Haku

VKL 34/13

Tulosta

Asianumero: VKL 34/13 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.06.2013

Kiinteistönomistajan vastuu Auton vaurioituminen puun oksilta pudonneesta lumesta

Tapahtumatiedot

A:n auto oli 21.3.2012 pysäköitynä asunto-osakeyhtiön pysäköintialueen autopistokepaikalle, kun sen katolle putosi puusta jäistä lunta. A haki auton kattoon tulleesta lommosta korvausta asunto-osakeyhtiöltä, joka teki asiassa vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiölleen.

 

Asian käsittely vakuutusyhtiössä

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 8.6.2012. Yhtiö totesi, että vastuuvakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Korvausvastuun syntyminen edellyttää tahallisuutta tai tuottamusta eli vahingon aiheuttajan virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä vahingon syynä. Kiinteistönomistajan vastuu kiinteistön turvallisuudesta on korostunutta, mutta ei kuitenkaan tuottamuksesta riippumatonta.

Isännöitsijän selvityksen mukaan A:n autopaikan läheisyydessä on iso mänty, jonka oksilta on ollut mahdollista pudota lunta. Kukaan ei kuitenkaan ollut ennakkoon havainnut tai ilmoittanut vaarallisesta lumesta puiden oksilla. Kysymyksessä oleva puu oli pitkä mänty ja männyn oksat ovat todella korkealla. Yhtiö katsoi, että asunto-osakeyhtiö ei ollut voinut ymmärtää puiden oksilta tippuvan lumen aiheuttamaa vaaraa eikä sen ollut voitu edellyttää ryhtyvän toimiin vaaran korjaamiseksi. Vahinko ei johtunut asunto-osakeyhtiön tuottamuksesta, joten sillä ei ollut korvausvastuuta vahingosta. Näin ollen vahinkoa ei korvattu vastuuvakuutuksesta.

A valitti 28.7.2012 asiasta vakuutusyhtiön sisäiselle muutoksenhakuelimelle vaatien vahingon korvaamista vastuuvakuutuksesta. Valituksessaan A ilmoitti, että puista oli aiemmin tullut neulasia ja roskia auton päälle ja että puiden kaatamisesta oli ollut puhetta taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan vaimon kanssa. Vakuutusyhtiön sisäinen muutoksenhakuelin antoi asiassa päätöksensä 16.10.2012. Päätöksessä toistettiin korvauspäätöksessä 8.6.2012 esitetty.

A valitti asiassa tämän jälkeen Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan, jonka tekemän uudelleenkäsittelypyyntöön yhtiö antoi vastauksen 3.12.2012. Yhtiö totesi, että A:n autopaikan läheisyydessä oleva mänty sijaitsee noin 3−4 metriä autopaikka-alueen rajasta. Pysäköintialue on ollut nykyisellä paikallaan rakennusvaiheesta 2009 lähtien. Lunta ei ole aikaisemmin pudonnut autojen päälle eikä puun ole ilmoitettu roskaavan enempää kuin puut yleensä roskaavat. Ennen vahinkoa puiden oksille ei ollut havaittu kertyneen lunta eikä kukaan ollut ilmoittanut isännöitsijälle tai taloyhtiön hallituksen jäsenille puiden oksille kertyneestä lumesta. Yhtiö katsoi edelleen, että vahinko ei ollut ollut asunto-osakeyhtiön ennakoitavissa tai estettävissä. Asunto-osakeyhtiö ei ollut laiminlyönyt kiinteistöllä sijaitsevien puiden asianmukaista kunnossapitoa eikä se siten ollut menetellyt korvausvastuun synnyttävällä tavalla.

 

Valitus

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa A vaatii vahingon korvaamista viitaten muun muassa siihen, että oli jo aiemmin ilmoittanut puun roskaamisesta ja että puun kaatamisesta oli ollut puhetta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toistaa päätöksissään ja Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalle antamassaan vastauksessa esitetyt perustelut. Yhtiö katsoo, ettei asunto-osakeyhtiöllä ole ennen vahinkoa ollut aihetta ryhtyä toimenpiteisiin puun suhteen, koska puiden ei ollut ilmoitettu roskaavan enempää kuin puut yleensä roskaavat, lunta ei ollut aikaisemmin pudonnut autojen päälle, puiden oksille ei ennen vahinkoa ollut havaittu kertyneen lunta eikä kukaan ollut ilmoittanut isännöitsijälle tai taloyhtiön hallituksen jäsenille puiden oksille kertyneestä lumesta.

 

Vakuutuksenottajan vastine

Vakuutuslautakunta on varannut vakuutuksenottajana olevalle asunto-osakeyhtiölle tilaisuuden antaa asiassa vastineensa.

 

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalla on ollut käytössään seuraavat selvitykset:

 • A:n valitukset 22.10.2012 ja 14.1.2013
 • vahinkoilmoitus 10.4.2012
 • vakuutusyhtiön lisäselvityspyyntö vakuutuksenottajalle 27.4.2012
 • A:n selvitys vahingosta vakuutusyhtiölle 6.5.2012
 • vakuutuksenottajan lisäselvitys vakuutusyhtiölle 30.5.2012
 • vakuutusyhtiön korvauspäätös 8.6.2012
 • A:n valitus vakuutusyhtiön sisäiselle muutoksenhakuelimelle 28.7.2012
 • vakuutusyhtiön lisäselvityspyyntö vakuutuksenottajalle 7.8.2012
 • vakuutuksenottajan lisäselvitys vakuutusyhtiölle 10.10.2012
 • vakuutusyhtiön sisäisen muutoksenhakuelimen päätös 16.10.2012
 • vakuutusyhtiön vastaus Vakuutus- ja rahoitusneuvonnalle 3.12.2012
 • valokuvia vahinkopaikalta 4 kpl
 • vakuutusyhtiön vastine 15.3.2013
 • vakuutusehdot

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot ja lainsäädäntö

Asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutukseen sovellettavien ehtojen kohdan 2.1 (Korvattavat vahingot) mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) 2 luvun 1.1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Ratkaisusuositus

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää yleensä vahingon aiheuttamista tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Kiinteistönomistajalla on korostunut velvollisuus huolehtia kiinteistön turvallisuudesta. Vastuu vahingoista ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta, vaan kiinteistönomistaja voi vapautua korvausvastuusta osoittamalla huolehtineensa kiinteistön kunnossapidosta asianmukaisesti. Kunnossapitovelvollisuuteen kuuluu muun muassa huolehtia siitä, että kiinteistöllä kasvavat puut eivät aiheuta vaaraa kiinteistöllä liikkuville ihmisille tai heidän omaisuudelleen. Kiinteistönomistajan vastuuta arvioitaessa ratkaisevaa on, onko puun kuntoon tai ominaisuuksiin liittyvä vaaratekijä ollut kiinteistönomistajan havaittavissa ennen vahinkoa.

Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön vakuutusyhtiölle 30.5.2012 antaman lisäselvityksen mukaan A:n autopaikan läheisyydessä on ollut iso mänty, jonka oksilta on ollut mahdollista pudota lunta. Lunta puiden oksilla ei kuitenkaan ollut ennen vahinkoa havaittu eikä siitä ollut ilmoitettu asunto-osakeyhtiölle. Lisäselvityksessä 10.10.2012 kerrotaan vielä, että puu ei suoranaisesti ole autopaikkojen päällä. 9.10.2012 suoritetussa tarkastuksessa on kuitenkin huomattu, että puun kolmen oksan kärjet ovat kohtisuoraan A:n käytössä olevan autopaikan päällä. Muuten puu on noin 3−4 metrin päässä autopaikka-alueen rajasta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että A:n käyttämän autopaikan yläpuolella on asunto-osakeyhtiön selvityksen mukaan ollut puun oksia. Suomen talviolosuhteissa ei lautakunnan käsityksen mukaan voida pitää ennalta arvaamattomana, että puiden oksille voi kertyä lunta ja jäätä. Se vaara, että puun oksille voi kertyä lunta ja jäätä ja että tämä lumi ja jää voi pudota A:n autopaikan ja siihen pysäköitynä olevan auton päälle, on lautakunnan käsityksen mukaan ollut asunto-osakeyhtiön ennakoitavissa. Asunto-osakeyhtiö ei kuitenkaan ole ryhtynyt toimenpiteisiin autopaikan yläpuolella olevien oksien poistamiseksi tai tarkkaillut oksien lumitilannetta. Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asunto-osakeyhtiö ole riittävällä tavalla huolehtinut siitä, että suoraan autopaikan yläpuolella olevat puun oksat eivät aiheuttaisi vaaraa kiinteistöllä liikkuville ja näiden omaisuudelle. Tällä perusteella asunto-osakeyhtiö on korvausvastuussa A:n autolle aiheutuneesta vahingosta. Vakuutuslautakunta suosittaa, että vahinko korvataan asunto-osakeyhtiön vastuuvakuutuksesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Laine.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta