tulee kiinnittää huomiota myös vakuutusturvan olennaisiin rajoituksiin.

Lain 9 §:n 1 momentin mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.

Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutuksen vuotovakuutusehtojen kohdan 1.7.2 mukaan vakuutus ei korvaa mm. vahinkoa, joka johtuu siitä, että sadeveden tai pohjaveden poistoon tarkoitettu laite rikkoutuu.

Kiinteistön kone- ja laiterikkovakuutuksen ehtojen kohdassa 1.1 on lueteltu ne koneet ja laitteet, joiden äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta aiheutuneet vahingot ovat korvattavia. Luettelo ei sisällä perusvesipumppaamon pumppuja.

Ratkaisu

Asiassa on riitaa vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen kärsimän vuotovahingon ja perusvesipumppaamon pumppujen korjauskustannusten korvaamisesta.

Tiedonantovelvollisuus

Lautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan vakuutuksenottajalle oli ennen nyt kyseessä olevan kiinteistövakuutuksen ottamista toimitettu asiakastiedotteen liitteenä mm. tuote-esite, jossa sadeveden tai pohjaveden poistoon tarkoitetun laitteen rikkoutumista koskeva rajoitusehto oli mainittu tärkeimpien rajoitusten luettelossa. Vakuutuslautakunta katsoo vakuutusyhtiön täyttäneen tiedonantovelvollisuutensa kyseisen rajoituksen osalta.

Vakioehtojen mukainen korvattavuus

Rajoitusehdon mukaan vuotovahinkoa ei korvata, jos se johtuu sade- tai pohjaveden poistoon tarkoitetun laitteen rikkoutumisesta. Esitetyn selvityksen mukaan perusvesipumppaamon pumput eivät olleet lähteneet toimimaan, ja vahingon jälkeen pumppaamon automaatioon kuuluva vippa vaihdettiin uuteen. Tästä päätellen laitteisto oli vakuutusehtojen mukaisesti rikkoutunut, eikä vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta vuotovahingosta.

Vakuutuksen rikkovahinko-osa kattaa vain ehdoissa erikseen luetellut koneet ja laitteet. Perusvesipumppaamon pumput ja muut laitteet eivät sisälly rikkovakuutuksen ehtojen mukaiseen luetteloon. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan rikkovahingonkaan osuutta.

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia