Haku

VKL 341/04

Tulosta

Asianumero: VKL 341/04 (2004)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.08.2004

Automurto Varastetut matkatavarat Matkan keskeytyminen Matkasairaus

Vakuutetut T.K. ja V.K. olivat 17.11.2003 lähteneet kotoaan neliviikkoiselle Espanjan-matkalle. He yöpyivät Helsingissä. Aamulla 18.11.2003 ollessaan lähdössä lentokentälle he huomasivat autoonsa murtaudutun. Siellä olleet matkalaukut tavaroineen oli varastettu. Vahinkoilmoituksen mukaan anastetun omaisuuden arvo oli 3 250,11 euroa. 

Automurron vuoksi vakuutetut lähtivät tekemään rikosilmoitusta poliisille ja keskeyttivät matkansa.
 
Varkaudesta johtuen T.K. turvautui lääkäriin unihäiriöiden ja masennuksen vuoksi. Lääkäri totesi akuutin stressireaktion.
 
Matkanjärjestäjä palautti vakuutetuille puolet matkan hinnasta eli 869 euroa. He hakivat matkavakuutuksestaan korvausta toisesta puolesta sekä lääkärikuluista.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Korvauspäätöksessään 30.1.2004 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Matkavakuutuksen ehtojen nro 187.5 kohdan 6.3 mukaan matkan peruuntumiskuluja korvataan, kun matkan peruuntuminen perustuu lääkärin määräykseen ja johtuu vakuutetun omasta tai hänen lähiomaisensa vakavasta, äkillisestä sairastumisesta, joka pakottavasti aiheuttaa matkan peruuntumisen. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.
 
Matkan peruuntumiskuluja korvataan myös, jos ne johtuvat vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen odottamatta kohdistuneesta merkittävästä taloudellisesta vahingosta, joka pakottavasti aiheuttaa matkan peruuntumisen.
 
Matkan peruuntumisen johdosta vakuutetulle korvataan ennen matkan alkamista maksetun matkan hinnasta se osuus, jota matkanjärjestäjä ei valmismatkalain perusteella hyvitä vakuutetulle.
 
Vakuutettujen ilmoittama varkaus ei ole sellainen vakuutusehtojen tarkoittama omaisuuteen kohdistunut merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti aiheuttaa matkan peruuntumisen.
 
Matkan peruuntuminen ei ole perustunut lääkärin määräykseen. Vakuutusyhtiön saamien selvitysten perusteella se katsoo, että todettu sairaus, äkillinen stressireaktio, ei ole vakuutusehtojen tarkoittama vakava sairaus, joka pakottavasti aiheuttaa matkan peruuntumisen. Edellä mainituista syistä johtuen vakuutusyhtiö ei voi korvata matkan peruuntumisesta aiheutuneita kuluja matkavakuutuksen perusteella. Lisäksi vakuutusyhtiö toteaa, että matkan peruuntuessa sairauden tai vamman hoitokuluja ei korvata matkavakuutuksesta.
 
Jatkokäsittely

Kirjeessään 11.2.2004 Kuluttajien vakuutustoimistolle vakuutettu T.K. toteaa, että matka alkoi Ähtäristä 17.11.2003, josta vakuutetut tulivat Helsinkiin, jossa he yöpyivät. Vakuutetut jättivät auton takaosaan raskaat matkalaukut, kuten ovat ennenkin tehneet. Aamulla he olivat lähdössä lentokentälle klo 08.30 ja auton luo tultuaan he totesivat auton sivuikkunan murretun ja takaosasta oli viety kaksi matkalaukkua sekä muut autoon kuuluvat tarvikkeet. Vakuutettujen piti heti lähteä Pasilaan tekemään rikosilmoitus, koska poliisi ei tule tällaisessa tapauksessa paikalle. Matkatoimistoon he tekivät ilmoituksen, ettei matkasta tule mitään, koska autoon on murtauduttu ja matkatavarat viety. Auto piti saada välittömästi korjausliikkeeseen, ettei sitä varastettaisi. Ikkuna oli rikki, eikä vakuutusyhtiö korvaisi, jos auto vietäisiin. Vakuutetuilla oli runsaasti matkatavaroita, koska matkan piti kestää neljä viikkoa, ja silloin saa olla 30 kg matkatavaroita sekä lisäksi käsitavarat lentokoneessa. Matka oli vakuutetuille tärkeä, koska he olivat ajatelleet viettää V.K:n 70-vuotisjuhlia etelän lämmössä.
 
Autovakuutus ja kotivakuutus ovat korvanneet asian kohtuullisesti, mutta matkavakuutuksesta ei ole saatu loppuosaa matkakustannuksista. T.K. anoo korvausta matkan keskeytyksen ja peruuntumisen takia vedoten kohtaan 6.3, joka kuuluu ”vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton ja merkittävä vahinko”.
 
Olosuhteet olivat poikkeukselliset. Vakuutetut olivat vieraalla paikkakunnalla, eivät kotikunnassaan. Auto piti saada korjaukseen, joka kesti kolme päivää. Vakuutusyhtiöstä ei saanut puhelimella kunnon palvelua. Yhtiö pompotti osastolta toiselle, koska vakuutetuilla oli kotivakuutus, autovakuutus ja matkavakuutus, joita piti yrittää hoitaa kaikkia eri paikoista. Henkilökohtaista palvelua ei vakuutusyhtiöltä enää saa, mikä on töykeää, silloin kun ihminen tarvitsee apua.
 
Pitkän neuvonpidon jälkeen matkatoimisto suostui korvaamaan puolet eli 869 euroa, koska vakuutetut ovat matkatoimiston pitkäaikaisia asiakkaita ja matkustelevat paljon. Heille ei koskaan ennen 30 vuoden aikana ole tapahtunut vastaavaa.
 
Eli olosuhteet olivat poikkeukselliset:
-       piti ilmoittaa poliisille tapahtunut rikos
-       piti ilmoittaa matkatoimistolle, etteivät vakuutetut pääse lähtemään
-       piti saada auto heti autokorjaamoon, ettei sitä uudelleen varastettaisi
-       piti ottaa yhteys heti vakuutusyhtiöön (mikä oli todella vaikeaa, koska kukaan ei aluksi tiennyt mitään, asiaa siirrettiin vain paikasta toiseen)
-       piti päästä tekemään vahinkoluettelo omalle paikkakunnalle.
Kirjeessään Kuluttajien vakuutustoimistolle 14.4.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot sekä toteaa vakuutusehtojen matkan keskeytystä koskevan ehtokohdan.
 
Kyseessä on ollut matkan keskeytyminen, koska vakuutetut ovat jo lähteneet kotoa. Kyseessä ei kuitenkaan ole vakuutusehtojen tarkoittama matkan keskeytyminen. Ilmoitettu varkaus ei ole sellainen vakuutusehtojen tarkoittama omaisuuteen kohdistunut merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti aiheuttaa matkan keskeytymisen. Merkittävällä taloudellisella vahingolla tarkoitetaan tulipaloa tai suurta vesivahinkoa, joiden selvittely vaatii läsnäoloa vahinkopaikalla.
 
Matkan keskeytyminen ei perustu lääkärin määräykseen. Vakuutusyhtiön saamien selvitysten perusteella todettu sairaus, äkillinen stressireaktio, ei ole vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen vakava sairastuminen, joka pakottavasti aiheuttaisi matkan keskeytymisen.
 
Lausuntopyyntö

Vakuutetut ovat 10.5.2004 siirtäneet kirjeensä 11.2.2004 lausuntopyynnöksi asiassa.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 10.6.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot.
 
Kyseessä on ollut matkan keskeytyminen, koska vakuutetut ovat jo lähteneet kotoa. Kyseessä ei kuitenkaan ole vakuutusehtojen tarkoittama matkan keskeytyminen. Ilmoitettu varkaus ei ole sellainen vakuutusehtojen tarkoittama omaisuuteen kohdistunut merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti aiheuttaa matkan keskeytymisen. Merkittävällä taloudellisella vahingolla tarkoitetaan tulipaloa tai suurta vesivahinkoa, joiden selvittely vaatii läsnäoloa vahinkopaikalla.
 
Matkan keskeytyminen ei perustu lääkärin määräykseen. Vakuutusyhtiön saamien selvitysten perusteella todettu sairaus, äkillinen stressireaktio, ei ole vakuutusehtojen tarkoittama äkillinen, vakava sairastuminen, joka pakottavasti aiheuttaisi matkan keskeytymisen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Matkavakuutusehdot 187.5 voimassa 1.1.2003 alkaen.
 
Kohta 4.2 Matkasairaus
Matkasairaus on sellainen lääkärinhoitoa vaativa sairaus, josta selviä oireita on ilmennyt vasta matkan aikana tai jonka yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan muuten on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana
  
Kohta 6.4 Korvaus matkan keskeytyessä.
 
6.4.1 Matkan keskeytyminen korvataan, kun se johtuu vakuutetun kuolemasta, vakavasta tapaturmasta tai vakavasta matkasairaudesta, joka pakottavasti aiheuttaa matkan keskeytymisen. Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin perustein.
 
Matkan keskeytyminen korvataan myös silloin, kun keskeytymisen syynä on…
-         vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton, merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse matkan keskeytymisen korvaamisesta automurron ja varastettujen matkatavaroiden vuoksi sekä vakuutetun matkasairaudesta.
 
Vakuutettujen T.K:n ja V.K:n autoon on murtauduttu Helsingissä marraskuussa 2003 ja sieltä on anastettu heille kuuluvia matkatavaroita ilmoituksen mukaan 3 250,11 euron edestä. Murto on tapahtunut vakuutettujen jo alkaneen Espanjan-matkan aikana ja havaittu heidän ollessaan lähdössä lentokentälle. Vakuutetut ovat menneet tekemään rikosilmoituksen ja katsoneet, etteivät he voi jättää autoa rikottuna Suomeen eivätkä lähteä neliviikkoiselle matkalle ilman matkatavaroita. Tämän vuoksi he ovat keskeyttäneet matkan.
 
Vakuutusehtojen mukaan matkan keskeytymisvahinko korvataan muun muassa silloin, kun keskeytymisen syynä on vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut odottamaton, merkittävä taloudellinen vahinko, joka pakottavasti edellyttää vakuutetun läsnäoloa vahinkopaikalla.
 
Lautakunta katsoo, että automurto ja tavaroiden anastaminen on ollut vakuutettujen kannalta odottamaton tapahtuma, joka pakottavasti on vaatinut heitä tekemään rikosilmoituksen ja ryhtymään auton korjaustoimenpiteisiin. Nämä toimet ovat johtaneet siihen, ettei heidän ole ollut mahdollista ehtiä matkalleen.
 
Vakuutusyhtiö on korvauksen epäämisen perusteeksi todennut, ettei murtoa ja varkautta voida pitää taloudellisesti niin merkittävänä, että se oikeuttaisi keskeytyskorvaukseen. Vakuutusyhtiön mukaan esimerkiksi tulipalo tai suuri vesivahinko, joiden selvittely vaatisi läsnäoloa vahinkopaikalla, täyttäisi vakuutusehtojen merkittävyyskriteerin. Lautakunta toteaa, ettei taloudellista merkittävyyttä ole rahamääräisesti ehdoissa määritelty. Tulkinnallisissa tilanteissa ratkaisu tehdään ehtojen laatijan eli vakuutusyhtiön epäeduksi. Tämän mukaisesti lautakunta katsoo, että anastetut matkatavarat ja auton kärsimät vauriot muodostavat sellaisen merkittävän taloudellisen vahingon, joka on vaatinut vakuutettuja pakottavasti jäämään vahinkopaikalle eli Helsinkiin rikosilmoituksen tekemisen ja auton korjaamisen vuoksi. Näin ollen vakuutusyhtiön tulee korvata vakuutetuille matkan keskeytymisestä aiheutunut vahinko. Vakuutettu TK:n tapahtumasta johtuneen stressireaktion lautakunta katsoo matkan aikana alkaneeksi sairaudeksi, josta aiheutuneet kustannukset kuuluvat matkavakuutuksen korvauspiirin ja tulee siitä korvata.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen.
Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia